Qarziba (previously Dinutuximab beta EUSA and Dinutuximab beta Apeiron)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Dinutuximab beta

Предлага се от:

Recordati Netherlands B.V.

АТС код:

L01FX06

INN (Международно Name):

dinutuximab beta

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

невробластом

Терапевтични показания:

Qarziba е показан за лечение на нейробластомы висок риск при пациенти на възраст от 12 месеца и по-горе, които преди това са получавали индукционную химиотерапия и постигнат поне частичен отговор, след миелоаблативной терапия и трансплантация на стволови клетки, както и пациенти с анамнеза за рецидивиращи или продължителна нейробластомой, с или без остатъчна болест. Преди лечението на рецидивирания невробластом, всяко активно прогресиращо заболяване трябва да се стабилизира чрез други подходящи мерки. При пациенти с пристъпно/продължителна форма на заболяване и при пациенти, които не са постигнали пълен отговор след първа линия терапия, Qarziba трябва да бъде съчетана с интерлейкином 2 (Il 2).

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-05-08

Листовка

                27
Б. ЛИСТОВКА
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
QARZIBA 4,5 MG/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
динутуксимаб бета (dinutuximab beta)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Qarziba и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Qarziba
3.
Как да използвате Qarziba
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Qarziba
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕД
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Qarziba 4,5 mg/ml концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml концентрат съдържа 4,5 mg
динутуксимаб бета (dinutuximab beta).
Всеки флакон съдържа 20 mg динутуксимаб
бета в 4,5 ml.
Динутуксимаб бета е мише-човешко
химерно моноклонално антитяло IgG1,
произведено в
клетъчна линия на бозайник (СНО) чрез
рекомбинантна ДНК технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
Безцветна до бледожълта течност
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Qarziba е показан за лечение на
високорисков невробластом при
пациенти на възраст от
12 месеца и повече, които преди това са
получили индукционна химиотерапия и
са постигнали
поне частичен отговор, последвана от
миелоаблативна терапия и

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-07-2023
Листовка Листовка чешки 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-07-2023
Листовка Листовка датски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-07-2023
Листовка Листовка немски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-07-2023
Листовка Листовка естонски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-07-2023
Листовка Листовка гръцки 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-07-2023
Листовка Листовка английски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 31-07-2018
Листовка Листовка френски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-07-2023
Листовка Листовка италиански 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 31-07-2018
Листовка Листовка латвийски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 31-07-2018
Листовка Листовка литовски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-07-2023
Листовка Листовка унгарски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-07-2023
Листовка Листовка малтийски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 31-07-2018
Листовка Листовка нидерландски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 31-07-2018
Листовка Листовка полски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-07-2023
Листовка Листовка португалски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 31-07-2018
Листовка Листовка румънски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-07-2023
Листовка Листовка словашки 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-07-2023
Листовка Листовка словенски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 31-07-2018
Листовка Листовка фински 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-07-2023
Листовка Листовка шведски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-07-2023
Листовка Листовка норвежки 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-07-2023
Листовка Листовка исландски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-07-2023
Листовка Листовка хърватски 18-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 31-07-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт