Nexium Control Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

nexium control

glaxosmithkline dungarvan limited - езомепразол - Гастроезофагеален рефлукс - Инхибитори на протонната помпа - nexium control е показан за краткосрочно лечение на симптомите на рефлукс (напр. киселини и киселинна регургитация) при възрастни.

Edurant Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

edurant

janssen-cilag international n.v.    - рилпивирин хидрохлорид - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - edurant, в комбинация с други антиретровирусните лекарствени продукти, е показан за лечение на човешкия имунодефицитен вирус тип 1 инфекция (hiv‑1) в антиретровирусна treatment‑naïve пациенти 12 години на възраст и стар с вирусно натоварване ≤ 100 000 hiv‑1 РНК копия/ml. С други антиретровирусными лекарствени средства, генотипическое тестване на съпротива трябва да се ръководите при използване на edurant.

Eviplera Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

eviplera

gilead sciences international ltd  - emtricitabine, rilpivirine hydrochloride, tenofovir disoproxil fumarate - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - eviplera е показан за лечение на възрастни, заразени с човешкия имунодефицитен вирус тип 1 (hiv-1) без известни мутации, свързани с резистентност към не нуклеозидните обратна транскриптаза инхибитор (nnrti) клас, tenofovir или emtricitabine, и с вирусно натоварване ≤ 100 000 hiv-1 РНК копия/ml. Както при другите антиретровирусни лекарствени продукти, тестовете за генотипна резистентност и / или данните за историческата резистентност трябва да ръководят употребата на eviplera.

Juluca Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

juluca

viiv healthcare b.v. - долутегравир натрий, рилпивирин хидрохлорид - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - juluca е показан за лечение на virus човек Тип 1 (ХИВ-1) инфекция при възрастни, които вирусологически.-потиснат (hiv-1 РНК.