Rilonacept Regeneron (previously Arcalyst)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

Rilonacept

Предлага се от:

Regeneron UK Limited

АТС код:

L04AC08

INN (Международно Name):

rilonacept

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Криопиринассоциированные Периодични Синдроми

Терапевтични показания:

Rilonacept Regeneron е показан за лечение на периодични синдроми, свързани cryopyrin (CAPS) с тежки симптоми, включително Фамилна студена авто възпалителни синдром (FCAS) и синдром на Muckle-Wells (MWS) при възрастни и деца на възраст 12 години and по-стари.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-10-23

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
26
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
RILONACEPT REGENERON 80 MG/ML ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
Рилонасепт (rilonacept)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това
лекарство е предписано единствено и
лично на Вас. Не го преотстъпвайте на
други
хора. То може да им навреди,
независимо, че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежеланите
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички въ
зможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Rilonacept Regeneron и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Rilonacept Regeneron
3.
Как да използвате Rilonacept Regeneron
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Rilonacept Regeneron
6.
Съдържание на о
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
_ _
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rilonacept Regeneron 80 mg/ml прах и разтворител за
инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон с прах съдържа 220 mg
рилонасепт (rilonacept). След разтваряне
всеки ml от
разтвора съдържа 80 mg рилонасепт.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтворител за инжекционен
разтвор.
Прахът е бял до по
чти
бял.
Разтворителят е бистър, безцветен
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Rilonacept Regeneron е показан за лечението на
свързани с криопирин периодични
синдроми
(CAPS) с тежки симптоми, включително
фамилен студов автоинфламаторен
синдром (FCAS) и
синдром на Muckle-Wells (MWS) при възрастни и
деца на възраст над 12 години.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА П
РИЛОЖЕНИЕ
Лечениет
о трябва да се започва и контролира от
лекар специалист с опит в
диагностиката и
лечението на CAPS.
След подходящо обучение за правилната
инжекционна техника пациентите могат
да си
самоинжектират Rilonacept Regeneron, ако
техният 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-09-2012
Листовка Листовка чешки 24-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-09-2012
Листовка Листовка датски 24-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-09-2012
Листовка Листовка немски 24-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-09-2012
Листовка Листовка естонски 24-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-09-2012
Листовка Листовка гръцки 24-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-09-2012
Листовка Листовка английски 24-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-09-2010
Листовка Листовка френски 24-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-09-2012
Листовка Листовка италиански 24-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-09-2010
Листовка Листовка латвийски 24-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-09-2010
Листовка Листовка литовски 24-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-09-2012
Листовка Листовка унгарски 24-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-09-2012
Листовка Листовка малтийски 24-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-09-2010
Листовка Листовка нидерландски 24-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-09-2010
Листовка Листовка полски 24-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-09-2012
Листовка Листовка португалски 24-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-09-2010
Листовка Листовка румънски 24-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-09-2012
Листовка Листовка словашки 24-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-09-2012
Листовка Листовка словенски 24-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-09-2010
Листовка Листовка фински 24-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-09-2012
Листовка Листовка шведски 24-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-09-2012
Листовка Листовка норвежки 24-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-09-2012
Листовка Листовка исландски 24-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-09-2012

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите