Repaglinide Teva

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Repaglinide Teva
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Repaglinide Teva
  Европейски съюз
 • Език:
 • чешки

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Léky používané při diabetu,
 • Терапевтична област:
 • Diabetes mellitus, typ 2
 • Терапевтични показания:
 • Repaglinid je indikován u pacientů s diabetem typu 2 (non inzulin dependentní diabetes mellitus (typu)) jehož hyperglykemie lze již uspokojivě kontrolovány dieta, snížení hmotnosti a cvičení. Repaglinid je také indikován v kombinaci s metforminem u pacientů s diabetem typu 2, u kterých nebyla uspokojivě kontrolována samotná léčba metforminem. Léčba by měla být zahájena jako doplněk k dietním opatřením a cvičení ke snížení hladin krevního cukru v závislosti na jídle.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 7

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Autorizovaný
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/001067
 • Дата Оторизация:
 • 27-06-2009
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/001067
 • Последна актуализация:
 • 31-03-2019

Доклад обществена оценка

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/1067

Repaglinide Teva

repaglinide

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro humánní léčivé přípravky

provedené studie, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku.

Chcete-li získat další informace o svém onemocnění nebo jeho léčbě, přečtěte si příbalové

informace (které jsou součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. Bližší

informace o tom, na základě čeho Výbor pro humánní léčivé přípravky svá doporučení

vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR).

Co je Repaglinide Teva?

Repaglinide Teva je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku repaglinid. Je dostupný ve formě

kulatých tablet (modrých: 0.5 mg; žlutých: 1 mg; broskvově zbarvených: 2 mg).

Přípravek Repaglinide Teva je „generikum“. To znamená, že je obdobou „referenčního přípravku“,

který je již v Evropské unii registrován, a sice přípravku NovoNorm. Více informací o generikách

naleznete v příslušném dokumentu otázek a odpovědí zde

Na co se přípravek Repaglinide Teva používá?

Přípravek Repaglinide Teva se používá u pacientů s diabetes 2. typu (diabetem mellitus nezávislým na

inzulínu). Podávání přípravku je doplněno dietou a cvičením, jejichž cílem je snížení hladiny krevního

cukru (glukózy) u pacientů, jejichž hyperglykémii (vysoké hladiny glukózy v krvi) nelze kontrolovat

prostřednictvím diety, snížení tělesné hmotnosti a cvičení. Přípravek Repaglinide Teva může být

rovněž užíván spolu s metforminem (jiným léčivým přípravkem proti diabetes) u pacientů s diabetes 2.

typu, u nichž není dosahováno uspokojivé kontroly hladin glukózy při podání pouze samotného

meforminu.

Jak se přípravek Repaglinide Teva používá?

Přípravek Repaglinide Teva je podáván před jídlem, obvykle do 15 minut před každým hlavním

jídlem. Dávka se upraví tak, aby bylo dosaženo co nejlepší kontroly hladiny krevního cukru. Ke

zjištění nejnižší účinné dávky by měl lékař u pacienta pravidelně ověřovat hladinu krevního cukru.

Přípravek Repaglinide Teva může být rovněž použit u pacientů s diabetem 2. typu, u kterých lze

obvykle dosáhnout dobré kontroly hladiny krevního cukru dietou, avšak v dané době u nich dochází

k dočasné ztrátě kontroly nad hladinou krevního cukru.

Doporučená počáteční dávka je 0,5 mg. Tuto dávku může být nutné zvýšit po prvním či druhém týdnu

léčby. Pokud jsou pacienti na přípravek převáděni z jiného léčiva proti diabetes, doporučená počáteční

dávka činí 1 mg.

Jak přípravek Repaglinide Teva působí?

Diabetes 2. typu je onemocnění, při kterém není ve slinivce břišní vytvářeno dostatečné množství

inzulínu k tomu, aby bylo možné kontrolovat hladinu glukózy v krvi, či při kterém lidské tělo

nedokáže inzulín účinně využívat. Přípravek Repaglinide Teva napomáhá slinivce břišní v produkci

vyššího množství inzulínu v průběhu jídla a je používán ke kontrole diabetu 2. typu.

Jak byl přípravek Repaglinide Teva zkoumán?

Vzhledem k tomu, že přípravek Repaglinide Teva je generikum, studie přípravku se omezily pouze na

testy zaměřené na prokázání jeho bioekvivalence s referenčním přípravkem (to znamená na prokázání

skutečnosti, že tyto dva léčivé přípravky produkují stejné hladiny léčivé látky v těle).

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Repaglinide Teva?

Jelikož přípravek Repaglinide Teva je generikum, které je bioekvivalentní s referenčním přípravkem,

jeho přínosy a rizika se shodují s přínosy a riziky referenčního přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Repaglinide Teva schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) rozhodl, že v souladu s požadavky Evropské unie (EU)

bylo prokázáno, že přípravek Repaglinide Teva je kvalitativně srovnatelný a bioekvivalentní

s přípravkem NovoNorm. Stanovisko výboru CHMP proto bylo takové, že (stejně jako u přípravku

NovoNorm) přínosy přípravku Repaglinide Teva převyšují zjištěná rizika. Výbor doporučil, aby

přípravku Repaglinide Teva bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Repaglinide Teva:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Repaglinide Teva platné v celé Evropské

unii společnosti Teva Pharma B.V. dne 29. června 2009.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Repaglinide Teva je

k dispozici zde

Zpráva EPAR pro referenční přípravek je rovněž k dispozici na internetových stránkách agentury

EMEA.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 06-2009.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Repaglinid Teva 0,5 mg

Repaglinid Teva 1 mg

Repaglinid Teva 2 mg

Repaglinidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Repaglinid Teva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Repaglinid Teva užívat

Jak se Repaglinid Teva užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Repaglinid Teva uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Repaglinid Teva a k čemu se používá

Repaglinid Teva je perorální antidiabetikum obsahující repaglinid, které pomáhá slinivce břišní

produkovat více inzulinu a tím snižovat hladinu krevního cukru (glukózy).

Diabetes 2. typu

je onemocnění, kdy slinivka břišní nevytváří dostatek inzulinu pro úpravu hladiny

cukru v krvi nebo kdy tělo nereaguje normálně na inzulin, který produkuje.

Repaglinid Teva se používá u dospělých ke kompenzaci diabetu 2. typu jako doplněk k dietě a ke

cvičení. Léčba je obvykle zahajována v případě, kdy samotnou dietou, cvičením a snížením hmotnosti

nelze dosáhnout kontroly (nebo snížení) cukru v krvi. Repaglinid Teva lze také užívat v kombinaci s

metforminem, dalším lékem na léčbu diabetu.

U repaglinidu bylo prokázáno, že snižuje cukr v krvi, čímž pomáhá předcházet komplikacím

způsobeným diabetem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Repaglinid Teva užívat

Neužívejte přípravek Repaglinid Teva

pokud jste alergický/á na repaglinid nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6).

jestliže máte

diabetes 1. typu.

jestliže je kyselost (acidita) krve zvýšená (

diabetická ketoacidóza)

jestliže máte

závažné onemocnění jater.

jestliže užíváte gemfibrozil (lék snižující hladinu tuků v krvi).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Repaglinid Teva se poraďte se svým lékařem:

jestliže máte

potíže s játry

. Užívání Repaglinidu Teva není doporučeno pro pacienty se středně

závažným onemocněním jater. Repaglinid Teva byste neměli užívat, pokud trpíte závažným

onemocněním jater (viz bod

Neužívejte přípravek Repaglinid Teva

jestliže máte

potíže s ledvinami.

Repaglinid Teva by měl být užíván s opatrností.

jestliže se chystáte na

velkou operaci

nebo jste v poslední době prodělali

závažné onemocnění

nebo

infekci.

V takových případech může dojít ke ztrátě kontroly hladin cukru v krvi.

je-li Vám

méně než 18

nebo

více než 75 let

, používání Repaglinidu Teva není doporučeno,

protože jeho použití v těchto věkových skupinách nebylo studováno.

Pokud pro Vás cokoliv z uvedeného platí,

oznamte to svému lékaři

. Repaglinid Teva pro Vás asi

není vhodnou léčbou. Poraďte se s lékařem.

Děti a dospívající

Je-li Vám méně než 18 let, tento přípravek neužívejte.

Jestliže dostanete hypoglykemii (nízká hladina cukru v krvi)

Hypoglykemii můžete dostat, je-li vaše hladina krevního cukru příliš nízká. K tomu může dojít:

pokud užijete příliš mnoho Repaglinidu Teva.

jestliže cvičíte více než obvykle.

jestliže užíváte jiné léky či trpíte onemocněním jater nebo ledvin (viz další části bodu 2

Čemu

musíte věnovat pozornost, než začnete Repaglinid Teva užívat

Varovné příznaky hypoglykemie

se mohou objevit náhle a mohou zahrnovat: studený pot, chladnou

bledou pokožku, bolest hlavy, rychlý srdeční rytmus, pocity nevolnosti, pocit velkého hladu, dočasné

změny vidění, ospalost, neobvyklou vyčerpanost a slabost, nervozitu nebo třes, pocit úzkosti, pocit

zmatenosti, potíže s koncentrací.

Pokud máte nízkou hladinu cukru v krvi nebo pokud zaznamenáte nástup hypoglykemie

: snězte

glukózové tablety nebo přesnídávku s vysokým obsahem cukrů či vypijte nápoj s vysokým obsahem

cukrů, poté odpočívejte.

Poté, co příznaky hypoglykemie ustoupí nebo se stabilizuje hladina glukózy v krvi

, pokračujte

v léčbě Repaglinidem Teva.

Řekněte lidem, že máte diabetes a že, pokud omdlíte

(upadnete do bezvědomí) v důsledku

hypoglykemie, musí Vás položit na bok a okamžitě zajistit lékařskou pomoc. Nesmějí Vám dávat

najíst ani napít. Mohli byste se zadusit.

Pokud těžká hypoglykemie

není léčena, může způsobit poškození mozku (dočasné nebo

trvalé) nebo dokonce úmrtí.

Máte-li hypoglykemie

, při nichž omdlíváte, nebo velké množství hypoglykemií, pohovořte si

se svým lékařem. Možná bude potřeba upravit množství Repaglinidu Teva, jídla nebo tělesného

cvičení.

Jestliže je vaše hladina krevního cukru příliš vysoká

Hladina cukru v krvi může být příliš vysoká (hyperglykemie). K tomu může dojít:

jestliže užíváte příliš málo Repaglinidu Teva.

jestliže trpíte infekcí nebo horečkou.

jestliže jíte více než obvykle.

jestliže cvičíte méně než obvykle.

Varovné příznaky příliš vysoké hladiny cukru v krvi

se objevují postupně. Zahrnují: častější

močení, pocit žízně, suchou kůži a sucho v ústech. Oznamte to svému lékaři. Možná bude třeba

upravit množství Repaglinidu Teva, jídla nebo cvičení.

Další léčivé přípravky a Repaglinid Teva

Informujte svého lékaře

nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Repaglinid Teva můžete užívat s metforminem, což je další lék na léčbu diabetu, pokud Vám jej lékař

předepíše. Pokud užíváte gemfibrozil (lék na snížení vysoké hladiny tuků v krvi), nesmíte Repaglinid

Teva užívat.

Odezva Vašeho organismu na Repaglinid Teva se může změnit, užíváte-li další léky, a to zejména

tyto:

Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) (užívané k léčbě depresí).

Beta-blokátory (užívané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo srdečních onemocnění).

ACE inhibitory (užívané k léčbě srdečních onemocnění).

Salicyláty (např. aspirin).

Oktreotid (užívaný k léčbě rakoviny).

Nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAID) (typ léků proti bolesti).

Steroidy (anabolické steroidy a kortikosteroidy – užívané k léčbě chudokrevnosti nebo k léčbě

zánětů).

Hormonální antikoncepci (užívaná ke kontrole početí).

Thiazidy (diuretika).

Danazol (užívaný k léčbě cyst v prsech a k léčbě endometriózy).

Hormony štítné žlázy (užívané k léčbě nízkých hladin těchto hormonů).

Sympatomimetika (užívaná k léčbě astmatu).

Klarithromycin, trimetoprim, rifampicin (antibiotika).

Itrakonazol, ketokonazol (antimykotika).

Gemfibrozil (užívaný k léčbě vysoké hladiny tuků v krvi).

Cyklosporin (užívaný k potlačení imunitního systému).

Deferasirox (užívaný ke snížení chronického přetížení železem)

Klopidogrel (brání vzniku krevních sraženin)

Fenytoin, karbamazepin, fenobarbital (užívané k léčbě epilepsie).

Třezalku tečkovanou (bylinný přípravek).

Přípravek Repaglinid Teva s alkoholem

Alkohol může změnit schopnost Repaglinidu Teva snižovat hladinu cukru v krvi. Dávejte pozor na

příznaky hypoglykemie.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Repaglinid Teva nesmíte užívat, jste-li těhotná nebo těhotenství plánujete.

Repaglinid Teva nesmíte užívat, jestliže kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Schopnost řídit nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna, pokud máte příliš nízkou nebo vysokou

hladinu cukru v krvi. Mějte na paměti, že byste mohl(a) ohrozit sebe nebo ostatní. Zeptejte se, prosím,

svého lékaře, zda můžete řídit auto, pokud:

máte časté hypoglykemie.

máte slabé nebo žádné vnímání varovných známek hypoglykemie.

3.

Jak se Repaglinid Teva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem.

Lékař Vám nastaví dávku.

Normální počáteční dávka je

0,5 mg před každým hlavím jídlem. Tablety zapijte sklenicí

vody, a to bezprostředně před jídlem či během maximálně 30 minut před každým hlavním

jídlem.

Lékař Vám může upravit dávku až na 4 mg, jež má být užita bezprostředně či maximálně

30 minut před každým hlavním jídlem. Nejvyšší doporučená denní dávka je 16 mg.

Neužívejte větší dávky Repaglinidu Teva, než Vám doporučil lékař.

Jestliže jste užil/a více přípravku Repaglinid Teva, než jste měl/a

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tablet, může dojít k poklesu hladiny cukru v krvi, což může vést k

hypoglykemii. Pro informaci, co je hypoglykemie a jak ji léčit, si, prosím, přečtěte bod

Jestliže

dostanete hypoglykemii.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Repaglinid Teva

Pokud vynecháte dávku, vezměte si další dávku jako obvykle. Nezdvojujte následující dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Repaglinid Teva

Uvědomte si, že požadovaného výsledku nebude dosaženo, pokud přestanete Repaglinid Teva užívat.

Váš diabetes se může zhoršit. Pokud je nutná jakákoliv změna ve Vaší léčbě, kontaktujte nejdříve

svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Hypoglykemie

Nejčastější nežádoucí účinek je hypoglykemie, která se může projevit až u 1 z 10 pacientů (viz

Jestliže dostanete hypoglykemii

v bodě 2). Hypoglykemické reakce jsou obecně mírné/střední, ale

občas se mohou rozvinout až do hypoglykemického bezvědomí či kómatu. Pokud k tomu dojde, je

nutné vyhledat okamžitě lékařskou pomoc.

Alergie

Alergie je velmi vzácná (může se projevit až u 1 pacienta z 10 000). Symptomy jsou otoky, dýchací

potíže, rychlý srdeční tep, pocit závratí a pocení, což mohou být příznaky anafylaktické reakce.

Okamžitě kontaktujte lékaře.

Další nežádoucí účinky

Časté

(mohou se projevit až u 1 z 10 pacientů)

Bolest žaludku

Průjem

Vzácné

( mohou se projevit až u 1 pacienta z 1 000)

Akutní koronární syndrom (který však nemusí mít žádnou souvislost s tímto léčivým

přípravkem).

Velmi vzácné

(mohou se projevit až u 1 pacienta z 10 000)

Zvracení

Zácpa

Poruchy vidění

Závažné problémy s játry, abnormální funkce jater jako je zvýšení hladiny jaterních enzymů v

krvi.

Frekvence výskytu není známa

Přecitlivělost (jako vyrážka, svědění kůže, zarudnutí kůže, otoky kůže)

Pocity nevolnosti (nauzea).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím

národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích

účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Repaglinid Teva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a fólii blistru za

Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Repaglinid Teva obsahuje

Léčivou látkou je repaglinid.

Pomocnými látkami jsou:

Mikrokrystalická celulóza (E460), meglumin, poloxamer 188, povidon K30,

hydrogenfosforečnan vápenatý bezvodý, koloidní oxid křemičitý bezvodý, draselná sůl

polakrilinu, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, hlinitý lak indigokarmínu (E132) (pouze

tablety 0,5 mg), oxid železitý žlutý (E172) (pouze tablety 1 mg), oxid železitý červený (E172)

(pouze tablety 2 mg).

Jak přípravek Repaglinid Teva vypadá a co obsahuje toto balení

Repaglinid Teva 0,5 mg jsou světle modré až modré tablety tvaru tobolky, s vyraženým číslem "93"

na jedné straně tablety a “210” na druhé straně tablety.

Repaglinid Teva 1 mg jsou žluté až světle žluté tablety tvaru tobolky, s vyraženým číslem "93" na

jedné straně tablety a “211” na druhé straně tablety.

Repaglinid Teva 2 mg jsou mramorované broskvové tablety tvaru tobolky, s vyraženým číslem "93"

na jedné straně tablety a “212” na druhé straně tablety.

Přípravek Repaglinid Teva je dostupný ve velikostech balení 30, 90, 120, 270 a 360 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemsko

Výrobce:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13.

Debrecen H-4042

Maďarsko

Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company

H-2100 Gödöllö,

Táncsics Mihály ut 82

Maďarsko

Teva UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG

Velká Británie

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemsko

GALIEN LPS

98 rue Bellocier

89100 Sens

Francie

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3,

89143 Blaubeuren-Weiler

Německo

TEVA PHARMA S.L.U

C/ C, n° 4, Polígono Industrial Malpica,

50016 Zaragoza

Španělsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 0203

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Teva GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 007

España

Teva Pharma, S.L.U

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy, Finnland

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB “Sicor Biotech” filiāle Latvijā

Tel: +371 67 784 980

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628500

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu