Removab

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Removab
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Removab
  Европейски съюз
 • Език:
 • фински

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Muut antineoplastiset aineet
 • Терапевтична област:
 • Askites, Syöpä
 • Терапевтични показания:
 • Removab on tarkoitettu pahanlaatuisten ascitesin intraperitoneaaliseen hoitoon potilailla, joilla on EpCAM-positiiviset karsinoomat, joissa standardihoitoa ei ole saatavilla tai ei enää ole mahdollista.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 5

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • peruutettu
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000972
 • Дата Оторизация:
 • 20-04-2009
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000972
 • Последна актуализация:
 • 12-05-2020

Доклад обществена оценка

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/972

EUROOPAN JULKINEN ARVIOINTILAUSUNTO (EPAR)

REMOVAB

Julkinen EPAR-yhteenveto

Tämä teksti on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR). Tekstissä selitetään,

miten lääkevalmistekomitea (CHMP) on arvioinut tehtyjä tutkimuksia ja päätynyt suosituksiin

lääkkeen käytöstä.

Jos tarvitset lisätietoja sairaudestasi tai hoidostasi, lue pakkausseloste (sisältyy myös

arviointilausuntoon) tai ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin. Jos haluat CHMP:n suositusten

perusteella lisätietoa, lue tieteellisen käsittelyn teksti (sisältyy myös arviointilausuntoon).

Mitä Removab on?

Removab on konsentraatti, joka sekoitetaan liuokseksi infuusiota (tiputusta) varten. Sen vaikuttava

aine on katumaksomabi.

Mihin Removabia käytetään?

Removabia käytetään malignin askiteksen eli syövän aiheuttaman peritoneaaliontelon (vatsakalvo-

ontelo) nestekertymän hoitoon. Sitä käytetään, kun tavanomaista hoitoa ei ole saatavilla tai kun se ei

enää ole mahdollinen.

Removabia voidaan käyttää vain potilailla, joilla on EpCAM-positiivisia karsinoomia. Näissä syövissä

kasvainsolujen pinnalla on runsaasti EpCAM-molekyylejä.

Lääkevalmistetta saa vain lääkemääräyksellä.

Miten Removabia käytetään?

Removab-hoitoa on annettava vain sellaisen lääkärin valvonnassa, jolla on kokemusta

syöpälääkkeiden käytöstä.

Removab on annettava intraperitoneaalisena (vatsaonteloon annettavana) infuusiona

pumppujärjestelmän avulla. Se annetaan tavallisesti neljänä infuusiona. Annosta lisätään 10

mikrogrammasta 150 mikrogrammaan 11 vuorokauden aikana. Infuusioiden välillä on oltava

vähintään kaksi vuorokautta. Infuusiopäivien väliä voidaan kuitenkin pidentää, jos potilaalla ilmenee

haittavaikutuksia. Kokonaishoitoajan ei pidä ylittää 20 vuorokautta.

Potilaita on tarkkailtava jokaisen infuusion jälkeen. Removabia ei saa antaa kaikkea kerralla eikä

minkään muun antoreitin kautta. Suosituksena on, että ennen hoitoa potilaille annetaan kipua ja

tulehdusta lievittäviä sekä kuumetta alentavia lääkkeitä. Potilaita, joilla on vakavia maksan häiriöitä

tai kohtalaisia tai vaikeita munuaisten toimintahäiriöitä, pitäisi hoitaa Removabilla vain

lääkevalmisteen huolellisen hyöty-riskiarvioinnin jälkeen. Removabia ei suositella käytettäväksi alle

18-vuotiailla potilailla, koska sen turvallisuudesta ja tehokkuudesta tässä ikäryhmässä ei ole riittävästi

tietoa.

Miten Removab vaikuttaa?

Syöpää sairastaville potilaille kehittyy askites, koska peritoneaalionteloa ympäröivällä vatsakalvolla

syntyy syöpäsoluja, ja ne estävät luonnollisen nesteen valumisen vatsasta.

Removabin vaikuttava aine katumaksomabi on monoklonaalinen vasta-aine. Monoklonaalinen vasta-

aine on eräänlainen proteiini, joka on suunniteltu tunnistamaan tietyissä kehon soluissa olevan

erityisen rakenteen (antigeenin) ja kiinnittymään siihen. Katumaksomabi kiinnittyy kahteen

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

antigeeniin: EpCAM-antigeeniin, jota esiintyy suurina määrinä eräissä syöpäsolutyypeissä ja CD3-

antigeeniin, jota esiintyy T-soluissa. T-solut ovat osa immuunijärjestelmää (kehon luonnollista

vastustuskykyä), ja ne liittyvät tartunnan saaneiden ja epänormaalien solujen kuoleman koordinointiin.

Katumaksomabi muodostaa sillan syöpäsolujen ja T-solujen välille kiinnittymällä näihin

antigeeneihin. Tämä tuo solut tiiviisti yhteen, niin että T-solut voivat tappaa syöpäsolut.

Katumaksomabi kiinnittyy myös kolmanteen, Fc-gammareseptori-nimiseen aineeseen, joka myös

auttaa immuunijärjestelmää hyökkäämään syöpäsolujen kimppuun.

Miten Removabia on tutkittu?

Removabin vaikutuksia testattiin kokeellisilla malleilla ennen sen tutkimista ihmisillä.

Removabia tutkittiin yhdessä päätutkimuksessa, johon osallistui 258 EpCAM-positiivisen syövän

aiheuttamasta malignista askiteksesta kärsivää potilasta, joille ei voitu antaa tavanomaista hoitoa.

Tässä tutkimuksessa Removabia käytettynä yhdessä vatsan nesteiden dreneerauksen kanssa verrattiin

pelkkään dreneeraukseen. Tehokkuuden päämittarina oli se, kuinka kauan potilaat elivät ilman uutta

dreneerausta.

Mitä hyötyä Removabista on havaittu tutkimuksissa?

Removab yhdessä dreneerauksen kanssa oli malignin askiteksen hoidossa pelkkää dreneerausta

tehokkaampaa. Removabia saaneet potilaat elivät keskimäärin 46 vuorokautta ilman tarvetta uuteen

dreneeraukseen. Vastaava aika pelkällä dreneerauksella hoidetuilla potilailla oli 11 vuorokautta.

Mitä riskejä Removabiin liittyy?

Noin 90 prosentilla Removabilla hoidetuista potilaista ilmeni sivuvaikutuksia. Removabin yleisimmät

sivuvaikutukset (joita esiintyy useammalla kuin joka 10. potilaalla) ovat lymfosytopenia

(lymfosyyttien, eräänlaisten valkoisten verisolujen vähäisyys), vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu,

ripuli, kuume, väsymys, vilunväristykset ja kipu. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Removabin

ilmoitetuista sivuvaikutuksista.

Removabia ei saa antaa potilaille, jotka saattavat olla yliherkkiä (allergisia) katumaksomabille,

jollekin muulle valmisteen sisältämälle aineelle tai hiiren tai rotan proteiineille.

Miksi Removab on hyväksytty?

Lääkevalmistekomitea (CHMP) katsoi, että Removabin hyödyt ovat suuremmat kuin sen haitat

malignin askiteksen intraperitoneaalisessa hoidossa EpCAM-positiivista karsinoomaa sairastavilla

potilailla, kun tavanomaista hoitoa ei ole saatavilla tai kun se ei enää ole mahdollinen. Komitea

suositteli myyntiluvan myöntämistä Removabia varten.

Muita tietoja Removabista

Euroopan komissio myönsi Fresenius Biotech GmbH -yhtiölle koko Euroopan unionin alueella

voimassa olevan myyntiluvan Removabia varten 20. huhtikuuta 2009.

Removabia koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan tässä

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 03-2009.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

LIITE I

VALMISTEYHTEENVETO

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Removab 10 mikrogrammaa infuusiokonsentraatti, liuosta varten

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 10 mikrogrammaa katumaksomabia* 0,1 ml:ssa liuosta mikä vastaa

pitoisuutta 0,1 mg/ml.

*rotan ja hiiren hybridi IgG2 monoklonaalinen vasta-aine, joka on tuotettu rotan ja hiiren hybridi-

hybridoomasolulinjassa

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten.

Kirkas ja väritön liuos.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Removabia käytetään malignin askiteksen intraperitoneaaliseen hoitoon aikuisilla, joilla on EpCAM-

positiivisia karsinoomia, silloin, kun tavanomaista hoitoa ei ole saatavilla tai kun se ei enää ole

mahdollinen.

4.2

Annostus ja antotapa

Removab tulee antaa antineoplastisten lääkeaineiden käyttöön perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Annostus

Ennen vatsaonteloon annettavaa infuusiota suositellaan analgeettisten / antipyreettisten / ei-

steroidaalisten antiflogististen lääkevalmisteiden antamista esilääkityksenä (ks. kohta 4.4).

Removabin annostusohjelma koostuu seuraavista neljästä vatsaonteloon annettavasta infuusiosta:

1. annos

10 mikrogrammaa päivänä 0

2. annos

20 mikrogrammaa päivänä 3

3. annos

50 mikrogrammaa päivänä 7

4. annos

150 mikrogrammaa päivänä 10

Removab on annettava vakionopeudella infuusiona vatsaonteloon siten, että sen infuusioaika on

vähintään 3 tuntia. Kliinisissä tutkimuksissa tutkitut infuusioajat olivat 3 tuntia ja 6 tuntia. Näistä

neljästä annoksesta ensimmäisen kohdalla voidaan harkita 6 tunnin infuusioaikaa potilaan

terveydentilasta riippuen.

Infuusiopäivien välillä on oltava vähintään kaksi päivää, joina infuusiota ei anneta. Infuusiopäivien

väliä voidaan pidentää, jos vakavia haittavaikutuksia ilmenee. Kokonaishoitoajan ei tule olla pitempi

kuin 20 päivää.

Tarkkailu

Potilaan riittävä tarkkailu Removab-infuusion päättymisen jälkeen on suositeltavaa. Keskeisessä

tutkimuksessa tutkimuspotilaita tarkkailtiin 24 tunnin ajan jokaisen infuusion jälkeen.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Erityisryhmät

Maksan toiminnan häiriöt

Potilaita, joilla on vaikeusasteeltaan vaikeampia kuin kohtalaisia maksahäiriöitä ja / tai joilla yli 70 %

maksasta on metastasoitunut ja / tai joilla on porttilaskimon tromboosi / tukkeuma, ei ole tutkittu.

Näiden potilaiden hoitamista katumaksomabilla tulisi harkita vain perusteellisen hyödyn / riskin

arvioinnin jälkeen (ks. kohta 4.4).

Munuaisten toiminnan häiriöt

Potilaita, joilla on vaikeusasteeltaan vaikeampia kuin lieviä munuaishäiriöitä, ei ole tutkittu. Näiden

potilaiden hoitamista katumaksomabilla tulisi harkita vain perusteellisen hyödyn / riskin arvioinnin

jälkeen (ks. kohta 4.4).

Pediatriset potilaat

Ei ole asianmukaista käyttää Removab-valmistetta pediatristen potilaiden myönnetyn käyttöaiheen

hoidossa.

Antotapa

Removabia saa antaa

vain infuusiona vatsaonteloon

Removabia

ei saa

antaa boluksena vatsaonteloon tai minkään muun antoreitin kautta.

Lisätietoja käytettävästä perfuusiojärjestelmästä: ks. kohta 4.4.

Ennen lääkkeen antoa huomioon otettavat varotoimet

Ennen Removabin antamista infuusiokonsentraatti liuosta varten laimennetaan 9 mg/ml (0,9 %)

natriumkloridiliuokseen injektiota varten. Laimennettu Removab-infuusioliuos annetaan

vatsaonteloon vakionopeudella infuusiona sopivaa pumppujärjestelmää käyttäen.

Ks. kohdasta 6.6 ohjeet lääkevalmisteen laimentamisesta ennen lääkkeen antoa.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Yliherkkyys hiiren ja / tai rotan proteiineille.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Removabia

ei saa

antaa boluksena eikä mitään muuta reittiä kuin intraperitoneaalisesti.

Sytokiinin vapautumiseen liittyvät oireet

Koska tulehdusta voimistavien ja sytotoksisten sytokiinien vapautuminen alkaa katumaksomabin

sitoutuessa immuuni- ja kasvainsoluihin, sytokiiniin liittyviä kliinisiä oireita kuten kuumetta,

pahoinvointia, oksentelua ja vilunväristyksiä on raportoitu hyvin yleisesti Removabin antamisen

aikana ja jälkeen (ks. kohta 4.8). Hengenahdistusta ja hypo- / hypertensiota havaitaan yleisesti.

Malignista askiteksesta kärsiville potilaille tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa annettiin 1 000 mg

parasetamolia laskimonsisäisesti rutiinisti ennen Removab-infuusiota kivun ja kuumeen hallintaan.

Tästä esilääkityksestä huolimatta potilaat saivat ylläkuvattuja haittavaikutuksia, jotka vastasivat

voimakkuudeltaan korkeintaan astetta 3 US National Cancer Instituten CTCAE-kriteerien (Common

Terminology Criteria for Adverse Events) version 3.0 mukaan. Muuta standardinmukaista

esilääkitystä tai lisälääkitystä analgeettisillä / antipyreettisillä / ei-steroidaalisilla antiflogistisilla

lääkevalmisteilla suositellaan.

Yleinen tulehdusreaktio-oireyhtymä (SIRS), jota saattaa yleisesti ilmetä myös katumaksomabin

käytön yhteydessä sen toimintamekanismin seurauksena, kehittyy yleensä 24 tunnin kuluessa

Removab-infuusion jälkeen oireinaan kuume, takykardia, takypnea ja leukosytoosi (ks. kohta 4.8).

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Tavanomainen hoito tai esilääkitys, esim. analgeetti / antipyreetti / ei-steroidaalinen antiflogistinen

aine, on tarkoituksenmukaista riskin rajoittamiseksi.

Vatsakipu

Vatsakipua raportoitiin haittavaikutuksena yleisesti. Tämän ohimenevän vaikutuksen ajatellaan

johtuvan osittain intraperitoneaalisesta antoreitistä.

Suorituskyky ja BMI

Removab-hoitoa varten potilaalla pitää olla vakaa yleistila, jota ilmaisevat painoindeksi (BMI) > 17

(mitataan askitesnesteen dreneerauksen jälkeen) ja Karnofskyn indeksi > 60.

Akuutit infektiot

Immuunijärjestelmän toimintaa haittaavien tekijöiden esiintyessä, erityisesti jos potilaalla on akuutti

infektio, ei ole suositeltavaa antaa Removabia.

Askiteksen dreneeraus

Jotta verenkierron ja munuaisten vakaa toiminta voitaisiin varmistaa, Removab-hoidon edellytys on

vatsaonteloon kerääntyneen nesteen poistaminen asianmukaisilla lääketieteellisillä hoitotavoilla.

Näihin tulee vähintään kuulua vatsaonteloon kerääntyneen nesteen dreneeraus spontaanin virtauksen

pysähtymiseen tai oireiden lievittymiseen asti, ja tarvittaessa korvaava tukihoito kristalloideilla ja / tai

kolloideilla.

Potilaat, joilla on hemodynaamista vajaatoimintaa, ödeemaa tai hypoproteinemiaa

Verimäärä, veren proteiini, verenpaine, syke ja munaisten toiminta on arvioitava ennen jokaista

Removab-infuusiota.

Sellaiset tilat kuin hypovolemia, hypoproteinemia, hypotensio,

verenkiertojärjestelmän dekompensaatio ja akuutti munuaisten vajaatoiminta on hoidettava

tasapainoon ennen jokaista Removab-infuusiota.

Maksan vajaatoiminta tai porttilaskimon tromboosi / tukkeuma

Potilaita, joilla on vaikeusasteeltaan suurempi kuin kohtalainen maksan vajaatoiminta ja / tai joilla yli

70 % maksasta on metastasoitunut ja / tai joilla on porttilaskimon tromboosi / tukkeuma, ei ole

tutkittu. Näiden potilaiden hoitamista Removabilla tulisi harkita vain perusteellisen hyödyn / riskin

arvioinnin jälkeen.

Munuaisten vajaatoiminta

Potilaita, joilla on vaikeusasteeltaan suurempi kuin lievä munuaisten vajaatoiminta, ei ole tutkittu.

Näiden potilaiden hoitamista Removabilla tulisi harkita vain perusteellisen hyödyn / riskin arvioinnin

jälkeen.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

4.6

Fertiliteetti, raskaus ja imetys

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja katumaksomabin käytöstä raskaana oleville naisille.

Ei ole tehty riittäviä eläinkokeita lisääntymistoksisuuden selvittämiseksi (ks. kappale 5.3).

Removabin käyttöä ei suositella raskauden aikana eikä hedelmällisessä iässä olevien naisten hoitoon,

jotka eivät käytä ehkäisyä.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö/erittyvätkö katumaksomabi/metaboliitit ihmisen rintamaitoon.

Vastasyntyneeseen/Imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida poissulkea. On päätettävä lopetetaanko

rintaruokinta vai lopetetaanko Removab-hoito ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt

lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Hedelmällisyys

Tietoja katumaksomabin vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei ole saatavilla.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Removabilla on vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Potilaita, jotka huomaavat itsellään infuusioon liittyviä oireita, tulisi neuvoa olemaan ajamatta ja

käyttämättä koneita kunnes oireet hellittävät.

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Lääkkeen haittavaikutukset ovat peräisin integroidusta turvallisuusanalyysistä, joka käsitti 12 kliinistä

tutkimusta. Näissä tutkimuksissa annettiin katumaksomabia vatsaonteloon 728 potilaalle, joista

293 potilaalle 6 tunnin ja 435 potilaalle 3 tunnin infuusiona.

Removabin yleiselle turvallisuusprofiilille ovat tyypillisiä sytokiinin vapautumiseen liittyvät oireet ja

ruoansulatuskanavan reaktiot.

Sytokiinien vapautumiseen liittyvät reaktiot: SIRS, potentiaalisesti hengenvaarallinen takykardian,

kuumeen ja/tai hengenahdistuksen yhdistelmä, voi kehittyä 24 tunnin kuluessa katumaksomabi-

infuusion jälkeen ja korjaantuu oireenmukaisella hoidolla. Muita sytokiinien vapautumiseen liittyviä

reaktioita, kuten esimerkiksi voimakkuudeltaan CTCAE-asteen 1 ja 2 (US National Cancer Institute,

versio 4.0) mukaista kuumetta, vilunväristyksiä, pahoinvointia ja oksentelua, on raportoitu hyvin

yleisesti. Nämä oireet heijastavat katumaksomabin toimintamekanismia ja ovat yleensä täysin

reversiibelejä.

Ruoansulatuskanavan reaktiot, kuten esimerkiksi vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli, ovat

hyvin yleisiä ja niiden CTCAE-aste on yleensä 1 tai 2, mutta niitä on havaittu myös korkeamman

asteisina ja ne lievittyvät riittävällä oireenmukaisella hoidolla.

Katumaksomabin turvallisuusprofiilit käytettäessä 3 tunnin infuusioaikaa verrattuna 6 tunnin

infuusioaikaan ovat yleisesti ottaen toisiaan vastaavat luonteen, esiintymistiheyden ja vaikeuden

suhteen. Kun valmistetta annettiin 3 tunnin välein, joidenkin haittavaikutusten esiintymistiheyden

havaittiin lisääntyvän, mukaan lukien vilunväristykset ja hypotensio (asteet 1 / 2), ripuli (kaikki

asteet) ja väsymys (aste 1 / 2).

Taulukoitu luettelo haittavaikutuksista

Taulukossa 1 haittavaikutukset on lueteltu elinjärjestelmittäin. Yleisyysryhmät on määritelty

seuraavasti: hyvin yleinen (

1/10), yleinen (

1/100, <1/10), melko harvinainen (

1/1 000, <1/100).

Taulukko 1 Katumaksomabihoitoa saaneilla potilailla raportoidut haittavaikutukset

Infektiot

Yleinen

Infektio.

Melko

harvinainen

Erythema induratum*, välineeseen liittyvä infektio*.

Veri ja imukudos

Yleinen

Anemia*, lymfopenia, leukosytoosi, neutrofilia.

Melko

harvinainen

Trombosytopenia*, koagulopatia*.

Immuunijärjestelmä

Yleinen

Sytokiinien vapautumissyndrooma*, yliherkkyys*.

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Yleinen

Vähentynyt ruokahalu* / anoreksia, dehydraatio*, hypokalemia,

hypoalbuminemia, hyponatremia*, hypokalsemia*, hypoproteinemia.

Psyykkiset häiriöt

Yleinen

Ahdistus, unettomuus.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Hermosto

Yleinen

Päänsärky, huimaus.

Melko

harvinainen

Kouristus*.

Kuulo ja tasapainoelin

Yleinen

Huimaus (vertigo).

Sydän

Yleinen

Takykardia *, ml. sinustakykardia.

Verisuonisto

Yleinen

Hypotensio*, hypertensio*, punoitus.

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Yleinen

Hengenahdistus*, keuhkopussin nestekertymä*, yskä.

Melko

harvinainen

Keuhkoembolia*, hypoksia*.

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleinen

Vatsakipu*, pahoinvointi*, oksentelu*, ripuli*.

Yleinen

Ummetus*, dyspepsia, vatsan pullottaminen, sub-ileus*, ilmavaivat,

mahalaukun toiminnan häiriö, ileus*, gastroesofageaalinen refluksi, suun

kuivuminen.

Melko

harvinainen

Maha-suolistoverenvuoto*, suolentukkeuma*.

Maksa ja sappi

Yleinen

Sappitietulehdus*, hyperbilirubinemia.

Iho ja ihonalainen kudos

Yleinen

Ihottuma*, eryteema*, hyperhidroosi, kutina .

Melko

harvinainen

Ihoreaktio*, allerginen ihotulehdus*.

Luusto, lihakset ja sidekudos

Yleinen

Selkäkipu, lihaskipu, nivelkipu.

Munuaiset ja virtsatiet

Yleinen

Proteinuria.

Melko

harvinainen

Munuaisten äkillinen vajaatoiminta*.

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen

Kuume*, väsymys*, vilunväristykset*.

Yleinen

Kipu, voimattomuus*, yleinen tulehdusreaktio-oireyhtymä*, ödeema ml.

ääreisturvotus*, yleiskunnon heikkeneminen*, rintakipu, influessan

kaltainen sairaus, huonovointisuus*, katetrin sijaintikohdan eryteema.

Melko

harvinainen

Ekstravasaatio*, antokohdan tulehdus*.

* raportoitiin myös vakavina haittavaikutuksina.

alleviivatut: katso kohta ”Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus”

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Tässä sovelletaan seuraavia US National Cancer Instituten CTCAE-kriteerien (versio 4.0)

määritelmiä:

CTCAE-aste 1 = lievä, CTCAE-aste 2 = kohtalainen, CTCAE-aste 3 = vaikea, CTCAE-aste 4 =

henkeä uhkaava

Sytokiinien vapautumiseen liittyviä oireita, joiden voimakkuusaste on korkea

5,1 prosentilla potilaista pyreksia saavutti CTCAE-asteen 3. Myös seuraavat oireet saavuttivat saman

voimakkuusasteen: sytokiinin vapautumissyndrooma (1,0 %), vilunväristykset (0,8 %), pahoinvointi

(3,4 %), oksentelu (4,4 %), dyspnea (1,6 %) sekä hypo-/hypertensio (2,1 % / 0,8 %). Yhdellä

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

potilaalla (0,1 %) raportoitiin voimakkuuudeltaan CTCAE-asteen 4 dyspneaa ja kolmella potilaalla

(0,4 %) vastaavaa hypertensiota. Kipu- ja kuumeoireita voidaan parantaa tai välttää esilääkityksen

avulla (ks. kohdat 4.2 ja 4.4).

Yleinen tulehdusreaktio-oireyhtymä (SIRS)

3,8 %:lla potilaista havaittiin SIRS:in oireita 24 tunnin kuluessa katumaksomabi-infuusion jälkeen.

Kolmella potilaalla (0,4 %) havaittiin voimakkuudeltaan CTCAE-asteen 4 oireita. Nämä reaktiot

hävisivät oireenmukaisella hoidolla.

Vatsakipu

43,7 %:lla potilaista raportoitiin vatsakipua haittavaikutuksena, joka 8,2 %:lla potilaista saavutti

asteen 3, mutta se hävisi oireenmukaisella hoidolla.

Maksaentsyymit

Ohimenevää maksaentsyymiarvojen kohoamista havaittiin yleisesti Removab-valmisteen annon

jälkeen. Yleisesti ottaen laboratorioparametrien muutokset eivät olleet kliinisesti relevantteja ja

palautuivat useimmiten lähtötilanteen tasolle hoidon päätyttyä.

Lisädiagnosointia tai hoitoa on harkittava vain, jos arvojen suureneminen on kliinisesti relevanttia tai

pysyvää.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9

Yliannostus

Yliannostustapauksia ei ole raportoitu. Potilaat, jotka saivat suositeltua annosta suuremman annoksen

katumaksomabia, saivat vaikeampia (asteen 3) haittavaikutuksia.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Antineoplastiset aineet, monoklonaaliset vasta-aineet; ATC-koodi:

L01XC09

Vaikutusmekanismi

Katumaksomabi on kolmitoiminen rotan ja hiiren hybridi monoklonaalinen vasta-aine, joka on

erityisesti tarkoitettu epiteelisolun adheesiomolekyyliä (EpCAM) ja CD3-antigeenia vastaan.

EpCAM-antigeeni on yli-ilmentynyt useimmissa karsinoomissa (Taulukko 2). CD3 ilmentyy kypsissä

T-soluissa T-solun reseptorin komponenttina. Kolmas toiminnallinen sitoutumiskohta

katumaksomabin Fc-alueella mahdollistaa vuorovaikutuksen aksessoristen immuunisolujen kanssa

-reseptorien kautta.

Katumaksomabin sitoutumisominaisuuksien vuoksi kasvainsolut, T-solut ja aksessoriset

immuunisolut tulevat lähelle toisiaan. Siten käynnistyy näiden yhteinen immuunireaktio kasvainsoluja

vastaan. Tähän reaktioon sisältyy eri toimintamekanismeja kuten T-solun aktivaatio, vasta-

aineriippuvainen soluvälitteinen solutuho (ADCC), komplementtiriippuvainen solutuho (CDC) ja

fagosytoosi. Tämä johtaa kasvainsolujen tuhoutumiseen.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Taulukko 2

EpCAM:n ilmentyminen relevanteimmissa askitesta aiheuttavissa

syöpätyypeissä

Kirjallisuustiedot

Retrospektiiviset

tiedot tutkimuksesta

IP-CAT-AC-03

Syöpätyyppi

EpCAM:ta

ilmentävien

kasvainten

prosenttiosuus

EpCAM-positiivisten

nestekertymien

prosenttiosuus

EpCAM-positiivisten

nestekertymien

prosenttiosuus

Munasarja

90-92

79-100

Mahalaukku

75-100

Koolon

87-100

Haima

83-100

Rinta

45*-81

71-100

Endometrium

*= Lobulaarinen rintasyöpä

Farmakodynaamiset vaikutukset

Katumaksomabin antitumoraalinen aktiivisuus on osoitettu

in vitro

in vivo

. Tehokasta

katumaksomabivälitteistä kasvainsolujen tappamista

in vitro

havaittiin niiden kohdesolujen kohdalla,

joilla oli EpCAM-antigeenin matala ja korkea ekspressio, riippumatta primaarisen kasvaimen tyypistä.

Katumaksomabin antitumoraalinen aktiivisuus

in vivo

vahvistettiin immunologisesti

kompromisoidussa munasarjasyövän hiirimallissa, jossa intraperitoneaalinen hoito katumaksomabilla

ja ihmisen ääreisverenkierron mononukleaarisoluilla viivästytti kasvaimen kehitystä.

Kliininen teho

Katumaksomabin teho osoitettiin kahdessa faasin III kliinisessä tutkimuksessa. Näissä kliinisissä

tutkimuksissa ei ole ollut mukana ei-valkoihoista alkuperää olevia potilaita.

IP-REM-AC-01

Keskeinen, kaksihaarainen, satunnaistettu, avoin faasin II/III kliininen tutkimus 258 potilaalla, joilla

oli EpCAM-positiivisista karsinoomista johtuva symptomaattinen maligni askites. Näistä potilaista

170 satunnaistettiin katumaksomabihoitoon. Tässä tutkimuksessa verrattiin parasenteesiin yhdistettyä

katumaksomabia pelkkään parasenteesiin (kontrolli).

Katumaksomabia käytettiin potilailla, kun tavanomaista hoitoa ei ollut saatavilla tai se ei ollut enää

mahdollinen ja kun näiden potilaiden toimintakyky Karnofskyn asteikolla oli vähintään 60.

Katumaksomabia annettiin vatsaonteloon neljänä infuusiona suurenevina annoksina (10, 20, 50 ja 150

mikrogrammaa) vastaavasti päivänä 0, 3, 7 ja 10 (katso kohta 4.2). Keskeisessä IP-REM-AC-01-

tutkimuksessa 98,1 % potilaista otettiin sairaalaan ja heidän sairaalassa olonsa mediaani oli 11 vrk.

Tässä tutkimuksessa primaarinen tehon lopputapahtuma oli punktioton elinaika, joka oli yhdistetty

lopputapahtuma, joka oli määritetty ajaksi ennen ensimmäisen hoidollisen askitespunktion tarvetta tai

kuolemaa, riippuen siitä, kumpi tapahtui ensin. Punktiotonta elinaikaa sekä aikaa, joka kului, ennen

kuin tarvittiin ensimmäinen askitespunktio, koskevat tulokset on esitetty mediaanien ja riskisuhteiden

hazard ratios

, HR) muodossa Taulukossa 3. Kaplan Meier-estimaatit ajaksi ennen ensimmäisen

hoidollisen punktion tarvetta esitetään Kuvassa 1.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Taulukko 3 Tutkimuksen IP-REM-AC-01 tehoa koskevat tulokset (punktioton elinaika ja aika

ennen ensimmäisen hoidollisen askitespunktion tarvetta)

Muuttuja

Parasenteesi +

katumaksomabi

(N=170)

Parasenteesi (kontrolli)

(N=88)

Punktioton elinaika

Mediaani punktioton elinaika (vrk)

95 %:n luottamusväli mediaanille (vrk)

[31; 49]

[9; 16]

p-arvo

(log-rank test)

< 0,0001

Riskisuhde (HR)

0,310

95%:n luottamusväli riskisuhteelle

[0,228; 0,423]

Aika ensimmäisen hoidollisen askitespunktion tarpeeseen

Mediaaniaika ensimmäisen hoidollisen

askitespunktion tarpeseen (vrk))

95 %:n luottamusväli mediaanille (vrk)

[62;104]

[9; 17]

p-arvo

(log-rank test)

< 0,0001

Riskisuhde (HR)

0,169

95 %:n luottamusväli riskisuhteelle

[0,114; 0,251]

Kuva 1

Tutkimuksen IP-REM-AC-01 Kaplan-Maier-estimaatit ajaksi ennen ensimmäistä

hoidollisen punktion tarvetta

Punktiottoman ajan arvioitu todennäköisyys (%)

Aika (vrk) tapahtumaan

Hoito:

Katumaksomabi (N=170)

Kontrolli (N=88)

N: potilaiden lukumäärä hoitoryhmässä.

Parasenteesillä ja katumaksomabilla hoidetuilla potilailla, joilla oli EpCAM-positiivisista

karsinoomista johtuva maligni askites, hoidon teho oli tilastollisesti merkitsevästi parempi kuin

pelkällä parasenteesillä hoidetuilla potilailla, kun tehoa tarkastellaan punktiottoman elinajan ja

ensimmäisen hoidollisen askitespunktion tarpeeseen kuluneen ajan suhteen.

Tutkimuksen päättymisen jälkeen potilaita tarkkailtiin edelleen heidän elinikänsä loppuun asti, jotta

voitiin arvioida kokonaiselinaikaa (Taulukko 4).

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Taulukko 4 Tutkimuksen IP-REM-AC-01 kokonaiselinaika post study-vaiheessa

Parasenteesi +

katumaksomabi

(N=170)

Parasenteesi (kontrolli)

(N=88)

Riskisuhde (R)

0, 798

95 %:n luottamusväli riskisuhteelle

[0,606; 1,051]

6 kuukauden elossaoloprosentti

27,5 %

17,1 %

1 vuoden elossaoloprosentti

11,4 %

2,6 %

Kokonaiselinajan mediaani (vrk)

95 %:n luottamusväli mediaanille (vrk)

[61; 98]

[54; 89]

p-arvo (log-rank test)

0,1064

Kontrollihaaran 88 potilaasta kaikkiaan 45 (51 %) siirtyi saamaan aktiivista katumaksomabihoitoa.

IP-CAT-AC-03

Tämä konfirmatorinen kaksihaarainen, satunnaistettu, avoin faasin IIIb tutkimus tehtiin 219

epiteelisyöpäpotilaalle, joilla oli hoidollista askitespunktiota vaatinut symptomaattinen maligni

askites. Tutkimuksessa verrattiin katumaksomabia ja 25 mg prednisoloniesilääkitystä pelkkään

katumaksomabiin. Katumaksomabia annettiin vatsaonteloon neljänä 3 tunnin pituisena infuusiona

tasaisella nopeudella 10, 20, 50 ja 150 mikrogramman annoksina vastaavasti päivänä 0, 3, 7 ja 10

kummassakin ryhmässä. Potilasryhmä oli verrattavissa keskeiseen tutkimukseen.

Prednisoloniesilääkityksen vaikutusta turvallisuuteen ja tehoon arvioitiin tutkimalla primaarista

turvallisuuden lopputapahtumaa, joka oli yhdistetty turvallisuuspistemäärä, ja toista primaarista tehon

lopputapahtumaa, joka oli punktioton elinaika.

Yhdistetyllä turvallisuuspistemäärällä arvioitiin yleisimpien tunnettujen haittavaikutusten kuumeen,

pahoinvoinnin, oksentelun ja vatsakivun esiintymistiheyttä ja vakavuutta kummassakin

hoitoryhmässä. Prednisolonin anto esilääkityksenä ei vähentänyt näitä haittavaikutuksia.

Tässä tutkimuksessa primaarinen tehon lopputapahtuma oli punktioton elinaika, joka oli yhdistetty

lopputapahtuma, joka oli määritetty ajaksi ennen ensimmäisen hoidollisen askitespunktion tarvetta tai

kuolemaa riippuen siitä, kumpi tapahtui ensin (identtinen keskeisen tutkimuksen kanssa).

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Taulukko 5 Tutkimuksen IP-CAT-AC-03 tehoa koskevat tulokset (punktioton elinaika ja aika

ennen ensimmäisen hoidollisen askitespunktion tarvetta)

Muuttuja

Katumaksomabi +

prednisoloni

(N=111)

Katumaksomabi

(N=108)

Yhdistetty

populaatio

(N=219)

Punktioton elinaika

Mediaani punktioton elinaika (vrk)

95 %:n luottamusväli mediaanille (vrk)

[23; 67]

[24; 61]

[26; 59]

p-arvo

(log-rank test)

0,402

Riskisuhde (HR) (katumaksomabi vs.

katumaksomabi + prednisoloni)

1,130

95 %:n luottamusväli riskisuhteelle

[0,845; 1,511]

Aika ensimmäisen hoidollisen askitespunktion tarpeeseen

Mediaaniaika ensimmäisen hoidollisen

askitespunktion tarpeeseen (vrk)

95 %:n luottamusväli mediaanille (vrk)

[30; 223]

[69; 159]

[67; 155]

p-arvo

(log-rank test)

0,599

Riskisuhde (HR) (katumaksomabi vs.

katumaksomabi + prednisoloni)

0,901

95 %:n luottamusväli riskisuhteelle

[0,608; 1,335]

Toissijaisena tehon päätetapahtumana arvioitiin kokonaiselinaika (Taulukko 6).

Taulukko 6 Tutkimuksen IP-CAT-AC-03 kokonaiselinaika post study -vaiheessa

Katumaksomabi +

prednisoloni

(N=111)

Katumaksomabi

(N=108)

Yhdistetty populaatio

(N=219)

Mediani kokonaiselinaika (vrk)

95 %:n luottamusväli

mediaanille (vrk)

[97,0; 169,0]

[72,0; 126,0]

[82; 133]

p-arvo (log-rank test)

0,186

Riskisuhde (HR)

(katumaksomabi vs.

katumaksomabi + prednisoloni)

1,221

95 %:n luottamusväli

riskisuhteelle

[0,907; 1,645]

Immunogeenisuus

Humaanien anti-rotta- ja / tai hiiri-vasta-aineiden (HAMA/HARA) indusoiminen on ominaista rotan

ja hiiren monoklonaalisille vasta-aineille. Keskeisestä tutkimuksesta saadut katumaksomabia koskevat

ajankohtaiset tiedot osoittavat, että vain 5,6 % potilaista (7 potilasta 124:sta) oli HAMA-positiivisia

ennen neljättä infuusiota. HAMA-vasta-aineita löytyi 94 %:lla potilaista yhden kuukauden kuluttua

viimeisestä infuusiosta. Yliherkkyysreaktioita ei havaittu.

Potilailla, joille kehittyi HAMA-vasta-aineita 8 vuorokautta katumaksomabihoidon jälkeen, todettiin

parempia kliinisiä tuloksia verrattuna HAMA-negatiivisiin potilaisiin, kun mittareina käytettiin

punktiotonta elinaikaa, aikaa seuraavaan punktioon ja kokonaiselinaikaa.

Käytettävyystutkimuksessa (IP-CAT-AC-04) arvioitiin toista infuusiojaksoa, jonka aikana annettiin

10, 20, 50 ja 150 mikrogrammaa katumaksomabia vatsaonteloon 8 potilaalle, joilla oli karsinoomasta

johtuva maligni askites. ADA oli havaittavissa seulonnassa kaikissa käytettävissä olleissa askites- ja

plasmanäytteissä. Potilaat pysyivät ADA-positiivisina hoitovaiheen ja seurannan aikana. Etukäteen

olemassa olleista ADA-arvoista huolimatta kaikki potilaat saivat kaikki 4 katumaksomabi-infuusiota.

Mediaani punktioton elinaika oli 47,5 vrk, mediaani aika ensimmäiseen hoidolliseen punktioon 60,0

vrk ja mediaanikokonaiselinaika 406,5 vrk. Kaikilla potilailla oli katumaksomabin vaikutustapaan

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

liittyviä oireita ja turvallisuusprofiili, joka oli luonteeltaan vertailukelpoinen ensimmäisen

intraperitoneaalisen infuusiojakson kanssa. Yliherkkyysreaktioita ei havaittu.

5.2

Farmakokinetiikka

Katumaksomabin farmakokineettisiä ominaisuuksia tutkittiin neljän vatsanonteloon annetun

katumaksomabi-infuusion (10, 20, 50 ja 150 mikrogrammaa) aikana ja sen jälkeen 13 potilaalla, joilla

oli EpCAM-positiivisista karsinoomista johtuva symptomaattinen maligni askites.

Vaihtelu potilaiden välillä oli suurta. Plasman C

:n geometrinen keskiarvo oli noin 0,5 ng/ml

(vaihteluväli 0 - 2,3 ng/ml) ja plasman AUC:n geometrinen keskiarvo oli noin

1,7 vrk*nanogrammaa/ml (vaihteluväli ≤ LLOQ (alempi kvantitointiraja) – 13,5). Geometrisen

keskiarvon ilmeinen lopullinen plasman eliminaation puoliintumisaika (t

) oli noin 2,5 vrk

(vaihteluväli 0,7 – 17).

Katumaksomabi oli havaittavissa askitesnesteessä ja plasmassa. Sen pitoisuudet suurenivat

infuusioiden ja annettujen annosten lukumäärän mukaan useimmilla potilailla. Plasman pitoisuuksilla

oli taipumus laskea suurimman arvon saavuttamisen jälkeen jokaisen annoksen jälkeen.

Erityisryhmät

Tutkimuksia ei ole tehty.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Katumaksomabin annostelulla eläinmalleissa ei saatu tulokseksi mitään merkkejä epänormaalista tai

lääkkeeseen liittyvästä akuutista toksisuudesta tai mitään merkkejä paikallisesta intoleranssista

injektio-/infuusiokohdassa. Näiden löydösten arvo on kuitenkin rajallinen johtuen katumaksomabin

suuresta lajispesifisyydestä.

Toistuvan annoksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta, karsinogeenisuutta sekä lisääntymis- ja

kehitystoksisuutta koskevia tutkimuksia ei ole tehty.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Natriumsitraatti

Sitruunahappomonohydraatti

Polysorbaatti 80

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2

Yhteensopimattomuudet

Lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka

mainitaan kohdassa 6.6.

6.3

Kestoaika

2 vuotta

Laimennuksen jälkeen

Käyttöön valmistettu infuusioliuos säilyy fysikaalisesti ja kemiallisesti stabiilina 48 tuntia 2–8°C:n

lämpötilassa ja 24 tuntia lämpötilassa, joka ei ylitä 25°C. Mikrobiologiselta kannalta katsottuna

valmiste tulee käyttää välittömästi. Ellei sitä käytetä välittömästi, käytössä olevan liuoksen

säilytysajat ja olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla eikä niiden tule normaalisti olla

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

pitempiä kuin 24 tuntia 2–8°C:n lämpötilassa, ellei laimennus ole tapahtunut kontrolloiduissa ja

validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

6.4

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2°C

8°C). Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Laimennetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta 6.3.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

0,1 ml infuusiokonsentraattia, liuosta varten, esitäytetyssä ruiskussa (tyypin I silikonoitua lasia), jossa

on männän tulppa (bromobutyylikumia) ja luer lock -järjestelmä (silikonoitua polypropyleenia sekä

polykarbonaattia), jossa on kärjen korkki (styreeni-butadieenikumia) varustettuna kanyylilla;

pakkauskoko 1.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Hävittäminen

Ei erityisvaatimuksia.

Tarvittavat materiaalit ja välineet

Seuraavia komponentteja on käytettävä Removabin laimennuksessa ja antamisessa, sillä Removab on

yhteensopiva vain näiden kanssa:

50 ml:n polypropyleeniruiskut

polyetyleenistä valmistetut perfuusioletkut, joiden sisähalkaisija on 1 mm ja pituus 150 cm

polykarbonaatista valmistetut infuusioventtiilit / Y-liitännät

silikonipäällysteellä varustetut tai ilman silikononipäällystettä olevat polyuretaanikatetrit

Lisäksi tarvitaan seuraavat:

9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridiliuos injektiota varten

Tarkkuusperfuusiopumppu

Ohjeet ennen antamista tapahtuvaa laimennusta varten

Removabin valmistajan tulee olla terveydenhoidon ammattilainen, joka käyttää asianmukaista

aseptista tekniikkaa.

Esitäytetyn ruiskun ulkopinta ei ole steriili.

Annoksesta riippuen tarvittava määrä 9 mg/ml natriumkloridiliuosta (0,9 %) injektiota varten

otetaan 50 ml:n ruiskulla (Taulukko 7).

50 ml:n ruiskuun jätetään lisäksi vähintään 3 ml:n ilmapuskuri.

Esitäytetyn Removab-ruiskun kärjessä oleva korkki poistetaan siten, että ruiskun kärki osoittaa

ylöspäin.

Mukana tullut kanyyli kiinnitetään esitäytettyyn Removab-ruiskuun. Jokaisessa ruiskussa

käytetään uutta kanyylia.

Esitäytetyn ruiskun kanyyli työnnetään 50 ml:n ruiskun aukon läpi siten, että neula uppoaa

9 mg/ml natriumkloridi-injektioliuokseen (0,9 %) (Kuva 2).

Ruiskun koko sisältö (Removab-konsentraatti ja ilmapuskuri) injisoidaan esitäytetystä ruiskusta

suoraan 9 mg/ml natriumkloridi-injektioliuokseen (0,9 %).

Männän vartta EI PIDÄ vetää takaisin esitäytettyä ruiskun huuhtelemista varten, jotta vältät

kontaminaation ja varmistat, että oikea määrä ruiskutetaan ulos.

50 ml:n ruisku suljetaan korkilla ja sitä ravistetaan varovasti niin että liuos sekoittuu.

Mahdollinen (mahdolliset) ilmakupla (-kuplat) poistetaan 50 ml:n ruiskusta.

Removab-kartonkirasian sisäpuolella oleva irrotettava tarra, jossa on teksti “Laimennettu

Removab. Vain vatsaonteloon.”, on kiinnitettävä vatsaonteloon infusoitavaa laimennettua

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Removab-liuosta sisältävään 50 ml:n ruiskuun. Tämä on varotoimenpide, jonka avulla

varmistetaan, että Removabia infusoidaan ainoastaan intraperitoneaalisen antoreitin kautta

50 ml:n ruisku asetetaan infuusiopumppuun.

Taulukko 7 Removab-liuoksen valmistaminen vatsaonteloon annettavaa infuusiota varten

Infuusion numero/

Annos

Esitäytetyn (esitäytettyjen)

ruiskun (ruiskujen) lukumäärä

Removab-

infuusio-

konsentraatin

liuosta varten

kokonaismäärä

9 mg/ml

(0,9 %)

natrium-

kloridiliuos

injektiota

varten

Lopullinen

annettava

määrä

10 mikro-

gramman

esitäytetty

ruisku

50 mikro-

gramman

esitäytetty

ruisku

1. infuusio

10 mikrogrammaa

0,1 ml

10 ml

10,1 ml

2. infuusio

20 mikrogrammaa

0,2 ml

20 ml

20,2 ml

3. infuusio

50 mikrogrammaa

0,5 ml

49,5 ml

50 ml

4. infuusio

150 mikrogrammaa

1,5 ml

48,5 ml

50 ml

Kuva 2

Kuva Removabin siirtämisestä esitäytetystä ruiskusta 50 ml:n ruiskuun

Esitäytetty ruisku

Ilmapuskuri

Removab-liuos

Ilmapuskuri

9 mg/ml natriumkloridi (0,9 %)

50 ml:n ruisku

Antotapa

Intraperitoneaalisiin annostelumenettelyihin perehtyneen lääkärin tulee asettaa katetri

intraperitoneaalista annostelua varten ultraääniohjatusti. Katetria käytetään askiteksen dreneeraukseen

sekä laimennetun Removabin ja injektiota varten tarkoitetun 9 mg/ml:n natriumkloridiliuoksen

(0,9 %) infuusioon. On suositeltavaa, että katetri jätetään paikoilleen vatsaonteloon koko hoitojakson

ajaksi. Se voidaan poistaa viimeisen infuusion jälkeisenä päivänä.

Ennen jokaista Removab-antokertaa vatsaonteloon kerääntynyttä nestettä on dreneerattava siihen

saakka että spontaani virtaus loppuu tai oireet lievittyvät (ks. kohta 4.4). Sen jälkeen ennen jokaista

Removab-antokertaa infusoidaan 500 ml injektiota varten tarkoitettua 9 mg/ml:n natriumkloridiliuosta

(0,9 %) auttamaan vasta-aineen levittäytymistä vatsaonteloon.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Removab tulee antaa vatsaonteloon vähintään 3 tuntia kestävän infuusion aikana pysyvän

infuusiopumppujärjestelmän kautta seuraavassa kuvatulla tavalla:

Laimennettua Removab-infuusioliuosta sisältävä 50 ml:n ruisku asennetaan tarkkuuspumppuun.

Tarkkuuspumppuun liitetty perfuusioletkusto esitäytetään laimennetulla Removab-

infuusioliuoksella. On käytettävä perfuusioletkua, jonka sisähalkaisija on 1 mm ja pituus

150 cm.

Perfuusioletku kytketään Y-liitäntään.

Rinnakkain jokaisen Removab-annostuksen kanssa 250 millilitraa injektiota varten tarkoitettua

9 mg/ml:n natriumkloridiliuosta (0,9 %) infusoidaan infuusioventtiilin / Y-liitännän kautta

katetrin perfuusiokanavaan.

Pumpun nopeus säädetään annettavan määrän ja suunnitellun infuusioajan mukaan.

Kun laimennettua Removab-infuusioliuosta sisältänyt 50 ml:n ruisku on tyhjä, se korvataan

50 ml:n ruiskulla, joka sisältää 20 millilitraa injektiota varten tarkoitettua 9 mg/ml:n

natriumkloridiliuosta (0,9 %), suunnitellun infuusioajan loppuun asti niin, että

perfuusiokanavaan jäänyt liuosmäärä (noin 2 ml) poistuu muuttumattomissa olosuhteissa.

Jäljelle jäänyt injektiota varten tarkoitettu 9 mg/ml:n (0,9 %) natriumkloridiliuos voidaan

hävittää.

Katetri pidetään suljettuna seuraavaan infuusioon saakka.

Viimeisen infuusion jälkeisenä päivänä suoritetaan nesteen dreneeraus siihen asti että spontaani

virtaus loppuu. Sen jälkeen katetri voidaan poistaa.

Kuva 3

Kaavio infuusiojärjestelmästä

1

250 ml 9 mg/ml natriumkloridia (0,9 %)

2

Removab-liuos i.p. infuusiota varten

3

Perfuusioletku (sisähalkaisija 1 mm, pituus 150 cm)

4

Infuusioventtiili

5

Perfuusiokanava

6

Katetri

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Neovii Biotech GmbH

Am Haag 6-7

82166 Graefelfing

Saksa

8.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/512/001

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 20. huhtikuuta 2009

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 18 joulukuu 2013

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu/

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Removab 50 mikrogrammaa infuusiokonsentraatti, liuosta varten

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 50 mikrogrammaa katumaksomabia* 0,5 ml:ssa liuosta mikä vastaa

pitoisuutta 0,1 mg/ml.

*rotan ja hiiren hybridi IgG2 monoklonaalinen vasta-aine, joka on tuotettu rotan ja hiiren hybridi-

hybridoomasolulinjassa

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten.

Kirkas ja väritön liuos.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Removabia käytetään malignin askiteksen intraperitoneaaliseen hoitoon aikuisilla, joilla on EpCAM-

positiivisia karsinoomia, silloin, kun tavanomaista hoitoa ei ole saatavilla tai kun se ei enää ole

mahdollinen.

4.2

Annostus ja antotapa

Removab tulee antaa antineoplastisten lääkeaineiden käyttöön perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Annostus

Ennen vatsaonteloon annettavaa infuusiota suositellaan analgeettisten / antipyreettisten / ei-

steroidaalisten antiflogististen lääkevalmisteiden antamista esilääkityksenä (ks. kohta 4.4).

Removabin annostusohjelma koostuu seuraavista neljästä vatsaonteloon annettavasta infuusiosta:

1. annos

10 mikrogrammaa päivänä 0

2. annos

20 mikrogrammaa päivänä 3

3. annos

50 mikrogrammaa päivänä 7

4. annos

150 mikrogrammaa päivänä 10

Removab on annettava vakionopeudella infuusiona vatsaonteloon siten, että sen infuusioaika on

vähintään 3 tuntia. Kliinisissä tutkimuksissa tutkitut infuusioajat olivat 3 tuntia ja 6 tuntia. Näistä

neljästä annoksesta ensimmäisen kohdalla voidaan harkita 6 tunnin infuusioaikaa potilaan

terveydentilasta riippuen.

Infuusiopäivien välillä on oltava vähintään kaksi päivää, joina infuusiota ei anneta. Infuusiopäivien

väliä voidaan pidentää, jos vakavia haittavaikutuksia ilmenee. Kokonaishoitoajan ei tule olla pitempi

kuin 20 päivää.

Tarkkailu

Potilaan riittävä tarkkailu Removab-infuusion päättymisen jälkeen on suositeltavaa. Keskeisessä

tutkimuksessa tutkimuspotilaita tarkkailtiin 24 tunnin ajan jokaisen infuusion jälkeen.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Erityisryhmät

Maksan toiminnan häiriöt

Potilaita, joilla on vaikeusasteeltaan vaikeampia kuin kohtalaisia maksahäiriöitä ja / tai joilla yli 70 %

maksasta on metastasoitunut ja / tai joilla on porttilaskimon tromboosi / tukkeuma, ei ole tutkittu.

Näiden potilaiden hoitamista katumaksomabilla tulisi harkita vain perusteellisen hyödyn / riskin

arvioinnin jälkeen (ks. kohta 4.4).

Munuaisten toiminnan häiriöt

Potilaita, joilla on vaikeusasteeltaan vaikeampia kuin lieviä munuaishäiriöitä, ei ole tutkittu. Näiden

potilaiden hoitamista katumaksomabilla tulisi harkita vain perusteellisen hyödyn / riskin arvioinnin

jälkeen (ks. kohta 4.4).

Pediatriset potilaat

Ei ole asianmukaista käyttää Removab-valmistetta pediatristen potilaiden myönnetyn käyttöaiheen

hoidossa.

Antotapa

Removabia saa antaa

vain infuusiona vatsaonteloon

Removabia

ei saa

antaa boluksena vatsaonteloon tai minkään muun antoreitin kautta.

Lisätietoja käytettävästä perfuusiojärjestelmästä: ks. kohta 4.4.

Ennen lääkkeen antoa huomioon otettavat varotoimet

Ennen Removabin antamista infuusiokonsentraatti liuosta varten laimennetaan 9 mg/ml (0,9 %)

natriumkloridiliuokseen injektiota varten. Laimennettu Removab-infuusioliuos annetaan

vatsaonteloon vakionopeudella infuusiona sopivaa pumppujärjestelmää käyttäen.

Ks. kohdasta 6.6 ohjeet lääkevalmisteen laimentamisesta ennen lääkkeen antoa.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Yliherkkyys hiiren ja / tai rotan proteiineille.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Removabia

ei saa

antaa boluksena eikä mitään muuta reittiä kuin intraperitoneaalisesti.

Sytokiinin vapautumiseen liittyvät oireet

Koska tulehdusta voimistavien ja sytotoksisten sytokiinien vapautuminen alkaa katumaksomabin

sitoutuessa immuuni- ja kasvainsoluihin, sytokiiniin liittyviä kliinisiä oireita kuten kuumetta,

pahoinvointia, oksentelua ja vilunväristyksiä on raportoitu hyvin yleisesti Removabin antamisen

aikana ja jälkeen (ks. kohta 4.8). Hengenahdistusta ja hypo- / hypertensiota havaitaan yleisesti.

Malignista askiteksesta kärsiville potilaille tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa annettiin 1 000 mg

parasetamolia laskimonsisäisesti rutiinisti ennen Removab-infuusiota kivun ja kuumeen hallintaan.

Tästä esilääkityksestä huolimatta potilaat saivat ylläkuvattuja haittavaikutuksia, jotka vastasivat

voimakkuudeltaan korkeintaan astetta 3 US National Cancer Instituten CTCAE-kriteerien (Common

Terminology Criteria for Adverse Events) version 3.0 mukaan. Muuta standardinmukaista

esilääkitystä tai lisälääkitystä analgeettisillä / antipyreettisillä / ei-steroidaalisilla antiflogistisilla

lääkevalmisteilla suositellaan.

Yleinen tulehdusreaktio-oireyhtymä (SIRS), jota saattaa yleisesti ilmetä myös katumaksomabin

käytön yhteydessä sen toimintamekanismin seurauksena, kehittyy yleensä 24 tunnin kuluessa

Removab-infuusion jälkeen oireinaan kuume, takykardia, takypnea ja leukosytoosi (ks. kohta 4.8).

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Tavanomainen hoito tai esilääkitys, esim. analgeetti / antipyreetti / ei-steroidaalinen antiflogistinen

aine, on tarkoituksenmukaista riskin rajoittamiseksi.

Vatsakipu

Vatsakipua raportoitiin haittavaikutuksena yleisesti. Tämän ohimenevän vaikutuksen ajatellaan

johtuvan osittain intraperitoneaalisesta antoreitistä.

Suorituskyky ja BMI

Removab-hoitoa varten potilaalla pitää olla vakaa yleistila, jota ilmaisevat painoindeksi (BMI) > 17

(mitataan askitesnesteen dreneerauksen jälkeen) ja Karnofskyn indeksi > 60.

Akuutit infektiot

Immuunijärjestelmän toimintaa haittaavien tekijöiden esiintyessä, erityisesti jos potilaalla on akuutti

infektio, ei ole suositeltavaa antaa Removabia.

Askiteksen dreneeraus

Jotta verenkierron ja munuaisten vakaa toiminta voitaisiin varmistaa, Removab-hoidon edellytys on

vatsaonteloon kerääntyneen nesteen poistaminen asianmukaisilla lääketieteellisillä hoitotavoilla.

Näihin tulee vähintään kuulua vatsaonteloon kerääntyneen nesteen dreneeraus spontaanin virtauksen

pysähtymiseen tai oireiden lievittymiseen asti, ja tarvittaessa korvaava tukihoito kristalloideilla ja / tai

kolloideilla.

Potilaat, joilla on hemodynaamista vajaatoimintaa, ödeemaa tai hypoproteinemiaa

Verimäärä, veren proteiini, verenpaine, syke ja munaisten toiminta on arvioitava ennen jokaista

Removab-infuusiota.

Sellaiset tilat kuin hypovolemia, hypoproteinemia, hypotensio,

verenkiertojärjestelmän dekompensaatio ja akuutti munuaisten vajaatoiminta on hoidettava

tasapainoon ennen jokaista Removab-infuusiota.

Maksan vajaatoiminta tai porttilaskimon tromboosi / tukkeuma

Potilaita, joilla on vaikeusasteeltaan suurempi kuin kohtalainen maksan vajaatoiminta ja / tai joilla yli

70 % maksasta on metastasoitunut ja / tai joilla on porttilaskimon tromboosi / tukkeuma, ei ole

tutkittu. Näiden potilaiden hoitamista Removabilla tulisi harkita vain perusteellisen hyödyn / riskin

arvioinnin jälkeen.

Munuaisten vajaatoiminta

Potilaita, joilla on vaikeusasteeltaan suurempi kuin lievä munuaisten vajaatoiminta, ei ole tutkittu.

Näiden potilaiden hoitamista Removabilla tulisi harkita vain perusteellisen hyödyn / riskin arvioinnin

jälkeen.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

4.6

Fertiliteetti, raskaus ja imetys

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja katumaksomabin käytöstä raskaana oleville naisille.

Ei ole tehty riittäviä eläinkokeita lisääntymistoksisuuden selvittämiseksi (ks. kappale 5.3).

Removabin käyttöä ei suositella raskauden aikana eikä hedelmällisessä iässä olevien naisten hoitoon,

jotka eivät käytä ehkäisyä.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö/erittyvätkö katumaksomabi/metaboliitit ihmisen rintamaitoon.

Vastasyntyneeseen/Imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida poissulkea. On päätettävä lopetetaanko

rintaruokinta vai lopetetaanko Removab-hoito ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt

lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Hedelmällisyys

Tietoja katumaksomabin vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei ole saatavilla.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Removabilla on vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Potilaita, jotka huomaavat itsellään infuusioon liittyviä oireita, tulisi neuvoa olemaan ajamatta ja

käyttämättä koneita kunnes oireet hellittävät.

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Lääkkeen haittavaikutukset ovat peräisin integroidusta turvallisuusanalyysistä, joka käsitti 12 kliinistä

tutkimusta. Näissä tutkimuksissa annettiin katumaksomabia vatsaonteloon 728 potilaalle, joista

293 potilaalle 6 tunnin ja 435 potilaalle 3 tunnin infuusiona.

Removabin yleiselle turvallisuusprofiilille ovat tyypillisiä sytokiinin vapautumiseen liittyvät oireet ja

ruoansulatuskanavan reaktiot.

Sytokiinien vapautumiseen liittyvät reaktiot: SIRS, potentiaalisesti hengenvaarallinen takykardian,

kuumeen ja/tai hengenahdistuksen yhdistelmä, voi kehittyä 24 tunnin kuluessa katumaksomabi-

infuusion jälkeen ja korjaantuu oireenmukaisella hoidolla. Muita sytokiinien vapautumiseen liittyviä

reaktioita, kuten esimerkiksi voimakkuudeltaan CTCAE-asteen 1 ja 2 (US National Cancer Institute,

versio 4.0) mukaista kuumetta, vilunväristyksiä, pahoinvointia ja oksentelua, on raportoitu hyvin

yleisesti. Nämä oireet heijastavat katumaksomabin toimintamekanismia ja ovat yleensä täysin

reversiibelejä.

Ruoansulatuskanavan reaktiot, kuten esimerkiksi vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli, ovat

hyvin yleisiä ja niiden CTCAE-aste on yleensä 1 tai 2, mutta niitä on havaittu myös korkeamman

asteisina ja ne lievittyvät riittävällä oireenmukaisella hoidolla.

Katumaksomabin turvallisuusprofiilit käytettäessä 3 tunnin infuusioaikaa verrattuna 6 tunnin

infuusioaikaan ovat yleisesti ottaen toisiaan vastaavat luonteen, esiintymistiheyden ja vaikeuden

suhteen. Kun valmistetta annettiin 3 tunnin välein, joidenkin haittavaikutusten esiintymistiheyden

havaittiin lisääntyvän, mukaan lukien vilunväristykset ja hypotensio (asteet 1 / 2), ripuli (kaikki

asteet) ja väsymys (aste 1 / 2).

Taulukoitu luettelo haittavaikutuksista

Taulukossa 1 haittavaikutukset on lueteltu elinjärjestelmittäin. Yleisyysryhmät on määritelty

seuraavasti: hyvin yleinen (

1/10), yleinen (

1/100, <1/10), melko harvinainen (

1/1 000, <1/100).

Taulukko 1 Katumaksomabihoitoa saaneilla potilailla raportoidut haittavaikutukset

Infektiot

Yleinen

Infektio.

Melko

harvinainen

Erythema induratum*, välineeseen liittyvä infektio*.

Veri ja imukudos

Yleinen

Anemia*, lymfopenia, leukosytoosi, neutrofilia.

Melko

harvinainen

Trombosytopenia*, koagulopatia*.

Immuunijärjestelmä

Yleinen

Sytokiinien vapautumissyndrooma*, yliherkkyys*.

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Yleinen

Vähentynyt ruokahalu* / anoreksia, dehydraatio*, hypokalemia,

hypoalbuminemia, hyponatremia*, hypokalsemia*, hypoproteinemia.

Psyykkiset häiriöt

Yleinen

Ahdistus, unettomuus.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Hermosto

Yleinen

Päänsärky, huimaus.

Melko

harvinainen

Kouristus*.

Kuulo ja tasapainoelin

Yleinen

Huimaus (vertigo).

Sydän

Yleinen

Takykardia *, ml. sinustakykardia.

Verisuonisto

Yleinen

Hypotensio*, hypertensio*, punoitus.

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Yleinen

Hengenahdistus*, keuhkopussin nestekertymä*, yskä.

Melko

harvinainen

Keuhkoembolia*, hypoksia*.

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleinen

Vatsakipu*, pahoinvointi*, oksentelu*, ripuli*.

Yleinen

Ummetus*, dyspepsia, vatsan pullottaminen, sub-ileus*, ilmavaivat,

mahalaukun toiminnan häiriö, ileus*, gastroesofageaalinen refluksi, suun

kuivuminen.

Melko

harvinainen

Maha-suolistoverenvuoto*, suolentukkeuma*.

Maksa ja sappi

Yleinen

Sappitietulehdus*, hyperbilirubinemia.

Iho ja ihonalainen kudos

Yleinen

Ihottuma*, eryteema*, hyperhidroosi, kutina .

Melko

harvinainen

Ihoreaktio*, allerginen ihotulehdus*.

Luusto, lihakset ja sidekudos

Yleinen

Selkäkipu, lihaskipu, nivelkipu.

Munuaiset ja virtsatiet

Yleinen

Proteinuria.

Melko

harvinainen

Munuaisten äkillinen vajaatoiminta*.

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen

Kuume*, väsymys*, vilunväristykset*.

Yleinen

Kipu, voimattomuus*, yleinen tulehdusreaktio-oireyhtymä*, ödeema ml.

ääreisturvotus*, yleiskunnon heikkeneminen*, rintakipu, influessan

kaltainen sairaus, huonovointisuus*, katetrin sijaintikohdan eryteema.

Melko

harvinainen

Ekstravasaatio*, antokohdan tulehdus*.

* raportoitiin myös vakavina haittavaikutuksina.

alleviivatut: katso kohta ”Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus”

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Tässä sovelletaan seuraavia US National Cancer Instituten CTCAE-kriteerien (versio 4.0)

määritelmiä:

CTCAE-aste 1 = lievä, CTCAE-aste 2 = kohtalainen, CTCAE-aste 3 = vaikea, CTCAE-aste 4 =

henkeä uhkaava

Sytokiinien vapautumiseen liittyviä oireita, joiden voimakkuusaste on korkea

5,1 prosentilla potilaista pyreksia saavutti CTCAE-asteen 3. Myös seuraavat oireet saavuttivat saman

voimakkuusasteen: sytokiinin vapautumissyndrooma (1,0 %), vilunväristykset (0,8 %), pahoinvointi

(3,4 %), oksentelu (4,4 %), dyspnea (1,6 %) sekä hypo-/hypertensio (2,1 % / 0,8 %). Yhdellä

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

potilaalla (0,1 %) raportoitiin voimakkuuudeltaan CTCAE-asteen 4 dyspneaa ja kolmella potilaalla

(0,4 %) vastaavaa hypertensiota. Kipu- ja kuumeoireita voidaan parantaa tai välttää esilääkityksen

avulla (ks. kohdat 4.2 ja 4.4).

Yleinen tulehdusreaktio-oireyhtymä (SIRS)

3,8 %:lla potilaista havaittiin SIRS:in oireita 24 tunnin kuluessa katumaksomabi-infuusion jälkeen.

Kolmella potilaalla (0,4 %) havaittiin voimakkuudeltaan CTCAE-asteen 4 oireita. Nämä reaktiot

hävisivät oireenmukaisella hoidolla.

Vatsakipu

43,7 %:lla potilaista raportoitiin vatsakipua haittavaikutuksena, joka 8,2 %:lla potilaista saavutti

asteen 3, mutta se hävisi oireenmukaisella hoidolla.

Maksaentsyymit

Ohimenevää maksaentsyymiarvojen kohoamista havaittiin yleisesti Removab-valmisteen annon

jälkeen. Yleisesti ottaen laboratorioparametrien muutokset eivät olleet kliinisesti relevantteja ja

palautuivat useimmiten lähtötilanteen tasolle hoidon päätyttyä.

Lisädiagnosointia tai hoitoa on harkittava vain, jos arvojen suureneminen on kliinisesti relevanttia tai

pysyvää.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9

Yliannostus

Yliannostustapauksia ei ole raportoitu. Potilaat, jotka saivat suositeltua annosta suuremman annoksen

katumaksomabia, saivat vaikeampia (asteen 3) haittavaikutuksia.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Antineoplastiset aineet, monoklonaaliset vasta-aineet; ATC-koodi:

L01XC09

Vaikutusmekanismi

Katumaksomabi on kolmitoiminen rotan ja hiiren hybridi monoklonaalinen vasta-aine, joka on

erityisesti tarkoitettu epiteelisolun adheesiomolekyyliä (EpCAM) ja CD3-antigeenia vastaan.

EpCAM-antigeeni on yli-ilmentynyt useimmissa karsinoomissa (Taulukko 2). CD3 ilmentyy kypsissä

T-soluissa T-solun reseptorin komponenttina. Kolmas toiminnallinen sitoutumiskohta

katumaksomabin Fc-alueella mahdollistaa vuorovaikutuksen aksessoristen immuunisolujen kanssa

-reseptorien kautta.

Katumaksomabin sitoutumisominaisuuksien vuoksi kasvainsolut, T-solut ja aksessoriset

immuunisolut tulevat lähelle toisiaan. Siten käynnistyy näiden yhteinen immuunireaktio kasvainsoluja

vastaan. Tähän reaktioon sisältyy eri toimintamekanismeja kuten T-solun aktivaatio, vasta-

aineriippuvainen soluvälitteinen solutuho (ADCC), komplementtiriippuvainen solutuho (CDC) ja

fagosytoosi. Tämä johtaa kasvainsolujen tuhoutumiseen.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Taulukko 2

EpCAM:n ilmentyminen relevanteimmissa askitesta aiheuttavissa

syöpätyypeissä

Kirjallisuustiedot

Retrospektiiviset

tiedot tutkimuksesta

IP-CAT-AC-03

Syöpätyyppi

EpCAM:ta

ilmentävien

kasvainten

prosenttiosuus

EpCAM-positiivisten

nestekertymien

prosenttiosuus

EpCAM-positiivisten

nestekertymien

prosenttiosuus

Munasarja

90-92

79-100

Mahalaukku

75-100

Koolon

87-100

Haima

83-100

Rinta

45*-81

71-100

Endometrium

*= Lobulaarinen rintasyöpä

Farmakodynaamiset vaikutukset

Katumaksomabin antitumoraalinen aktiivisuus on osoitettu

in vitro

in vivo

. Tehokasta

katumaksomabivälitteistä kasvainsolujen tappamista

in vitro

havaittiin niiden kohdesolujen kohdalla,

joilla oli EpCAM-antigeenin matala ja korkea ekspressio, riippumatta primaarisen kasvaimen tyypistä.

Katumaksomabin antitumoraalinen aktiivisuus

in vivo

vahvistettiin immunologisesti

kompromisoidussa munasarjasyövän hiirimallissa, jossa intraperitoneaalinen hoito katumaksomabilla

ja ihmisen ääreisverenkierron mononukleaarisoluilla viivästytti kasvaimen kehitystä.

Kliininen teho

Katumaksomabin teho osoitettiin kahdessa faasin III kliinisessä tutkimuksessa. Näissä kliinisissä

tutkimuksissa ei ole ollut mukana ei-valkoihoista alkuperää olevia potilaita.

IP-REM-AC-01

Keskeinen, kaksihaarainen, satunnaistettu, avoin faasin II/III kliininen tutkimus 258 potilaalla, joilla

oli EpCAM-positiivisista karsinoomista johtuva symptomaattinen maligni askites. Näistä potilaista

170 satunnaistettiin katumaksomabihoitoon. Tässä tutkimuksessa verrattiin parasenteesiin yhdistettyä

katumaksomabia pelkkään parasenteesiin (kontrolli).

Katumaksomabia käytettiin potilailla, kun tavanomaista hoitoa ei ollut saatavilla tai se ei ollut enää

mahdollinen ja kun näiden potilaiden toimintakyky Karnofskyn asteikolla oli vähintään 60.

Katumaksomabia annettiin vatsaonteloon neljänä infuusiona suurenevina annoksina (10, 20, 50 ja 150

mikrogrammaa) vastaavasti päivänä 0, 3, 7 ja 10 (katso kohta 4.2). Keskeisessä IP-REM-AC-01-

tutkimuksessa 98,1 % potilaista otettiin sairaalaan ja heidän sairaalassa olonsa mediaani oli 11 vrk.

Tässä tutkimuksessa primaarinen tehon lopputapahtuma oli punktioton elinaika, joka oli yhdistetty

lopputapahtuma, joka oli määritetty ajaksi ennen ensimmäisen hoidollisen askitespunktion tarvetta tai

kuolemaa, riippuen siitä, kumpi tapahtui ensin. Punktiotonta elinaikaa sekä aikaa, joka kului, ennen

kuin tarvittiin ensimmäinen askitespunktio, koskevat tulokset on esitetty mediaanien ja riskisuhteiden

hazard ratios

, HR) muodossa Taulukossa 3. Kaplan Meier-estimaatit ajaksi ennen ensimmäisen

hoidollisen punktion tarvetta esitetään Kuvassa 1.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Taulukko 3 Tutkimuksen IP-REM-AC-01 tehoa koskevat tulokset (punktioton elinaika ja aika

ennen ensimmäisen hoidollisen askitespunktion tarvetta)

Muuttuja

Parasenteesi +

katumaksomabi

(N=170)

Parasenteesi (kontrolli)

(N=88)

Punktioton elinaika

Mediaani punktioton elinaika (vrk)

95 %:n luottamusväli mediaanille (vrk)

[31; 49]

[9; 16]

p-arvo

(log-rank test)

< 0,0001

Riskisuhde (HR)

0,310

95%:n luottamusväli riskisuhteelle

[0,228; 0,423]

Aika ensimmäisen hoidollisen askitespunktion tarpeeseen

Mediaaniaika ensimmäisen hoidollisen

askitespunktion tarpeseen (vrk))

95 %:n luottamusväli mediaanille (vrk)

[62;104]

[9; 17]

p-arvo

(log-rank test)

< 0,0001

Riskisuhde (HR)

0,169

95 %:n luottamusväli riskisuhteelle

[0,114; 0,251]

Kuva 1

Tutkimuksen IP-REM-AC-01 Kaplan-Maier-estimaatit ajaksi ennen ensimmäistä

hoidollisen punktion tarvetta

Punktiottoman ajan arvioitu todennäköisyys (%)

Aika (vrk) tapahtumaan

Hoito:

Katumaksomabi (N=170)

Kontrolli (N=88)

N: potilaiden lukumäärä hoitoryhmässä.

Parasenteesillä ja katumaksomabilla hoidetuilla potilailla, joilla oli EpCAM-positiivisista

karsinoomista johtuva maligni askites, hoidon teho oli tilastollisesti merkitsevästi parempi kuin

pelkällä parasenteesillä hoidetuilla potilailla, kun tehoa tarkastellaan punktiottoman elinajan ja

ensimmäisen hoidollisen askitespunktion tarpeeseen kuluneen ajan suhteen.

Tutkimuksen päättymisen jälkeen potilaita tarkkailtiin edelleen heidän elinikänsä loppuun asti, jotta

voitiin arvioida kokonaiselinaikaa (Taulukko 4).

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Taulukko 4 Tutkimuksen IP-REM-AC-01 kokonaiselinaika post study-vaiheessa

Parasenteesi +

katumaksomabi

(N=170)

Parasenteesi (kontrolli)

(N=88)

Riskisuhde (R)

0, 798

95 %:n luottamusväli riskisuhteelle

[0,606; 1,051]

6 kuukauden elossaoloprosentti

27,5 %

17,1 %

1 vuoden elossaoloprosentti

11,4 %

2,6 %

Kokonaiselinajan mediaani (vrk)

95 %:n luottamusväli mediaanille (vrk)

[61; 98]

[54; 89]

p-arvo (log-rank test)

0,1064

Kontrollihaaran 88 potilaasta kaikkiaan 45 (51 %) siirtyi saamaan aktiivista katumaksomabihoitoa.

IP-CAT-AC-03

Tämä konfirmatorinen kaksihaarainen, satunnaistettu, avoin faasin IIIb tutkimus tehtiin 219

epiteelisyöpäpotilaalle, joilla oli hoidollista askitespunktiota vaatinut symptomaattinen maligni

askites. Tutkimuksessa verrattiin katumaksomabia ja 25 mg prednisoloniesilääkitystä pelkkään

katumaksomabiin. Katumaksomabia annettiin vatsaonteloon neljänä 3 tunnin pituisena infuusiona

tasaisella nopeudella 10, 20, 50 ja 150 mikrogramman annoksina vastaavasti päivänä 0, 3, 7 ja 10

kummassakin ryhmässä. Potilasryhmä oli verrattavissa keskeiseen tutkimukseen.

Prednisoloniesilääkityksen vaikutusta turvallisuuteen ja tehoon arvioitiin tutkimalla primaarista

turvallisuuden lopputapahtumaa, joka oli yhdistetty turvallisuuspistemäärä, ja toista primaarista tehon

lopputapahtumaa, joka oli punktioton elinaika.

Yhdistetyllä turvallisuuspistemäärällä arvioitiin yleisimpien tunnettujen haittavaikutusten kuumeen,

pahoinvoinnin, oksentelun ja vatsakivun esiintymistiheyttä ja vakavuutta kummassakin

hoitoryhmässä. Prednisolonin anto esilääkityksenä ei vähentänyt näitä haittavaikutuksia.

Tässä tutkimuksessa primaarinen tehon lopputapahtuma oli punktioton elinaika, joka oli yhdistetty

lopputapahtuma, joka oli määritetty ajaksi ennen ensimmäisen hoidollisen askitespunktion tarvetta tai

kuolemaa riippuen siitä, kumpi tapahtui ensin (identtinen keskeisen tutkimuksen kanssa).

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Taulukko 5 Tutkimuksen IP-CAT-AC-03 tehoa koskevat tulokset (punktioton elinaika ja aika

ennen ensimmäisen hoidollisen askitespunktion tarvetta)

Muuttuja

Katumaksomabi +

prednisoloni

(N=111)

Katumaksomabi

(N=108)

Yhdistetty

populaatio

(N=219)

Punktioton elinaika

Mediaani punktioton elinaika (vrk)

95 %:n luottamusväli mediaanille (vrk)

[23; 67]

[24; 61]

[26; 59]

p-arvo

(log-rank test)

0,402

Riskisuhde (HR) (katumaksomabi vs.

katumaksomabi + prednisoloni)

1,130

95 %:n luottamusväli riskisuhteelle

[0,845; 1,511]

Aika ensimmäisen hoidollisen askitespunktion tarpeeseen

Mediaaniaika ensimmäisen hoidollisen

askitespunktion tarpeeseen (vrk)

95 %:n luottamusväli mediaanille (vrk)

[30; 223]

[69; 159]

[67; 155]

p-arvo

(log-rank test)

0,599

Riskisuhde (HR) (katumaksomabi vs.

katumaksomabi + prednisoloni)

0,901

95 %:n luottamusväli riskisuhteelle

[0,608; 1,335]

Toissijaisena tehon päätetapahtumana arvioitiin kokonaiselinaika (Taulukko 6).

Taulukko 6 Tutkimuksen IP-CAT-AC-03 kokonaiselinaika post study -vaiheessa

Katumaksomabi +

prednisoloni

(N=111)

Katumaksomabi

(N=108)

Yhdistetty populaatio

(N=219)

Mediani kokonaiselinaika (vrk)

95 %:n luottamusväli

mediaanille (vrk)

[97,0; 169,0]

[72,0; 126,0]

[82; 133]

p-arvo (log-rank test)

0,186

Riskisuhde (HR)

(katumaksomabi vs.

katumaksomabi + prednisoloni)

1,221

95 %:n luottamusväli

riskisuhteelle

[0,907; 1,645]

Immunogeenisuus

Humaanien anti-rotta- ja / tai hiiri-vasta-aineiden (HAMA/HARA) indusoiminen on ominaista rotan

ja hiiren monoklonaalisille vasta-aineille. Keskeisestä tutkimuksesta saadut katumaksomabia koskevat

ajankohtaiset tiedot osoittavat, että vain 5,6 % potilaista (7 potilasta 124:sta) oli HAMA-positiivisia

ennen neljättä infuusiota. HAMA-vasta-aineita löytyi 94 %:lla potilaista yhden kuukauden kuluttua

viimeisestä infuusiosta. Yliherkkyysreaktioita ei havaittu.

Potilailla, joille kehittyi HAMA-vasta-aineita 8 vuorokautta katumaksomabihoidon jälkeen, todettiin

parempia kliinisiä tuloksia verrattuna HAMA-negatiivisiin potilaisiin, kun mittareina käytettiin

punktiotonta elinaikaa, aikaa seuraavaan punktioon ja kokonaiselinaikaa.

Käytettävyystutkimuksessa (IP-CAT-AC-04) arvioitiin toista infuusiojaksoa, jonka aikana annettiin

10, 20, 50 ja 150 mikrogrammaa katumaksomabia vatsaonteloon 8 potilaalle, joilla oli karsinoomasta

johtuva maligni askites. ADA oli havaittavissa seulonnassa kaikissa käytettävissä olleissa askites- ja

plasmanäytteissä. Potilaat pysyivät ADA-positiivisina hoitovaiheen ja seurannan aikana. Etukäteen

olemassa olleista ADA-arvoista huolimatta kaikki potilaat saivat kaikki 4 katumaksomabi-infuusiota.

Mediaani punktioton elinaika oli 47,5 vrk, mediaani aika ensimmäiseen hoidolliseen punktioon 60,0

vrk ja mediaanikokonaiselinaika 406,5 vrk. Kaikilla potilailla oli katumaksomabin vaikutustapaan

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

liittyviä oireita ja turvallisuusprofiili, joka oli luonteeltaan vertailukelpoinen ensimmäisen

intraperitoneaalisen infuusiojakson kanssa. Yliherkkyysreaktioita ei havaittu.

5.2

Farmakokinetiikka

Katumaksomabin farmakokineettisiä ominaisuuksia tutkittiin neljän vatsanonteloon annetun

katumaksomabi-infuusion (10, 20, 50 ja 150 mikrogrammaa) aikana ja sen jälkeen 13 potilaalla, joilla

oli EpCAM-positiivisista karsinoomista johtuva symptomaattinen maligni askites.

Vaihtelu potilaiden välillä oli suurta. Plasman C

:n geometrinen keskiarvo oli noin 0,5 ng/ml

(vaihteluväli 0 - 2,3 ng/ml) ja plasman AUC:n geometrinen keskiarvo oli noin

1,7 vrk*nanogrammaa/ml (vaihteluväli ≤ LLOQ (alempi kvantitointiraja) – 13,5). Geometrisen

keskiarvon ilmeinen lopullinen plasman eliminaation puoliintumisaika (t

) oli noin 2,5 vrk

(vaihteluväli 0,7 – 17).

Katumaksomabi oli havaittavissa askitesnesteessä ja plasmassa. Sen pitoisuudet suurenivat

infuusioiden ja annettujen annosten lukumäärän mukaan useimmilla potilailla. Plasman pitoisuuksilla

oli taipumus laskea suurimman arvon saavuttamisen jälkeen jokaisen annoksen jälkeen.

Erityisryhmät

Tutkimuksia ei ole tehty.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Katumaksomabin annostelulla eläinmalleissa ei saatu tulokseksi mitään merkkejä epänormaalista tai

lääkkeeseen liittyvästä akuutista toksisuudesta tai mitään merkkejä paikallisesta intoleranssista

injektio-/infuusiokohdassa. Näiden löydösten arvo on kuitenkin rajallinen johtuen katumaksomabin

suuresta lajispesifisyydestä.

Toistuvan annoksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta, karsinogeenisuutta sekä lisääntymis- ja

kehitystoksisuutta koskevia tutkimuksia ei ole tehty.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Natriumsitraatti

Sitruunahappomonohydraatti

Polysorbaatti 80

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2

Yhteensopimattomuudet

Lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka

mainitaan kohdassa 6.6.

6.3

Kestoaika

2 vuotta

Laimennuksen jälkeen

Käyttöön valmistettu infuusioliuos säilyy fysikaalisesti ja kemiallisesti stabiilina 48 tuntia 2–8°C:n

lämpötilassa ja 24 tuntia lämpötilassa, joka ei ylitä 25°C. Mikrobiologiselta kannalta katsottuna

valmiste tulee käyttää välittömästi. Ellei sitä käytetä välittömästi, käytössä olevan liuoksen

säilytysajat ja olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla eikä niiden tule normaalisti olla

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

pitempiä kuin 24 tuntia 2–8°C:n lämpötilassa, ellei laimennus ole tapahtunut kontrolloiduissa ja

validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

6.4

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2°C

8°C). Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Laimennetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta 6.3.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

0,5 ml infuusiokonsentraattia, liuosta varten, esitäytetyssä ruiskussa (tyypin I silikonoitua lasia), jossa

on männän tulppa (bromobutyylikumia) ja luer lock -järjestelmä (silikonoitua polypropyleenia sekä

polykarbonaattia), jossa on kärjen korkki (styreeni-butadieenikumia) varustettuna kanyylilla;

pakkauskoko 1.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Hävittäminen

Ei erityisvaatimuksia.

Tarvittavat materiaalit ja välineet

Seuraavia komponentteja on käytettävä Removabin laimennuksessa ja antamisessa, sillä Removab on

yhteensopiva vain näiden kanssa:

50 ml:n polypropyleeniruiskut

polyetyleenistä valmistetut perfuusioletkut, joiden sisähalkaisija on 1 mm ja pituus 150 cm

polykarbonaatista valmistetut infuusioventtiilit / Y-liitännät

silikonipäällysteellä varustetut tai ilman silikononipäällystettä olevat polyuretaanikatetrit

Lisäksi tarvitaan seuraavat:

9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridiliuos injektiota varten

Tarkkuusperfuusiopumppu

Ohjeet ennen antamista tapahtuvaa laimennusta varten

Removabin valmistajan tulee olla terveydenhoidon ammattilainen, joka käyttää asianmukaista

aseptista tekniikkaa.

Esitäytetyn ruiskun ulkopinta ei ole steriili.

Annoksesta riippuen tarvittava määrä 9 mg/ml natriumkloridiliuosta (0,9 %) injektiota varten

otetaan 50 ml:n ruiskulla (Taulukko 7).

50 ml:n ruiskuun jätetään lisäksi vähintään 3 ml:n ilmapuskuri.

Esitäytetyn Removab-ruiskun kärjessä oleva korkki poistetaan siten, että ruiskun kärki osoittaa

ylöspäin.

Mukana tullut kanyyli kiinnitetään esitäytettyyn Removab-ruiskuun. Jokaisessa ruiskussa

käytetään uutta kanyylia.

Esitäytetyn ruiskun kanyyli työnnetään 50 ml:n ruiskun aukon läpi siten, että neula uppoaa

9 mg/ml natriumkloridi-injektioliuokseen (0,9 %) (Kuva 2).

Ruiskun koko sisältö (Removab-konsentraatti ja ilmapuskuri) injisoidaan esitäytetystä ruiskusta

suoraan 9 mg/ml natriumkloridi-injektioliuokseen (0,9 %).

Männän vartta EI PIDÄ vetää takaisin esitäytettyä ruiskun huuhtelemista varten, jotta vältät

kontaminaation ja varmistat, että oikea määrä ruiskutetaan ulos.

50 ml:n ruisku suljetaan korkilla ja sitä ravistetaan varovasti niin että liuos sekoittuu.

Mahdollinen (mahdolliset) ilmakupla (-kuplat) poistetaan 50 ml:n ruiskusta.

Removab-kartonkirasian sisäpuolella oleva irrotettava tarra, jossa on teksti “Laimennettu

Removab. Vain vatsaonteloon.”, on kiinnitettävä vatsaonteloon infusoitavaa laimennettua

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Removab-liuosta sisältävään 50 ml:n ruiskuun. Tämä on varotoimenpide, jonka avulla

varmistetaan, että Removabia infusoidaan ainoastaan intraperitoneaalisen antoreitin kautta

50 ml:n ruisku asetetaan infuusiopumppuun.

Taulukko 7 Removab-liuoksen valmistaminen vatsaonteloon annettavaa infuusiota varten

Infuusion numero/

Annos

Esitäytetyn (esitäytettyjen)

ruiskun (ruiskujen) lukumäärä

Removab-

infuusio-

konsentraatin

liuosta varten

kokonaismäärä

9 mg/ml

(0,9 %)

natrium-

kloridiliuos

injektiota

varten

Lopullinen

annettava

määrä

10 mikro-

gramman

esitäytetty

ruisku

50 mikro-

gramman

esitäytetty

ruisku

1. infuusio

10 mikrogrammaa

0,1 ml

10 ml

10,1 ml

2. infuusio

20 mikrogrammaa

0,2 ml

20 ml

20,2 ml

3. infuusio

50 mikrogrammaa

0,5 ml

49,5 ml

50 ml

4. infuusio

150 mikrogrammaa

1,5 ml

48,5 ml

50 ml

Kuva 2

Kuva Removabin siirtämisestä esitäytetystä ruiskusta 50 ml:n ruiskuun

Esitäytetty ruisku

Ilmapuskuri

Removab-liuos

Ilmapuskuri

9 mg/ml natriumkloridi (0,9 %)

50 ml:n ruisku

Antotapa

Intraperitoneaalisiin annostelumenettelyihin perehtyneen lääkärin tulee asettaa katetri

intraperitoneaalista annostelua varten ultraääniohjatusti. Katetria käytetään askiteksen dreneeraukseen

sekä laimennetun Removabin ja injektiota varten tarkoitetun 9 mg/ml:n natriumkloridiliuoksen

(0,9 %) infuusioon. On suositeltavaa, että katetri jätetään paikoilleen vatsaonteloon koko hoitojakson

ajaksi. Se voidaan poistaa viimeisen infuusion jälkeisenä päivänä.

Ennen jokaista Removab-antokertaa vatsaonteloon kerääntynyttä nestettä on dreneerattava siihen

saakka että spontaani virtaus loppuu tai oireet lievittyvät (ks. kohta 4.4). Sen jälkeen ennen jokaista

Removab-antokertaa infusoidaan 500 ml injektiota varten tarkoitettua 9 mg/ml:n natriumkloridiliuosta

(0,9 %) auttamaan vasta-aineen levittäytymistä vatsaonteloon.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Removab tulee antaa vatsaonteloon vähintään 3 tuntia kestävän infuusion aikana pysyvän

infuusiopumppujärjestelmän kautta seuraavassa kuvatulla tavalla:

Laimennettua Removab-infuusioliuosta sisältävä 50 ml:n ruisku asennetaan tarkkuuspumppuun.

Tarkkuuspumppuun liitetty perfuusioletkusto esitäytetään laimennetulla Removab-

infuusioliuoksella. On käytettävä perfuusioletkua, jonka sisähalkaisija on 1 mm ja pituus

150 cm.

Perfuusioletku kytketään Y-liitäntään.

Rinnakkain jokaisen Removab-annostuksen kanssa 250 millilitraa injektiota varten tarkoitettua

9 mg/ml:n natriumkloridiliuosta (0,9 %) infusoidaan infuusioventtiilin / Y-liitännän kautta

katetrin perfuusiokanavaan.

Pumpun nopeus säädetään annettavan määrän ja suunnitellun infuusioajan mukaan.

Kun laimennettua Removab-infuusioliuosta sisältänyt 50 ml:n ruisku on tyhjä, se korvataan

50 ml:n ruiskulla, joka sisältää 20 millilitraa injektiota varten tarkoitettua 9 mg/ml:n

natriumkloridiliuosta (0,9 %), suunnitellun infuusioajan loppuun asti niin, että

perfuusiokanavaan jäänyt liuosmäärä (noin 2 ml) poistuu muuttumattomissa olosuhteissa.

Jäljelle jäänyt injektiota varten tarkoitettu 9 mg/ml:n (0,9 %) natriumkloridiliuos voidaan

hävittää.

Katetri pidetään suljettuna seuraavaan infuusioon saakka.

Viimeisen infuusion jälkeisenä päivänä suoritetaan nesteen dreneeraus siihen asti että spontaani

virtaus loppuu. Sen jälkeen katetri voidaan poistaa.

Kuva 3

Kaavio infuusiojärjestelmästä

1

250 ml 9 mg/ml natriumkloridia (0,9 %)

2

Removab-liuos i.p. infuusiota varten

3

Perfuusioletku (sisähalkaisija 1 mm, pituus 150 cm)

4

Infuusioventtiili

5

Perfuusiokanava

6

Katetri

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Neovii Biotech GmbH

Am Haag 6-7

82166 Graefelfing

Saksa

8.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/512/002

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 20. huhtikuuta 2009

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 18 joulukuu 2013

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla http://www.ema.europa.eu/

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

LIITE II

A.

BIOLOGISEN VAIKUTTAVAN AINEEN VALMISTAJA JA

ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTAJA

B.

TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT

TAI RAJOITUKSET

C.

MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET

D.

EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT

LÄÄKEVALMISTEEN TURVALLISTA JA TEHOKASTA

KÄYTTÖÄ

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

A.

BIOLOGISEN VAIKUTTAVAN AINEEN VALMISTAJA JA ERÄN

VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTAJA

Biologisen vaikuttavan aineen valmistajan nimi ja osoite

Trion Pharma GmbH

Frankfurter Ring 193a

DE-80807 München

Saksa

Erän vapauttamisesta vastaavan valmistajan nimi ja osoite

Neovii Biotech GmbH

Am Haag 6-7

DE-82166 Graefelfing

Saksa

B.

TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET

Reseptilääke, jonka määräämiseen liittyy rajoitus (ks. liite I: valmisteyhteenvedon kohta 4.2).

C.

MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET

Määräaikaiset turvallisuuskatsaukset

Myyntiluvan haltijan on toimitettava tätä valmistetta koskevat määräaikaiset turvallisuuskatsaukset

niiden vaatimusten mukaisesti, jotka on esitetty unionin viitepäivien luettelossa (EURD-luettelo),

josta säädetään direktiivin 2001/83/EY 107c artiklan 7 kohdassa ja joka julkaistaan Euroopan

lääkealan verkkoportaalissa.

D.

EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT LÄÄKEVALMISTEEN

TURVALLISTA JA TEHOKASTA KÄYTTÖÄ

Riskinhallintasuunnitelma (RMP)

Myyntiluvan haltijan on suoritettava vaaditut lääketurvatoimet ja interventiot myyntiluvan moduulissa

1.8.2 esitetyn sovitun riskinhallintasuunnitelman sekä mahdollisten sovittujen

riskinhallintasuunnitelman myöhempien päivitysten mukaisesti.

Päivitetty RMP tulee toimittaa

Euroopan lääkeviraston pyynnöstä

kun riskinhallintajärjestelmää muutetaan, varsinkin kun saadaan uutta tietoa, joka saattaa johtaa

hyöty-riskiprofiilin merkittävään muutokseen, tai kun on saavutettu tärkeä tavoite

(lääketurvatoiminnassa tai riskien minimoinnissa).

Jos määräaikaisen turvallisuuskatsauksen toimittaminen ja riskinhallintasuunnitelman päivitys osuvat

samaan aikaan, ne voidaan toimittaa samanaikaisesti.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

LIITE III

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Kartonkirasia: Removab 10 mikrogrammaa

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Removab 10 mikrogrammaa infuusiokonsentraatti, liuosta varten

katumaksomabi

2.

VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 10 mikrogrammaa katumaksomabia 0,1 ml:n liuoksessa, mikä vastaa

pitoisuutta 0,1 mg/ml.

3.

LUETTELO APUAINEISTA

Natriumsitraatti, sitruunahappomonohydraatti, polysorbaatti 80, injektionesteisiin käytettävä vesi

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten.

1 esitäytetty ruisku.

1 steriili kanyyli

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Vain vatsaonteloon laimennuksen jälkeen.

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

9.

ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa. Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

10.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

TARPEEN

11.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Neovii Biotech GmbH

Am Haag 6-7

82166 Graefelfing

Saksa

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/512/001

13.

ERÄNUMERO

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.

KÄYTTÖOHJEET

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

Läpipainopakkaus: Removab 10 mikrogrammaa

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Removab 10 mikrogrammaa infuusiokonsentraatti, liuosta varten

katumaksomabi

2.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Neovii Biotech GmbH

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

4.

ERÄNUMERO

5.

MUUTA

1 esitäytetty ruisku.

Vain vatsaonteloon laimennuksen jälkeen. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Säilytä jääkaapissa. Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Esitäytetty ruisku: Removab 10 mikrogrammaa

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Removab 10 mikrogrammaa infuusiokonsentraatti, liuosta varten

katumaksomabi

Vain vatsaonteloon laimennuksen jälkeen.

2.

ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

4.

ERÄNUMERO

5.

SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖNÄ

0,1 ml

6.

MUUTA

Neovii Biotech GmbH

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

Kartonkirasia: Removab 50 mikrogrammaa

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Removab 50 mikrogrammaa infuusiokonsentraatti, liuosta varten

katumaksomabi

2.

VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 50 mikrogrammaa katumaksomabia 0,5 ml:n liuoksessa, mikä vastaa

pitoisuutta 0,1 mg/ml.

3.

LUETTELO APUAINEISTA

Natriumsitraatti, sitruunahappomonohydraatti, polysorbaatti 80, injektionesteisiin käytettävä vesi

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten.

1 esitäytetty ruisku.

1 steriili kanyyli

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Vain vatsaonteloon laimennuksen jälkeen.

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

9.

ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä jääkaapissa. Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

10.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI

NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS

TARPEEN

11.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Neovii Biotech GmbH

Am Haag 6-7

82166 Graefelfing

Saksa

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/09/512/002

13.

ERÄNUMERO

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.

KÄYTTÖOHJEET

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Vapautettu pistekirjoituksesta

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

Läpipainopakkaus: Removab 50 mikrogrammaa

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Removab 50 mikrogrammaa infuusiokonsentraatti, liuosta varten

katumaksomabi

2.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Neovii Biotech GmbH

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

4.

ERÄNUMERO

5.

MUUTA

1 esitäytetty ruisku.

Vain vatsaonteloon laimennuksen jälkeen. Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

Säilytä jääkaapissa. Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT

Esitäytetty ruisku: Removab 50 mikrogrammaa

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Removab 50 mikrogrammaa infuusiokonsentraatti, liuosta varten

katumaksomabi

Vain vatsaonteloon laimennuksen jälkeen.

2.

ANTOTAPA

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

4.

ERÄNUMERO

5.

SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖNÄ

0,5 ml

6.

MUUTA

Neovii Biotech GmbH

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

VAROITUSTEKSTI LAIMENNETTUA REMOVAB-INFUUSIOLIUOSTA SISÄLTÄVÄÄN

50 ml:n RUISKUUN KIINNITETTÄVÄÄ, IRROTETTAVAA TARRAA VARTEN

(Osa ulkopakkausta)

Laimennettu Removab.

Vain vatsaonteloon.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

B. PAKKAUSSELOSTE

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Removab 10 mikrogrammaa infuusiokonsentraatti, liuosta varten

katumaksomabi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen, vaikka kokemiasi

haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

Mitä Removab on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Removabia

Miten Removabia käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Removabin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Removab on ja mihin sitä käytetään

Removab sisältää vaikuttavana aineena monoklonaalista vasta-ainetta nimeltä katumaksomabi. Se

tunnistaa erään proteiinilajin syöpäsolujen pinnalla ja värvää immuunisoluja tuhoamaan niitä.

Removabia käytetään pahanlaatuisen askiteksen hoitoon silloin kun tavanomaista hoitoa ei ole tai kun

se ei ole enää mahdollinen. Pahanlaatuisessa askiteksessa vatsaan (vatsakalvononteloon) kertyy

nestettä seurauksena tietyistä syöpätyypeistä.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Removabia

Älä käytä Removabia

jos olet allerginen katumaksomabille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu.

kohdassa 6).

jos olet allerginen hiiren ja / tai rotan proteiineille

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Removabia. On tärkeää, että kerrot

sinua hoitavalle lääkärille, jos sinulla on jokin seuraavista:

poistamatonta nestettä vatsaontelossasi

kylmät kädet ja jalat, huimaus, virtsaamisvaikeudet, tihentynyt sydämen lyöntinopeus, heikkous

(vähäisen verimäärän oireita)

painonnousu, heikotus, hengästyminen, nesteen kertyminen elimistöön (veren alhaisen

proteiinimäärän oireita)

heikotuksen ja huimauksen tunne (matalan verenpaineen oireita)

sydän- ja verenkiertovaivoja

munuais- tai maksavaivoja

infektio eli tulehdus.

Ennen kuin aloitat Removabin käyttämisen, lääkäri tarkastaa sinulta seuraavat:

painoindeksi (BMI), joka riippuu pituudestasi ja painostasi

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Karnofskyn indeksi, joka on yleisen suorituskykytason mittari

Painoindeksisi pitää olla yli 17 (askitesnesteen poistamisen jälkeen) ja Karnofskyn indeksisi yli 60,

jotta voisit käyttää tätä lääkettä.

Infuusioon liittyvät haittavaikutukset ja vatsakipu ovat hyvin yleisiä (ks. kohta 4). Sinulle annetaan

muita lääkkeitä Removab-valmisteen aiheuttaman kuumeen, kivun tai tulehduksen vähentämiseksi (ks.

kohta 3).

Lapset ja nuoret

Removabia ei pidä käyttää alle 18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla.

Muut lääkevalmisteet ja Removab

Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat joutua ottamaan muita

lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Sinun ei pidä käyttää Removabia, jos olet raskaana,

ellei se ole selvästi tarpeen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos tunnet haittavaikutuksia kuten huimausta tai vilunväreitä Removab-infuusion aikana tai sen

jälkeen, sinun ei pidä ajaa autoa tai käyttää koneita ennen kuin ne häviävät.

3.

Miten Removabia käytetään

Sinulle annetaan Removabia syövän hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa. Removab-infuusion

jälkeen vointiasi tarkkaillaan lääkärisi tekemän päätöksen mukaisesti.

Ennen hoidon aloittamista ja hoidon aikana sinulle annetaan muita lääkkeitä lievittämään Removabin

aiheuttamaa kuumetta, kipua tai tulehdusta.

Removab annetaan neljänä (4) infuusiona vatsaonteloon suurenevina annoksina (10, 20, 50 ja 150

mikrogrammaa), joiden välillä on ainakin kaksi päivää, joina infuusiota ei anneta (esimerkiksi sinulle

annetaan infuusio päivinä 0, 3, 7, 10). Infuusio on annettava tasaisella nopeudella siten, että sen

antaminen kestää vähintään 3 tuntia. Kokonaishoitojakso saa kestää korkeintaan 20 vuorokautta.

Vatsaasi (vatsaonteloosi) asetetaan katetri koko hoitojakson ajaksi viimeisen infuusion jälkeiseen

päivään asti.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä

saa.

Removab-valmisteen yleisimmät vakavat haittavaikutukset ovat infuusioon liittyviä ja

ruuansulatuselimistöön (vatsa ja suolisto) liittyviä haittavaikutuksia.

Infuusioon liittyvät haittavaikutukset

Removab-infuusion aikana ja sen jälkeen useampi kuin 1 potilas 10:stä (hyvin yleistä) todennäköisesti

saa infuusioon liittyviä haittavaikutuksia. Yleisimmät infuusioon liittyvät sivuvaikutukset ovat kuume,

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

vilunväristykset, sairauden tunne ja oksentelu. Nämä sivuvaikutukset ovat useimmiten lieviä tai

kohtalaisia.

Jos havaitset tällaisia oireita, kerro niistä lääkärille mahdollisimman pian

. Lääkärisi voi harkita

Removab-infuusion infuusionopeuden alentamista tai lisähoidon antamista näiden oireiden

vähentämiseksi.

Oireisto, johon liittyy hyvin nopea sydämen syke, kuume tai hengenahdistus, voi kehittyä enintään

4:llä sadasta potilaasta. Nämä oireet esiintyvät pääasiassa 24 tunnin kuluessa Removab-infuusion

jälkeen ja voivat muuttua hengenvaarallisiksi, mutta ne voidaan saada hallintaan lisähoidolla.

Jos havaitset tällaisia oireita, kerro niistä heti lääkärille

, sillä nämä haittavaikutukset voivat

edellyttää välitöntä tutkimusta ja hoitoa.

Ruuansulatusjärjestelmään liittyvät haittavaikutukset

Mahasuolikanavan reaktioita, kuten esimerkiksi vatsakipua, sairauden tunnetta, oksentelua ja ripulia

esiintyy useammalla kuin yhdellä 10 potilaasta (hyvin yleistä), mutta nämä oireet ovat useimmiten

lieviä tai kohtalaisia, ja ne saadaan hallintaan lisähoidolla.

Jos havaitset tällaisia oireita, kerro niistä lääkärille mahdollisimman pian

. Lääkärisi voi harkita

Removab-infuusion infuusionopeuden alentamista tai lisähoidon antamista näiden oireiden

vähentämiseksi.

Muita vakavia haittavaikutuksia

Hyvin yleisiä vakavia haittavaikutuksia (voivat esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

Väsymys

Yleisiä vakavia haittavaikutuksia (voivat esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

Ruokahaluttomuus

Nestevajaus

Punasolujen määrän lasku (anemia)

Kalsium- ja natriumpitoisuuksien väheneminen veressä

Hyvin nopea sydämen syke

Korkea tai matala verenpaine

Vatsakipu, johon liittyy ulostamisvaikeuksia tai -tukos, ummetus

Hengästyminen

Nesteen kertyminen keuhkojen ympärille, mikä aiheuttaa rintakipua ja hengästyneisyyttä

Sappiteiden tulehdus

Ihon punoitus, ihottuma

Hyvin nopea sydämen syke, kuume, hengästyminen, heikotuksen tai huimauksen tunne

Useasta osasta muodostunut reaktiokokonaisuus, joka johtuu tulehduksenvälittäjäaineiden

vapautumisesta

Yleisen terveydentilan huononeminen, yleinen huonovointisuuden ja heikkouden tunne

Nesteen kertyminen elimistöön

Yliherkkyys

Melko harvinaisia vakavia haittavaikutuksia (voivat esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

Pohkeissa ja reisien takaosassa ihon alla olevat patit, jotka voivat muuttua painehaavoiksi ja

jättää arpia

Tulehdus ja kipu tai kirvelyä ja pistelyä katetria ympäröivällä alueella

Verihiutaleiden määrän lasku, veren hyytymisongelmat

Maha- tai suolistoverenvuoto, joka ilmenee veren oksentamisena tai punaisena tai mustana

ulosteena

Ihoreaktio, vaikea allerginen ihoreaktio (dermatiitti)

Kohtaukset

Keuhkovaivoja, mukaan lukien veritulppa keuhkoissa

Veren niukka happipitoisuus

Vakavat munuaisvaivat

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Ekstravasaatio (annetun lääkevalmisteen vuotaminen vahingossa vatsakalvonsisäisestä

(intraperitoneaalisesta) katetrijärjestelmästä ympäröivään kudokseen)

Jos havaitset näitä oireita, kerro niistä lääkärille mahdollisimman nopeasti

. Jotkut näistä

haittavaikutuksista saattavat vaatia lääkärinhoitoa.

Muut haittavaikutukset

Yleisiä haittavaikutuksia (voivat esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

Kipu

Valkosolujen lukumäärän lisääntyminen tai väheneminen

Vähentynyt kaliumin määrä veressä

Vähentynyt proteiinin määrä veressä

Bilirubiinin lisääntyminen veressä

Pyörrytyksen tunne

Ruoansulatushäiriöt, vatsavaivat, närästys, vatsan turvotus, ilmavaivat, suun kuivuminen

Flunssan kaltaiset oireet

Huimaus tai päänsärky

Rintakipu

Lisääntynyt hikoilu

Infektiot

Lisääntynyt proteiinin määrä virtsassa

Selkäkipu, särkevät lihakset ja nivelet

Ahdistuneisuus ja univaikeudet

Kutiava ihottuma tai nokkosihottuma

Ihon punoitus katetria ympäröivällä alueella

Punoitus

Yskä

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia

mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

5.

Removabin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän EXP jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2

C – 8

C). Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Käyttöä varten valmistettu infuusioliuos tulee käyttää välittömästi.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Removab sisältää

Vaikuttava aine on katumaksomabi (10 mikrogrammaa 0,1 ml:ssa, vastaa 0,1 mg/ml:n

pitoisuutta).

Muut aineet ovat natriumsitraatti, sitruunahappomonohydraatti, polysorbaatti 80 ja

injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Removab toimitetaan kirkkaana ja värittömänä infuusiokonsentraattina liuosta varten, esitäytetyssä

ruiskussa, jossa on kanyyli. Pakkauskoko 1.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Neovii Biotech GmbH

Am Haag 6-7

82166 Graefelfing

Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

{KK.VVVV}.

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta

http://www.ema.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Lisätietoja Removabin laimennuksesta ja annostelusta löydät jokaiseen Removab 10 mikrogrammaa-

ja Removab 50 mikrogrammaa -pakkaukseen sisältyvän valmisteyhteenvedon kohdasta 6.6.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Removab 50 mikrogrammaa infuusiokonsentraatti, liuosta varten

katumaksomabi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen, vaikka kokemiasi

haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

Mitä Removab on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Removabia

Miten Removabia käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Removabin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Removab on ja mihin sitä käytetään

Removab sisältää vaikuttavana aineena monoklonaalista vasta-ainetta nimeltä katumaksomabi. Se

tunnistaa erään proteiinilajin syöpäsolujen pinnalla ja värvää immuunisoluja tuhoamaan niitä.

Removabia käytetään pahanlaatuisen askiteksen hoitoon silloin kun tavanomaista hoitoa ei ole tai kun

se ei ole enää mahdollinen. Pahanlaatuisessa askiteksessa vatsaan (vatsakalvononteloon) kertyy

nestettä seurauksena tietyistä syöpätyypeistä.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Removabia

Älä käytä Removabia

jos olet allerginen katumaksomabille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu.

kohdassa 6).

jos olet allerginen hiiren ja / tai rotan proteiineille

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Removabia. On tärkeää, että kerrot

sinua hoitavalle lääkärille, jos sinulla on jokin seuraavista:

poistamatonta nestettä vatsaontelossasi

kylmät kädet ja jalat, huimaus, virtsaamisvaikeudet, tihentynyt sydämen lyöntinopeus, heikkous

(vähäisen verimäärän oireita)

painonnousu, heikotus, hengästyminen, nesteen kertyminen elimistöön (veren alhaisen

proteiinimäärän oireita)

heikotuksen ja huimauksen tunne (matalan verenpaineen oireita)

sydän- ja verenkiertovaivoja

munuais- tai maksavaivoja

infektio eli tulehdus.

Ennen kuin aloitat Removabin käyttämisen, lääkäri tarkastaa sinulta seuraavat:

painoindeksi (BMI), joka riippuu pituudestasi ja painostasi

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Karnofskyn indeksi, joka on yleisen suorituskykytason mittari

Painoindeksisi pitää olla yli 17 (askitesnesteen poistamisen jälkeen) ja Karnofskyn indeksisi yli 60,

jotta voisit käyttää tätä lääkettä.

Infuusioon liittyvät haittavaikutukset ja vatsakipu ovat hyvin yleisiä (ks. kohta 4). Sinulle annetaan

muita lääkkeitä Removab-valmisteen aiheuttaman kuumeen, kivun tai tulehduksen vähentämiseksi (ks.

kohta 3).

Lapset ja nuoret

Removabia ei pidä käyttää alle 18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla.

Muut lääkevalmisteet ja Removab

Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat joutua ottamaan muita

lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Sinun ei pidä käyttää Removabia, jos olet raskaana,

ellei se ole selvästi tarpeen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos tunnet haittavaikutuksia kuten huimausta tai vilunväreitä Removab-infuusion aikana tai sen

jälkeen, sinun ei pidä ajaa autoa tai käyttää koneita ennen kuin ne häviävät.

3.

Miten Removabia käytetään

Sinulle annetaan Removabia syövän hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa. Removab-infuusion

jälkeen vointiasi tarkkaillaan lääkärisi tekemän päätöksen mukaisesti.

Ennen hoidon aloittamista ja hoidon aikana sinulle annetaan muita lääkkeitä lievittämään Removabin

aiheuttamaa kuumetta, kipua tai tulehdusta.

Removab annetaan neljänä (4) infuusiona vatsaonteloon suurenevina annoksina (10, 20, 50 ja 150

mikrogrammaa), joiden välillä on ainakin kaksi päivää, joina infuusiota ei anneta (esimerkiksi sinulle

annetaan infuusio päivinä 0, 3, 7, 10). Infuusio on annettava tasaisella nopeudella siten, että sen

antaminen kestää vähintään 3 tuntia. Kokonaishoitojakso saa kestää korkeintaan 20 vuorokautta.

Vatsaasi (vatsaonteloosi) asetetaan katetri koko hoitojakson ajaksi viimeisen infuusion jälkeiseen

päivään asti.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä

saa.

Removab-valmisteen yleisimmät vakavat haittavaikutukset ovat infuusioon liittyviä ja

ruuansulatuselimistöön (vatsa ja suolisto) liittyviä haittavaikutuksia.

Infuusioon liittyvät haittavaikutukset

Removab-infuusion aikana ja sen jälkeen useampi kuin 1 potilas 10:stä (hyvin yleistä) todennäköisesti

saa infuusioon liittyviä haittavaikutuksia. Yleisimmät infuusioon liittyvät sivuvaikutukset ovat kuume,

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

vilunväristykset, sairauden tunne ja oksentelu. Nämä sivuvaikutukset ovat useimmiten lieviä tai

kohtalaisia.

Jos havaitset tällaisia oireita, kerro niistä lääkärille mahdollisimman pian

. Lääkärisi voi harkita

Removab-infuusion infuusionopeuden alentamista tai lisähoidon antamista näiden oireiden

vähentämiseksi.

Oireisto, johon liittyy hyvin nopea sydämen syke, kuume tai hengenahdistus, voi kehittyä enintään

4:llä sadasta potilaasta. Nämä oireet esiintyvät pääasiassa 24 tunnin kuluessa Removab-infuusion

jälkeen ja voivat muuttua hengenvaarallisiksi, mutta ne voidaan saada hallintaan lisähoidolla.

Jos havaitset tällaisia oireita, kerro niistä heti lääkärille

, sillä nämä haittavaikutukset voivat

edellyttää välitöntä tutkimusta ja hoitoa.

Ruuansulatusjärjestelmään liittyvät haittavaikutukset

Mahasuolikanavan reaktioita, kuten esimerkiksi vatsakipua, sairauden tunnetta, oksentelua ja ripulia

esiintyy useammalla kuin yhdellä 10 potilaasta (hyvin yleistä), mutta nämä oireet ovat useimmiten

lieviä tai kohtalaisia, ja ne saadaan hallintaan lisähoidolla.

Jos havaitset tällaisia oireita, kerro niistä lääkärille mahdollisimman pian

. Lääkärisi voi harkita

Removab-infuusion infuusionopeuden alentamista tai lisähoidon antamista näiden oireiden

vähentämiseksi.

Muita vakavia haittavaikutuksia

Hyvin yleisiä vakavia haittavaikutuksia (voivat esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

Väsymys

Yleisiä vakavia haittavaikutuksia (voivat esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

Ruokahaluttomuus

Nestevajaus

Punasolujen määrän lasku (anemia)

Kalsium- ja natriumpitoisuuksien väheneminen veressä

Hyvin nopea sydämen syke

Korkea tai matala verenpaine

Vatsakipu, johon liittyy ulostamisvaikeuksia tai -tukos, ummetus

Hengästyminen

Nesteen kertyminen keuhkojen ympärille, mikä aiheuttaa rintakipua ja hengästyneisyyttä

Sappiteiden tulehdus

Ihon punoitus, ihottuma

Hyvin nopea sydämen syke, kuume, hengästyminen, heikotuksen tai huimauksen tunne

Useasta osasta muodostunut reaktiokokonaisuus, joka johtuu tulehduksenvälittäjäaineiden

vapautumisesta

Yleisen terveydentilan huononeminen, yleinen huonovointisuuden ja heikkouden tunne

Nesteen kertyminen elimistöön

Yliherkkyys

Melko harvinaisia vakavia haittavaikutuksia (voivat esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

Pohkeissa ja reisien takaosassa ihon alla olevat patit, jotka voivat muuttua painehaavoiksi ja

jättää arpia

Tulehdus ja kipu tai kirvelyä ja pistelyä katetria ympäröivällä alueella

Verihiutaleiden määrän lasku, veren hyytymisongelmat

Maha- tai suolistoverenvuoto, joka ilmenee veren oksentamisena tai punaisena tai mustana

ulosteena

Ihoreaktio, vaikea allerginen ihoreaktio (dermatiitti)

Kohtaukset

Keuhkovaivoja, mukaan lukien veritulppa keuhkoissa

Veren niukka happipitoisuus

Vakavat munuaisvaivat

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Ekstravasaatio (annetun lääkevalmisteen vuotaminen vahingossa vatsakalvonsisäisestä

(intraperitoneaalisesta) katetrijärjestelmästä ympäröivään kudokseen)

Jos havaitset näitä oireita, kerro niistä lääkärille mahdollisimman nopeasti

. Jotkut näistä

haittavaikutuksista saattavat vaatia lääkärinhoitoa.

Muut haittavaikutukset

Yleisiä haittavaikutuksia (voivat esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

Kipu

Valkosolujen lukumäärän lisääntyminen tai väheneminen

Vähentynyt kaliumin määrä veressä

Vähentynyt proteiinin määrä veressä

Bilirubiinin lisääntyminen veressä

Pyörrytyksen tunne

Ruoansulatushäiriöt, vatsavaivat, närästys, vatsan turvotus, ilmavaivat, suun kuivuminen

Flunssan kaltaiset oireet

Huimaus tai päänsärky

Rintakipu

Lisääntynyt hikoilu

Infektiot

Lisääntynyt proteiinin määrä virtsassa

Selkäkipu, särkevät lihakset ja nivelet

Ahdistuneisuus ja univaikeudet

Kutiava ihottuma tai nokkosihottuma

Ihon punoitus katetria ympäröivällä alueella

Punoitus

Yskä

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia

mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

5.

Removabin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän EXP jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2

C – 8

C). Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Käyttöä varten valmistettu infuusioliuos tulee käyttää välittömästi.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Removab sisältää

Vaikuttava aine on katumaksomabi (50 mikrogrammaa 0,5 ml:ssa, vastaa 0,1 mg/ml:n

pitoisuutta).

Muut aineet ovat natriumsitraatti, sitruunahappomonohydraatti, polysorbaatti 80 ja

injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Removab toimitetaan kirkkaana ja värittömänä infuusiokonsentraattina liuosta varten, esitäytetyssä

ruiskussa, jossa on kanyyli. Pakkauskoko 1.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Neovii Biotech GmbH

Am Haag 6-7

82166 Graefelfing

Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

{KK.VVVV}.

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta

http://www.ema.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Lisätietoja Removabin laimennuksesta ja annostelusta löydät jokaiseen Removab 10 mikrogrammaa-

ja Removab 50 mikrogrammaa -pakkaukseen sisältyvän valmisteyhteenvedon kohdasta 6.6.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

LIITE IV

PERUSTEET MYYNTILUVAN YHDELLE YLIMÄÄRÄISELLE UUDISTAMISELLE

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Perusteet yhdelle ylimääräiselleuudistamiselle

Ensimmäisen myyntiluvan myöntämisen jälkeen saataville tulleiden tietojen perusteella

lääkevalmistekomitea (CHMP) arvioi, että Removab-valmisteen hyöty-riskisuhde on edelleen

suotuisa, mutta katsoo, että valmisteen turvallisuusprofiilia pitää seurata tarkasti seuraavista syistä:

Epävarmuus harvinaisten epäsuotuisien vaikutusten tuntemisessa, koska turvallisuustietokanta

on edelleen hyvin niukka johtuen siitä, että Removab-valmisteella hoidettuja potilaita on vain

vähän.

Removab-valmisteen turvallisuusprofiili edellyttää määräaikaisten turvallisuuskatsausten

toimittamista vuosittain ja siksi CHMP päätti, että myyntiluvan haltijan on toimitettava yksi

ylimääräinen myyntiluvan uudistamishakemus 5 vuoden kuluttua.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa