Riarify (previously CHF 5993 Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

formoterol fumarate dihydrate, glycopyrronium, Beclometasone dipropionate

Предлага се от:

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

АТС код:

R03AL09

INN (Международно Name):

beclometasone, formoterol

Терапевтична група:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтична област:

Белодробна болест, хронична обструктивна болест

Терапевтични показания:

Поддържащо лечение при възрастни пациенти с умерена до тежка хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), които не са третирани адекватно чрез комбинация на инхалаторни кортикостероиди и дългодействащ бета2 агонист (за въздействие върху симптомите контрол and предотвратяване на обостряне вижте раздел 5.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2018-04-23

Листовка

                34
Б. ЛИСТОВКА
35
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
RIARIFY 87 МИКРОГРАМА/5 МИКРОГРАМА/9
МИКРОГРАМА РАЗТВОР ПОД НАЛЯГАНЕ ЗА
ИНХАЛАЦИЯ
беклометазонов
дипропионат/формотеролов фумарат
дихидрат/гликопирониум
(beclometasone dipropionate/formoterol fumarate
dihydrate/glycopyrronium)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Riarify и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Riarify
3.
Как да използвате Riarify
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Riarify
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Riarify 87 микрограма/5 микрограма/9
микрограма разтвор под налягане за
инхалация
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доставена доза (дозата, която
излиза от мундщука) съдържа 87
микрограма
беклометазонов дипропионат (beclometasone
dipropionate), 5 микрограма формотеролов
фумарат дихидрат (formoterol fumarate dihydrate) и 9
микрограма гликопирониум
(glycopyrronium) (като 11 микрограма
гликопирониев бромид).
Всяка отмерена доза (дозата, която
излиза от вентила) съдържа 100
микрограма беклометазонов
дипропионат, 6 микрограма
формотеролов фумарат дихидрат и 10
микрограма гликопирониум
(като 12,5 микрограма гликопирониев
бромид).
Помощно вещество с известно действие
Riarify съдържа 8,856 mg етанол на
впръскване.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Разтвор под налягане за инхалация
(инхалация под налягане)
Безцветен до жълтеникав течен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Поддържащо лечение при възрастни
пациенти с умерена до тежка хронична
обструктивна
белодробна болест (ХОББ), при които не
се постига достатъчен терапевти
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-12-2022
Листовка Листовка чешки 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-12-2022
Листовка Листовка датски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-12-2022
Листовка Листовка немски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-12-2022
Листовка Листовка естонски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-12-2022
Листовка Листовка гръцки 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-12-2022
Листовка Листовка английски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-09-2019
Листовка Листовка френски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-12-2022
Листовка Листовка италиански 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-09-2019
Листовка Листовка латвийски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-09-2019
Листовка Листовка литовски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-12-2022
Листовка Листовка унгарски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-12-2022
Листовка Листовка малтийски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-09-2019
Листовка Листовка нидерландски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-09-2019
Листовка Листовка полски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-12-2022
Листовка Листовка португалски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-09-2019
Листовка Листовка румънски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-12-2022
Листовка Листовка словашки 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-12-2022
Листовка Листовка словенски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-09-2019
Листовка Листовка фински 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-12-2022
Листовка Листовка шведски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-12-2022
Листовка Листовка норвежки 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-12-2022
Листовка Листовка исландски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-12-2022
Листовка Листовка хърватски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-09-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт