Segluromet

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ertugliflozin l-pyroglutamic acid, metformin hydrochloride

Предлага се от:

Merck Sharp & Dohme B.V.

АТС код:

A10BD23

INN (Международно Name):

ertugliflozin, metformin hydrochloride

Терапевтична група:

Drugs used in diabetes, Combinations of oral blood glucose lowering drugs

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Segluromet is indicated in adults aged 18 years and older with type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control:in patients not adequately controlled on their maximally tolerated dose of metformin alonein patients on their maximally tolerated doses of metformin in addition to other medicinal products for the treatment of diabetesin patients already being treated with the combination of ertugliflozin and metformin as separate tablets.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2018-03-23

Листовка

                42
МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА
СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ И ЛЕНТИТЕ
БЛИСТЕР ЗА
SEGLUROMET 2,5 MG/850 MG
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT
Segluromet 2,5
mg/850 mg
таблетки
ертуглифлозин/метформинов
хидрохлорид
2.
ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА
УПОТРЕБА
MSD
3.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
EXP
4.
ПАРТИДЕН НОМЕР
Lot
5.
ДРУГО
43
ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА
КАРТОНЕНА ОПАКОВКА НА SEGLUROMET
2,5 MG/1 000 MG
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT
Segluromet 2,5 mg/1 000 mg
филмирани таблетки
ертуглифлозин/метформинов
хидрохлорид
2.
ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ)
ВЕЩЕСТВО(А)
Всяка таблетка съдържа ертуглифлозин
L
-
пироглутаминова киселина,
еквивалентна на 2,5
mg
ертуглифлозин
и 1
000 mg
метформинов
хидрохлорид.
3.
СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
4.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА
ОПАКОВКА
Филмирана таблетка
14
филмирани таблетки
28
филмирани таблетки
30x1
филмирани таблетки
56
филмирани таблетки
60
филмирани таблетки
168
филмирани таблетки
180
филмирани таблетки
196
филмирани таблетки
5.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА
ВЪВЕЖДАНЕ
Преди употреба прочетете листовката.
Перорално приложение
6.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ
ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА
ДА СЕ СЪХРАН
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT
Segluromet 2,5
mg/850 mg
филмирани таблетки
Segluromet 2
,5 mg/1 000 mg
филмирани таблетки
Segluromet 7,5
mg/850 mg
филмирани таблетки
Segluromet 7,5
mg/1 000 mg
филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Segluromet 2,5
mg/850 mg
филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа ертуглифлозин
L
-
пироглутаминова киселина,
еквивалентна на
2,5 mg
ертуглифлозин (ertugliflozin) и 850
mg
метформинов
хидрохлорид
(
metformin hydrochloride
).
Segluromet 2,
5 mg/1 000 mg
филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа ертуглифлозин
L
-
пироглутаминова киселина,
еквивалентна на
2,5 mg
ертуглифлозин (ertugliflozin
)
и 1
000 mg
метформинов
хидрохлорид
(
metformin hydrochloride
).
Segluromet 7,5
mg/850 mg
филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа ертуглифлозин
L
-
пироглутаминова киселина,
еквивалентна на
7,5 mg
ертуглифлозин (ertugliflozin) и 850
mg
метформинов
хидрохлорид
(
metformin hydrochloride
).
Segluromet 7,5
mg/1 000 mg
филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа ертуглифлозин
L
-
пироглутаминова киселина,
еквивалентна на
7,5 mg
ертуглифлозин (ertugliflozin) и 1
000 mg
метформинов
хидрохлорид
(
metformin hydrochloride
).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетк
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-06-2023
Листовка Листовка чешки 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-06-2023
Листовка Листовка датски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-06-2023
Листовка Листовка немски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-06-2023
Листовка Листовка естонски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-06-2023
Листовка Листовка гръцки 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-06-2023
Листовка Листовка английски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-02-2022
Листовка Листовка френски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-06-2023
Листовка Листовка италиански 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-02-2022
Листовка Листовка латвийски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-02-2022
Листовка Листовка литовски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-06-2023
Листовка Листовка унгарски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-06-2023
Листовка Листовка малтийски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-02-2022
Листовка Листовка нидерландски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-02-2022
Листовка Листовка полски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-06-2023
Листовка Листовка португалски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-02-2022
Листовка Листовка румънски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-06-2023
Листовка Листовка словашки 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-06-2023
Листовка Листовка словенски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-02-2022
Листовка Листовка фински 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-06-2023
Листовка Листовка шведски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-06-2023
Листовка Листовка норвежки 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-06-2023
Листовка Листовка исландски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-06-2023
Листовка Листовка хърватски 07-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 16-02-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите