Capecitabine SUN Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

capecitabine sun

sun pharmaceutical industries europe b.v. - капецитабин - stomach neoplasms; breast neoplasms; colonic neoplasms; colorectal neoplasms - капецитабин - Капецитабин е показан за адювантно лечение на пациенти след операция на стадий iii (рак на дебелото черво dukes) на дебелото черво. Капецитабином е предназначен за лечение на метастатичен рак на дебелото черво . Капецитабин предписват за първа линия на лечение на популярния рак на стомаха в комбинация с платинена основа на режима. Капецитабин в комбинация с доцетакселом е показан за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической химиотерапия. Предишна терапия трябва да са включени антрациклин. Капецитабин също е включен като монотерапии за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност Таксанов и антрациклин-съдържаща химиотерапия режими, или за които противоракови терапии не е посочено.

Capecitabine Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

capecitabine accord

accord healthcare s.l.u. - капецитабин - colonic neoplasms; breast neoplasms; colorectal neoplasms; stomach neoplasms - Антинеопластични средства - Капецитабин accord е показан за адювантно лечение на пациенти след операция на рак на дебелото черво стадий-iii (dukes' етап-c). Капецитабин съгласие е показан за лечение на метастатичен рак на дебелото черво . Капецитабин съгласие е показан за лечение от първа линия на популярния рак на стомаха в комбинация с платинена основа на режима. Акорд капецитабином в комбинация с доцетакселом е показан за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической химиотерапия. Предишна терапия трябва да са включени антрациклин. Капецитабин споразумение също е посочено като монотерапии за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност Таксанов и антрациклинов съдържащи режими на химиотерапия, или за които противоракови терапии не е посочено.

Capecitabine Medac Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

capecitabine medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - капецитабин - Колоректални неоплазми - Антинеопластични средства - Капецитабин medac е показан за адювантно лечение на пациенти след операция на стадий iii (рак на дебелото черво dukes). Капецитабин medak е показан за лечение на метастатичен рак на дебелото черво . Капецитабин medak предписват за първа линия на лечение на популярния рак на стомаха в комбинация с платинена основа на режима. medak капецитабином в комбинация с доцетакселом е показан за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической химиотерапия. Предишна терапия трябва да са включени антрациклин. Капецитабин medak също е включен като монотерапии за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност Таксанов и антрациклин-съдържаща химиотерапия режими, или за които противоракови терапии не е посочено.

Capecitabine Teva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

capecitabine teva

teva pharma b.v. - капецитабин - colonic neoplasms; breast neoplasms; colorectal neoplasms; stomach neoplasms - Антинеопластични средства - capecitabine teva е показан за адювантно лечение на пациенти след операция на фаза ІІІ (рак на дебелото черво dukes "С) на дебелото черво. Капецитабин-Тева е показан за лечение на метастатичен рак на дебелото черво . Капецитабин-Тева е показан за лечение от първа линия на популярния рак на стомаха в комбинация с платинена основа на режима. Капецитабин-Тева в комбинация с доцетакселом е показан за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической химиотерапия. Предишна терапия трябва да са включени антрациклин. Капецитабин-Тева също е включен като монотерапии за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност Таксанов и антрациклинов съдържащи режими на химиотерапия, или за които противоракови терапии не е посочено.

Ecansya (previously Capecitabine Krka) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ecansya (previously capecitabine krka)

krka, d.d., novo mesto - капецитабин - colonic neoplasms; breast neoplasms; colorectal neoplasms; stomach neoplasms - Антинеопластични средства - ecansya е показан за адювантно лечение на пациенти след операция на стадий iii (рак на дебелото черво dukes "С") на дебелото черво. ecansya е показан за лечение на метастатичен рак на дебелото черво . ecansya е показан за лечение от първа линия на популярния рак на стомаха в комбинация с платинена основа на режима. ecansya в комбинация с доцетакселом е показан за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической химиотерапия. Предишна терапия трябва да са включени антрациклин. ecansya също е включен като монотерапии за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност Таксанов и антрациклинов съдържащи режими на химиотерапия, или за които противоракови терапии не е посочено.

Xeloda Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

xeloda

roche registration gmbh - капецитабин - colonic neoplasms; breast neoplasms; colorectal neoplasms; stomach neoplasms - Антинеопластични средства - xeloda се предписват за адъювантного лечение на пациенти след операция iii етап (херцозите на етап c) рак на дебелото черво . xeloda се предписват за лечение на метастатичен рак на дебелото черво . xeloda се предписват за първа линия на лечение на популярния рак на стомаха в комбинация с платинена основа на режима. xeloda в комбинация с доцетакселом е показан за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической химиотерапия. Предишна терапия трябва да са включени антрациклин. xeloda също е включен като монотерапии за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност Таксанов и антрациклин-съдържаща химиотерапия режими, или за които противоракови терапии не е посочено.

Tyverb Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

tyverb

novartis europharm limited - лапатиниб - Неоплазми на гърдата - Инхибитори на протеинкиназы - tyverb е показан за лечение на пациенти с рак на гърдата, тумор на които присъства гена her2 и (Еrbв2):в комбинация с капецитабином за лечение на доминиращия или метастатичен заболявания с прогресия след предварително лечение, което трябва да бъде включено антрациклины и таксаны и терапия трастузумабом при метастатическом инсталация;в комбинация с трастузумабом при пациенти с хормон-рецептор-негативна метастазирал заболяване, което прогрессировало по предварителна трастузумаб терапия или терапия в комбинация с химиотерапия;в комбинация с инхибитор на ароматаза, за жени в постменопауза с хормон-рецептор-положителен метастазирал заболяване, в днешно време не са предназначени за химиотерапия. Пациенти в регистрационном проучване по-рано не са били третирани с трастузумабом или инхибитор на ароматаза . Няма данни за ефективността на тази комбинация сравнително трастузумаб в комбинация с инхибитор на ароматаза в тази популация пациенти .

Docefrez Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

docefrez

sun pharmaceutical industries europe b.v. - доцетаксел - stomach neoplasms; adenoma; breast neoplasms; carcinoma, non-small-cell lung; prostatic neoplasms - Антинеопластични средства - Гърдите cancerdocetaxel в комбинация с доксорубицином и циклофосфамидом е показан за адъювантного лечение на пациенти с операбельным узл-позитивен рак на гърдата . docetaxel в комбинация с доксорубицином е предназначен за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза, по-рано не е получавала цитотоксической терапия условия за това. docetaxel монотерапии, предназначени за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической терапия. Предишната химиотерапия трябва да са включени антрациклини или алкилиращи агент. Доцетаксела в комбинация с трастузумабом е предназначен за лечение на болни с метастазирал рак на млечната жлеза, тумор които за експрес her2 и които преди това не са получавали химиотерапия по повод разпространена болест. Доцетаксела в комбинация с капецитабином е предназначен за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической химиотерапия. Преди

Avastin Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

avastin

roche registration gmbh - бевацизумаб - carcinoma, non-small-cell lung; breast neoplasms; ovarian neoplasms; colorectal neoplasms; carcinoma, renal cell - Антинеопластични средства - bevacizumab в комбинация с химиотерапия на основата на флуоропиримидин е показан за лечение на възрастни пациенти с метастазен карцином на дебелото черво или ректума. Бевацизумаб в комбинация с паклитакселом е предназначен за първа линия на лечение на възрастни пациенти с метастазирал рак на млечната жлеза . За повече информация за човешкия рецептор на епидермален фактор за растеж 2 (her2 и) статут. Бевацизумаб в комбинация с капецитабином е предназначен за първа линия на лечение на пациенти с метастазирал рак на гърдата, при които лечението с други варианти на химиотерапия, включително таксаны или антрациклины, се счита за непрактично. Пациентите, които са получавали схеми, съдържащи таксан и антрациклин в адювантна среда през последните 12 месеца, трябва да бъдат изключени от лечението с avastin в комбинация с капецитабин. За повече информация за състоянието на her2. Бевацизумаб, в допълнение към платин-базирана химиотерапия, е показано за първа линия на лечение при възрастни пациенти с нерезектабельными-че

Taxespira (previously Docetaxel Hospira UK Limited ) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

taxespira (previously docetaxel hospira uk limited )

hospira uk limited - доцетаксел трихидрат - stomach neoplasms; prostatic neoplasms; breast neoplasms; head and neck neoplasms; carcinoma, non-small-cell lung - Антинеопластични средства - cancertaxespira на гърдата в комбинация с доксорубицином и циклофосфамидом показан при помощните терапия на пациенти с:валиден възел-позитивен рак на млечната жлеза;активен възел-отрицателен рак на гърдата . За пациенти с операбельным възел-отрицателен рак на гърдата, помощните терапия трябва да бъде ограничено правото на пациентите за получаване на химиотерапия по международни критерии за първична терапия на ранен рак на гърдата . taxespira в комбинация с доксорубицином е предназначен за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза, по-рано не е получавала цитотоксической терапия условия за това. taxespira монотерапии, предназначени за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической терапия. Предишната химиотерапия трябва да са включени антрациклини или алкилиращи агент. taxespira комбинация с трастузумабом е предназначен за лечение на болни с метастазирал рак на млечната жлеза, тумор които за експрес her2 и ко