Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

emtricitabine/tenofovir disoproxil mylan

mylan pharmaceuticals limited - emtricitabine, tenofovir дизопроксил малеат - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - treatment of hiv-1 infection:emtricitabine/tenofovir disoproxil mylan is indicated in antiretroviral combination therapy for the treatment of hiv-1 infected adults (see section 5. emtricitabine/tenofovir disoproxil mylan is also indicated for the treatment of hiv-1 infected adolescents, with nrti resistance or toxicities precluding the use of first line agents, (see sections 4. 2, 4. 4 и 5. pre-exposure prophylaxis (prep):emtricitabine/tenofovir disoproxil mylan is indicated in combination with safer sex practices for pre-exposure prophylaxis to reduce the risk of sexually acquired hiv-1 infection in adults and adolescents at high risk (see sections 4. 2, 4. 4 и 5.

Pregabalin Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pregabalin mylan

mylan pharmaceuticals limited - прегабалин - anxiety disorders; epilepsy - Противоэпилептические средства, - Нейропатическая painpregabalin mylan в е показан за лечение на периферна и Централна нейропатической болка при възрастни. epilepsypregabalin mylan в показан като допълнителна терапия при възрастни с парциальными спазми С или без вторична генерализации. Генерализирана тревожност disorderpregabalin mylan в е показан за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.

Febuxostat Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

febuxostat mylan

mylan pharmaceuticals limited - фебуксостат - hyperuricemia; arthritis, gouty; gout - Препарати против изгаряне - febuxostat mylan е показан за профилактика и лечение на hyperuricaemia при възрастни пациенти, подложени на химиотерапия за хематологични неоплазии на среден към висок риск на тумора lysis синдром (tls). Фебуксостат mylan в е показан за лечение на хронична гиперурикемии в условия, когато уратные натрупвания вече имаше (включително и в миналото, или наличието, отлагането на соли и/или подагрического артрит). Фебуксостат mylan в е показан за възрастни.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil mylan

mylan pharmaceuticals limited - efavirenz, emtricitabine, tenofovir дизопроксил малеат - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - Внимание/emtricitabine/tenofovir disoproxil mylan е фиксирана доза комбинация от внимание, emtricitabine и tenofovir disoproxil. Той е показан за лечение на инфекция с човешкия имунодефицитен вирус-1 (hiv-1) при възрастни на възраст 18 години и повече с вирусологичен подтискане на hiv-1 РНК нива на < 50 копия/ml върху техните текущи комбинирана антиретровирусна терапия за повече от три месеца. Пациентите не трябва да имат опит вирусологични провал на всяко предварително антиретровирусна терапия и трябва да се знае, че не са паразитиращи вирусни щамове с мутации дава значителна устойчивост към някоя от трите компонента, които се съдържат в внимание / emtricitabine/tenofovir disoproxil mylan преди започване на си първия антиретровирусно лечение режим. Демонстрация в полза на efavirenz/emtricitabine/tenofovir дизопроксил се основава преди всичко на 48-седмично данни от клинични проучвания, в които пациентите с устойчиво вирусологическим борбата на комбинирана антиретровирусна терапия, се променя на efavirenz/

Entecavir Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

entecavir mylan

mylan pharmaceuticals limited - ентекавир монохидрат - Хепатит Б - Антивирусни средства за системно приложение - entecavir mylan is indicated for the treatment of chronic hepatitis b virus (hbv) infection in adults with:compensated liver disease and evidence of active viral replication, persistently elevated serum alanine aminotransferase (alt) levels and histological evidence of active inflammation and/or fibrosis. декомпенсированные заболявания на черния дроб . Като компенсированные и декомпенсированные заболявания на черния дроб, този индекс се базира на данни от клинични проучвания при наивни пациенти нуклеозидов с положителен резултат на теста за hbeag и hbeag-отрицателен hbv-инфекция. По отношение на пациентите с рефрактерен на ламивудин хепатит В. Энтекавир mylan в също така е показан за лечение на хронична hbv-инфекция в нуклеозидов наивен педиатрични пациенти от 2 до.

Clopidogrel / Acetylsalicylic acid Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel / acetylsalicylic acid mylan

mylan pharmaceuticals limited - acetylsalicylic acid, clopidogrel hydrogen sulfate - acute coronary syndrome; myocardial infarction - Антитромботични агенти - Клопидогрел/Ацетилсалициловата киселина mylan в е показан за вторична профилактика на атеротромботических събития при възрастни пациенти вече приемат като клопидогрела и ацетилсалицилова киселина (ask). Клопидогрел/Ацетилсалициловата киселина mylan във фиксирани дози комбинирана лекарствения продукт за продължаване на лечението:не възхода на сегмента st остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-q-инфаркт на миокарда), включително и на пациенти, подложени на стентирование след чрескожных на коронарните interventionst подем сегмент на остър инфаркт на миокарда в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия.

Amlodipine  / Valsartan Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

amlodipine / valsartan mylan

mylan pharmaceuticals limited - besilate Амлодипин, валсартан - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония. Амлодипин/Валсартан mylan в посочения в възрастни, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано на Амлодипин или валсартан под формата на монотерапии.

Aripiprazole Mylan Pharma (previously Aripiprazole Pharmathen) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

aripiprazole mylan pharma (previously aripiprazole pharmathen)

mylan pharmaceuticals limited - арипипразол - schizophrenia; bipolar disorder - психолептици - aripiprazole mylan pharma е показан за лечение на шизофрения при възрастни и юноши над 15-годишна възраст. Арипипразол Майлана pharma е показан за лечение на умерени до тежки епизоди на мания при биполярном разстройство и за профилактика на нов маниакальный епизод при възрастни, които са имали предимно маниакальные епизоди и чиито маниакальные епизоди отговори на арипипразол в лечението на. Арипипразол Майлана pharma е показан за лечение до 12 седмици умерена и тежка мания епизоди на биполярно разстройство при тийнейджъри на възраст 13 и повече години.

Atazanavir Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

atazanavir mylan

mylan pharmaceuticals limited - atazanavir (as sulfate) - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - atazanavir mylan, приложен едновременно с ниска доза ритонавир, е показан за лечение на възрастни инфектирани с hiv 1 и педиатрични пациенти на 6-годишна възраст и по-големи в комбинация с други антиретровирусни лекарствени продукти. Въз основа На наличните вирус и клинични данни при възрастни пациенти, никаква полза не се очаква при пациенти с щамове, резистентни към множество протеазни инхибитори (≥ 4 мутации ПИ). Има много ограничени данни за деца на възраст от 6 до 18 години. Избор на atazanavir Майлана в лечението на опитни възрастни и деца пациентите трябва да се основава на индивидуална вирусна резистентност и историята на лечението на пациента .

Darunavir Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

darunavir mylan

mylan pharmaceuticals limited - дарунавир - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - darunavir, co-administered with low dose ritonavir is indicated in combination with other antiretroviral medicinal products for the treatment of patients with human immunodeficiency virus (hiv-1) infection (see section 4. darunavir mylan 75 mg, 150 mg, 300 mg and 600 mg tablets may be used to provide suitable dose regimens (see section 4. 2):за лечение на hiv-1 инфекция като компонент на антиретровирусната терапия (арт)-опитните възрастни пациенти, включително и тези, които са били силно предварително обработени. За лечение на hiv-1 инфекция при педиатрични пациенти на възраст от 3 години и не по-малко от 15 кг телесно тегло. Приемане на решение за започване на лечение с darunavir въведени съвместно с ниска доза ritonavir, задълбочено внимание трябва да бъде отделено на историята на лечението на пациента и характера на мутации, свързани с различни агенти. genotypic or phenotypic testing (when available) and treatment history should guide the use of darunavir (see sections 4. 2, 4. 4 и 5. darunavir въведени съ