Ravicti

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Ravicti
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Ravicti
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,
 • Терапевтична област:
 • Нарушения на цикъла на уреята, вродено
 • Терапевтични показания:
 • Ravicti е показан за употреба като допълнителна терапия за лечение на хронично болните урея цикъл нарушения (UCDs), включително и недостатъци карбамоильную фосфат-синтазы-аз (SP), орнитин carbamoyltransferase (UTS / пяо), argininosuccinate синтетазы (r), argininosuccinate ЛиАЗы (АСЛ), аргиназы аз (арг) и орнитин translocase дефицит hyperornithinaemia-hyperammonaemia homocitrullinuria синдром (ННН), които не могат да бъдат управлявани с храната протеин, ограничаване и/ или аминокислотных добавки на мира. Ravicti трябва да се използва с ограничение на протеини и, в някои случаи, хранителни добавки (E. , есенциални аминокиселини, аргинин, цитрулин, белтъчини без калории добавки).
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 11

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/003822
 • Дата Оторизация:
 • 25-11-2015
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/003822
 • Последна актуализация:
 • 28-12-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/851451/2018

EMEA/H/C/003822

Ravicti (glycerol phenylbutyrate)

Общ преглед на Ravicti и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Ravicti и за какво се използва?

Ravicti е лекарствен продукт, който се използва за лечение на нарушения в цикъла на уреята при

възрастни и деца, когато заболяването не може да бъде овладяно само с промени в хранителния

режим. Пациентите с нарушения в цикъла на уреята не са способни да изхвърлят отпадния азот,

тъй като имат недостиг на някои чернодробни ензими. В организма отпадният азот се превръща в

амоняк, който при натрупване става вреден. Ravicti се използва при пациенти, които имат

недостиг на един или повече от следните ензими: карбамил фосфат синтетаза I, орнитин

карбомоилтрансфераза, аргининосукцинат синтетаза, аргининосукцинат лиаза, аргиназа I и

орнитин транслоказа.

Ravicti съдържа активното вещество глицерол фенилбутират (glycerol phenylbutyrat).

Нарушенията на цикъла на уреята се считат за рядко заболяване и Ravicti е определен като

„лекарство сирак“ (лекарство, използвано при редки заболявания) за някои форми на

заболяването на 10 юни 2010 г. Допълнителна информация за „лекарствата сираци“ можете да

намерите на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата:

ema.europa.eu/en/medicines/

/ema_group_types/ema_orphan.

Как се използва Ravicti?

Ravicti се предлага под формата на течност (1,1 g/ml) за прием през устата или се прилага чрез

тръба, която минава през носа или през корема и стига до стомаха. Отпуска се по лекарско

предписание и трябва да бъде предписан от лекар с опит в лечението на пациенти с нарушения

на цикъла на уреята.

Тъй като протеините са източник на азот, Ravicti трябва да се прилага в комбинация със

специална ниско протеинова диета и понякога с хранителни добавки (в зависимост от дневния

прием на протеини, необходими за растежа и развитието).

Дозата Ravicti зависи от хранителния режим, височината и теглото на пациента. За регулиране на

дозата е необходимо да се извършват редовни изследвания на кръвта. Общата дневна доза Ravicti

трябва да бъде разделена на равни количества и да се приема по време на всяко хранене. Ravicti

Ravicti (glycerol phenylbutyrate)

EMA/851451/2018

Страница 2/3

може да се прилага като лечение през целия живот, освен ако пациентът не е преминал успешна

чернодробна трансплантация.

За повече информация относно употребата на Ravicti вижте листовката или се свържете с вашия

лекар или фармацевт.

Как действа Ravicti?

Активното вещество в Ravicti, глицерол фенилбутират, се преобразува в организма във вещество,

наречено фенилацетат. Фенилацетатът се свързва с намиращата се в протеините аминокиселина

глутамин и образува вещество, което бъбреците могат да изхвърлят от организма. Чрез

изхвърляне на протеините се намаляват азотните нива в организма и, съответно, количеството на

произвеждания амоняк.

Какви ползи от Ravicti са установени в проучванията?

Ravicti е сравнен с натриев фенилбутират (друго лекарство, използвано за лечение на нарушения

в цикъла на уреята) в едно проучване, обхващащо 88 възрастни с нарушения в цикъла на уреята.

Основната мярка за ефективност е промяната в нивото на амоняка в кръвта след 4 седмици на

лечение. Проучването показва, че Ravicti е най-малкото също толкова ефективен, колкото

лекарството, използвано за сравнение, за контролиране на нивото на амоняк в кръвта:

очакваното средно ниво на амоняк е около 870 микромола на литър при пациенти, лекувани с

Ravicti, в сравнение с около 980 микромола на литър при пациенти, лекувани с натриев

фенилбутират. Данните от допълнителни проучвания показват подобен ефект при деца, лекувани

с Ravicti от раждането им.

Какви са рисковете, свързани с Ravicti?

Най-честите нежелани реакции при Ravicti (които може да засегнат повече от 1 на 20 души) са

диария, метеоризъм (газове), главоболие, намален апетит, повръщане, умора, гадене и

необичайна миризма на кожата.

Ravicti не трябва да се използва за лечение на остра хиперамонемия (внезапно повишаване на

нивата на амоняк в кръвта). За пълния списък на всички нежелани реакции и ограничения,

съобщени при Ravicti, вижте листовката.

Защо Ravicti е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Ravicti са по-големи от

рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Ravicti е ефективен за намаляване на нивото на амоняк в кръвта при пациенти с нарушения в

цикъла на уреята. Ravicti е лекарство с удължено освобождаване, което означава, че активното

вещество се освобождава постепенно в продължение на деня. Това води до по-добър контрол на

нивата на амоняка в кръвта през целия ден. Поради това Ravicti не трябва да се използва за

лечение на остра хиперамонемия, тъй като в тези случаи са необходими по-бързодействащи

лекарства.

Освен това Агенцията счита, че тъй като Ravicti се предлага под формата на течност, лекарството

може да е с по-приятен вкус, особено за деца, в сравнение с други лекарства под формата на

гранули, които се добавят към храната. Течната форма улеснява също прилагането през тръба

при пациенти, които не могат да преглъщат.

Ravicti (glycerol phenylbutyrate)

EMA/851451/2018

Страница 3/3

Нежеланите реакции при Ravicti засягат основно червата и се считат за овладяеми.

Същевременно се очакват допълнителни данни за дългосрочната безопасност на Ravicti.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Ravicti?

Фирмата, която предлага Ravicti, ще създаде регистър на пациентите, за да събере допълнителна

информация за дългосрочните ползи и безопасността на лекарството.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Ravicti, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени също в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Ravicti непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Ravicti, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Ravicti:

Ravicti получава разрешение за употреба, валидно в EС на 27 ноември 2015 г.

Допълнителна информация за Ravicti можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/ravicti

Дата на последно актуализиране на текста 01-2019.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б.

ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

RAVICTI 1,1 g/ml перорална течност

Глицерол фенилбутират (glycerol phenylbutyrate)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос, като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява RAVICTI и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете RAVICTI

Как да приемате RAVICTI

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате RAVICTI

ъдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява RAVICTI и за какво се използва

RAVICTI съдържа активното вещество „глицерол фенилбутират“, което се използва за лечение

на шестте известни „нарушения на цикъла на уреята “ при възрастни и деца. Тези нарушения в

цикъла на уреята включват дефицити на карбамоил фосфат синтетаза I (CPS), орнитин

карбамоилтрансфераза (OTC), аргининосукцинат синтетаза (ASS лиаза (ASL), аргиназа I (ARG)

и орнитин транслоказа (синдром на дефицита на хиперорнитинемия-хиперамониемия

хомоцитрулинурия (ННН).

За нарушенията на цикъла на уреята

При нарушенията в цикъла на уреята организмът не може да изчисти азота от

белтъчините, които приемаме с храната.

Обикновенно организмът превръща излишния азот от белтъчините в отпадно съединение,

наречено „амоняк“. Тогава черният дроб изчиства амоняка от организма чрез цикъл,

наречен „цикъл на уреята“.

При нарушенията в цикъла на уреята организмът не може да произвежда достатъчно

чернодробни ензими, за да отстрани излишния азот.

Това означава, че амонякът се натрупва в организма. Ако амонякът не се изчисти от

организма, той може да увреди мозъка и да доведе до понижени нива на съзнание и кома.

Нарушенията на

ци

къла на уреята са редки.

Как действа RAVICTI

RAVICTI помага на организма да елиминира отпадния азот. Това намалява количеството

амоняк в организма.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете RAVICTI

Не приемайте RAVICTI:

ако сте алергични към глицерол фенилбутират

ако имате рязко свръхпокачване на амоняк в кръвта (остра хиперамониемия), което налага

по-бърза намеса.

Ако не сте сигурни, че някое от горните състояния се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар

или фармацевт преди да приемете RAVICTI.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете RAVICTI:

ако имате проблеми с бъбреците или черния дроб, това е защото глицерол

фенилбутиратът се изчиства от организма чрез бъбреците и черния дроб

ако имате проблеми с панкреаса, стомаха или червата - тези органи са отговорни за

абсорбцията на глицерол фенилбутират в организма Ви.

Ако някое от горните състояния се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар

или фармацевт, преди да приемете RAVICTI.

В някои случаи, като инфекция или състояние след операция, количеството амоняк може да се

увеличи въпреки лечението с това лекарство и може да увреди мозъка (хиперамониемична

енцефалопатия).

В други случаи количеството амоняк в кръвта бързо се увеличава. В този случай глицерол

фенилбутират няма да попречи повишаването на нивото на амоняка в кръвта Ви да стане

застрашително високо.

Високите нива на амоняк водят до гадене, повръщане или обърканост. Ако забележите някой от

тези признаци, незабавно информирайте Вашия лекар или отидете в болница.

RAVICTI трябва да се използва със специална нископротеинова диета.

Тази диета трябва да се състави за Вас от Вашия лекар и диетолог.

Трябва да спазвате стриктно тази диета.

Ще трябва да се лекувате и да спазвате диета през целия си живот, освен ако не

претърпите успешна чернодробна трансплантация.

Други лекарства и RAVICTI

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства.

По-конкретно, кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате следните лекарства, които

може да са по-малко ефективни, когато се използват заедно с глицерол фенилбутират. Ако

приемате тези лекарства, може да се

нуждаете от

редовни кръвни изследвания:

мидазолам и барбитурати - използвани като успокоителни, при проблеми със съня или

епилепсия

контрацептиви

Също така, информирайте Вашия лекар, ако приемате следните лекарства, тъй като те могат да

увеличат количеството амоняк в организма Ви или да променят действието на глицерол

фенилбутират:

кортикостероиди - използвани за лечение на възпаление

валпроат - лекарство за епилепсия

халоперидол - използва се за лечение на някои психични проблеми

пробенецид - за лечение на високи нива на пикочна киселина в кръвта, което може да

причини подагра („хиперурикемия")

липазни инхибитори - използвани за лечение на затлъстяване

липаза при заместителна терапии на панкреатичен ензим

Ако някое от горните състояния се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар

или фармацевт, преди да приемете RAVICTI.

Бременност, контрацепция и кърмене

Ако сте бременна, кажете на Вашия лекар преди да започнете да вземате RAVICTI. Ако

забременеете, докато вземате RAVICTI, говорете с Вашия лекар. Това се налага, защото

лекарството може да навреди на плода.

Ако сте жена, която може да забременее, трябва да използвате ефективен метод за

контрацепция по време на лечението с RAVICTI. Говорете с Вашия лекар относно

най-добрия метод на контрацепция за Вас.

Не трябва да приемате RAVICTI, ако кърмите. Това се налага, защото той може да

премине в кърмата и да навреди на бебето Ви.

Шофиране и работа с машини

RAVICTI може да повлиява в значителна степен способността за шофиране и работа с машини.

Когато взимате глицерол фенилбутират, може да се почувствате замаяни или да имате

главоболие. Не шофирайте и не работете с машини, докато имате тези нежелани реакции.

3.

Как да приемате RAVICTI

Винаги приемайте това

лекарство

точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Трябва да спазвате специална нископротеинова диета по време на лечението с глицерол

фенилбутират.

Колко да приемате

Лекарят ще Ви каже колко RAVICTI трябва да приемате всеки ден.

Дневната доза зависи от ръста, теглото, количеството белтъчини в диетата Ви и от

общото състояние на нарушението в урейния цикъл.

Лекарят може да Ви даде по-малка доза, ако имате бъбречни или чернодробни проблеми.

Ще имате нужда от редовни кръвни изследвания, за да може лекарят да определи

правилната доза за Вас.

Лекарят може да Ви каже да приемате RAVICTI повече от 3 пъти всеки ден. При малки

деца може да е 4 до 6 пъти на ден. Трябва да има интервал от най-малко 3 часа между

дозите.

Прием на това лекарство

Лекарят ще Ви каже как да приемате пероралната течност RAVICTI. Тя може да се приема по

следните начини:

през устата

през тръба, която минава през корема Ви до стомаха, наречена „гастростомна сонда “

през

тръба, която минава през носа Ви до стомаха, наречена „назогастрална сонда “

Приемайте RAVICTI през устата, освен ако нямате други инструкции от Вашия лекар.

RAVICTI и храната

Взимайте RAVICTI с храна или веднага след това. На малките деца лекарството трябва да се

дава по време на хранене или веднага след него.

Измерване на дозата

Използвайте спринцовка за перорални форми, за да измерите дозата си.

Трябва да имате лекарството с адаптер за многократна употреба, заедно със спринцовка за

перорални форми, за да приложите правилното количество глицерол фенилбутират.

Отворете бутилката RAVICTI, като натиснете капачката и я завъртите наляво.

Завъртете адаптера за многократна употреба върху бутилката.

Поставете върха на спринцовката за перорални форми в адаптера за многократна

употреба.

Обърнете надолу бутилката с прикрепената към нея спринцовка за перорални форми.

5. Напълнете спринцовката за перорални форми, като изтеглите буталото, докато

спринцовката се напълни с количеството течност глицерол фенилбутират, което

лекарят Ви е казал да приемате.

Забележка: Ако е възможно, използвайте спринцовка за перорални форми с обем

в ml, възможно най-близък (но не по-малък) до препоръчителната доза

(например, ако дозата е 0,8 ml, използвайте спринцовка за перорални форми от 1

ml).

6. Почукайте по спринцовката за перорални форми, за да премахнете въздушните

мехурчета, като се уверите, че сте я напълнили с правилното количество течност.

7. Погълнете течността от спринцовката за перорални форми или я прикрепете към

гастростомна или назогастрална сонда.

Важна забележка:

Не добавяйте към и не разбърквайте RAVICTI в по-големи обеми

течност, като вода или сок, тъй като водата причинява разпадане на глицерол

фенилбутират. Ако RAVICTI се добави към вода, течността ще се размъти и може да

не получите пълната доза.

9. RAVICTI може да се добави към малко количество меки храни, като кетчуп, лечебни

храни, ябълково пюре или тиквено пюре.

10. Ако обемът на спринцовката за перорални форми е по-малък от предписаната Ви

доза, ще трябва да повторите тези стъпки, за да вземете пълната си доза. Използвайте

една спринцовка за перорални форми за всички дози, взимани всеки ден.

11. След като приемете пълната си доза, пийнете вода, за да не остане лекарство в устата

Ви, или промиите с 10 ml вода гастростомната или назогастралната сонда, като

използвате нова спринцовка за перорални форми. Спринцовката, използвана за

промиване на гастростомната или назогастралната сонда не трябва да се използва за

измерване на дозата от RAVICTI за да се избегне попадане на вода в медицинския

продукт.

12. Затворете к

апачката на адаптера за многократна употреба.

Важна забележка:

Не изплаквайте адаптера за многократна употреба или

спринцовката за перорални форми между дневните дози,тъй като водата причинява

разпадане на глицерол фенилбутират. Ако RAVICTI попадне в контакт с вода,

течността ще се размъти. Съхранявайте бутилката и спринцовката за перорални форми

на чисто и сухо място между приемите.

14. След последната доза за деня, изхвърлете спринцовката за перорални форми. Не

използвайте спринцовката за перорални форми за измерване на доза от RAVICTI в

друг ден. Един и същ адаптер за многократна употреба може да се използва, докато

бутилката се изпразни. За всяка нова отворена бутилка трябва да се използва нов

адаптер за многократна употреба.

15. Останалите неизползвани спринцовки трябва да се запазят за използване с друга

бутилка. Всяка бутилка трябва да се изхвърли след 14 дни.

Ако сте приели повече от необходимата доза RAVICTI

Ако сте приели повече от това лекарство, трябва да говорите с лекар.

Ако забележите някой от следните признаци, говорете с лекар или веднага идете в болница, тъй

като това може да са признаци за предозиране или високо ниво на амоняк:

сънливост, умора, замаяност или понякога обърканост

главоболие

промени във вкуса

проблеми със слуха

чувство за дезориентация

намалена способност за запомняне

съществуващи неврологични заболявания, които могат да се влошат

Ако сте пропуснали да приемете RAVICTI

Ако сте пропуснали да приемете доза, вземете пропуснатата доза веднага, когато се сетите. Но,

за възрастни, ако следващата доза е след по-малко от 2 часа, пропуснете я и вземете следващата

си доза както обикновено.

За деца: ако следващата доза е след по-малко от 30 минути, пропуснете я и дайте следващата

доза както обикновено.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте спрели приема на RAVICTI

Трябва да приемате това лекарство и да спазвате специална нископротеинова диета през целия

си живот. Не спирайте приема на глицерол фенилбутират без да сте говорили с Вашия лекар.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава. Следните

нежелани

реакции могат да се появят при това лекарство:

Сериозни нежелани реакции

Кажете веднага на лекаря си, ако:

повръщате, което е честа нежелана реакция, повече от веднъж и това не спира.

Други нежелани реакции

Кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако забележите някоя от следните нежелани реакции:

Чести:

може да засегнат до 1 на 10 човека

подуване на стомаха или болка, запек, диария, киселини, газове, гадене, болка в устата

подуване на дланите и ходилата

чувство за умора, замаяност, главоболие или тремор

намален или повишен апетит, нежелание да се ядат някои храни

кървене между менструалните периоди, акне, нетипична миризма на кожата

изследванията показват повишени нива на чернодробните ензими, дисбаланс на солите в

кръвта, ниски нива на определен вид бели кръвни клетки (лимфоцити) или ниски нива на

витамин D

Нечести:

може да засегнат до 1 на 100 човека

суха уста, промяна на вкуса

оригване, стомашна болка, промени в изпражненията, като мазни изпражнения, остри

позиви за изхождане, болезнено изхождане

чувство на глад, загуба или покачване на тегло

повишена температура, горещи вълни

болка в

жлъчката,

пикочния мехур или гърба

отичане на ставите, мускулни спазми, болка в дланите и ходилата, болка в петата

вирусна инфекция в червата

изтръпване на крайниците, чувство на силно безпокойство, трудно събуждане, сънливост,

проблеми с говора, чувство на обърканост, депресия

спиране или нередовни менструален цикъл, дрезгав глас, кръвотечение от носа, запушен

нос, възпалено или болезнено гърло, косопад, по-обилно потене от обичайното, обрив със

сърбеж, неравномерен пулс, намалена функция на щитовидната жлеза

изследванията показват по-високи или по-ниски нива на калий в кръвта

изследванията показват по-високи нива на триглицериди, липопротеини с ниска плътност

или бели кръвни клетки в кръвта

изследванията показват промени в ЕКГ (електрокардиограма)

изследването показва, че протромбиновото време е по-дълго

изследванията показват ниски нива на албумин в кръвта

набраздяване на ноктите

Допълнителни нежелани реакции при деца на възраст под 2 месеца

Следните нежелани реакции са наблюдавани в клинично проучване, включващо 16 пациенти на

възраст под 2 месеца:

връщане на стомашно съдържимо към хранопровода

диария

обрив

понижен брой на червени кръвни клетки

повишен брой тромбоцити (склонност за образуване на кръвни съсиреци)

отделяне на газове

запек

повишени чернодробни ензими

лошо хранене

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате RAVICTI

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте RAVICTI след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

бутилката след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение. След като отворите

бутилката, трябва да използвате своето лекарство в рамките на 14 дни от отварянето. Бутилката

трябва да се изхвърли, дори и да не е изразходвана.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа RAVICTI

Активното вещество е глицерол фенилбутират.

Всеки ml течност съдържа 1,1 g глицерол фенилбутират. Това съответства на плътност от

1,1 g/ml.

Няма други съставки.

Как изглежда RAVICTI и какво съдържа опаковката

Течността се съдържа в прозрачна стъклена бутилка от 25 ml, затворена с пластмасова,

защитена от деца капачка. Опаковката съдържа бутилка и адаптер за многократна употреба.

За да се осигури правилно прилагане на RAVICTI, от аптеката могат да се получат спринцовки

за перорални форми с СЕ маркировка с подходящия размер за дозиране, съвместими с адаптера

за многократна употреба. Попитайте Вашия лекар или фармацевт, въз основа на предписания

обем на дозата, какъв вид спринцовки трябва да получите.

Притежател на разрешението за употреба

Immedica Pharma AB

SE-113 29 Stockholm

Швеция

Производител

AndersonBrecon (UK) Limited

Units 2-7,

Wye Valley Business Park,

Brecon Road,

Hay-on-Wye,

Hereford, Herefordshire, HR3 5PG

Обединено кралство

Millmount Healthcare Ltd (trading as PCI Pharma Services)

Block 7, City North Business Campus,

Stamullen,

Co. Meath,

K32 YD60,

Ирландия

Unimedic AB

Storjordenvägen 2

SE-864 31 Matfors

Швеция

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu. Посочени са също линкове към други уебсайтове,

където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.