Clopidogrel Acino Pharma GmbH Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel acino pharma gmbh

acino pharma gmbh - клопидогрел - peripheral vascular diseases; stroke; myocardial infarction - Антитромботични агенти - Клопидогрел е показан за възрастни за профилактика на атеротромботических събития:пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. За повече информация, моля, вижте раздел 5.

Clopidogrel 1A Pharma Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel 1a pharma

acino pharma gmbh  - клопидогрел - Периферни съдови заболявания - Антитромботични агенти - Клопидогрел е показан за възрастни за профилактика на атеротромботических събития:пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. Пациентите, страдащи от остър коронарным синдром:- без повдигане на сегмента st остър коронарный синдром (нестабилна ангина или инфаркт на миокарда без направления q), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ask). - Покачване на сегмента st остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. За повече информация, моля, вижте раздел 5.

Clopidogrel Acino Pharma Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel acino pharma

acino pharma gmbh - клопидогрел - peripheral vascular diseases; stroke; myocardial infarction - Антитромботични агенти - Клопидогрел е показан за възрастни за профилактика на атеротромботических събития:пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. За повече информация, моля, вижте раздел 5.

Rivastigmine 1 A Pharma Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rivastigmine 1 a pharma

1 a pharma gmbh - ривастигмин - alzheimer disease; dementia; parkinson disease - psychoanaleptics, - Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция от Алцхаймер. Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция при пациенти с идиопатична болест на Паркинсон.

Pregabalin Sandoz GmbH Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pregabalin sandoz gmbh

sandoz gmbh - прегабалин - anxiety disorders; epilepsy - Противоэпилептические средства, - epilepsypregabalin Сандоз gmbh е показан като допълнителна терапия при възрастни с парциальными спазми С или без вторична генерализации. Генерализирана тревожност disorderpregabalin Сандоз gmbh е показан за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.

Clopidogrel Taw Pharma (previously Clopidogrel Mylan) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel taw pharma (previously clopidogrel mylan)

taw pharma (ireland) limited - клопидогрел хидрохлорид - peripheral vascular diseases; stroke; myocardial infarction; acute coronary syndrome - Антитромботични агенти - secondary prevention of atherothrombotic eventsclopidogrel is indicated in: - adult patients suffering from myocardial infarction (from a few days until less than 35 days), ischaemic stroke (from 7 days until less than 6 months) or established peripheral arterial disease. - adult patients suffering from acute coronary syndrome:   - non-st segment elevation acute coronary syndrome (unstable angina or non-q-wave myocardial infarction), including patients undergoing a stent placement following percutaneous coronary intervention, in combination with acetylsalicylic acid (asa).     - st segment elevation acute myocardial infarction, in combination with asa in medically treated patients eligible for thrombolytic therapy. in patients with moderate to high-risk transient ischaemic attack (tia) or minor ischaemic stroke (is)clopidogrel in combination with asa is indicated in:- adult patients with moderate to high-risk tia (abcd2  score ≥4) or minor is (nihss  ≤3) within 24 hours of either the tia or is event.  prevent

Docetaxel Teva Pharma Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

docetaxel teva pharma

teva pharma b.v. - доцетаксел - carcinoma, non-small-cell lung; breast neoplasms; prostatic neoplasms - Антинеопластични средства - Гърдите cancerdocetaxel Тева Фармацевтични монотерапии, предназначени за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической терапия. Предишната химиотерапия трябва да са включени антрациклини или алкилиращи агент. Не е малък-клетки cancerdocetaxel на белите дробове Тева pharma е показан за лечение на пациенти с местнораспространенным или метастазирал немелкоклеточным рак на белия дроб при неефективност на предходната химиотерапия. docetaxel Тева Фармацевтични в комбинация с цисплатином е предназначен за лечение на пациенти с нерезектабельным, локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, при пациенти, които преди това не са получавали химиотерапия за това състояние. Простатата cancerdocetaxel Тева Фармацевтични в комбинация с преднизоном или преднизолоном е показан за лечение на пациенти с хормонално продължителна метастатичен рак на простатата .

Biograstim Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

biograstim

abz-pharma gmbh - филграстим - neutropenia; hematopoietic stem cell transplantation; cancer - Колониестимулирующие фактори - biograstim е показан за намаляване продължителността на нейтропении и честотата на фебрильной нейтропении при пациенти с установени цитотоксической химиотерапия на злокачествени заболявания (с изключение на хроничен миелоидного на левкемия и миелодиспластических синдроми), а също и за намаляване продължителността на нейтропении при пациенти, получаващи миелоаблативную терапия с последваща трансплантация на костен мозък се счита за повишен риск от продължителна тежка нейтропении. Безопасността и ефективността на прилагане на филграстима са подобни при възрастни и деца, подложени на химиотерапия цитотоксическую. biograstim е предназначен за мобилизиране на клетките-предшественици на периферна кръв (pbpc). При пациенти, деца и възрастни с тежка вродена, циклична или идиопатична нейтропении на абсолютния брой на неутрофилите (anc) 0. 5 х 109/л, и анамнеза за тежки или рецидивиращи инфекции, при продължителна употреба biograstim се посочва в увеличение на неутрофилите и намаляване честотата и продължителността на

Aripiprazole Mylan Pharma (previously Aripiprazole Pharmathen) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

aripiprazole mylan pharma (previously aripiprazole pharmathen)

mylan pharmaceuticals limited - арипипразол - schizophrenia; bipolar disorder - Психолептиков, - aripiprazole mylan pharma е показан за лечение на шизофрения при възрастни и юноши над 15-годишна възраст. Арипипразол Майлана pharma е показан за лечение на умерени до тежки епизоди на мания при биполярном разстройство и за профилактика на нов маниакальный епизод при възрастни, които са имали предимно маниакальные епизоди и чиито маниакальные епизоди отговори на арипипразол в лечението на. Арипипразол Майлана pharma е показан за лечение до 12 седмици умерена и тежка мания епизоди на биполярно разстройство при тийнейджъри на възраст 13 и повече години.

Cegfila (previously Pegfilgrastim Mundipharma) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

cegfila (previously pegfilgrastim mundipharma)

mundipharma corporation (ireland) limited - пегфилграстин - Неутропения - Иммуностимуляторы, - Намаляване на продължителността на неутропения и честотата на фебрилна неутропения при възрастни пациенти, лекувани с цитотоксична химиотерапия за злокачествено заболяване (с изключение на хронична миелоидна левкемия и миелодиспластични синдроми).