Removab

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Removab
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Removab
  Европейски съюз
 • Език:
 • малтийски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Aġenti antineoplastiċi oħra
 • Терапевтична област:
 • Axxite, Ta ' Kanċer Tal -
 • Терапевтични показания:
 • Removab huwa indikat għat-trattament intraperitoneali ta 'axxiti malinni f'pazjenti b'karċinomi pożittivi għal EpCAM fejn it-terapija standard mhijiex disponibbli jew m'għadhiex possibbli.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 5

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Irtirat
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000972
 • Дата Оторизация:
 • 20-04-2009
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000972
 • Последна актуализация:
 • 12-05-2020

Доклад обществена оценка

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Faks (44-20) 74 18 84 16

Email: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Ir-Riproduzzjoni hija awtorizzata sakemm is-sors jiġi indikat.

EMEA/H/C/972

RAPPORT PUBBLIKU EWROPEW TA’ VALUTAZZJONI (EPAR)

REMOVAB

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni (EPAR). Huwa

jispjega kif il-Kumitat għal Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) ivvaluta l-istudji

mwettqa, sabiex jaslu għar-rakkomandazzjonijiet tagħhom dwar kif tintuża l-mediċina.

Jekk inti teħtieġ aktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni medika tiegħek jew it-trattament tiegħek,

aqra l-Fuljett ta’ Tagħrif (huwa parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar

tiegħek. Jekk trid aktar informazzjoni abbażi tar-rakkomandazzjonijiet ta’ CHMP, aqra d-

Diskussjoni Xjentifika (ukoll parti mill-EPAR).

X’inhu Removab?

Removab huwa konċentrat li jinħadem f’soluzzjoni għall-infużjoni (dripp).

Fih is-sustanza attiva

catumaxomab.

Għalxiex jintuża Removab?

Removab jintuża għat-trattament ta’ axxite malinna (malignant ascites), l-akkumulazzjoni ta’ fluwidu

fil-kavità tal-peritoneali (spazju addominali) ikkawżata minn kanċer. Jintuża meta ma jkunx hemm

trattament standard disponibbli jew meta dan ma jkunx aktar possibbli.

Removab jista’ jintuża biss għal pazjenti li għandhom karċinomi EpCAM-pożittivi. Dawn huma

kanċers fejn iċ-ċelloli tat-tumur ikollhom kwantitajiet kbar ta’ mollekula msejħa EpCAM fuq il-wiċċ

tagħhom.

Din il-mediċina tista’ tinkiseb biss b’riċetta tat-tabib.

Kif jintuża Removab?

It-trattament b’Removab għandu jingħata biss taħt is-superviżjoni ta’ tabib b’esperjenza fl-użu ta’

mediċini kontra l-kanċer.

Removab għandu jingħata bħala infużjoni intraperitoneali (ġol-kavità tal-peritonew) permezz ta’

sistema ta’ pompa. Normalment jingħata bħala erba’ infużjonijiet f’dożi li jiżdiedu minn 10 sa 150

mikrogramma fuq perjodu ta’ 11-il jum. Għandu jkun hemm intervall ta’ mill-inqas jumejn bejn l-

infużjonijiet, iżda l-intervall jista’ jitwal jekk il-pazjent ikollu xi effetti sekondarji. Il-perjodu globali

tat-trattament ma għandux ikun itwal minn 20 jum.

Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati wara kull infużjoni. Removab ma għandux jingħata f’daqqa

jew permezz ta’ metodu ieħor. Qabel it-trattament, huwa rakkomandat li l-pazjenti jingħataw mediċini

biex inaqqsu l-uġigħ, id-deni u l-infjammazzjoni. Il-pazjenti li għandhom problemi severi fil-fwied,

jew problemi moderati jew severi fil-kliewi għandhom jingħataw it-trattament b’Removab biss wara

eżami b’attenzjoni tal-benefiċċji u r-riskji tal-mediċina. Removab mhuwiex rakkomandat għall-użu

f’pazjenti iżgħar minn 18-il sena minħabba nuqqas ta’ tagħrif dwar is-sigurtà u l-effikaċja f’dan il-

grupp ta’ età.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Kif jaħdem Removab?

F’pazjenti bil-kanċer, l-axxite tifforma għax iċ-ċelloli tal-kanċer jiżviluppaw fuq il-peritonew, il-

membrana ta’ madwar il-kavità tal-peritonew, fejn jikkawżaw imblokk għad-drenaġġ naturali tal-

fluwidi mill-addome.

Is-sustanza attiva f’Removab, catumaxomab, hija antikorp monoklonali. Antikorp monoklonali huwa

antikorp (tip ta’ proteina) li ġie mfassal biex jagħraf u jeħel ma’ struttura speċifika (imsejħa antiġen) li

tinsab fuq ċerti ċelloli fil-ġisem. Catumaxomab ġie mfassal biex jeħel ma’ żewġ antiġens: EpCAM, li

jinsab f’livelli għoljin fuq xi tipi ta’ ċelloli tal-kanċer u CD3, li jinsab fuq ċelloli T. Iċ-ċelloli T huma

parti mis-sistema immuni (id-difiżi naturali tal-ġisem), u huma involuti fil-koordinazzjoni tal-qerda

taċ-ċelloli infettati u anormali. Billi jeħel ma’ dawn iż-żewġ antiġens, catumaxomab jifforma pont

bejn iċ-ċelloli tal-kanċer u ċ-ċelloli T. Dan iressaq iċ-ċelloli lejn xulxin sabiex iċ-ċelloli T ikunu

jistgħu jeqirdu ċ-ċelloli tal-kanċer. Catumaxomab jeħel ukoll ma’ sustanza oħra msejħa r-riċettur Fc-

gamma, li jgħin ukoll lis-sistema immuni tal-ġisem biex timmira ċ-ċelluli tal-kanċer.

Kif ġie studjat Removab?

L-effetti ta’ Removab l-ewwel ġew ittestjati fuq mudelli sperimentali qabel ma ġew studjati fuq il-

bniedem.

Removab ġie studjat fi studju ewlieni li kien jinvolvi 258 pazjent b’axxite malinna kkawżata minn

kanċer EpCAM-pożittiv għal u fejn it-terapija standard ma kinitx disponibbli jew ma kinitx aktar

possibbli. F’dan l-istudju, Removab li ntuża flimkien mad-drenaġġ tal-fluwidi mill-addome tqabbel

mad-drenaġġ biss. Il-miżura ewlenija tal-effikaċja kienet kemm damu jgħixu l-pazjenti mingħajr il-

ħtieġa għal aktar drenaġġ.

Liema benefiċċju wera Removab waqt l-istudji mwettqa?

Removab flimkien mat-tneħħija tal-fluwidi kien aktar effikaċi fit-trattament tal-axxite malinna milli d-

drenaġġ waħdu. B’mod ġenerali, il-pazjenti li rċevew Removab għexu għal 46 jum mingħajr il-ħtieġa

ta’ aktar drenaġġ. Dan tqabbel ma’ 11-il jum għal pazjenti li rċevew it-trattament ta’ drenaġġ biss.

X’inhu r-riskju assoċjat ma’ Removab?

Madwar 90% tal-pazjenti kkurati b’Removab għandhom effetti sekondarji. L-effetti sekondarji l-aktar

komuni b’Removab (li dehru f’aktar minn pazjent wieħed minn kull 10) huma limfopenija (livell baxx

ta’ limfositi, tip ta’ ċellola bajda), uġigħ addominali (fiż-żaqq), nawseja (dardir), rimettar, dijarea,

pireksja (deni), għeja kbira, tertir ta’ bard u uġigħ. Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji kollha

rrapportata b’Removab, ara l-Fuljett ta’ Tagħrif.

Removab m’għandux jintuża f’nies li huma ipersensittivi (allerġiċi) għal catumaxomab, għal

kwalunkwe sustanza oħra, jew għal proteini murine (li ġejjin mill-ġrieden jew mill-firien).

Għaliex ġie approvat Removab?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) iddeċieda li l-benefiċċji ta’

Removab huma ikbar mir-riskji tiegħu għat-trattament intraperitoneali tal-axxite malinna f’pazjenti

b’karċinoma pożittiva għal EpCAM fejn it-terapja standard ma tkunx disponibbli jew ma tkunx aktar

possibbli. Il-Kumitat irrakkomanda li Removab jingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

Informazzjoni oħra dwar Removab:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fuq is-suq valida madwar l-Unjoni

Ewropea, għal Removab lill-Fresenius Biotech GmbH fi 20 ta’ April 2009.

L-EPAR sħiħ għal Removab jista’ jinstab hawnhekk

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’03-2009.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

ANNESS I

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

1.

ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Removab 10 mikrogrammi konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

2.

GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Siringa mimlija għal-lest fiha 10 mikrogrammi ta’ catumaxomab* f’soluzzjoni ta’ 0.1 ml li

tikkorrispondi għal 0.1 mg/ml.

*antikorp monoklonali IgG2 ta’ ibridu tal-firien-ġrieden magħmul f’razza ta’ ċelluli ibridi-ibridoma

tal-firien-ġrieden

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

Soluzzjoni ċara u bla kulur.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

Removab hu indikat għall-kura ġol-peritonew ta’ axxite malinna f’adulti b’karċinomi pożittivi għal

EpCAM fejn terapija standard ma tkunx disponibbli jew ma tkunx iktar possibbli.

4.2

Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Removab għandu jingħata taħt is-superviżjoni ta’ tabib b’esperjenza fl-użu ta’ prodotti mediċinali

anti-neoplastiċi.

Pożoloġija

Qabel l-infużjoni ġol-peritonew, premedikazzjoni bi prodotti mediċinali

analġesiċi/antipiretiċi/antifloġistiċi non-sterojdi hi rakkomandata (ara sezzjoni 4.4).

L-iskeda tad-dożaġġ ta’ Removab tinkludi l-erba’ infużjonijiet ġol-peritonew li ġejjin:

doża

10 mikrogrammi f’jum 0

doża

20 mikrogramma f’jum 3

doża

50 mikrogramma f’jum 7

ba’

doża

150 mikrogramma f’jum 10

Removab irid jingħata bħala infużjoni intraperitoneali b’rata kostanti b’ħin tal-infużjoni ta’ mill-inqas

3 sigħat. Fi studji kliniċi, ħinijiet tal-infużjoni ta’ 3 sigħat u 6 sigħat ġew investigati. Għall-ewwel

mill-erba’ dożi, ħin ta’ infużjoni ta’ 6 sigħat jista’ jiġi kkunsidrat, skont il-kindizzjoni tas-saħħa tal-

pazjent.

Intervall ta’ mill-inqas jumejn mingħajr infużjoni jrid jgħaddi bejn il-ġranet tal-infużjonijiet.

L-intervall bejn il-jiem tal-infużjoni jista’ jittawwal f’każ ta’ reazzjonijiet avversi rilevanti. Il-perjodu

totali tal-kura m’għandux jaqbeż l-20 jum.

Monitoraġġ

Monitoraġġ adegwat tal-pazjent wara t-tmiem tal-infużjoni b’Removab hu rakkomandat. Fl-istudju

importanti ħafna, il-pazjenti kienu mmonitorjati għal 24 siegħa wara kull infużjoni.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment epatiku

Pazjenti b’ indeboliment epatiku ta’ severità ogħla minn moderata u/jew b’iktar minn 70% tal-fwied li

jkun metastasizzat u/jew bi trombożi/ostruzzjoni tal-vina portali, ma kinux investigati. Il-kura ta’

dawn il-pazjenti b’Removab għandha tkun ikkunsidrata biss wara evalwazzjoni bir-reqqa tal-

benefiċċju/riskju (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment renali

Pazjenti b’indeboliment renali ta’ severità ogħla minn ħafifa ma kinux investigati. Il-kura ta’ dawn il-

pazjenti b’Removab għandha tkun ikkunsidrata biss wara evalwazzjoni bir-reqqa tal-benefiċċju/riskju

(ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjoni pedjatrika

M’hemm l-ebda użu rilevanti ta’ Removab fil-popolazzjoni pedjatrika fl-indikazzjoni mogħtija.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Removab irid jingħata bħala

infużjoni ġol-peritonew biss.

Removab

m’għandux jingħata

permezz ta’ bolus ġol-peritonew jew minn xi rotta oħra tal-għoti.

Għal informazzjoni dwar is-sistema tal-perfużjoni li għandha tintuża, ara sezzjoni 4.4.

Prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu qabel tamministra l-prodott mediċinali

Qabel l-għoti, Removab konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni jkun dilwit f’soluzzjoni għall-

injezzjoni ta’ 9 mg/ml (0.9%) ta’ sodium chloride. Is-soluzzjoni għall-infużjoni dilwita ta’ Removab

tingħata ġol-peritonew bħala infużjoni b’rata kostanti billi tuża sistema ta’ pompa adegwata.

Għal struzzjonijiet fuq id-dilwizzjoni tal-prodott mediċinali qabel l-amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6.

4.3

Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis-

sezzjoni 6.1.

Sensittività eċċessiva għal murine (proteini tal-firien u tal-ġrieden).

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Removab

m’għandux

jingħata bħala bolus jew minn xi post ieħor ħlief minn ġol-peritonew.

Sintomi relatati mal-ħruġ ta’ cytokines

Hekk kif jibda l-ħruġ ta’ cytokines pro-infjammatorji u ċitotossiċi permezz tat-twaħħil ta’

catumaxomab ma’ ċelluli immuni u ċelluli tat-tumur, sintomi kliniċi assoċjati mal-ħruġ ta’ cytokines

bħal deni, nawseja, rimettar, u tertir ta’ bard kienu rrappurtati b’mod komuni ħafna matul u wara l-

għoti ta’ Removab (ara sezzjoni 4.8). Id-dispnea u l-pressjoni baxxa/għolja huma osservati b’mod

komuni. Fl-istudji kliniċi f’pazjenti b’axxite malinna, 1,000 mg ta’ paracetamol ingħataw regolarment

ġol-vina qabel l-infużjoni b’Removab għall-kontroll tal-uġigħ u d-deni. Minkejja din il-

premedikazzjoni, il-pazjenti kellhom ir-reazzjonijiet avversi deskritti hawn fuq b’intensità sa grad 3,

skont il-Kriterji tat-Terminoloġija Komuni għal Avvenimenti Avversi (CTCAE) tal-US National

Cancer Institute verżjoni 3.0. Pre-medikazzjoni oħra jew addizzjonali standard bi prodotti mediċinali

analġesiċi/antipiretiċi/antifloġistiċi nonsterojdi hi rakkomandata.

Is-Sindrome tar-Rispons Infjammatorju Sistemiku (SIRS), li jista’ jseħħ ukoll b’mod komuni

minħabba l-mekkaniżmu tal-azzjoni ta’ catumaxomab, jiżviluppa, b’mod ġenerali, fi żmien 24 siegħa

wara l-infużjoni ta’ Removab, u jkun hemm sintomi ta’ deni, takikardija, takipnea u lewkoċitosi (ara

sezzjoni 4.8). It-terapija standard jew premedikazzjoni, eż. analġesiċi/antipiretiċi/antifloġistiċi

nonsterojdi huma adattati biex jillimitaw ir-riskju.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Uġigħ addominali

L-uġigħ addominali kien irrappurtat b’mod komuni bħala reazzjoni avversa. Dan l-effett temporanju

hu kkunsidrat parzjalment bħala li hu konsegwenza tar-rotta tal-għoti ġol-peritonew.

Stat tal-prestazzjoni u BMI

Stat tajjeb tal-prestazzjoni espress bħala l-Indiċi tal-Piż tal-Ġisem (BMI) ta’ > 17 (biex ikun evalwat

wara t-tneħħija tal-fluwidu tal-axxite) u Indiċi ta’ Karnofsky ta’ > 60, hu meħtieġ qabel it-terapija

b’Removab.

Infezzjonijiet akuti

Fil-preżenza ta’ fatturi li jinterferixxu mas-sistema immuni, b’mod partikulari infezzjonijiet akuti, l-

għoti ta’ Removab mhuwiex rakkomandat.

Tneħħija tal-axxite

L-immaniġġjar mediku adattat tat-tneħħija tal-axxite hu prerekwiżit għall-kura b’Removab sabiex

ikunu żgurati funzjonijiet ċirkolatorji u renali stabbli. Dan irid jinkludi mill-inqas it-tneħħija tal-axxite

sakemm jitwaqqaf il-fluss spontanju jew solliev mis-sintomi, u jekk ikun xieraq, terapija tas-

sostituzzjoni ta’ appoġġ bi kristallojdi u/jew kollojdi.

Pazjenti b’insuffiċjenza emodinamika, b’edema jew b’ipoproteinemija

Il-volum tad-demm, proteini fid-demm, pressjoni tad-demm, il-polz u l-funzjoni tal-kliewi għandhom

jiġu evalwati qabel kull infużjoni ta’ Removab.

Kundizzjonijiet bħal ipovolemija, ipoproteinemija,

pressjoni baxxa, dikumpensazzjoni ċirkolatorja u indeboliment renali akut iridu jitħallew ifiequ

qabel kull infużjoni b’Removab.

Indeboliment epatiku jew trombożi/ostruzzjoni tal-vina portali

Pazjenti b’indeboliment epatiku ta’ severità ta’ grad ogħla minn moderat u/jew b’iktar minn 70% tal-

fwied li jkun metastasizzat u/jew trombożi/ostruzzjoni tal-vina portali, ma kinux investigati. Il-kura

ta’ dawn il-pazjenti b’Removab għandha tkun ikkunsidrata biss wara evalwazzjoni bir-reqqa tal-

benefiċċju/riskju.

Indeboliment renali

Pazjenti b’indeboliment renali ta’ severità ta’ grad ogħla minn ħafif ma kinux investigati. Il-kura ta’

dawn il-pazjenti b’Removab għandha tkun ikkunsidrata biss wara evalwazzjoni bir-reqqa tal-

benefiċċju/riskju.

4.5

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni.

4.6

Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta jew hemm dejta limitata dwar l-użu ta’ catumaxomab f’nisa tqal.

Studji f'annimali mhux biżżejjed biex juru xi effetti tossiċi fuq is-sistema riproduttiva (ara 5.3).

L-użu ta’ Removab mhux irrikkmandat waqt it-tqala u fin-nisa li mhumiex jużaw kontraċettivi.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk catumaxomab/metaboliti jiġux eliminati mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. Ir-riskju

gћat-trabi tat-twelid mhux eskluż. Gћandha tittieћed deċiżjoni jekk il-mara twaqqafx it-treddigћ jew

twaqqafx it-trattament b’Removab, wara li jigi kkunsidrat il-benefiċċju ta’ treddigћ gћat-tarbija u l-

benefiċċju tat-trattament gћall-mara.

Fertilità

M’hemm l-ebda dejta dwar l-effett ta’ catumaxomab fuq il-fertilità.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

4.7

Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Removab għandu effett żgħir jew effett moderat fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

Pazjenti li jkollhom sintomi assoċjati mal-infużjoni għandhom jingħataw parir biex ma jsuqux u

jużaw il-magni sakemm is-sintomi jbattu.

4.8

Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Ir-reazzjonijiet avversi inkisbu minn analiżi integrata dwar is-sigurtà li tinkludi 12-il studju kliniku.

728 pazjent irċivew catumaxomab ġol-peritonew, 293 pazjent bħala infużjoni ta’ 6 sigħat - u 435

pazjent bħala infużjoni ta’ 3 sigħat.

Il-profil globali tas-sigurtà ta’ Removab huwa kkaratterizzat minn sintomi relatati ma’ ħruġ ta’

cytokines u ma’ reazzjonijiet gastrointestinali.

Reazzjonijiet relatati ma’ ħruġ ta’ cytokines: SIRS, taħlita potenzjalment fatali ta’ takikardija, deni

u/jew qtugħ ta’ nifs, jistgħu jiżviluppaw fi żmien 24 siegħa wara infużjoni ta’ catumaxomab u tissolva

taħt kura sintomatika. Reazzjonijiet oħrajn relatati ma’ ħruġ ta’ cytokines bħal deni, tertir ta’ bard,

nawseja, u rimettar huma reazzjonijiet irrapportati b’mod komuni ħafna b’intensità ta’ CTCAE ta’

grad 1 u 2 (US National Cancer Institute, verżjoni 4.0). Dawn is-sintomi jirriflettu l-mekkaniżmu ta’

azzjoni ta’ catumaxomab u b’mod ġenerali huma riversibbli għal kollox.

Reazzjonijiet gastrointestinali bħal uġigħ addominali, nawseja, rimettar u dijarea huma komuni ħafna

u jseħħu l-aktar b’CTCAE ta’ grad 1 jew 2, iżda ġew osservati wkoll fi gradi ogħla, u jirrispondu għal

kura sintomatika adegwata.

Il-profil tas-sigurtà ta’ catumaxomab bl-użu ta’ ħin ta' infużjoni ta’ 3 sigħat kontra 6 sigħat, hu b’mod

ġenerali komparabbli fir-rigward tan-natura, frekwenza u severità. Żieda fil-frekwenza ta’ xi

reazzjonijiet avversi ġiet osservata fir-rigward tal-għoti ta’ 3 sigħat, inklużi tertir ta’ bard u pressjoni

baxxa (gradi 1 / 2), dijarea (il-gradi kollha) u għeja (grad 1 / 2).

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

F’Tabella 1, ir-reazzjonijiet avversi huma elenkati skont il-klassi tal-organi. Il-gruppi tal-frekwenza

huma definiti kif ġej: komuni ħafna (

1/10), komuni (

1/100 sa <1/10), mhux komuni

1/1,000 sa <1/100).

Tabella 1

Reazzjonijiet avversi rrapportati minn pazjenti li kienu qed jirċievu kura

b’catumaxomab

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

Komuni

Infezzjoni.

Mhux Komuni

Erythaema induratum*, infezzjoni relatata mat-tagħmir*.

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Komuni ħafna

Anemija*, limfopenija, lewkoċitosi, newtrofilija.

Mhux komuni

Tromboċitopenija*, koagulopatija*.

Disturbi fis-sistema immuni

Komuni

Sindrome ta’ ħruġ ta’ cytokines*, sensittività eċċessiva*.

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Komuni

Nuqqas ta’ aptit* / anoreksja, deidratazzjoni*, ipokalemija,

ipoalbuminemija, iponatremija*, ipokalċemija*, ipoproteinemija.

Disturbi psikjatriċi

Komuni

Ansjetà, nuqqas ta’ rqad.

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni

Uġigħ ta’ ras, sturdament.

Mhux Komuni

Konvulżjoni*.

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Komuni

Sturdament.

Disturbi fil-qalb

Komuni

Takikardija*, li tinkludi takikardija tas-sinus.

Disturbi vaskulari

Komuni

Pressjoni baxxa*, pressjoni għolja*, fwawar.

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

Komuni

Dispnea*, ħruġ ta’ likwidu mill-plewra*, sogħla.

Mhux Komuni

Emboliżmu pulmonari*, ipoksja*.

Disturbi gastro-intestinali

Komuni ħafna

Uġigħ addominali*, nawseja*, rimettar*, dijarea*.

Komuni

Stitikezza*, dispepsja, nefħa addominali, subileus*, gass, disturb gastriku,

ileus*, mard tar-rifluss gastroesofagali, ħalq xott.

Mhux Komuni

Emorraġija gastrointestinali*, ostruzzjoni intestinali*.

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Komuni

Kolanġite*, iperbilirubinemja.

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Komuni

Raxx*, eritema*, iperidrosi, ħakk.

Mhux Komuni

Reazzjoni tal-ġilda*, dermatitè allerġika*.

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnetivi

Komuni

Uġigħ fid-dahar, mijalġja, artralġja.

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

Komuni

Proteinurija.

Mhux Komuni

Insuffiċjenza renali akuta*.

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Komuni ħafna

Deni*, għeja kbira*, tertir ta’ bard*.

Komuni

Uġigħ, astenja*, Sindrome tar-rispons infjammatorju sistemiku*, edema li

tinkludi edema periferali*, deterjorament ġenerali tas-saħħa fiżika*, uġigħ

fis-sider, marda qisha influwenza, telqa*, eritema fis-sit tal-kateter.

Mhux Komuni

Extravażazzjoni*, infjammazzjoni fis-sit tal-għoti*,

* kienu rrappurati wkoll bħala reazzjoni avversa serja tal-mediċina.

b’sinjal taħthom: ara sezzjoni “Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula”

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Id-definizzjonijiet li ġejjin tal-kriterji tal-US National Cancer Institute (verżjoni 4.0) japplikaw:

CTCAE grad 1 = ħfief, CTCAE grad 2 = moderati, CTCAE grad 3 = severi, CTCAE grad 4 = ta’

periklu għall-ħajja

Sintomi relatati mal-ħruġ ta’ cytokines b’intensitajiet ogħla

F’5.1% tal-pazjenti, id-deni laħaq intensità ta’ CTCAE ta’ grad 3, kif kien il-każ bis-sindrome ta’ ħruġ

ta’ cytokines (1.0%), tertir ta’ bard (0.8%), nawseja (3.4%), rimettar (4.4%), qtugħ ta’ nifs (1.6%) u

pressjoni baxxa/għolja (2.1%/0.8%). F’pazjent wieħed (0.1%) qtugħ ta’ nifs u fi 3 pazjenti (0.4%)

pressjoni baxxa, ġew irrapportati b’intensità ta’ CTCAE ta’ grad 4. Sintomi ta’ wġigħ u deni jistgħu

jittaffew jew jiġu evitati permezz tal-premedikazzjoni (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4).

Sindrome tar-Rispons Infjammatorju Sistemiku (SIRS)

Fi 3.8% tal-pazjenti, kienu osservati sintomi ta’ SIRS fi żmien 24 siegħa wara l-infużjoni b’

catumaxomab. Fi tliet pazjenti (0.4%) ġiet osservata intensità ta’ CTCAE ta’ grad 4. Dawn ir-

reazzjonijiet fiequ wara kura sintomatika.

Uġigħ addominali

Fi 43.7% tal-pazjenti, l-uġigħ addominali kien irrappurtat bħala reazzjoni avversa, li laħaq grad 3

f’8.2% tal-pazjenti, iżda fieq wara kura sintomatika.

Enzimi epatiċi

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Żieda temporanja fl-enzimi epatiċi kienet komunament osservata wara l-għoti ta’ Removab. B’mod

ġenerali, il-bidliet fil-parametri tal-laboratorju ma kinux klinikament rilevanti u l-maġġoranza

tagħhom irritornaw lura għal-linja bażi wara t-tmiem tal-kura.

F’każ biss ta’ żieda klinikament rilevanti jew persistenti, li dijanjosi jew terapija addizzjonali

għandhom jiġu kkunsidrati.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott

mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott

mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni

avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9

Doża eċċessiva

L-ebda każ ta’ doża eċċessiva ma ġie rrappurtat. Pazjenti li kienu qed jirċievu doża ta’ catumaxomab

ogħla minn dik rakkomandata, kellhom reazzjonijiet avversi iktar severi (grad 3).

5.

PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1

Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Aġenti antineoplastiċi, antikorpi monoklonali; Kodiċi ATC:

L01XC09

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Catumaxomab hu antikorp trifunzjonali monoklonali ta’ ibridu tal-firien-ġrieden li hu speċifikament

dirett kontra l-molekula tal-adeżjoni taċ-ċelluli epiteljali (EpCAM) u l-antiġen CD3.

L-antiġen EpCAM hu espress iżżejjed fuq il-biċċa l-kbira tal-karċinomi (Tabella 2). CD3 hu espress

fuq ċelluli T maturi bħala komponent tar-riċettur taċ-ċelluli T. It-tielet sit tat-twaħħil funzjonali fir-

reġjun Fc ta’ catumaxomab jippermetti l-interazzjoni ma’ ċelluli immuni aċċessorji permezz tar-

riċetturi Fc

Minħabba l-proprjetajiet tat-twaħħil ta’ catumaxomab, iċ-ċelluli tat-tumur, iċ-ċelluli T u ċ-ċelluli

immuni aċċessorji jersqu qrib xulxin. B’hekk, tiġi kkawżata immunoreazzjoni magħquda kontra ċ-

ċelluli tat-tumur, li tinkudi mekkaniżmi differenti ta’ azzjoni, bħall-attivazzjoni taċ-ċelluli T,

ċitotossiċità medjata miċ-ċelluli dipendenti fuq l-antikorpi (ADCC), ċitotossiċità dipendenti fuq il-

komplement (CDC) u fagoċitosi. Dan jirriżulta fil-qerda taċ-ċelluli tat-tumur.

Tabella 2

Espressjoni EpCAM fl-iktar axxite rilevanti li tikkawża tipi ta’ kanċer

Dejta mil-Letteratura

Dejta retrospettiva minn

studju

IP-CAT-AC-03

Tip ta’ Kanċer

Perċentwali ta’ tumuri li

jesprimu EpCAM

Perċentwali ta’

effużjonijiet pożittivi ta’

EpCAM

Perċentwali ta’

effużjonijiet pożittivi ta’

EpCAM

Ovarju

90-92

79-100

Gastriku

75-100

Tal-kolon

87-100

Pankreatiku

83-100

Tas-sider

45*-81

71-100

Endometrijali

*= kanċer lobulari tas-sider

Effetti farmakodinamiċi

L-attività ta’ catumaxomab kontra t-tumur intweriet

in vitro

in vivo

. Il-qtil effettiv ta’ ċelluli tat-

tumur

in vitro

medjat minn catumaxomab, kien osservat għaċ-ċelluli fil-mira b’espressjoni għolja u

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

baxxa tal-antiġen EpCAM, indipendentement mit-tip tat-tumur primarju. L-attività

in vivo

ta’

catumaxomab kontra t-tumur kienet ikkonfermata f’mudell tal-ġrieden kompromess b’mod

immunoloġiku ta’ karċinoma tal-ovarji, fejn l-iżvilupp tat-tumur kien ittardjat minn kura

b’catumaxomab ġol-peritonew u ċelluli mononukleari fid-demm periferali uman.

Effikaċja klinika

L-effikaċja ta’ catumaxomab intweriet f’żewġ studji kliniċi ta’ fażi III. Pazjenti ta’ oriġini mhux

Kawkasa ma kinux inklużi f’dawn l-istudji kliniċi.

IP-REM-AC-01

Prova importanti ħafna ta’ fażi II/III, b’żewġ partijiet, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali,

open label,

li saret fuq 258 pazjent b’axxite malinna sintomatika minħabba karċinomi pożittivi għal

EpCAM, li minnhom 170 kienu ntgħażlu b’mod każwali

għall-kura b’catumaxomab fil-parti tal-

istudju li fiha ntgħażlu b’mod każwali. Dan l-istudju qabbel il-paraċentesi

flimkien ma’ catumaxomab

versus

il-paraċentesi waħidha (kontroll).

Catumaxomab ingħata f’pazjenti fejn it-terapija standard ma kinitx disponibbli jew ma kinitx iktar

possibbli, u li kellhom stat tal-prestazzjoni ta’ Karnofsky ta’ mill-inqas 60. Catumaxomab ingħata

bħala erba’ infużjonijiet ġol-peritonew b’dożi li jiżdiedu ta’ 10, 20, 50 u 150 mikrogramma f’jum 0, 3,

7 u 10 rispettivament (ara sezzjoni 4.2). Fi studju importanti ħafna IP-REM-AC-01, 98.1% tal-

pazjenti kienu rikoverati l-isptar għal medjan ta’ 11-il jum.

F’dan l-istudju, il-punt aħħari tal-effikaċja primarja kien is-sopravivenza mingħajr titqib, li hu punt

aħħari kompost definit bħala ż-żmien għall-ewwel ħtieġa ta’ titqiba terapewtika tal-axxite jew il-

mewt, skont liema minnhom seħħ l-ewwel. Ir-riżultati għal sopravivenza mingħajr titqib u ż-żmien

għall-ewwel ħtieġa ta’ titqiba terapewtika tal-axxite f’termini ta’ medjani u proporzjonijiet ta’ periklu

huma ppreżentati f’Tabella 3. L-istimi Kaplan Meier għaż-żmien għall-ewwel ħtieġa għal titqiba

terapewtika tal-axxite huma mogħtija f’Figura 1.

Tabella 3

Riżultati tal-effikaċja (sopravivenza mingħajr titqib u żmien għall-ewwel bżonn ta’

titqiba terapewtika tal-axxite) ta’ studju IP-REM-AC-01

Varjabbli

Paraċentesi + catumaxomab

(N=170)

Paraċentesi (kontroll)

(N=88)

Sopravivenza mingħajr titqib

Medjan ta’ sopravivenza mingħajr titqib

(jiem)

95% CI għal medjan (jiem)

[31; 49]

[9; 16]

valur p

(test log-rank)

< 0.0001

Proporzjon tal-periklu (HR)

0.310

95% CI għal HR

[0.228; 0.423]

Żmien għall-ewwel ħtieġa ta’ titqiba terapewtika tal-axxite

Żmien medjan għall-ewwel ħtieġa għall-

ewwel titqiba terapewtika tal-axxite

95% CI għal medjan (jiem)

[62;104]

[9; 17]

valur p

(log-rank test)

< 0.0001

Proporzjon tal-periklu (HR)

0.169

95% CI għal HR

[0.114; 0.251]

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Figura 1

Stimi Kaplan Meier għaż-żmien għall-ewwel ħtieġa għal titqiba terapewtika tal-

axxite ta’ studju 1.IP-REM-AC-01

Stima tal-Probabbiltà li Tkun Mingħajr Titqiba (%)

Żmien (jiem) għall-avveniment

Kura:

Catumaxomab (N=170)

Kontroll (N=88)

N: numru ta’ pazjenti fi grupp ta’ kura.

L-effikaċja tal-kura bil-paraċentesi u b’catumaxomab f’pazjenti b’axxite malinna minħabba karċinomi

pożittivi għal EpCAM kienet superjuri b’mod statistikament sinifikanti minn dik bil-paraċentesi

waħidha f’termini ta’ sopravivenza mingħajr titqib u ż-żmien sal-ewwel bżonn ta’ titqiba terapewtika

tal-axxite.

Wara t-tlestija tal-istudju, il-pazjenti kienu osservati b’mod ulterjuri sal-aħħar ta’ ħajjithom biex jiġu

evalwati r-riżultati dwar is-sopravivenza totali (Tabella 4).

Tabella 4

Sopravivenza totali ta’ studju IP-REM-AC-01 fil-fażi ta’ wara l-istudju

Paraċentesi + catumaxomab

(N=170)

Paraċentesi (kontroll)

(N=88)

Proporzjon ta’ periklu (HR)

0. 798

95% CI għal HR

[0.606; 1.051]

Rata ta’ sopravivenza wara 6 xhur

27.5%

17.1%

Rata ta’ sopravivenza wara sena

11.4%

2.6%

Medjan ta’ sopravivenza totali (jiem)

95% CI għal medjan (jiem)

[61; 98]

[54; 89]

valur p (log-rank test)

0. 1064

B’kollox, 45 minn 88 (51%) pazjent fil-parti tal-istudju dwar il-kontroll qalbu t-tip ta’ kura biex

jiksbu kura attiva b’catumaxomab.

IP-CAT-AC-03

Dan l-istudju konfermatorju ta’ fażi IIIb, b’żewġ partijiet, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod

każwali, open label, li sar fuq 219-il pazjent b’kanċer epiteljali b’axxite malinna sintomatika, li kienu

jeħtieġu titqiba terapewtika għal axxite, stħarreġ il-kura b’catumaxomab flimkien ma’ 25 mg ta’

prednisolone bħala premediċina vs. catamaxomab waħdu. Catumaxomab ingħata bħala erba’

infużjonijiet i.p. ta’ 3 sigħat f’dożi ta’ 10, 20, 50 u 150 mikrogramma f’jiem 0, 3, 7, u 10

rispettivament fiż-żewġ gruppi. Il-popolazzjoni tal-pazjenti kienet komparabbli għal dik tal-istudju

importanti ħafna.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Sabiex jiġi evalwat l-impatt tal-premedikazzjoni bi prednisolone fuq is-sigurtà u l-effikaċja, il-punt

aħħari tas-sigurtà primarja “punteġġ ta’ sigurtà komposta” u l-punt aħħari tal-effikaċja koprimarju

“sopravivenza mingħajr titqib” kienu mistħarrġa.

Il-punteġġ tas-siġurtà komposta evalwa l-frekwenza u s-severità tar-reazzjonijiet avversi ewlenin,

deni, tqalligħ, rimettar u wġigħ addominali fiż-żewġ gruppi ta’ kura. L-għoti ta’ prednisolone bħala

premedikazzjoni ma rriżultax fi tnaqqis ta’ dawn ir-reazzjonijiet avversi.

Il-punt aħħari tal-effikaċja primarja, sopravivenza mingħajr titqib, kien punt aħħari kompost definit

bħala ż-żmien għall-ewwel ħtieġa ta’ titqiba terapewtika tal-axxite jew il-mewt, skont liema minnhom

seħħ l-ewwel (identiku għall-istudju importanti ħafna).

Tabella 5: Riżultati tal-effikaċja (sopravivenza mingħajr titqib u ż-żmien għall-ewwel ħtieġa

ta’ titqiba terapewtika tal-axxite) ta’ studju IP-CAT-AC-03

Varjabbli

Catumaxomab +

prednisolone

(N=111)

Catumaxomab

(N=108)

Pooled population

(N=219)

Sopravivenza mingħajr titqib

Medjan ta’ sopravivenza mingħajr

titqib (jiem)

95% CI għal medjan (jiem)

[23; 67]

[24; 61]

[26; 59]

valur p

(test log-rank)

0.402

Proporzjon tal-periklu

(HR)(Catumaxomab) kontra

Catumaxomb + Prednisolone)

1.130

95% CI għal HR

[0.845; 1.511]

Żmien għall-ewwel ħtieġa ta’ titqiba terapewtika tal-axxite

Żmien medjan għall-ewwel ħtieġa ta’

titqiba terapewtika tal-axxite

95% CI għal medjan (jiem)

[30; 223]

[69; 159]

[67; 155]

valur p

(test log-rank)

0.599

Proporzjon tal-periklu (HR)

(Catumaxomab kontra Catumaxomab +

Prednisolone

0.901

95% CI għal HR

[0.608; 1.335]

Għal punt aħħari ta’ riferiment għall-effikaċja sekondarja, is-sopravivenza globali (Tabella 6) ġiet

analizzata

Tabella 6

Sopravivenza globali ta’ studju IP-CAT-AC-03 fil-fażi ta’ wara l-istudju

Catumaxomab +

prednisolone

(N=111)

Catumaxomab

(N=108)

Pooled population

(N=219)

Medjan ta’ sopravivenza globali

(jiem)

95% CI għal medjan (jiem)

[97.0; 169.0]

[72.0, 126.0]

[82; 133]

valur p

(test log-rank)

0.186

Proporzjon tal-periklu (HR)

(Catumaxomb kontra

Catumaxomab + Prednisolone)

1.221

95% CI għal HR

[0.907 ;1.645]

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Immunoġeniċità

L-induzzjoni ta’ antikorpi (HAMAs/HARAs) umani kontra l-murine (ġrieden u/jew il-firien) hi effett

intrinsiku ta’ antikorpi monoklonali tal-murine. Dejta kurrenti dwar catumaxomab miksuba minn

studju ta’ importanza kbira turi li 5.6% biss tal-pazjenti (7/124 pazjenti) kienu pożittivi għal HAMA

qabel ir-4

ba’

infużjoni. Il-HAMAs kienu preżenti f’94% tal-pazjenti xahar wara l-aħħar infużjoni. Ma

kienu osservati l-ebda reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva.

Pazjenti li żviluppaw HAMAs 8 ijiem wara l-kura b’catumaxomab urew riżultat kliniku aħjar, kif

imkejjel permezz ta’ sopravivenza mingħajr titqib, żmien għat-titqiba li jmiss u Sopravivenza Globali,

meta mqabbla ma’ pazjenti negattivi għal HAMA.

Fi studju ta’ vijabilità li evalwa ċiklu sekondarju tal-infużjoni i.p. li kien jikkonsisti minn 10, 20, 50 u

150 mikrogramma ta’ catumaxomab fi 8 pazjenti b’axxite malinna minħabba karċinoma (IP-CAT-AC-

04) ADA kien osservat fil-kampjuni kollha disponibbli għal axxite u tal-plażma disponibbli waqt

l-iscreening. Il-pazjenti baqgħu pożittivi għal ADA waqt il-fażi tal-kura u l-follow-up. Minkejja valuri

tal-ADA eżistenti minn qabel il-pazjenti kollha rċivew l-4 infużjonijiet kollha ta’ catumaxomab. Iż-

żmien medjan għas-sopravivenza mingħajr titqib kien ta’ 47.5 jiem, iż-żmien medjan għall-ewwel

titqiba terapewtika 60 jum u ż-żmien medjan ta’ sopravivenza globali 406.5 jiem. Il-pazjenti kollha

kellhom sintomi marbuta mal-mod kif jaġixxi catumaxomab bi profil ta’ sigurtà paragunabbli fin-

natura mal-ewwel ċiklu ta’ kura i.p. Ma ġiet osservata l-ebda reazzjoni ta’ sensittività eċċessiva.

5.2

Tagħrif farmakokinetiku

Il-farmakokinetika ta’ catumaxomab matul u wara erba’ infużjonijiet ġol-peritonew ta’ 10, 20, 50 u

150 mikrogramma ta’ catumaxomab kienet investigata fi 13-il pazjent b’axxite malinna sintomatika

minħabba karċinomi pożittivi għal EpCAM.

Il-varjabilità bejn il-pazjenti kienet għolja. Il-medja ġeometrika tas-C

tal-plażma kienet ta’ madwar

0.5 ng/ml (medda minn 0 sa 2.3) u l-medja ġeometrika tal-AUC tal-plażma kienet ta’ madwar

1.7 jiem*ng/ml (medda ta’ < LLOQ (il-limitu t’isfel tal-kwantifikazzjoni) sa 13.5). Il-medja

ġeometrika tal-

half-life

) tal-eliminazzjoni terminali apparenti tal-plażma kienet ta’ madwar

2.5 jiem (medda 0.7 sa 17).

Catumaxomab seta’ jkun osservat fil-fluwidu tal-axxite u fil-plażma. Il-konċentrazzjonijiet żdiedu

man-numru ta’ infużjonijiet u d-dożi mogħtija fil-biċċa l-kbira tal-pazjenti. Il-livelli fil-plażma

kellhom tendenza li jonqsu wara li ntlaħaq il-massimu wara kull doża.

Popolazzjonijiet speċjali

Ma saru l-ebda studji.

5.3

Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

L-għoti ta’ catumaxomab f’mudelli tal-annimali ma rriżulta fl-ebda sinjali ta’ tossiċità akuta anormali

jew relatata mal-mediċina, jew f’sinjali ta’ intolleranza lokali fis-sit tal-injezzjoni/infużjoni.

Madankollu, dawn is-sejbiet għandhom valur limitat minħabba l-ispeċifiċità għolja ta’ catumaxomab

li tapplika għal kull speċi.

Ma saru l-ebda studji dwar l-effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’

kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u fuq l-iżvilupp.

6.

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1

Lista ta’ eċċipjenti

Sodium citrate

Citric acid monohydrate

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Polysorbate 80

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2

Inkompatibbiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija

f’sezzjoni 6.6.

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn

Wara d-dilwizzjoni

Is-soluzzjoni ppreparata għall-infużjoni hi kimikament u fiżikament stabbli għal 48 siegħa

f’temperatura ta’ minn 2 sa 8°C u għal 24 siegħa f’temperatura ta’ mhux aktar minn 25°C. Mill-aspett

mikrobijoloġiku, il-prodott għandu jintuża immedjatament. Jekk ma jintużax immedjatament, iż-żmien

tal-ħażna waqt l-użu u l-kundizzjonijiet ta’ qabel l-użu huma r-responsabbiltà tal-utent, u normalment

ma jkunux itwal minn 24 siegħa f’temperatura ta’ minn 2 sa 8°C, sakemm id-dilwizzjoni ma tkunx

saret f’kundizzjonijiet asettiċi kkontrollati u vverifikati.

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara d-dilwizzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5

In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

0.1 ml ta’ konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni f’siringa mimlija għal-lest (ħġieġ ta’ tip I,

siliconised

) bi planġer-tapp (tal-lastku tal-bromobutyl) u sistema

luer lock

(polypropylene siliconised

u polycarbonate) b’għatu tat-tarf (lastku tal-istyrene butadiene) b’kannula; daqs tal-pakkett ta’ 1.

6.6

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Rimi

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

Materjal u tagħmir meħtieġ

Il-komponenti li ġejjin iridu jintużaw għad-dilwizzjoni u l-għoti ta’ Removab, għax Removab hu

kompatibbli biss ma’:

siringi ta’ 50 ml tal-polypropylene

tubings tal-perfużjoni tal-polyethylene b’dijametru intern ta’ 1 mm u tul ta’ 150 ċm

valvoli tal-infużjoni/konnessjonijiet Y tal-polycarbonate

kateters tal-polyurethane bi jew mingħajr kisja tas-silicon

Flimkien ma’ dan, dawn li ġejjin huma meħtieġa:

Sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) soluzzjoni għall-injezzjoni

Pompa tal-perfużjoni li taħdem bi preċiżjoni

Struzzjonijiet għad-dilwizzjoni qabel l-għoti

Removab għandu jkun ippreparat minn professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa bl-użu ta’ teknika

asettika adattata. Il-wiċċ ta’ barra tas-siringa mimlija għal-lest mhuwiex sterili.

Ibbażat fuq id-doża, l-ammont adattat ta’ soluzzjoni ta’ sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) għall-

injezzjoni jinġibed b’siringa ta’ 50 ml (Tabella 7).

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Baffer tal-arja addizzjonali ta’ mill-inqas 3 ml hu inkluż fis-siringa ta’ 50 ml.

L-għatu tat-tarf jitneħħa minn fuq is-siringa mimlija għal-lest ta’ Removab, bit-tarf tas-siringa

jħares ’il fuq.

Il-kannula inkluża titwaħħal mas-siringa mimlija għal-lest ta’ Removab. Għal kull siringa

tintuża kannula ġdida.

Il-kannula tas-siringa mimlija għal-lest tiddaħħal minn ġol-ftuħ tas-siringa tal-perfużjoni ta’ 50

ml biex b’hekk il-kannula tkun mgħaddsa fis-soluzzjoni għall-injezzjoni tas-sodium chloride

9 mg/ml (0.9%) (Figura 2).

Il-kontenut kollu tas-siringa (il-konċentrat ta’ Removab flimkien mal-baffer tal-arja) jiġi injettat

minn ġos-siringa mimlija għal-lest direttament għal ġos-soluzzjoni għall-injezzjoni tas-sodium

chloride 9 mg/ml (0.9%).

Il-lasta tal-planġer M’GĦANDHIEX tinġibed lura biex tlaħlaħ is-siringa mimlija għal-lest, biex

tevita l-kontaminazzjoni u biex tiżgura li joħroġ l-ammont li suppost ikun injettat.

Is-siringa ta’ 50 ml tingħalaq b’għatu u tiċċaqlaq bil-mod biex tħawwad is-soluzzjoni.

Kwalunkwe bżieżaq tal-arja jitneħħew minn ġos-siringa ta’ 50 ml.

L-isticker li jista’ jitqaxxar, li hu pprovdut fuq in-naħa ta’ ġewwa tal-kaxxa tal-kartun ta’

Removab, li juri l-kitba “Removab dilwit. Użu għal ġol-peritonew biss.” irid ikun imwaħħal

mas-siringa ta’ 50 ml li jkun fiha s-soluzzjoni għall-infużjoni ġol-peritonew ta’ Removab dilwit.

Din hi miżura ta’ prekawzjoni biex jiġi żgurat li Removab jingħata bħala infużjoni biss permezz

tar-rotta tal-għoti ġol-peritonew.

Is-siringa ta’ 50 ml tiddaħħal fil-pompa tal-infużjoni.

Tabella 7

Preparazzjoni tas-soluzzjoni ta’ Removab għall-infużjoni ġol-peritonew

Numru tal-

infużjoni/

Doża

Numru ta’ siringi mimlija għal-

lest b’Removab

Volum totali ta’

konċentrat ta’

Removab għal

soluzzjoni

għall-infużjoni.

Sodium

chloride

9 mg/ml

(0.9%)

soluzzjoni

għall-

injezzjoni

Volum finali

għall-għoti

Siringa

mimlija għal-

lest

b’10 mikro-

grammi

Siringa

mimlija għal-

lest

b’50 mikro-

gramma

infużjoni

10 mikrogrammi

0.1 ml

10 ml

10.1 ml

infużjoni

20 mikrogramma

0.2 ml

20 ml

20.2 ml

infużjoni

50 mikrogramma

0.5 ml

49.5 ml

50 ml

ba’

infużjoni

150 mikrogramma

1.5 ml

48.5 ml

50 ml

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Figura 2

Stampa li turi t-trasferiment ta’ Removab mis-siringa mimlija għal-lest għas-

siringa ta’ 50 ml

Siringa mimlija għal-lest

Baffer tal-arja

Soluzzjoni b’Removab

Baffer tal-arja

Sodium Chloride 9 mg/ml (0.9%)

Siringa ta’ 50 ml

Kif jingħata

Il-kateter għall-għoti ġol-peritonew għandu jitpoġġa fil-post taħt gwida ultrasonika minn tabib

b’esperjenza fi proċeduri tal-għoti ġol-peritonew. Il-kateter jintuża għat-tneħħija ta’ likwidu mill-

axxite u għall-infużjoni ta’ Removab dilwit u soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ sodium chloride 9 mg/ml

(0.9%). Hu rakkomandat li l-kateter jibqa’ fil-kavità addominali matul il-perjodu kollu tal-kura. Jista’

jitneħħa fil-jum wara l-aħħar infużjoni.

Qabel kull għoti ta’ Removab, il-fluwidu tal-axxite għandu jitneħħa sakemm ikun hemm il-waqfien

spontanju tal-fluss jew solliev mis-sintomi (ara sezzjoni 4.4). Sussegwentement, qabel kull għoti ta’

Removab, 500 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) għandha

tingħata permezz ta’ infużjoni biex tappoġġja d-distribuzzjoni tal-antikorp fil-kavità addominali.

Removab għandu jingħata ġol-peritonew fuq ħin ta’ infużjoni ta’ mill-inqas 3 sigħat permezz ta’

sistema ta’ pompa għal infużjoni kostanti kif deskritt hawn taħt:

Is-siringa ta’ 50 ml li jkun fiha s-soluzzjoni għall-infużjoni dilwita ta’ Removab tiġi installata

fil-pompa li taħdem bi preċiżjoni.

It-tagħmir tat-tubing tal-perfużjoni konness tal-pompa li taħdem bi preċiżjoni jimtela għal-lest

bis-soluzzjoni dilwita ta’ Removab għall-infużjoni. Għandu jintuża tubing tal-perfużjoni

b’dijametru intern ta’ 1 mm u tul ta’ 150 ċm.

It-tubing tal-perfużjoni jitwaħħal mal-konnessjoni Y.

Flimkien ma’ kull għoti ta’ Removab, agħti infużjoni ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ 250 ml

sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) permezz ta’ valv tal-infużjoni/konnessjoni Y fil-

lead

tal-

perfużjoni tal-kateter.

Il-veloċità tal-pompa tiġi aġġustata skont il-volum li jkun ser jingħata u l-ħin skedat tal-

infużjoni.

Meta s-siringa ta’ 50 ml li jkun fiha s-soluzzjoni għall-infużjoni dilwita ta’ Removab tkun vojta,

tinbidel ma’ siringa ta’ 50 ml li jkun fiha 20 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ sodium

chloride 9 mg/ml (0.9%) sat-tmiem tal-ħin skedat tal-infużjoni biex ineħħu l-volum ‘mejjet’ fil-

lead

tal-perfużjoni (madwar 2 ml) taħt kundizzjonijiet mhux mibdula. Il-bqija tas-sodium

chloride 9 mg/ml (0.9%) soluzzjoni għall-injezzjoni jista’ jintrema.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Il-kateter jinżamm magħluq sal-infużjoni li jkun imiss.

Fil-jum ta’ wara l-aħħar infużjoni, jitneħħa l-likwidu tal-axxite sakemm il-waqfien spontanju

tal-fluss iseħħ. Sussegwentement, il-kateter jista’ jitneħħa.

Figura 3

Stampa skematika tas-sistema tal-infużjoni

1

250 ml Sodium Chloride 9 mg/ml (0.9%)

2

Soluzzjoni ta' Removab għal infużjoni i.p.

3

Tubing tal-Perfużjoni (1 mm dijametru intern, 150 ċm tul)

4

Valv ta-infużjoni

5

Lead tal-Perfużjoni

6

Kateter

7.

DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Neovii Biotech GmbH

Am Haag 6-7

82166 Graefelfing

Il-Ġermanja

8.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/512/001

9.

DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 20 t’April 2009

Data tal-aħħar tiġdid: 18 Diċembru 2013

10.

DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija

Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

1.

ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Removab 50 mikrogramma konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

2.

GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Siringa mimlija għal-lest fiha 50 mikrogramma ta’ catumaxomab* f’soluzzjoni ta’ 0.5 ml li

tikkorrispondi għal 0.1 mg/ml.

*antikorp monoklonali IgG2 ta’ ibridu tal-firien-ġrieden magħmul f’razza ta’ ċelluli ibridi-ibridoma

tal-firien-ġrieden

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

Soluzzjoni ċara u bla kulur.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

Removab hu indikat għall-kura ġol-peritonew ta’ axxite malinna f’adulti b’karċinomi pożittivi għal

EpCAM fejn terapija standard ma tkunx disponibbli jew ma tkunx iktar possibbli.

4.2

Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Removab għandu jingħata taħt is-superviżjoni ta’ tabib b’esperjenza fl-użu ta’ prodotti mediċinali

anti-neoplastiċi.

Pożoloġija

Qabel l-infużjoni ġol-peritonew, premedikazzjoni bi prodotti mediċinali

analġesiċi/antipiretiċi/antifloġistiċi non-sterojdi hi rakkomandata (ara sezzjoni 4.4).

L-iskeda tad-dożaġġ ta’ Removab tinkludi l-erba’ infużjonijiet ġol-peritonew li ġejjin:

doża

10 mikrogrammi f’jum 0

doża

20 mikrogramma f’jum 3

doża

50 mikrogramma f’jum 7

ba’

doża

150 mikrogramma f’jum 10

Removab irid jingħata bħala infużjoni intraperitoneali b’rata kostanti b’ħin tal-infużjoni ta’ mill-inqas

3 sigħat. Fi studji kliniċi, ħinijiet tal-infużjoni ta’ 3 sigħat u 6 sigħat ġew investigati. Għall-ewwel

mill-erba’ dożi, ħin ta’ infużjoni ta’ 6 sigħat jista’ jiġi kkunsidrat, skont il-kindizzjoni tas-saħħa tal-

pazjent.

Intervall ta’ mill-inqas jumejn mingħajr infużjoni jrid jgħaddi bejn il-ġranet tal-infużjonijiet.

L-intervall bejn il-jiem tal-infużjoni jista’ jittawwal f’każ ta’ reazzjonijiet avversi rilevanti. Il-perjodu

totali tal-kura m’għandux jaqbeż l-20 jum.

Monitoraġġ

Monitoraġġ adegwat tal-pazjent wara t-tmiem tal-infużjoni b’Removab hu rakkomandat. Fl-istudju

importanti ħafna, il-pazjenti kienu mmonitorjati għal 24 siegħa wara kull infużjoni.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment epatiku

Pazjenti b’ indeboliment epatiku ta’ severità ogħla minn moderata u/jew b’iktar minn 70% tal-fwied li

jkun metastasizzat u/jew bi trombożi/ostruzzjoni tal-vina portali, ma kinux investigati. Il-kura ta’

dawn il-pazjenti b’Removab għandha tkun ikkunsidrata biss wara evalwazzjoni bir-reqqa tal-

benefiċċju/riskju (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment renali

Pazjenti b’indeboliment renali ta’ severità ogħla minn ħafifa ma kinux investigati. Il-kura ta’ dawn il-

pazjenti b’Removab għandha tkun ikkunsidrata biss wara evalwazzjoni bir-reqqa tal-benefiċċju/riskju

(ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjoni pedjatrika

M’hemm l-ebda użu rilevanti ta’ Removab fil-popolazzjoni pedjatrika fl-indikazzjoni mogħtija.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Removab irid jingħata bħala

infużjoni ġol-peritonew biss.

Removab

m’għandux jingħata

permezz ta’ bolus ġol-peritonew jew minn xi rotta oħra tal-għoti.

Għal informazzjoni dwar is-sistema tal-perfużjoni li għandha tintuża, ara sezzjoni 4.4.

Prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu qabel tamministra l-prodott mediċinali

Qabel l-għoti, Removab konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni jkun dilwit f’soluzzjoni għall-

injezzjoni ta’ 9 mg/ml (0.9%) ta’ sodium chloride. Is-soluzzjoni għall-infużjoni dilwita ta’ Removab

tingħata ġol-peritonew bħala infużjoni b’rata kostanti billi tuża sistema ta’ pompa adegwata.

Għal struzzjonijiet fuq id-dilwizzjoni tal-prodott mediċinali qabel l-amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6.

4.3

Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis-

sezzjoni 6.1.

Sensittività eċċessiva għal murine (proteini tal-firien u tal-ġrieden).

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Removab

m’għandux

jingħata bħala bolus jew minn xi post ieħor ħlief minn ġol-peritonew.

Sintomi relatati mal-ħruġ ta’ cytokines

Hekk kif jibda l-ħruġ ta’ cytokines pro-infjammatorji u ċitotossiċi permezz tat-twaħħil ta’

catumaxomab ma’ ċelluli immuni u ċelluli tat-tumur, sintomi kliniċi assoċjati mal-ħruġ ta’ cytokines

bħal deni, nawseja, rimettar, u tertir ta’ bard kienu rrappurtati b’mod komuni ħafna matul u wara l-

għoti ta’ Removab (ara sezzjoni 4.8). Id-dispnea u l-pressjoni baxxa/għolja huma osservati b’mod

komuni. Fl-istudji kliniċi f’pazjenti b’axxite malinna, 1,000 mg ta’ paracetamol ingħataw regolarment

ġol-vina qabel l-infużjoni b’Removab għall-kontroll tal-uġigħ u d-deni. Minkejja din il-

premedikazzjoni, il-pazjenti kellhom ir-reazzjonijiet avversi deskritti hawn fuq b’intensità sa grad 3,

skont il-Kriterji tat-Terminoloġija Komuni għal Avvenimenti Avversi (CTCAE) tal-US National

Cancer Institute verżjoni 3.0. Pre-medikazzjoni oħra jew addizzjonali standard bi prodotti mediċinali

analġesiċi/antipiretiċi/antifloġistiċi nonsterojdi hi rakkomandata.

Is-Sindrome tar-Rispons Infjammatorju Sistemiku (SIRS), li jista’ jseħħ ukoll b’mod komuni

minħabba l-mekkaniżmu tal-azzjoni ta’ catumaxomab, jiżviluppa, b’mod ġenerali, fi żmien 24 siegħa

wara l-infużjoni ta’ Removab, u jkun hemm sintomi ta’ deni, takikardija, takipnea u lewkoċitosi (ara

sezzjoni 4.8). It-terapija standard jew premedikazzjoni, eż. analġesiċi/antipiretiċi/antifloġistiċi

nonsterojdi huma adattati biex jillimitaw ir-riskju.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Uġigħ addominali

L-uġigħ addominali kien irrappurtat b’mod komuni bħala reazzjoni avversa. Dan l-effett temporanju

hu kkunsidrat parzjalment bħala li hu konsegwenza tar-rotta tal-għoti ġol-peritonew.

Stat tal-prestazzjoni u BMI

Stat tajjeb tal-prestazzjoni espress bħala l-Indiċi tal-Piż tal-Ġisem (BMI) ta’ > 17 (biex ikun evalwat

wara t-tneħħija tal-fluwidu tal-axxite) u Indiċi ta’ Karnofsky ta’ > 60, hu meħtieġ qabel it-terapija

b’Removab.

Infezzjonijiet akuti

Fil-preżenza ta’ fatturi li jinterferixxu mas-sistema immuni, b’mod partikulari infezzjonijiet akuti, l-

għoti ta’ Removab mhuwiex rakkomandat.

Tneħħija tal-axxite

L-immaniġġjar mediku adattat tat-tneħħija tal-axxite hu prerekwiżit għall-kura b’Removab sabiex

ikunu żgurati funzjonijiet ċirkolatorji u renali stabbli. Dan irid jinkludi mill-inqas it-tneħħija tal-axxite

sakemm jitwaqqaf il-fluss spontanju jew solliev mis-sintomi, u jekk ikun xieraq, terapija tas-

sostituzzjoni ta’ appoġġ bi kristallojdi u/jew kollojdi.

Pazjenti b’insuffiċjenza emodinamika, b’edema jew b’ipoproteinemija

Il-volum tad-demm, proteini fid-demm, pressjoni tad-demm, il-polz u l-funzjoni tal-kliewi għandhom

jiġu evalwati qabel kull infużjoni ta’ Removab.

Kundizzjonijiet bħal ipovolemija, ipoproteinemija,

pressjoni baxxa, dikumpensazzjoni ċirkolatorja u indeboliment renali akut iridu jitħallew ifiequ

qabel kull infużjoni b’Removab.

Indeboliment epatiku jew trombożi/ostruzzjoni tal-vina portali

Pazjenti b’indeboliment epatiku ta’ severità ta’ grad ogħla minn moderat u/jew b’iktar minn 70% tal-

fwied li jkun metastasizzat u/jew trombożi/ostruzzjoni tal-vina portali, ma kinux investigati. Il-kura

ta’ dawn il-pazjenti b’Removab għandha tkun ikkunsidrata biss wara evalwazzjoni bir-reqqa tal-

benefiċċju/riskju.

Indeboliment renali

Pazjenti b’indeboliment renali ta’ severità ta’ grad ogħla minn ħafif ma kinux investigati. Il-kura ta’

dawn il-pazjenti b’Removab għandha tkun ikkunsidrata biss wara evalwazzjoni bir-reqqa tal-

benefiċċju/riskju.

4.5

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni.

4.6

Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta jew hemm dejta limitata dwar l-użu ta’ catumaxomab f’nisa tqal.

Studji f'annimali mhux biżżejjed biex juru xi effetti tossiċi fuq is-sistema riproduttiva (ara 5.3).

L-użu ta’ Removab mhux irrikkmandat waqt it-tqala u fin-nisa li mhumiex jużaw kontraċettivi.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk catumaxomab/metaboliti jiġux eliminati mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. Ir-riskju

gћat-trabi tat-twelid mhux eskluż. Gћandha tittieћed deċiżjoni jekk il-mara twaqqafx it-treddigћ jew

twaqqafx it-trattament b’Removab, wara li jigi kkunsidrat il-benefiċċju ta’ treddigћ gћat-tarbija u l-

benefiċċju tat-trattament gћall-mara.

Fertilità

M’hemm l-ebda dejta dwar l-effett ta’ catumaxomab fuq il-fertilità.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

4.7

Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Removab għandu effett żgħir jew effett moderat fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

Pazjenti li jkollhom sintomi assoċjati mal-infużjoni għandhom jingħataw parir biex ma jsuqux u

jużaw il-magni sakemm is-sintomi jbattu.

4.8

Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Ir-reazzjonijiet avversi inkisbu minn analiżi integrata dwar is-sigurtà li tinkludi 12-il studju kliniku.

728 pazjent irċivew catumaxomab ġol-peritonew, 293 pazjent bħala infużjoni ta’ 6 sigħat - u 435

pazjent bħala infużjoni ta’ 3 sigħat.

Il-profil globali tas-sigurtà ta’ Removab huwa kkaratterizzat minn sintomi relatati ma’ ħruġ ta’

cytokines u ma’ reazzjonijiet gastrointestinali.

Reazzjonijiet relatati ma’ ħruġ ta’ cytokines: SIRS, taħlita potenzjalment fatali ta’ takikardija, deni

u/jew qtugħ ta’ nifs, jistgħu jiżviluppaw fi żmien 24 siegħa wara infużjoni ta’ catumaxomab u tissolva

taħt kura sintomatika. Reazzjonijiet oħrajn relatati ma’ ħruġ ta’ cytokines bħal deni, tertir ta’ bard,

nawseja, u rimettar huma reazzjonijiet irrapportati b’mod komuni ħafna b’intensità ta’ CTCAE ta’

grad 1 u 2 (US National Cancer Institute, verżjoni 4.0). Dawn is-sintomi jirriflettu l-mekkaniżmu ta’

azzjoni ta’ catumaxomab u b’mod ġenerali huma riversibbli għal kollox.

Reazzjonijiet gastrointestinali bħal uġigħ addominali, nawseja, rimettar u dijarea huma komuni ħafna

u jseħħu l-aktar b’CTCAE ta’ grad 1 jew 2, iżda ġew osservati wkoll fi gradi ogħla, u jirrispondu għal

kura sintomatika adegwata.

Il-profil tas-sigurtà ta’ catumaxomab bl-użu ta’ ħin ta' infużjoni ta’ 3 sigħat kontra 6 sigħat, hu b’mod

ġenerali komparabbli fir-rigward tan-natura, frekwenza u severità. Żieda fil-frekwenza ta’ xi

reazzjonijiet avversi ġiet osservata fir-rigward tal-għoti ta’ 3 sigħat, inklużi tertir ta’ bard u pressjoni

baxxa (gradi 1 / 2), dijarea (il-gradi kollha) u għeja (grad 1 / 2).

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

F’Tabella 1, ir-reazzjonijiet avversi huma elenkati skont il-klassi tal-organi. Il-gruppi tal-frekwenza

huma definiti kif ġej: komuni ħafna (

1/10), komuni (

1/100 sa <1/10), mhux komuni

1/1,000 sa <1/100).

Tabella 1

Reazzjonijiet avversi rrapportati minn pazjenti li kienu qed jirċievu kura

b’catumaxomab

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

Komuni

Infezzjoni.

Mhux Komuni

Erythaema induratum*, infezzjoni relatata mat-tagħmir*.

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Komuni ħafna

Anemija*, limfopenija, lewkoċitosi, newtrofilija.

Mhux komuni

Tromboċitopenija*, koagulopatija*.

Disturbi fis-sistema immuni

Komuni

Sindrome ta’ ħruġ ta’ cytokines*, sensittività eċċessiva*.

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Komuni

Nuqqas ta’ aptit* / anoreksja, deidratazzjoni*, ipokalemija,

ipoalbuminemija, iponatremija*, ipokalċemija*, ipoproteinemija.

Disturbi psikjatriċi

Komuni

Ansjetà, nuqqas ta’ rqad.

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni

Uġigħ ta’ ras, sturdament.

Mhux Komuni

Konvulżjoni*.

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Komuni

Sturdament.

Disturbi fil-qalb

Komuni

Takikardija*, li tinkludi takikardija tas-sinus.

Disturbi vaskulari

Komuni

Pressjoni baxxa*, pressjoni għolja*, fwawar.

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

Komuni

Dispnea*, ħruġ ta’ likwidu mill-plewra*, sogħla.

Mhux Komuni

Emboliżmu pulmonari*, ipoksja*.

Disturbi gastro-intestinali

Komuni ħafna

Uġigħ addominali*, nawseja*, rimettar*, dijarea*.

Komuni

Stitikezza*, dispepsja, nefħa addominali, subileus*, gass, disturb gastriku,

ileus*, mard tar-rifluss gastroesofagali, ħalq xott.

Mhux Komuni

Emorraġija gastrointestinali*, ostruzzjoni intestinali*.

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Komuni

Kolanġite*, iperbilirubinemja.

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Komuni

Raxx*, eritema*, iperidrosi, ħakk.

Mhux Komuni

Reazzjoni tal-ġilda*, dermatitè allerġika*.

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnetivi

Komuni

Uġigħ fid-dahar, mijalġja, artralġja.

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

Komuni

Proteinurija.

Mhux Komuni

Insuffiċjenza renali akuta*.

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Komuni ħafna

Deni*, għeja kbira*, tertir ta’ bard*.

Komuni

Uġigħ, astenja*, Sindrome tar-rispons infjammatorju sistemiku*, edema li

tinkludi edema periferali*, deterjorament ġenerali tas-saħħa fiżika*, uġigħ

fis-sider, marda qisha influwenza, telqa*, eritema fis-sit tal-kateter.

Mhux Komuni

Extravażazzjoni*, infjammazzjoni fis-sit tal-għoti*,

* kienu rrappurati wkoll bħala reazzjoni avversa serja tal-mediċina.

b’sinjal taħthom: ara sezzjoni “Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula”

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Id-definizzjonijiet li ġejjin tal-kriterji tal-US National Cancer Institute (verżjoni 4.0) japplikaw:

CTCAE grad 1 = ħfief, CTCAE grad 2 = moderati, CTCAE grad 3 = severi, CTCAE grad 4 = ta’

periklu għall-ħajja

Sintomi relatati mal-ħruġ ta’ cytokines b’intensitajiet ogħla

F’5.1% tal-pazjenti, id-deni laħaq intensità ta’ CTCAE ta’ grad 3, kif kien il-każ bis-sindrome ta’ ħruġ

ta’ cytokines (1.0%), tertir ta’ bard (0.8%), nawseja (3.4%), rimettar (4.4%), qtugħ ta’ nifs (1.6%) u

pressjoni baxxa/għolja (2.1%/0.8%). F’pazjent wieħed (0.1%) qtugħ ta’ nifs u fi 3 pazjenti (0.4%)

pressjoni baxxa, ġew irrapportati b’intensità ta’ CTCAE ta’ grad 4. Sintomi ta’ wġigħ u deni jistgħu

jittaffew jew jiġu evitati permezz tal-premedikazzjoni (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4).

Sindrome tar-Rispons Infjammatorju Sistemiku (SIRS)

Fi 3.8% tal-pazjenti, kienu osservati sintomi ta’ SIRS fi żmien 24 siegħa wara l-infużjoni b’

catumaxomab. Fi tliet pazjenti (0.4%) ġiet osservata intensità ta’ CTCAE ta’ grad 4. Dawn ir-

reazzjonijiet fiequ wara kura sintomatika.

Uġigħ addominali

Fi 43.7% tal-pazjenti, l-uġigħ addominali kien irrappurtat bħala reazzjoni avversa, li laħaq grad 3

f’8.2% tal-pazjenti, iżda fieq wara kura sintomatika.

Enzimi epatiċi

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Żieda temporanja fl-enzimi epatiċi kienet komunament osservata wara l-għoti ta’ Removab. B’mod

ġenerali, il-bidliet fil-parametri tal-laboratorju ma kinux klinikament rilevanti u l-maġġoranza

tagħhom irritornaw lura għal-linja bażi wara t-tmiem tal-kura.

F’każ biss ta’ żieda klinikament rilevanti jew persistenti, li dijanjosi jew terapija addizzjonali

għandhom jiġu kkunsidrati.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott

mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott

mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni

avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9

Doża eċċessiva

L-ebda każ ta’ doża eċċessiva ma ġie rrappurtat. Pazjenti li kienu qed jirċievu doża ta’ catumaxomab

ogħla minn dik rakkomandata, kellhom reazzjonijiet avversi iktar severi (grad 3).

5.

PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1

Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Aġenti antineoplastiċi, antikorpi monoklonali; Kodiċi ATC:

L01XC09

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Catumaxomab hu antikorp trifunzjonali monoklonali ta’ ibridu tal-firien-ġrieden li hu speċifikament

dirett kontra l-molekula tal-adeżjoni taċ-ċelluli epiteljali (EpCAM) u l-antiġen CD3.

L-antiġen EpCAM hu espress iżżejjed fuq il-biċċa l-kbira tal-karċinomi (Tabella 2). CD3 hu espress

fuq ċelluli T maturi bħala komponent tar-riċettur taċ-ċelluli T. It-tielet sit tat-twaħħil funzjonali fir-

reġjun Fc ta’ catumaxomab jippermetti l-interazzjoni ma’ ċelluli immuni aċċessorji permezz tar-

riċetturi Fc

Minħabba l-proprjetajiet tat-twaħħil ta’ catumaxomab, iċ-ċelluli tat-tumur, iċ-ċelluli T u ċ-ċelluli

immuni aċċessorji jersqu qrib xulxin. B’hekk, tiġi kkawżata immunoreazzjoni magħquda kontra ċ-

ċelluli tat-tumur, li tinkudi mekkaniżmi differenti ta’ azzjoni, bħall-attivazzjoni taċ-ċelluli T,

ċitotossiċità medjata miċ-ċelluli dipendenti fuq l-antikorpi (ADCC), ċitotossiċità dipendenti fuq il-

komplement (CDC) u fagoċitosi. Dan jirriżulta fil-qerda taċ-ċelluli tat-tumur.

Tabella 2

Espressjoni EpCAM fl-iktar axxite rilevanti li tikkawża tipi ta’ kanċer

Dejta mil-Letteratura

Dejta retrospettiva minn

studju

IP-CAT-AC-03

Tip ta’ Kanċer

Perċentwali ta’ tumuri li

jesprimu EpCAM

Perċentwali ta’

effużjonijiet pożittivi ta’

EpCAM

Perċentwali ta’

effużjonijiet pożittivi ta’

EpCAM

Ovarju

90-92

79-100

Gastriku

75-100

Tal-kolon

87-100

Pankreatiku

83-100

Tas-sider

45*-81

71-100

Endometrijali

*= kanċer lobulari tas-sider

Effetti farmakodinamiċi

L-attività ta’ catumaxomab kontra t-tumur intweriet

in vitro

in vivo

. Il-qtil effettiv ta’ ċelluli tat-

tumur

in vitro

medjat minn catumaxomab, kien osservat għaċ-ċelluli fil-mira b’espressjoni għolja u

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

baxxa tal-antiġen EpCAM, indipendentement mit-tip tat-tumur primarju. L-attività

in vivo

ta’

catumaxomab kontra t-tumur kienet ikkonfermata f’mudell tal-ġrieden kompromess b’mod

immunoloġiku ta’ karċinoma tal-ovarji, fejn l-iżvilupp tat-tumur kien ittardjat minn kura

b’catumaxomab ġol-peritonew u ċelluli mononukleari fid-demm periferali uman.

Effikaċja klinika

L-effikaċja ta’ catumaxomab intweriet f’żewġ studji kliniċi ta’ fażi III. Pazjenti ta’ oriġini mhux

Kawkasa ma kinux inklużi f’dawn l-istudji kliniċi.

IP-REM-AC-01

Prova importanti ħafna ta’ fażi II/III, b’żewġ partijiet, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali,

open label,

li saret fuq 258 pazjent b’axxite malinna sintomatika minħabba karċinomi pożittivi għal

EpCAM, li minnhom 170 kienu ntgħażlu b’mod każwali

għall-kura b’catumaxomab fil-parti tal-

istudju li fiha ntgħażlu b’mod każwali. Dan l-istudju qabbel il-paraċentesi

flimkien ma’ catumaxomab

versus

il-paraċentesi waħidha (kontroll).

Catumaxomab ingħata f’pazjenti fejn it-terapija standard ma kinitx disponibbli jew ma kinitx iktar

possibbli, u li kellhom stat tal-prestazzjoni ta’ Karnofsky ta’ mill-inqas 60. Catumaxomab ingħata

bħala erba’ infużjonijiet ġol-peritonew b’dożi li jiżdiedu ta’ 10, 20, 50 u 150 mikrogramma f’jum 0, 3,

7 u 10 rispettivament (ara sezzjoni 4.2). Fi studju importanti ħafna IP-REM-AC-01, 98.1% tal-

pazjenti kienu rikoverati l-isptar għal medjan ta’ 11-il jum.

F’dan l-istudju, il-punt aħħari tal-effikaċja primarja kien is-sopravivenza mingħajr titqib, li hu punt

aħħari kompost definit bħala ż-żmien għall-ewwel ħtieġa ta’ titqiba terapewtika tal-axxite jew il-

mewt, skont liema minnhom seħħ l-ewwel. Ir-riżultati għal sopravivenza mingħajr titqib u ż-żmien

għall-ewwel ħtieġa ta’ titqiba terapewtika tal-axxite f’termini ta’ medjani u proporzjonijiet ta’ periklu

huma ppreżentati f’Tabella 3. L-istimi Kaplan Meier għaż-żmien għall-ewwel ħtieġa għal titqiba

terapewtika tal-axxite huma mogħtija f’Figura 1.

Tabella 3

Riżultati tal-effikaċja (sopravivenza mingħajr titqib u żmien għall-ewwel bżonn ta’

titqiba terapewtika tal-axxite) ta’ studju IP-REM-AC-01

Varjabbli

Paraċentesi + catumaxomab

(N=170)

Paraċentesi (kontroll)

(N=88)

Sopravivenza mingħajr titqib

Medjan ta’ sopravivenza mingħajr titqib

(jiem)

95% CI għal medjan (jiem)

[31; 49]

[9; 16]

valur p

(test log-rank)

< 0.0001

Proporzjon tal-periklu (HR)

0.310

95% CI għal HR

[0.228; 0.423]

Żmien għall-ewwel ħtieġa ta’ titqiba terapewtika tal-axxite

Żmien medjan għall-ewwel ħtieġa għall-

ewwel titqiba terapewtika tal-axxite

95% CI għal medjan (jiem)

[62;104]

[9; 17]

valur p

(log-rank test)

< 0.0001

Proporzjon tal-periklu (HR)

0.169

95% CI għal HR

[0.114; 0.251]

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Figura 1

Stimi Kaplan Meier għaż-żmien għall-ewwel ħtieġa għal titqiba terapewtika tal-

axxite ta’ studju 1.IP-REM-AC-01

Stima tal-Probabbiltà li Tkun Mingħajr Titqiba (%)

Żmien (jiem) għall-avveniment

Kura:

Catumaxomab (N=170)

Kontroll (N=88)

N: numru ta’ pazjenti fi grupp ta’ kura.

L-effikaċja tal-kura bil-paraċentesi u b’catumaxomab f’pazjenti b’axxite malinna minħabba karċinomi

pożittivi għal EpCAM kienet superjuri b’mod statistikament sinifikanti minn dik bil-paraċentesi

waħidha f’termini ta’ sopravivenza mingħajr titqib u ż-żmien sal-ewwel bżonn ta’ titqiba terapewtika

tal-axxite.

Wara t-tlestija tal-istudju, il-pazjenti kienu osservati b’mod ulterjuri sal-aħħar ta’ ħajjithom biex jiġu

evalwati r-riżultati dwar is-sopravivenza totali (Tabella 4).

Tabella 4

Sopravivenza totali ta’ studju IP-REM-AC-01 fil-fażi ta’ wara l-istudju

Paraċentesi + catumaxomab

(N=170)

Paraċentesi (kontroll)

(N=88)

Proporzjon ta’ periklu (HR)

0. 798

95% CI għal HR

[0.606; 1.051]

Rata ta’ sopravivenza wara 6 xhur

27.5%

17.1%

Rata ta’ sopravivenza wara sena

11.4%

2.6%

Medjan ta’ sopravivenza totali (jiem)

95% CI għal medjan (jiem)

[61; 98]

[54; 89]

valur p (log-rank test)

0. 1064

B’kollox, 45 minn 88 (51%) pazjent fil-parti tal-istudju dwar il-kontroll qalbu t-tip ta’ kura biex

jiksbu kura attiva b’catumaxomab.

IP-CAT-AC-03

Dan l-istudju konfermatorju ta’ fażi IIIb, b’żewġ partijiet, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod

każwali, open label, li sar fuq 219-il pazjent b’kanċer epiteljali b’axxite malinna sintomatika, li kienu

jeħtieġu titqiba terapewtika għal axxite, stħarreġ il-kura b’catumaxomab flimkien ma’ 25 mg ta’

prednisolone bħala premediċina vs. catamaxomab waħdu. Catumaxomab ingħata bħala erba’

infużjonijiet i.p. ta’ 3 sigħat f’dożi ta’ 10, 20, 50 u 150 mikrogramma f’jiem 0, 3, 7, u 10

rispettivament fiż-żewġ gruppi. Il-popolazzjoni tal-pazjenti kienet komparabbli għal dik tal-istudju

importanti ħafna.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Sabiex jiġi evalwat l-impatt tal-premedikazzjoni bi prednisolone fuq is-sigurtà u l-effikaċja, il-punt

aħħari tas-sigurtà primarja “punteġġ ta’ sigurtà komposta” u l-punt aħħari tal-effikaċja koprimarju

“sopravivenza mingħajr titqib” kienu mistħarrġa.

Il-punteġġ tas-siġurtà komposta evalwa l-frekwenza u s-severità tar-reazzjonijiet avversi ewlenin,

deni, tqalligħ, rimettar u wġigħ addominali fiż-żewġ gruppi ta’ kura. L-għoti ta’ prednisolone bħala

premedikazzjoni ma rriżultax fi tnaqqis ta’ dawn ir-reazzjonijiet avversi.

Il-punt aħħari tal-effikaċja primarja, sopravivenza mingħajr titqib, kien punt aħħari kompost definit

bħala ż-żmien għall-ewwel ħtieġa ta’ titqiba terapewtika tal-axxite jew il-mewt, skont liema minnhom

seħħ l-ewwel (identiku għall-istudju importanti ħafna).

Tabella 5: Riżultati tal-effikaċja (sopravivenza mingħajr titqib u ż-żmien għall-ewwel ħtieġa

ta’ titqiba terapewtika tal-axxite) ta’ studju IP-CAT-AC-03

Varjabbli

Catumaxomab +

prednisolone

(N=111)

Catumaxomab

(N=108)

Pooled population

(N=219)

Sopravivenza mingħajr titqib

Medjan ta’ sopravivenza mingħajr

titqib (jiem)

95% CI għal medjan (jiem)

[23; 67]

[24; 61]

[26; 59]

valur p

(test log-rank)

0.402

Proporzjon tal-periklu

(HR)(Catumaxomab) kontra

Catumaxomb + Prednisolone)

1.130

95% CI għal HR

[0.845; 1.511]

Żmien għall-ewwel ħtieġa ta’ titqiba terapewtika tal-axxite

Żmien medjan għall-ewwel ħtieġa ta’

titqiba terapewtika tal-axxite

95% CI għal medjan (jiem)

[30; 223]

[69; 159]

[67; 155]

valur p

(test log-rank)

0.599

Proporzjon tal-periklu (HR)

(Catumaxomab kontra Catumaxomab +

Prednisolone

0.901

95% CI għal HR

[0.608; 1.335]

Għal punt aħħari ta’ riferiment għall-effikaċja sekondarja, is-sopravivenza globali (Tabella 6) ġiet

analizzata

Tabella 6

Sopravivenza globali ta’ studju IP-CAT-AC-03 fil-fażi ta’ wara l-istudju

Catumaxomab +

prednisolone

(N=111)

Catumaxomab

(N=108)

Pooled population

(N=219)

Medjan ta’ sopravivenza globali

(jiem)

95% CI għal medjan (jiem)

[97.0; 169.0]

[72.0, 126.0]

[82; 133]

valur p

(test log-rank)

0.186

Proporzjon tal-periklu (HR)

(Catumaxomb kontra

Catumaxomab + Prednisolone)

1.221

95% CI għal HR

[0.907 ;1.645]

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Immunoġeniċità

L-induzzjoni ta’ antikorpi (HAMAs/HARAs) umani kontra l-murine (ġrieden u/jew il-firien) hi effett

intrinsiku ta’ antikorpi monoklonali tal-murine. Dejta kurrenti dwar catumaxomab miksuba minn

studju ta’ importanza kbira turi li 5.6% biss tal-pazjenti (7/124 pazjenti) kienu pożittivi għal HAMA

qabel ir-4

ba’

infużjoni. Il-HAMAs kienu preżenti f’94% tal-pazjenti xahar wara l-aħħar infużjoni. Ma

kienu osservati l-ebda reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva.

Pazjenti li żviluppaw HAMAs 8 ijiem wara l-kura b’catumaxomab urew riżultat kliniku aħjar, kif

imkejjel permezz ta’ sopravivenza mingħajr titqib, żmien għat-titqiba li jmiss u Sopravivenza Globali,

meta mqabbla ma’ pazjenti negattivi għal HAMA.

Fi studju ta’ vijabilità li evalwa ċiklu sekondarju tal-infużjoni i.p. li kien jikkonsisti minn 10, 20, 50 u

150 mikrogramma ta’ catumaxomab fi 8 pazjenti b’axxite malinna minħabba karċinoma (IP-CAT-AC-

04) ADA kien osservat fil-kampjuni kollha disponibbli għal axxite u tal-plażma disponibbli waqt

l-iscreening. Il-pazjenti baqgħu pożittivi għal ADA waqt il-fażi tal-kura u l-follow-up. Minkejja valuri

tal-ADA eżistenti minn qabel il-pazjenti kollha rċivew l-4 infużjonijiet kollha ta’ catumaxomab. Iż-

żmien medjan għas-sopravivenza mingħajr titqib kien ta’ 47.5 jiem, iż-żmien medjan għall-ewwel

titqiba terapewtika 60 jum u ż-żmien medjan ta’ sopravivenza globali 406.5 jiem. Il-pazjenti kollha

kellhom sintomi marbuta mal-mod kif jaġixxi catumaxomab bi profil ta’ sigurtà paragunabbli fin-

natura mal-ewwel ċiklu ta’ kura i.p. Ma ġiet osservata l-ebda reazzjoni ta’ sensittività eċċessiva.

5.2

Tagħrif farmakokinetiku

Il-farmakokinetika ta’ catumaxomab matul u wara erba’ infużjonijiet ġol-peritonew ta’ 10, 20, 50 u

150 mikrogramma ta’ catumaxomab kienet investigata fi 13-il pazjent b’axxite malinna sintomatika

minħabba karċinomi pożittivi għal EpCAM.

Il-varjabilità bejn il-pazjenti kienet għolja. Il-medja ġeometrika tas-C

tal-plażma kienet ta’ madwar

0.5 ng/ml (medda minn 0 sa 2.3) u l-medja ġeometrika tal-AUC tal-plażma kienet ta’ madwar

1.7 jiem*ng/ml (medda ta’ < LLOQ (il-limitu t’isfel tal-kwantifikazzjoni) sa 13.5). Il-medja

ġeometrika tal-

half-life

) tal-eliminazzjoni terminali apparenti tal-plażma kienet ta’ madwar

2.5 jiem (medda 0.7 sa 17).

Catumaxomab seta’ jkun osservat fil-fluwidu tal-axxite u fil-plażma. Il-konċentrazzjonijiet żdiedu

man-numru ta’ infużjonijiet u d-dożi mogħtija fil-biċċa l-kbira tal-pazjenti. Il-livelli fil-plażma

kellhom tendenza li jonqsu wara li ntlaħaq il-massimu wara kull doża.

Popolazzjonijiet speċjali

Ma saru l-ebda studji.

5.3

Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

L-għoti ta’ catumaxomab f’mudelli tal-annimali ma rriżulta fl-ebda sinjali ta’ tossiċità akuta anormali

jew relatata mal-mediċina, jew f’sinjali ta’ intolleranza lokali fis-sit tal-injezzjoni/infużjoni.

Madankollu, dawn is-sejbiet għandhom valur limitat minħabba l-ispeċifiċità għolja ta’ catumaxomab

li tapplika għal kull speċi.

Ma saru l-ebda studji dwar l-effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’

kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u fuq l-iżvilupp.

6.

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1

Lista ta’ eċċipjenti

Sodium citrate

Citric acid monohydrate

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Polysorbate 80

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2

Inkompatibbiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija

f’sezzjoni 6.6.

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn

Wara d-dilwizzjoni

Is-soluzzjoni ppreparata għall-infużjoni hi kimikament u fiżikament stabbli għal 48 siegħa

f’temperatura ta’ minn 2 sa 8°C u għal 24 siegħa f’temperatura ta’ mhux aktar minn 25°C. Mill-aspett

mikrobijoloġiku, il-prodott għandu jintuża immedjatament. Jekk ma jintużax immedjatament, iż-żmien

tal-ħażna waqt l-użu u l-kundizzjonijiet ta’ qabel l-użu huma r-responsabbiltà tal-utent, u normalment

ma jkunux itwal minn 24 siegħa f’temperatura ta’ minn 2 sa 8°C, sakemm id-dilwizzjoni ma tkunx

saret f’kundizzjonijiet asettiċi kkontrollati u vverifikati.

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara d-dilwizzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5

In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

0.5 ml ta’ konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni f’siringa mimlija għal-lest (ħġieġ ta’ tip I,

siliconised

) bi planġer-tapp (tal-lastku tal-bromobutyl) u sistema

luer lock

(polypropylene siliconised

u polycarbonate) b’għatu tat-tarf (lastku tal-istyrene butadiene) b’kannula; daqs tal-pakkett ta’ 1.

6.6

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Rimi

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

Materjal u tagħmir meħtieġ

Il-komponenti li ġejjin iridu jintużaw għad-dilwizzjoni u l-għoti ta’ Removab, għax Removab hu

kompatibbli biss ma’:

siringi ta’ 50 ml tal-polypropylene

tubings tal-perfużjoni tal-polyethylene b’dijametru intern ta’ 1 mm u tul ta’ 150 ċm

valvoli tal-infużjoni/konnessjonijiet Y tal-polycarbonate

kateters tal-polyurethane bi jew mingħajr kisja tas-silicon

Flimkien ma’ dan, dawn li ġejjin huma meħtieġa:

Sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) soluzzjoni għall-injezzjoni

Pompa tal-perfużjoni li taħdem bi preċiżjoni

Struzzjonijiet għad-dilwizzjoni qabel l-għoti

Removab għandu jkun ippreparat minn professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa bl-użu ta’ teknika

asettika adattata. Il-wiċċ ta’ barra tas-siringa mimlija għal-lest mhuwiex sterili.

Ibbażat fuq id-doża, l-ammont adattat ta’ soluzzjoni ta’ sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) għall-

injezzjoni jinġibed b’siringa ta’ 50 ml (Tabella 7).

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Baffer tal-arja addizzjonali ta’ mill-inqas 3 ml hu inkluż fis-siringa ta’ 50 ml.

L-għatu tat-tarf jitneħħa minn fuq is-siringa mimlija għal-lest ta’ Removab, bit-tarf tas-siringa

jħares ’il fuq.

Il-kannula inkluża titwaħħal mas-siringa mimlija għal-lest ta’ Removab. Għal kull siringa

tintuża kannula ġdida.

Il-kannula tas-siringa mimlija għal-lest tiddaħħal minn ġol-ftuħ tas-siringa tal-perfużjoni ta’ 50

ml biex b’hekk il-kannula tkun mgħaddsa fis-soluzzjoni għall-injezzjoni tas-sodium chloride

9 mg/ml (0.9%) (Figura 2).

Il-kontenut kollu tas-siringa (il-konċentrat ta’ Removab flimkien mal-baffer tal-arja) jiġi injettat

minn ġos-siringa mimlija għal-lest direttament għal ġos-soluzzjoni għall-injezzjoni tas-sodium

chloride 9 mg/ml (0.9%).

Il-lasta tal-planġer M’GĦANDHIEX tinġibed lura biex tlaħlaħ is-siringa mimlija għal-lest, biex

tevita l-kontaminazzjoni u biex tiżgura li joħroġ l-ammont li suppost ikun injettat.

Is-siringa ta’ 50 ml tingħalaq b’għatu u tiċċaqlaq bil-mod biex tħawwad is-soluzzjoni.

Kwalunkwe bżieżaq tal-arja jitneħħew minn ġos-siringa ta’ 50 ml.

L-isticker li jista’ jitqaxxar, li hu pprovdut fuq in-naħa ta’ ġewwa tal-kaxxa tal-kartun ta’

Removab, li juri l-kitba “Removab dilwit. Użu għal ġol-peritonew biss.” irid ikun imwaħħal

mas-siringa ta’ 50 ml li jkun fiha s-soluzzjoni għall-infużjoni ġol-peritonew ta’ Removab dilwit.

Din hi miżura ta’ prekawzjoni biex jiġi żgurat li Removab jingħata bħala infużjoni biss permezz

tar-rotta tal-għoti ġol-peritonew.

Is-siringa ta’ 50 ml tiddaħħal fil-pompa tal-infużjoni.

Tabella 7

Preparazzjoni tas-soluzzjoni ta’ Removab għall-infużjoni ġol-peritonew

Numru tal-

infużjoni/

Doża

Numru ta’ siringi mimlija għal-

lest b’Removab

Volum totali ta’

konċentrat ta’

Removab għal

soluzzjoni

għall-infużjoni.

Sodium

chloride

9 mg/ml

(0.9%)

soluzzjoni

għall-

injezzjoni

Volum finali

għall-għoti

Siringa

mimlija għal-

lest

b’10 mikro-

grammi

Siringa

mimlija għal-

lest

b’50 mikro-

gramma

infużjoni

10 mikrogrammi

0.1 ml

10 ml

10.1 ml

infużjoni

20 mikrogramma

0.2 ml

20 ml

20.2 ml

infużjoni

50 mikrogramma

0.5 ml

49.5 ml

50 ml

ba’

infużjoni

150 mikrogramma

1.5 ml

48.5 ml

50 ml

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Figura 2

Stampa li turi t-trasferiment ta’ Removab mis-siringa mimlija għal-lest għas-

siringa ta’ 50 ml

Siringa mimlija għal-lest

Baffer tal-arja

Soluzzjoni b’Removab

Baffer tal-arja

Sodium Chloride 9 mg/ml (0.9%)

Siringa ta’ 50 ml

Kif jingħata

Il-kateter għall-għoti ġol-peritonew għandu jitpoġġa fil-post taħt gwida ultrasonika minn tabib

b’esperjenza fi proċeduri tal-għoti ġol-peritonew. Il-kateter jintuża għat-tneħħija ta’ likwidu mill-

axxite u għall-infużjoni ta’ Removab dilwit u soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ sodium chloride 9 mg/ml

(0.9%). Hu rakkomandat li l-kateter jibqa’ fil-kavità addominali matul il-perjodu kollu tal-kura. Jista’

jitneħħa fil-jum wara l-aħħar infużjoni.

Qabel kull għoti ta’ Removab, il-fluwidu tal-axxite għandu jitneħħa sakemm ikun hemm il-waqfien

spontanju tal-fluss jew solliev mis-sintomi (ara sezzjoni 4.4). Sussegwentement, qabel kull għoti ta’

Removab, 500 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) għandha

tingħata permezz ta’ infużjoni biex tappoġġja d-distribuzzjoni tal-antikorp fil-kavità addominali.

Removab għandu jingħata ġol-peritonew fuq ħin ta’ infużjoni ta’ mill-inqas 3 sigħat permezz ta’

sistema ta’ pompa għal infużjoni kostanti kif deskritt hawn taħt:

Is-siringa ta’ 50 ml li jkun fiha s-soluzzjoni għall-infużjoni dilwita ta’ Removab tiġi installata

fil-pompa li taħdem bi preċiżjoni.

It-tagħmir tat-tubing tal-perfużjoni konness tal-pompa li taħdem bi preċiżjoni jimtela għal-lest

bis-soluzzjoni dilwita ta’ Removab għall-infużjoni. Għandu jintuża tubing tal-perfużjoni

b’dijametru intern ta’ 1 mm u tul ta’ 150 ċm.

It-tubing tal-perfużjoni jitwaħħal mal-konnessjoni Y.

Flimkien ma’ kull għoti ta’ Removab, agħti infużjoni ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ 250 ml

sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) permezz ta’ valv tal-infużjoni/konnessjoni Y fil-

lead

tal-

perfużjoni tal-kateter.

Il-veloċità tal-pompa tiġi aġġustata skont il-volum li jkun ser jingħata u l-ħin skedat tal-

infużjoni.

Meta s-siringa ta’ 50 ml li jkun fiha s-soluzzjoni għall-infużjoni dilwita ta’ Removab tkun vojta,

tinbidel ma’ siringa ta’ 50 ml li jkun fiha 20 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ sodium

chloride 9 mg/ml (0.9%) sat-tmiem tal-ħin skedat tal-infużjoni biex ineħħu l-volum ‘mejjet’ fil-

lead

tal-perfużjoni (madwar 2 ml) taħt kundizzjonijiet mhux mibdula. Il-bqija tas-sodium

chloride 9 mg/ml (0.9%) soluzzjoni għall-injezzjoni jista’ jintrema.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Il-kateter jinżamm magħluq sal-infużjoni li jkun imiss.

Fil-jum ta’ wara l-aħħar infużjoni, jitneħħa l-likwidu tal-axxite sakemm il-waqfien spontanju

tal-fluss iseħħ. Sussegwentement, il-kateter jista’ jitneħħa.

Figura 3

Stampa skematika tas-sistema tal-infużjoni

1

250 ml Sodium Chloride 9 mg/ml (0.9%)

2

Soluzzjoni ta' Removab għal infużjoni i.p.

3

Tubing tal-Perfużjoni (1 mm dijametru intern, 150 ċm tul)

4

Valv ta-infużjoni

5

Lead tal-Perfużjoni

6

Kateter

7.

DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Neovii Biotech GmbH

Am Haag 6-7

82166 Graefelfing

Il-Ġermanja

8.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/512/002

9.

DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 20 t’April 2009

Data tal-aħħar tiġdid: 18 Diċembru 2013

10.

DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija

Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

ANNESS II

A.

MANIFATTUR TAS-SUSTANZA BIJOLOĠIKA ATTIVA

UMANIFATTUR RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ

TAL-LOTT

B.

KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD

IL-PROVVISTA U L-UŻU

C

KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI

OĦRA TAL-

AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

D.

KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD

TAL-UŻU SIGUR U EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

A.

MANIFATTUR TAS-SUSTANZA BIJOLOĠIKA ATTIVA U MANIFATTUR

RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur tas-sustanza bijoloġika attiva

Trion Pharma GmbH

Frankfurter Ring 193a

DE-80807 Munich

Il-Ġermanja

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli għall-ħruġ tal-lott

Neovii Biotech GmbH

Am Haag 6-7

82166 Graefelfing

Il-Ġermanja

B.

KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-

UŻU

Prodott mediċinali li jingħata b’riċetta ristretta tat-tabib (ara Anness I: Sommarju tal- Karatteristiċi

tal-Prodott, sezzjoni 4.2).

C.

KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OĦRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ.

Rapporti Perjodiċi Aġġornati dwar is-Sigurtà

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandu jippreżenta rapporti perjodiċi aġġornati

dwar is-sigurtà għal dan il-prodott f’konformità mar-rekwiżiti mniżżla fil-lista tad-dati ta’ referenza

tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l-Artikolu 107c(7) tad-Direttiva 2001/83/KE u ppubblikati fuq

il-portal elettroniku Ewropew tal-mediċini.

D.

KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U

EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pjan tal-immaniġġar tar-riskju

(RMP)

L-MAH għandu jwettaq l-attivitajiet u l-interventi meħtieġa ta’ farmakoviġilanza dettaljati fl-RMP

maqbul ippreżentat fil-Modulu 1.8.2 tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u kwalunkwe

aġġornament sussegwenti maqbul tal-RMP.

RMP aġġornat għandu jiġi ppreżentat:

Meta l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini titlob din l-informazzjoni;

Kull meta l-pjan tal-immaniġġar tar-riskju jiġi modifikat speċjalment minħabba li tasal

informazzjoni ġdida li tista’ twassal għal bidla sinifikanti fil-profil tal-benefiċċju/riskju jew

minħabba li jintlaħaq għan importanti (farmakoviġilanza jew minimizzazzjoni tar-riskji)

.

Jekk il-preżentazzjoni ta’ PSUR u l-aġġornament ta’ RMP jikkoinċidu, dawn jistgħu jiġu

ppreżentati fl-istess ħin.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

ANNESS III

TIKKETTAR U FULJETT TA’ TAGĦRIF

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

A. TIKKETTAR

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna: Removab 10 mikrogrammi

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Removab 10 mikrogrammi konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

catumaxomab

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Siringa mimlija għal-lest fiha 10 mikrogrammi ta’ catumaxomab* f’soluzzjoni ta’ 0.1 ml, li

tikkorrispondi għal 0.1 mg/ml.

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium citrate, citric acid monohydrate, polysorbate 80, ilma għall-injezzjonijiet

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

1 siringa mimlija għal-lest.

1 kannula sterili

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-peritonew biss, wara d-dilwizzjoni.

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.

DATA TA’ SKADENZA

9.

KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BŻONN

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Neovii Biotech GmbH

Am Haag 6-7

82166 Graefelfing

Il-Ġermanja

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/512/001

13.

NUMRU TAL-LOTT

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

Folja: Removab 10 mikrogrammi

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Removab 10 mikrogrammi konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

catumaxomab

2.

ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Neovii Biotech GmbH

3.

DATA TA’ SKADENZA

4.

NUMRU TAL-LOTT

5.

OĦRAJN

1 siringa mimlija għal-lest.

Użu għal ġol-peritonew biss, wara d-dilwizzjoni. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Siringa mimlija għal-lest: Removab 10 mikrogrammi

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Removab 10 mikrogrammi konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

catumaxomab

Użu għal ġol-peritonew biss, wara d-dilwizzjoni.

2.

METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3.

DATA TA’ SKADENZA

4.

NUMRU TAL-LOTT

5.

IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.1 ml

6.

OĦRAJN

Neovii Biotech GmbH

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna: Removab 50 mikrogramma

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Removab 50 mikrogramma konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

catumaxomab

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Siringa mimlija għal-lest fiha 50 mikrogramma ta’ catumaxomab* f’soluzzjoni ta’ 0.5 ml, li

tikkorrispondi għal 0.1 mg/ml.

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium citrate, citric acid monohydrate, polysorbate 80, ilma għall-injezzjonijiet

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

1 siringa mimlija għal-lest.

1 kannula sterili

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-peritonew biss, wara d-dilwizzjoni.

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.

DATA TA’ SKADENZA

9.

KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BŻONN

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Neovii Biotech GmbH

Am Haag 6-7

82166 Graefelfing

Il-Ġermanja

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/512/002

13.

NUMRU TAL-LOTT

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

Folja: Removab 50 mikrogramma

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Removab 50 mikrogramma konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

catumaxomab

2.

ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Neovii Biotech GmbH

3.

DATA TA’ SKADENZA

4.

NUMRU TAL-LOTT

5.

OĦRAJN

1 siringa mimlija għal-lest.

Użu għal ġol-peritonew biss, wara d-dilwizzjoni. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Siringa mimlija għal-lest: Removab 50 mikrogramma

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Removab 50 mikrogramma konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

catumaxomab

Użu għal ġol-peritonew biss, wara d-dilwizzjoni.

2.

METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3.

DATA TA’ SKADENZA

4.

NUMRU TAL-LOTT

5.

IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.5 ml

6.

OĦRAJN

Neovii Biotech GmbH

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

KITBA TA’ TWISSIJA GĦALL-ISTICKER LI JISTA’ JITQAXXAR LI JRID IKUN

IMWAĦĦAL MAS-SIRINGA TA’ 50ML LI JKUN FIHA S-SOLUZZJONI GĦALL-

INFUŻJONI TA’ REMOVAB DILWIT

(Parti mill-Kartuna ta’ Barra)

Removab dilwit.

Użu għal ġol-peritonew biss.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-pazjent

Removab 10 mikrogrammi

konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Catumaxomab

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni

importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew l-infermier tiegħek.

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’

tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li m’huwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett

X’inhu Removab u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tuża Removab

Kif għandek tuża Removab

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Removab

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Removab u għalxiex jintuża

Removab fih is-sustanza attiva catumaxomab, antikorp monoklonali. Dan jagħraf proteina fuq il-wiċċ

taċ-ċelluli tal-kanċer u jħarreġ liċ-ċelluli immuni biex jeqirduhom.

Removab jintuża biex jikkura axxite malinna meta l-kura standard ma tkunx disponibbli jew ma tkunx

iktar possibbli. L-axxite malinna hi akkumulazzjoni ta’ fluwidu fl-ispazju addominali (kavità tal-

peritonew) li tirriżulta minn ċerti tipi ta’ kanċer.

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tuża Removab

Tużax Removab

jekk inti allerġiku għal catumaxomab jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (elenkati fis-

sezzjoni 6).

jekk inti allerġiku għal proteini murine (li ġejjin mill-ġrieden jew mill-firien)

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew l-infermier tiegħek qabel ma tuża Removab. Hu importanti li tgħid lit-tabib

tiegħek jekk għandek xi sintomu minn dawn li ġejjin:

fluwidu li jkun inġemgħa fil-kavità addominali u ma jkunx tneħħa

idejk jew saqajk kesħin, mejt, diffikultà biex tagħmel l-awrina, żieda fir-rata tat-taħbit tal-qalb,

u dgħjufija (sintomi ta’ volum baxx ta’ demm)

żieda fil-piż, dgħjufija, qtugħ ta’ nifs u żamma ta’ fluwidu (sintomi ta’ livelli baxxi ta’ proteini

fid-demm)

sturdament jew iħossok ħażin (sintomi ta’ pressjoni tad-demm baxxa)

problemi tal-qalb u fiċ-ċirkolazzjoni

problemi tal-kliewi jew tal-fwied.

infezzjoni.

Qabel ma tibda tieħu Removab it-tabib tiegħek ser jiċċekkja l-:

Indiċi tal-Piż tal-Ġisem (BMI), li jiddependi mit-tul u l-piż tiegħek

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Indiċi ta’ Karnofsky, kejl tal-istat tal-prestazzjoni ġenerali tiegħek

Jeħtieġ li jkollok BMI ta’ iktar minn 17 (wara t-tneħħija tal-fluwidu tal-axxite) u Indiċi ta’ Karnofsky

ta’ iktar minn 60 biex tkun tista’ tuża din il-mediċina.

Effetti sekondarji relatati mal-infużjoni u mal-uġigħ addominali huma komuni ħafna (ara sezzjoni 4).

Se tingħata mediċini oħra biex tnaqqas id-deni, uġigħ jew infjammazzjoni kkawżati minn Removab

(ara sezzjoni 3).

Tfal u adolexxenti

Removab m’għandux jintuża fit-tfal u adoloxxenti li għadhom m’għalqux 18-il sena.

Mediċini oħra u Removab

Għid lit-tabib tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċina oħra.

Tqala u treddigħ

Jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir

tat-tabib tiegħek qabel tieħu din il-mediċina. M’għandekx tuża Removab jekk inti tqila, ħlief jekk dan

ma jkunx meħtieġ b’mod ċar.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Jekk ikollok effetti sekondarji bħal sturdament jew tertir ta’ bard waqt jew wara l-għoti, m’għandekx

issuq jew tuża magni sakemm dawn is-sintomi jgħibu.

3.

Kif għandek tuża Removab

Ser tingħata Removab taħt is-superviżjoni ta’ tabib ikkwalifikat b’esperjenza fil-kura tal-kanċer. Wara

l-infużjoni b’Removab, inti ser tiġi osservat/a kif jiddeċiedi t-tabib tiegħek.

Qabel tibda, u matul il-kura b’Removab, ser tingħata mediċini oħra biex tnaqqas id-deni, uġigħ jew

infjammazzjoni kkawżati minn Removab.

Removab jingħata bħala 4 infużjonijiet ġol-peritonew b’doża li tiżdied (10, 20, 50 u

150 mikrogramma), separata b’mill-inqas interval ta’ jumejn mingħajr ebda infużjoni (pereżempju se

tirċievi infużjoni f’jum 0, 3, 7, 10). L-infużjoni għandha tingħata b’rata kostanti b’tul ta’ ħin ta mill-

inqas 3 sigħat. Il-perjodu totali tal-kura m’għandux jaqbeż l-20 ġurnata.

Ser jitpoġġa kateter fl-ispazju addominali (ġol-peritonew) tiegħek għall-perjodu kollu tal-kura, sal-

jum tal-aħħar infużjoni tiegħek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib tiegħek.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f’

kulħadd.

L-effetti sekondarji l-aktar komuni ta’ Removab huma effetti sekondarji marbuta mal-infużjoni u

effetti sekondarji marbuta mas-sistema gastrointestinali (l-istonku u l-imsaren)

Effetti sekondarji marbuta mal-infużjoni

Waqt u wara l-infużjoni b’Removab aktar minn pazjent 1 minn kull 10 (komuni ħafna) probabbilment

ser ikollu xi effetti sekondarji marbuta mal-infużjoni. L-aktar effetti sekondarji komuni, li l-

maġġoranza tagħhom jkunu minn ħfief sa moderati huma d-deni, sirdat, dardir u rimettar.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Jekk sintomi bħal dawn iseħħu, jekk jogħġbok informa lit-tabib tiegħek kemm jista’ jkun

malajr

. It-tabib tiegħek jista’ jikkunsidra li jnaqqas ir-rata tal-infużjoni ta’ Removab jew jagħtik kura

addizzjonali sabiex inaqqas dawn is-sintomi.

Kumpless ta’ sintomi li jinkludu l-qalb tħabbat b’mod mgħaġġel ħafna, deni u qtugħ ta’ nifs jistgħu

jiżviluppaw f’4 minn kull 100 pazjent. Dawn is-sintomi ġeneralment iseħħu fi żmien 24 siegħa wara

infużjoni b’Removab u jistgħu jsiru ta’ theddida għal ħajja imma jistgħu jiġu kkurati tajjeb b’terapija

addizzjonali.

Jekk sintomi bħal dawn iseħħu, kellem lil tabib minnufih

, peress li dawn l-effetti sekondarji

jeħtieġu attenzjoni u kura immedjati.

Effetti sekondarji marbuta mas-sistema gastrointestinali

Reazzjonijiet gastrointestinali bħal uġigħ addominali, tħossok imdardar, rimettar u dijarea jistgħu

jseħħu f’aktar minn 1 f’kull 10 pazjenti (komuni ħafna), imma huma fil-biċċa l-kbira tagħhom minn

ħfief sa moderati u jirrispondu tajjeb għal kura addizzjonali.

Jekk sintomi bħal dawn iseħħu, jekk jogħġbok informa lit-tabib tiegħek kemm jista’ jkun

malajr

. It-tabib tiegħek jista’ jikkunsidra li jnaqqas ir-rata tal-infużjoni ta’ Removab jew jagħtik kura

addizzjonali sabiex inaqqas dawn is-sintomi.

Effetti sekondarji serji oħra

Effetti sekondarji serji komuni ħafna (jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna 1 f’kull 10):

Għeja

Effetti sekondarji serji komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10):

Nuqqas ta’ aptit

Deidratazzjoni

Tnaqqis fl-għadd ta’ ċelluli ħomor tad-demm (anemija)

Tnaqqis fil-livelli ta’ kalċju u sodju

Taħbit tal-qalb mgħaġġel ħafna

Pressjoni tad-demm għolja jew baxxa

Uġigħ addominali akkompanjat minn diffikultà jew imblokk biex tipporga, stitikezza

Qtugħ ta’ nifs

Akkumulazzjoni ta’ fluwidu madwar il-pulmun li tikkawża wġigħ fis-sider u qtugħ ta’ nifs

Infjammazzjoni tal-kanali tal-bila

Ħmura tal-ġilda, raxx

Taħbit tal-qalb mgħaġġel ħafna, deni, qtugħ ta’ nifs, ħass ħażin jew mejt.

Kumpless ta’ reazzjonijiet minħabba l-ħruġ ta’ medjaturi ta’ infjammazzjoni

Kundizzjoni ta’ stat ġenerali tas-saħħa li tmur għall-agħar, ġeneralment tħossok ma tiflaħx u

dgħajjef

Żamma ta’ fluwidu

Sensittività eċċessiva

Effetti sekondarji serji mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100):

Nefħiet taħt il-ġilda fuq in-naħa ta’ wara tar-riġlejn li jistgħu jiżviluppaw f’feriti u jħallu

ċikatriċi

Infjammazzjoni u wġigħ jew ħruq u tingiż fiż-żona madwar il-kateter

Tnaqqis fin-numru ta’ plejtlits fid-demm, problemi bl-emboli tad-demm

Ħruġ ta’ demm fl-istonku jew fl-imsaren, muri bir-rimettar ta’ demm jew li tagħmel ippurgar

aħmar jew iswed

Reazzjoni tal-ġilda, reazzjoni allerġika severa tal-ġilda (dermatite)

Aċċessjonijiet

Problemi fil-pulmun li jinkludu embolu tad-demm fil-pulmun

Livelli baxxi ta’ ossiġnu fid-demm

Problemi serji tal-kliewi

Extravażazzjoni (tnixxija aċċidentali tal-prodott mediċinali, mogħti mis-sistema tal-kateter

ġol-peritonew, għal ġot-tessut tal-madwar)

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Jekk sintomi bħal dawn iseħħu, jekk jogħġbok informa lit-tabib tiegħek kemm jista’ jkun

malajr

Xi wħud minn dawn l-effetti sekondarji jistgħu jkunu jeħtieġu attenzjoni medika.

Effetti sekondarji oħrajn

Effetti sekondarji komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 f’10)

Uġigħ

Tnaqqis jew żieda fin-numru ta’ ċelluli bojod tad-demm

Tnaqqis fil-livelli ta’ potassium fid-demm

Tnaqqis fil-livelli tal-proteini fid-demm

Żieda tal-bilirubina fid-demm

Tħoss kollox idur bik

Indiġestjoni, problemi fl-istonku, qrusa fl-istonku, tħossok minfuħ, ikollok il-gass, ħalq xott

Sintomi bħall-influwenza

Sturdament jew uġigħ ta’ ras

Uġigħ fis-sider

Żieda fl-ammont ta’ għaraq

Infezzjonijiet

Żieda fil-livelli ta’ proteini fl-awrina

Uġigħ fid-dahar, uġigħ fil-muskoli u fil-ġogi

Tħossok ansjuż u jkollok diffikultà biex torqod

Raxx bil-ħakk jew urtikarja

Ħmura tal-ġilda fiż-żona madwar il-kateter

Fwawar

Sogħla

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament

permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti

sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.

Kif taħżen Removab

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna wara EXP. Id-data ta’ meta

tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Aħżen fi friġġ (2

C – 8

C). Tagħmlux fil-friża. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Is-soluzzjoni ppreparata għall-infużjoni għandha tintuża immedjatament.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Removab

Is-sustanza attiva hi catumaxomab (10 mikrogrammi f’0.1 ml, li jikkorrispondu għal

0.1 mg/ml).

Is-sustanzi l-oħra huma sodium citrate, citric acid monohydrate, polysorbate 80 u ilma għall-

injezzjonijiet.

Kif jidher Removab u l-kontenut tal-pakkett

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Removab hu ppreżentat bħala konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni ċar u bla kulur f’siringa

mimlija għal-lest b’kannula. Daqs tal-pakkett ta’ 1.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

Neovii Biotech GmbH

Am Haag 6-7

82166 Graefelfing

Il-Ġermanja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lid-Detentur tal-Awtorizzazzjoni

għat-Tqegħid fis-Suq.

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

XX/SSSS.

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini http://www.ema.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-professjonisti fil-qasam mediku:

Għal informazzjoni dwar id-dilwizzjoni u l-għoti ta’ Removab jekk jogħġbok irreferi għal sezzjoni 6.6

tas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott (SmPC) li hu inkluż f’kull pakkett ta’ Removab 10

mikrogrammi u Removab 50 mikrogramma, rispettivament.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-pazjent

Removab 50 mikrogramma

konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Catumaxomab

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni

importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew l-infermier tiegħek.

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’

tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li m’huwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett

X’inhu Removab u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tuża Removab

Kif għandek tuża Removab

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Removab

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Removab u għalxiex jintuża

Removab fih is-sustanza attiva catumaxomab, antikorp monoklonali. Dan jagħraf proteina fuq il-wiċċ

taċ-ċelluli tal-kanċer u jħarreġ liċ-ċelluli immuni biex jeqirduhom.

Removab jintuża biex jikkura axxite malinna meta l-kura standard ma tkunx disponibbli jew ma tkunx

iktar possibbli. L-axxite malinna hi akkumulazzjoni ta’ fluwidu fl-ispazju addominali (kavità tal-

peritonew) li tirriżulta minn ċerti tipi ta’ kanċer.

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tuża Removab

Tużax Removab

jekk inti allerġiku għal catumaxomab jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (elenkati fis-

sezzjoni 6).

jekk inti allerġiku għal proteini murine (li ġejjin mill-ġrieden jew mill-firien)

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew l-infermier tiegħek qabel ma tuża Removab. Hu importanti li tgħid lit-tabib

tiegħek jekk għandek xi sintomu minn dawn li ġejjin:

fluwidu li jkun inġemgħa fil-kavità addominali u ma jkunx tneħħa

idejk jew saqajk kesħin, mejt, diffikultà biex tagħmel l-awrina, żieda fir-rata tat-taħbit tal-qalb,

u dgħjufija (sintomi ta’ volum baxx ta’ demm)

żieda fil-piż, dgħjufija, qtugħ ta’ nifs u żamma ta’ fluwidu (sintomi ta’ livelli baxxi ta’ proteini

fid-demm)

sturdament jew iħossok ħażin (sintomi ta’ pressjoni tad-demm baxxa)

problemi tal-qalb u fiċ-ċirkolazzjoni

problemi tal-kliewi jew tal-fwied.

infezzjoni.

Qabel ma tibda tieħu Removab it-tabib tiegħek ser jiċċekkja l-:

Indiċi tal-Piż tal-Ġisem (BMI), li jiddependi mit-tul u l-piż tiegħek

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Indiċi ta’ Karnofsky, kejl tal-istat tal-prestazzjoni ġenerali tiegħek

Jeħtieġ li jkollok BMI ta’ iktar minn 17 (wara t-tneħħija tal-fluwidu tal-axxite) u Indiċi ta’ Karnofsky

ta’ iktar minn 60 biex tkun tista’ tuża din il-mediċina.

Effetti sekondarji relatati mal-infużjoni u mal-uġigħ addominali huma komuni ħafna (ara sezzjoni 4).

Se tingħata mediċini oħra biex tnaqqas id-deni, uġigħ jew infjammazzjoni kkawżati minn Removab

(ara sezzjoni 3).

Tfal u adolexxenti

Removab m’għandux jintuża fit-tfal u adoloxxenti li għadhom m’għalqux 18-il sena.

Mediċini oħra u Removab

Għid lit-tabib tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċina oħra.

Tqala u treddigħ

Jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir

tat-tabib tiegħek qabel tieħu din il-mediċina. M’għandekx tuża Removab jekk inti tqila, ħlief jekk dan

ma jkunx meħtieġ b’mod ċar.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Jekk ikollok effetti sekondarji bħal sturdament jew tertir ta’ bard waqt jew wara l-għoti, m’għandekx

issuq jew tuża magni sakemm dawn is-sintomi jgħibu.

3.

Kif għandek tuża Removab

Ser tingħata Removab taħt is-superviżjoni ta’ tabib ikkwalifikat b’esperjenza fil-kura tal-kanċer. Wara

l-infużjoni b’Removab, inti ser tiġi osservat/a kif jiddeċiedi t-tabib tiegħek.

Qabel tibda, u matul il-kura b’Removab, ser tingħata mediċini oħra biex tnaqqas id-deni, uġigħ jew

infjammazzjoni kkawżati minn Removab.

Removab jingħata bħala 4 infużjonijiet ġol-peritonew b’doża li tiżdied (10, 20, 50 u

150 mikrogramma), separata b’mill-inqas interval ta’ jumejn mingħajr ebda infużjoni (pereżempju se

tirċievi infużjoni f’jum 0, 3, 7, 10). L-infużjoni għandha tingħata b’rata kostanti b’tul ta’ ħin ta mill-

inqas 3 sigħat. Il-perjodu totali tal-kura m’għandux jaqbeż l-20 ġurnata.

Ser jitpoġġa kateter fl-ispazju addominali (ġol-peritonew) tiegħek għall-perjodu kollu tal-kura, sal-

jum tal-aħħar infużjoni tiegħek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib tiegħek.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f’

kulħadd.

L-effetti sekondarji l-aktar komuni ta’ Removab huma effetti sekondarji marbuta mal-infużjoni u

effetti sekondarji marbuta mas-sistema gastrointestinali (l-istonku u l-imsaren)

Effetti sekondarji marbuta mal-infużjoni

Waqt u wara l-infużjoni b’Removab aktar minn pazjent 1 minn kull 10 (komuni ħafna) probabbilment

ser ikollu xi effetti sekondarji marbuta mal-infużjoni. L-aktar effetti sekondarji komuni, li l-

maġġoranza tagħhom jkunu minn ħfief sa moderati huma d-deni, sirdat, dardir u rimettar.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Jekk sintomi bħal dawn iseħħu, jekk jogħġbok informa lit-tabib tiegħek kemm jista’ jkun

malajr

. It-tabib tiegħek jista’ jikkunsidra li jnaqqas ir-rata tal-infużjoni ta’ Removab jew jagħtik kura

addizzjonali sabiex inaqqas dawn is-sintomi.

Kumpless ta’ sintomi li jinkludu l-qalb tħabbat b’mod mgħaġġel ħafna, deni u qtugħ ta’ nifs jistgħu

jiżviluppaw f’4 minn kull 100 pazjent. Dawn is-sintomi ġeneralment iseħħu fi żmien 24 siegħa wara

infużjoni b’Removab u jistgħu jsiru ta’ theddida għal ħajja imma jistgħu jiġu kkurati tajjeb b’terapija

addizzjonali.

Jekk sintomi bħal dawn iseħħu, kellem lil tabib minnufih

, peress li dawn l-effetti sekondarji

jeħtieġu attenzjoni u kura immedjati.

Effetti sekondarji marbuta mas-sistema gastrointestinali

Reazzjonijiet gastrointestinali bħal uġigħ addominali, tħossok imdardar, rimettar u dijarea jistgħu

jseħħu f’aktar minn 1 f’kull 10 pazjenti (komuni ħafna), imma huma fil-biċċa l-kbira tagħhom minn

ħfief sa moderati u jirrispondu tajjeb għal kura addizzjonali.

Jekk sintomi bħal dawn iseħħu, jekk jogħġbok informa lit-tabib tiegħek kemm jista’ jkun

malajr

. It-tabib tiegħek jista’ jikkunsidra li jnaqqas ir-rata tal-infużjoni ta’ Removab jew jagħtik kura

addizzjonali sabiex inaqqas dawn is-sintomi.

Effetti sekondarji serji oħra

Effetti sekondarji serji komuni ħafna (jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna 1 f’kull 10):

Għeja

Effetti sekondarji serji komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10):

Nuqqas ta’ aptit

Deidratazzjoni

Tnaqqis fl-għadd ta’ ċelluli ħomor tad-demm (anemija)

Tnaqqis fil-livelli ta’ kalċju u sodju

Taħbit tal-qalb mgħaġġel ħafna

Pressjoni tad-demm għolja jew baxxa

Uġigħ addominali akkompanjat minn diffikultà jew imblokk biex tipporga, stitikezza

Qtugħ ta’ nifs

Akkumulazzjoni ta’ fluwidu madwar il-pulmun li tikkawża wġigħ fis-sider u qtugħ ta’ nifs

Infjammazzjoni tal-kanali tal-bila

Ħmura tal-ġilda, raxx

Taħbit tal-qalb mgħaġġel ħafna, deni, qtugħ ta’ nifs, ħass ħażin jew mejt.

Kumpless ta’ reazzjonijiet minħabba l-ħruġ ta’ medjaturi ta’ infjammazzjoni

Kundizzjoni ta’ stat ġenerali tas-saħħa li tmur għall-agħar, ġeneralment tħossok ma tiflaħx u

dgħajjef

Żamma ta’ fluwidu

Sensittività eċċessiva

Effetti sekondarji serji mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 100):

Nefħiet taħt il-ġilda fuq in-naħa ta’ wara tar-riġlejn li jistgħu jiżviluppaw f’feriti u jħallu

ċikatriċi

Infjammazzjoni u wġigħ jew ħruq u tingiż fiż-żona madwar il-kateter

Tnaqqis fin-numru ta’ plejtlits fid-demm, problemi bl-emboli tad-demm

Ħruġ ta’ demm fl-istonku jew fl-imsaren, muri bir-rimettar ta’ demm jew li tagħmel ippurgar

aħmar jew iswed

Reazzjoni tal-ġilda, reazzjoni allerġika severa tal-ġilda (dermatite)

Aċċessjonijiet

Problemi fil-pulmun li jinkludu embolu tad-demm fil-pulmun

Livelli baxxi ta’ ossiġnu fid-demm

Problemi serji tal-kliewi

Extravażazzjoni (tnixxija aċċidentali tal-prodott mediċinali, mogħti mis-sistema tal-kateter

ġol-peritonew, għal ġot-tessut tal-madwar)

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Jekk sintomi bħal dawn iseħħu, jekk jogħġbok informa lit-tabib tiegħek kemm jista’ jkun

malajr

Xi wħud minn dawn l-effetti sekondarji jistgħu jkunu jeħtieġu attenzjoni medika.

Effetti sekondarji oħrajn

Effetti sekondarji komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 f’10)

Uġigħ

Tnaqqis jew żieda fin-numru ta’ ċelluli bojod tad-demm

Tnaqqis fil-livelli ta’ potassium fid-demm

Tnaqqis fil-livelli tal-proteini fid-demm

Żieda tal-bilirubina fid-demm

Tħoss kollox idur bik

Indiġestjoni, problemi fl-istonku, qrusa fl-istonku, tħossok minfuħ, ikollok il-gass, ħalq xott

Sintomi bħall-influwenza

Sturdament jew uġigħ ta’ ras

Uġigħ fis-sider

Żieda fl-ammont ta’ għaraq

Infezzjonijiet

Żieda fil-livelli ta’ proteini fl-awrina

Uġigħ fid-dahar, uġigħ fil-muskoli u fil-ġogi

Tħossok ansjuż u jkollok diffikultà biex torqod

Raxx bil-ħakk jew urtikarja

Ħmura tal-ġilda fiż-żona madwar il-kateter

Fwawar

Sogħla

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament

permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti

sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.

Kif taħżen Removab

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna wara EXP. Id-data ta’ meta

tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Aħżen fi friġġ (2

C – 8

C). Tagħmlux fil-friża. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Is-soluzzjoni ppreparata għall-infużjoni għandha tintuża immedjatament.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Removab

Is-sustanza attiva hi catumaxomab (50 mikrogramma f’0.5 ml, li jikkorrispondu għal

0.1 mg/ml).

Is-sustanzi l-oħra huma sodium citrate, citric acid monohydrate, polysorbate 80 u ilma għall-

injezzjonijiet.

Kif jidher Removab u l-kontenut tal-pakkett

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Removab hu ppreżentat bħala konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni ċar u bla kulur f’siringa

mimlija għal-lest b’kannula. Daqs tal-pakkett ta’ 1.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

Neovii Biotech GmbH

Am Haag 6-7

82166 Graefelfing

Il-Ġermanja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lid-Detentur tal-Awtorizzazzjoni

għat-Tqegħid fis-Suq.

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

XX/SSSS.

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini http://www.ema.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-professjonisti fil-qasam mediku:

Għal informazzjoni dwar id-dilwizzjoni u l-għoti ta’ Removab jekk jogħġbok irreferi għal sezzjoni 6.6

tas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott (SmPC) li hu inkluż f’kull pakkett ta’ Removab 10

mikrogrammi u Removab 50 mikrogramma, rispettivament.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

ANNESS IV

RAĠUNIJIET GĦAL TIĠDID ADDIZZJONALI WIEĦED

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Raġunijiet għal tiġdid addizzjonali wieħed

Ibbażat fuq id-dejta li saret disponibbli minn meta ngħatat l-ewwel Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-

Suq, il-Kumitat dwar Prodotti Mediċinali għall-Użu Uman (CHMP) jikkunsidra li l-bilanċ tal-

benefiċċju-riskju ta’ Removab għadu pożittiv, iżda jikkunsidra li l-profil tas-sigurtà tiegħu għandu jiġi

mmonitorjat mill-qrib għar-raġunijiet li ġejjin:

Inċertezza fl-għarfien dwar l-effetti rari mhux favorevoli, billi d-database dwar is-sigurtà

għadha limitata ħafna minħabba n-numru baxx ta’ pazjenti kkurati b’Removab.

Għalhekk, ibbażat fuq il-profil tas-sigurtà ta’ Removab, li jeħtieġ is-sottomissjoni ta’ PSURs kull

sena, is-CHMP ikkonkluda li l-MAH għandu jissottometti applikazzjoni addizzjonali waħda għat-

tiġdid fi żmien 5 snin.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat