Riprazo

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

алискирен

Предлага се от:

Novartis Europharm Ltd.

АТС код:

C09XA02

INN (Международно Name):

aliskiren

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение на есенциална хипертония.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2007-08-22

Листовка

                63
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
64
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
RIPRAZO 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Алискирен (Аliskiren)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че призназите на тяхното заболяване
са същите
както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Riprazo и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
приемете Riprazo
3.
Как да приемате Riprazo
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Riprazo
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА RIPRAZO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Riprazo съдържа активно вещество,
наречено
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Riprazo 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 150 mg алискирен
(aliskiren) (като хемифумарат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бледорозова, двойноизпъкнала, кръгла
таблетка с отпечатано ‘IL’ от едната
страна и ‘NVR’ от
другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на есенциална хипертония при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчваната доза на Riprazo е 150 mg
веднъж дневно. При пациенти, при които
артериалното налягане не се
контролира адекватно, дозата може да
се увеличи до 300 mg
веднъж дневно.
Траен антихипертензивен ефект се
наблюдава до две седмици (85-90%) след
започване на
лечението с доза от 150 mg веднъж дневно.
Riprazo може да се използва самостоятелно
или в комбинация с други
антихипертензивни
средства, с изключение на комбинация с
инхибитори на ангиотензин
конвертиращия ензим
(АСЕ инхибитори) или ангиотензин II
рецепторни блокери (АРБ), при паци
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-09-2012
Листовка Листовка чешки 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-09-2012
Листовка Листовка датски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-09-2012
Листовка Листовка немски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-09-2012
Листовка Листовка естонски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-09-2012
Листовка Листовка гръцки 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-09-2012
Листовка Листовка английски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-09-2012
Листовка Листовка френски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-09-2012
Листовка Листовка италиански 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-09-2012
Листовка Листовка латвийски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-09-2012
Листовка Листовка литовски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-09-2012
Листовка Листовка унгарски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-09-2012
Листовка Листовка малтийски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-09-2012
Листовка Листовка нидерландски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-09-2012
Листовка Листовка полски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-09-2012
Листовка Листовка португалски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-09-2012
Листовка Листовка румънски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-09-2012
Листовка Листовка словашки 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-09-2012
Листовка Листовка словенски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-09-2012
Листовка Листовка фински 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-09-2012
Листовка Листовка шведски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-09-2012
Листовка Листовка норвежки 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-09-2012
Листовка Листовка исландски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-09-2012

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите