Avastin Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

avastin

roche registration gmbh - бевацизумаб - carcinoma, non-small-cell lung; breast neoplasms; ovarian neoplasms; colorectal neoplasms; carcinoma, renal cell - Антинеопластични средства - bevacizumab в комбинация с химиотерапия на основата на флуоропиримидин е показан за лечение на възрастни пациенти с метастазен карцином на дебелото черво или ректума. Бевацизумаб в комбинация с паклитакселом е предназначен за първа линия на лечение на възрастни пациенти с метастазирал рак на млечната жлеза . За повече информация за човешкия рецептор на епидермален фактор за растеж 2 (her2 и) статут. Бевацизумаб в комбинация с капецитабином е предназначен за първа линия на лечение на пациенти с метастазирал рак на гърдата, при които лечението с други варианти на химиотерапия, включително таксаны или антрациклины, се счита за непрактично. Пациентите, които са получавали схеми, съдържащи таксан и антрациклин в адювантна среда през последните 12 месеца, трябва да бъдат изключени от лечението с avastin в комбинация с капецитабин. За повече информация за състоянието на her2. Бевацизумаб, в допълнение към платин-базирана химиотерапия, е показано за първа линия на лечение при възрастни пациенти с нерезектабельными-че