Rapiscan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

регаденозон

Предлага се от:

GE Healthcare AS 

АТС код:

C01EB21

INN (Международно Name):

regadenoson

Терапевтична група:

Сърдечна терапия

Терапевтична област:

Миокардиална перфузия

Терапевтични показания:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. Компанията Rapiscan е селективен коронарный вазодилататор за използване като фармакологичен стрес-представител радионуклидная визуализация перфузия на миокарда (ВПМ) при възрастни пациенти, които не могат да се подлагат на адекватно физическо натоварване.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-09-06

Листовка

                27
Б. ЛИСТОВКА
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
RAPISCAN 400 МИКРОГРАМА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР
Regadenoson (Регаденозон)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Rapiscan и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен Rapiscan
3.
Как се прилага Rapiscan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Rapiscan
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА RAPISCAN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Rapiscan съдържа активното вещество
регаденозон. Той принадлежи към група
лекарства,
наречени „коронарни
вазодилататори”. Той води до
разширяване на артериите на сърцето и
до
ускоряване на пулса. Така се засилва
кръвоснабдяването на мускулите на

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rapiscan 400 микрограма инжекционен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 400 микрограма
регаденозон (regadenoson) в 5 ml разтвор
(80 микрограма/ml).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Бистър, безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
Rapiscan представлява селективен
коронарен вазодилататор за употреба
при възрастни като
фармакологично стрес средство при:
•
миокардна перфузионна сцинтиграфия
(myocardial perfusion imaging, MPI) при
пациенти, които не са в състояние да
проведат подходящ стрес тест с
физическо
натоварване.
•
измерване на фракционния резерв на
кръвотока (fractional flow reserve, FFR) на
единична стеноза на коронарна артерия
по време на инвазивна коронарна
ангиография,
когато не се очакват повторни
измервания на FFR (вж. точки 4.2 и 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с Rapiscan е ограничено до
употреба в здравно заведение с
налично оборудване за
кардиологично мониториране и
реанимаци
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-05-2023
Листовка Листовка чешки 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-05-2023
Листовка Листовка датски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-05-2023
Листовка Листовка немски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-05-2023
Листовка Листовка естонски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-05-2023
Листовка Листовка гръцки 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-05-2023
Листовка Листовка английски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-06-2015
Листовка Листовка френски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-05-2023
Листовка Листовка италиански 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-06-2015
Листовка Листовка латвийски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-06-2015
Листовка Листовка литовски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-05-2023
Листовка Листовка унгарски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-05-2023
Листовка Листовка малтийски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-06-2015
Листовка Листовка нидерландски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-06-2015
Листовка Листовка полски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-05-2023
Листовка Листовка португалски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-06-2015
Листовка Листовка румънски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-05-2023
Листовка Листовка словашки 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-05-2023
Листовка Листовка словенски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-06-2015
Листовка Листовка фински 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-05-2023
Листовка Листовка шведски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-05-2023
Листовка Листовка норвежки 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-05-2023
Листовка Листовка исландски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-05-2023
Листовка Листовка хърватски 25-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-06-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите