Rekambys Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rekambys

janssen-cilag international nv - rilpivirine - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - rekambys is indicated, in combination with cabotegravir injection, for the treatment of human immunodeficiency virus type 1 (hiv 1) infection in adults who are virologically suppressed (hiv-1 rna < 50 copies/ml) on a stable antiretroviral regimen without present or past evidence of viral resistance to, and no prior virological failure with, agents of the nnrti and ini class.

Tizanidine - Teva  2 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

tizanidine - teva  2 mg tablets

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Тизанидин - 2 mg tablets

Tizanidine - Teva  4 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

tizanidine - teva  4 mg tablets

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Тизанидин - 4 mg tablets

Eviplera Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

eviplera

gilead sciences international ltd  - emtricitabine, rilpivirine hydrochloride, tenofovir disoproxil fumarate - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - eviplera е показан за лечение на възрастни, заразени с човешкия имунодефицитен вирус тип 1 (hiv-1) без известни мутации, свързани с резистентност към не нуклеозидните обратна транскриптаза инхибитор (nnrti) клас, tenofovir или emtricitabine, и с вирусно натоварване ≤ 100 000 hiv-1 РНК копия/ml. Както при другите антиретровирусни лекарствени продукти, тестовете за генотипна резистентност и / или данните за историческата резистентност трябва да ръководят употребата на eviplera.

Edurant Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

edurant

janssen-cilag international n.v.    - рилпивирин хидрохлорид - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - edurant, в комбинация с други антиретровирусните лекарствени продукти, е показан за лечение на човешкия имунодефицитен вирус тип 1 инфекция (hiv‑1) в антиретровирусна treatment‑naïve пациенти 12 години на възраст и стар с вирусно натоварване ≤ 100 000 hiv‑1 РНК копия/ml. С други антиретровирусными лекарствени средства, генотипическое тестване на съпротива трябва да се ръководите при използване на edurant.

Juluca Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

juluca

viiv healthcare b.v. - долутегравир натрий, рилпивирин хидрохлорид - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - juluca е показан за лечение на virus човек Тип 1 (ХИВ-1) инфекция при възрастни, които вирусологически.-потиснат (hiv-1 РНК.

Odefsey Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

odefsey

gilead sciences ireland uc - emtricitabine, рилпивирин хидрохлорид, tenofovir alafenamide - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - Лечение на възрастни и юноши (на възраст 12 години и повече с тяло тегло най-малко 35 кг), заразени с човешкия имунодефицитен вирус (hiv 1) 1 без известни мутации, свързани с резистентност към инхибитор на за класа на нуклеозидните инхибитори на обратната транскриптаза (nnrti) клас, tenofovir или emtricitabine и с вирусно натоварване ≤ 100 000 ХИВ 1 РНК копия/ml.