Esomeprazole - Tchaikapharma 40 mg powder for solution for injection/infusion България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

esomeprazole - tchaikapharma 40 mg powder for solution for injection/infusion

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД," - Езомепразол - 40 mg powder for solution for injection/infusion

Nexium Control Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

nexium control

glaxosmithkline dungarvan limited - езомепразол - Гастроезофагеален рефлукс - Инхибитори на протонната помпа - nexium control е показан за краткосрочно лечение на симптомите на рефлукс (напр. киселини и киселинна регургитация) при възрастни.