PUREMEL

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • PUREMEL (NL)
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • PUREMEL (NL)
  Унгария
 • Език:
 • унгарски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 111503E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

Puremel

BIZTONSÁGI ADATLAP

Terméknév

Puremel

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével

(453/2010) - Európa

:

1.1 Termékazonosító

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Megállapított felhasználás

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Termék kód

:

Felhasználása ajánlott a következő ellen:

1.4 Sürgősségi telefonszám

Nemzeti tanácsadó testület/Toxikológiai központ

Technológia tisztító, zárt rendszerű CIP folyamat

Nem ismert.

Ecolab - Hygiene Kft.

Váci út 81-83

H-1139 Budapest

Hungary

Tel: +36 1 880 5610

Fax: +36 1 886 1305

E-mail: office.budapest@ecolab.com

:

Forgalmazó

111503E

A termék használata

:

Biocid

A termék foglalkozásszerű felhasználók részére került kifejlesztésre.

Gyártó/ Forgalmazó/ Importőr

:

Telefonszám

Tel.: 1 476 6464, 06-80-201-199

:

Telefonszám

+36 1 325 3525 (hétköznap 8:30-16:30.)

Változat

: 2

Besorolás

C; R35

:

:

Humán egészségi

veszélyek

Súlyos égési sérülést okoz. Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében.

Osztályozás 1272/2008 (EK) Rendelet [CLP/GHS] szerint

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Termék meghatározás

:

Keverék

Lásd a 16. szakaszt a fent szereplő R-mondatok és H-állitások teljes szövegéért.

A 1999/45/EK DPD szerinti osztályozás

A terméket veszélyesként sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

2.2 Címkézési elemek

Skin Corr. 1, H314

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

1/13

16 December 2013

Puremel

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

:

Egyéb veszélyek, amelyek

nem következnek a

besorolásból

Veszélyt jelző piktogramok

:

Figyelmeztetés

:

Figyelmeztető mondatok

:

Megelőzés

:

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Elhárító intézkedés

:

Veszély

P280 - Védőkesztyű és szem-/arcvédő használata kötelező.

P303 + P361 + P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett

ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy le kell zuhanyozni.

P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több

percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen

megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Kiegészítő címke elemek

:

EUH031 - Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

2.3 Egyéb veszélyek

Tartalma :

:

Nem alkalmazható.

Káliumhidroxid

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Nincsenek jelen olyan további összetevők, amelyek a beszállító jelenlegi tudása szerint és az alkalmazható

koncentrációkban az egészségre vagy a környezetre veszélyesként lennének besorolva, így nem szükséges jelentésük

ebben a fejezetben.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

Típus

Azonosítók

67/548/EGK

Termék/összetevő

neve

Az említett R-

mondatok teljes

szövege a 16.

fejezetben található.

%

Típus

1272/2008/EK

Rendelet [CLP]

Besorolás

Az említett H állítások

teljes szövege a 16.

fejezetben található.

Káliumhidroxid

REACH #:

01-2119487136-33

EK: 215-181-3

CAS: 1310-58-3

Index: 019-002-00-8

7 - <25

Xn; R22

C; R35

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1A, H314

[1] [2]

Nátrium-hipoklorit

REACH #:

01-2119488154-34

EK: 231-668-3

CAS: 7681-52-9

Index: 017-011-00-1

1 - <5.2

C; R34

N; R50

Skin Corr. 1B, H314

Aquatic Acute 1, H400

Keverékek

3.2

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

2/13

16 December 2013

Puremel

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

A munkahelyi expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel.

[1] Anyag, amelyet egészségi vagy környezeti veszéllyel soroltak be

[2] Anyag munkahelyi egészségügyi határértékkel

[3] Az anyag a 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelel a PBT kritériumoknak

[4] Az anyagok a 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelelnek a vPvB kritériumoknak

[5] Azonos mértékű aggodalomra okot adó anyag

Öblítse ki vízzel a szájat. Vegye ki a műfogsort, amennyiben van. Ha az anyagot

lenyelték és az expozíciónak kitett személy eszméleténél van, adjon neki kevés

vizet inni. Hagyja abba, ha az expozíciónak kitett személynek hányingere lenne,

mert a hányás veszélyes lehet. Orvosi utasítás nélkül ne hánytasson. Hányás

esetén a fejet alacsonyan kell tartani, hogy a hányadék ne kerüljön a tüdőbe. A

vegyi anyag által okozott égési sérülést azonnal orvossal kell kezelteni.

Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át. Amennyiben öntudatlan,

helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad

légutakat. Lazítsa meg a szoros ruházatot, például gallért, nyakkendőt, övet vagy

derékszíjat. Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, nyugalmi testhelyzetbe kell

helyezni, és biztosítani a könnyű légzést. Forduljon azonnal orvoshoz. Forduljon

toxikológiai központhoz, vagy orvoshoz.

Bőrrel érintkezés

Azonnal mossuk ki a szemet nagy mennyiségű vizzel, időnként megemelve az alsó

és a felső szemhéjakat. Ellenőrizze, hogy visel-e kontaktlencsét, ha igen, vegye ki.

Folytassa az öblítést legalább 15 percig. A vegyi anyag által okozott égési sérülést

azonnal orvossal kell kezelteni. Forduljon azonnal orvoshoz. Forduljon toxikológiai

központhoz, vagy orvoshoz.

Öblítse le a szennyezett bőrt bő vízzel. Vegye le a szennyezett ruhát és cipőt.

Folytassa az öblítést legalább 15 percig. A vegyi anyag által okozott égési sérülést

azonnal orvossal kell kezelteni. Ismételt használat előtt mossa ki az

elszennyeződött ruházatot. Újbóli használat előtt alaposan tisztítsa meg a cipőket.

Forduljon azonnal orvoshoz. Forduljon toxikológiai központhoz, vagy orvoshoz.

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, és

biztosítani a könnyű légzést. Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha

légzésbénulás jelentkezik, képzett személy biztosítson mesterséges lélegeztetést

vagy oxigént. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal

forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros ruházatot,

például gallért, nyakkendőt, övet vagy derékszíjat. Forduljon azonnal orvoshoz.

Forduljon toxikológiai központhoz, vagy orvoshoz.

Lenyelés

Belélegzés

Szembejutás

:

:

:

:

Elősegélynyújtók védelme

:

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Lehetséges akut egészségi hatások

Belélegzés

:

Gázt, gőzt vagy port bocsáthat ki, amely nagyon irritáló vagy maró hatású a

légutakra.

Maró hatású az emésztőszervekre. Égési sérülést okoz. A száj, a torok és a

gyomor égési sérülését okozhatja.

:

Lenyelés

Bőrrel érintkezés

:

Súlyos égési sérülést okoz.

Súlyos szemkárosodást okoz.

:

Szembejutás

Túlzott behatás jelei/tünetei

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek

végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Ha gőz vagy füst jelenléte

valószínűsíthető, a mentést végzőnek megfelelő maszkot vagy izolációs

légzőkészüléket kell viselnie. Levétele előtt az elszennyeződött ruházatot mossa le

alaposan vízzel, vagy viseljen kesztyűt.

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

3/13

16 December 2013

Puremel

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

Megjegyzések orvos

számára

Kezelje tünetileg. Lépjen kapcsolatba mérgezéses eseteket kezelő szakorvossal,

ha nagy mennyiséget nyeltek le, vagy lélegeztek be.

:

Speciális kezelések

Bőrrel érintkezés

Lenyelés

Belélegzés

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

légúti irritáció

köhögés

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

gyomorfájdalmak

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

fájdalom vagy irritáció

pirosság

hólyagosodás következhet be

:

:

:

Szembejutás

:

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

fájdalom

könnyezés

pirosság

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs speciális kezelés.

:

Ha tűz van, azonnal izolálja a helyszínt, elszállítva a baleset helyszínéről az összes

személyt. Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy

amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.

Veszélyes bomlástermékek

Az anyagból vagy

keverékből származó

veszélyek

A bomlástermékek között a következő anyagok lehetnek:

foszfor-oxidok

halogénezett vegyületek

fém-oxid/oxidok

Tűz vagy melegítés hatására nyomásnövekedés következik be és a tárolóedény

szétrepedhet.

A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és független légzőkészüléket kell viselniük.

Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és túlnyomásos módban kell használni.

Speciális tűzoltó

védőfelszerelés

Tűz esetén alkalmazzon vízpermetes (köd), haboltó, por- vagy CO

oltókészüléket.

5.1 Oltóanyag

:

:

:

Nem ismert.

Megfelelő oltóanyag

:

Nem megfelelő oltóanyag

:

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges

óvintézkedések tűzoltók

számára

:

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

A sürgősségi ellátást

nyújtó személyzettől eltérő

személyzet számára

:

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek

végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. A felesleges és

védőfelszereléssel el nem látott személyeket tartsa távol. Ne érintse a kiömlött

anyagot, és ne lépjen bele. Ne lélegezze be a gőzt vagy a ködöt. Biztosítson

megfelelő szellőztetést. Amennyiben a szellõzés nem megfelelõ, viseljen megfelelõ

légzésvédő eszközt. Megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni.

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

4/13

16 December 2013

Puremel

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.2 Környezetvédelmi

óvintézkedések

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a

kiloccsanás területéről. A kiömlött anyagot széllel szemben közelítse meg.

Akadályozza meg az anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre

jutását. Mossa bele a kiömléseket a szennyvízkezelőbe vagy járjon el az alábbiak

szerint. A kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, és nem éghető felitató anyaggal,

például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel itassa fel, majd a helyi

rendelkezések szerinti ártalmatlanításhoz helyezze gyűjtőedénybe. A szennyezett

felitató anyag ugyanolyan veszélyt jelenthet mint a kiömlött termék.

Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal,

vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. Tájékoztassa az illetékes hatóságot,

amennyiben a termék környezetszennyezést okozott (csatornák, vízfolyások, talaj

vagy levegő).

Nagymértékű kifreccsenés

:

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a

kiloccsanás területéről. Hígítsa fel vízzel és törölje fel, ha vízoldható. Másik

lehetőségként, vagy ha nem vízoldható, itassa fel inert száraz anyaggal és helyezze

megfelelő hulladéktároló edénybe.

Kismértékű kifreccsenés

:

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A sürgősségi ellátást

nyújtó személyzet számára

:

6.4 Hivatkozás más

szakaszokra

Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.

Lásd a 8. szakaszt a megfelelő személyi védőfelszerelésre vonatkozó

információkért.

Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges, vegye figyelembe

az információkat 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról.

Tekintse át "A sürgősségi ellátást nyújtó személyzettől eltérő személyzet részére"

vonatkozó információkat is.

:

:

Tárolják a következő hőmérséklethatárok között: 5 - 25°C (41 - 77°F). Tárolja a

helyi előírásoknak megfelelően! Tárolja az eredeti tárolóedényben közvetlen

napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen

anyagoktól (lásd. 10. Fejezet), ételtől és italtól. Savaktól elkülönítetten tárolandó. A

tárolóedényt a felhasználásig tartsa légmentesen lezárva. A már kinyitott

tárolóedényeket gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben

kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Ne tárolja címkézés nélküli

tárolóedényben. A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz

Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben

megadott felhasználás-specifikus információhoz.

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Óvintézkedések

:

Javaslatok az általános

foglalkozási higiéniára

vonatkozóan

:

7.2 A biztonságos tárolás

feltételei, az esetleges

összeférhetetlenséggel

együtt

Vegyen fel megfelelő egyéni védőeszközöket (lásd 8. fejezet). Ne kerüljön az anyag

szembe, bőrre vagy ruházatra. Ne lélegezze be a gőzt vagy a ködöt. Ne nyelje le.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Amennyiben normál

felhasználás mellett az anyag légzési veszélyt jelent, csak megfelelő szellőztetés

mellett használja, vagy viseljen megfelelő légzőkészüléket. Tárolja az eredeti

tárolóedényben, vagy kompatibilis anyagból készült jóváhagyott alternatív

tárolóedényben, szorosan lezárva, amikor nem használják. Savaktól távol tartandó.

A termék savval, vagy ammóniával történő keverése klórgáz képződéshez vezet.

Evés, ivás és dohányzás előtt a dolgozóknak kezet és arcot kell mosniuk. Lásd a 8.

szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.

:

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

5/13

16 December 2013

Puremel

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

használni.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Javaslatok

:

Az ipari szektorra

vonatkozó speciális

megoldások

:

Nem alkalmazható, amíg az anyagokra el nem készülnek az Expozíciós

Forgatókönyvek.

Nem alkalmazható, amíg az anyagokra el nem készülnek az Expozíciós

Forgatókönyvek.

Kézvédelem

(EN 374)

Erősen ajánlott : Kesztyű - butilkaucsuk , nitrilkaucsuk ( Áttörési idő: 1 - 4 óra ) .

Erősen ajánlott : Szemvédelem, védőálarc vagy más teljes arcvédelem.

Szem-/arcvédelem

(EN 166)

:

:

Bőrvédelem

A test védelmére szolgáló egyéni védőeszközöket az elvégzendő feladat és a vele

járó kockázatok függvényében kell kiválasztani, és a termék kezelése előtt ezeket

szakemberrel kell jóváhagyatni.

:

Megfelelő műszaki

ellenőrzés

:

Amennyiben felhasználás közben por, füst, gáz, gőz vagy köd keletkezik,

használjon technológiai védőbúrát, helyi elszívást, vagy egyéb műszaki szabályozó

berendezést annak érdekében, hogy a munkavégzők lebegő

szennyezőanyagoknak való kitettsége bármely ajánlott vagy a törvényes határérték

alatt maradjon. A termékkel kapcsolatos elsődleges és másodlagos kockázatok

ellenőrzésére műszaki szabályozó berendezések alkalmazására lehet szükség.

Alaposan mossa meg kezét, alkarját és arcát vegyszerek kezelése után, illetve

evés, dohányzás, vécéhasználat előtt, és végül a munkaidő befejeztével.

Megfelelő technikát kell alkalmazni az esetlegesen elszennyeződött ruházat

eltávolítására. Ismételt használat előtt mossa ki az elszennyeződött ruházatot.

Gondoskodjon arról, hogy a munkahely közelében szemmosó állomások és

vészzuhany legyenek.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Higiénés intézkedések

:

DNEL adatok a keverékre nem állnak rendelkezésre.

Előre jelzett hatások koncentrációi

PNEC adatok a keverékre nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Származtatott hatások szintjei

Egyéni védelmi intézkedések

Test védelem

(EN 14605)

:

Egyéb bőrvédelem

Ki kell választani a megfelelő lábbelit és a bőr védelmére valamilyen további

intézkedést az ellátandó feladat és az azzal járó kockázat alapján, és ezt egy

szakértőnek jóvá kell hagynia e termék kezelésének megkezdése előtt.

Termék/összetevő neve

Expoziciós határértékek

Munkahelyi expozíciós határértékek

Káliumhidroxid

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet (Magyarország,

12/2011). Ingerlő anyag.

CK: 2 mg/m³ 15 perc.

AK: 2 mg/m³ 8 óra.

A munkahelyi expozíciós határértékek a 25/2000. (IX. 30.) EüM-

SZCSM rendeletben foglaltaknak megfelelően:

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

6/13

16 December 2013

Puremel

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, használjon a vonatkozó szabványnak

megfelelő, szabályosan illesztett, levegőszűrős vagy frisslevegős légzőkészüléket.

A légzésvédőt az ismert vagy várható expozíciós szint, a termék veszélyessége és

a légzésvédő biztonságos üzemelési határértékei alapján kell kiválasztani.

Légutak védelme

(EN 143, 14387)

:

A környezeti expozíció

ellenőrzése

:

A szellőztetésből vagy a munkafolyamatok berendezéseiből eredő emissziót

ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezetvédelmi

előírásoknak. Egyes esetekben füstelnyeletők, szűrők vagy a gyártóberendezések

műszaki módosításai lehetnek szükségesek ahhoz, hogy az emisszió az

elfogadható szintre csökkenjen.

Hőveszély

:

Nem alkalmazható.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

Fizikai állapot

Olvadáspont/fagyáspont

Kezdeti forráspont és forrás

tartomány

Gőznyomás

Relatív sűrűség

Gőzsűrűség

Oldékonyság (oldékonyságok)

Folyadék.

1.18 - 1.22

Könnyen oldható a következő anyagokban: hideg víz és forró víz.

klóros

Szag

pH-érték

Sárga. [Világos]

Szín

Párolgási sebesség

Öngyulladási hőmérséklet

Lobbanáspont

> 100°C

13.5 - 14 [Konc.(tömeg%): 100%]

Szagküszöbérték

Oktanol/víz megoszlási

hányados

Robbanási tulajdonságok

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Igen.

Oxidáló tulajdonságok

:

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Megjelenés

9.2 Egyéb információk

Égési idő

Égési arány

:

:

Bomlási hőmérséklet

:

További információk nem állnak rendelkezésre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Viszkozitás

:

Felső/alsó tűzveszélyességi

vagy robbanásveszélyességi

határok

:

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Gyúlékonyság (szilárd vagy

gáznemű anyag)

:

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

7/13

16 December 2013

Puremel

10.6 Veszélyes

bomlástermékek

10.4 Kerülendő körülmények

Nincs specifikus adat.

Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

A termék stabil.

10.2 Kémiai stabilitás

:

:

:

10.5 Kerülendő anyagok

:

10.3 A veszélyes reakciók

lehetősége

:

Veszélyes reakciók vagy instabilitás következhet be bizonyos tárolási vagy

felhasználási körülmények között.

A körülmények a következők lehetnek:

érintkezés savakkal

A reakciók a következők lehetnek:

mérgező gáz felszabadulása

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

:

Ennek a terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére vonatkozóan nem áll

rendelkezésre speciális vizsgálati adat.

Rendkívül reaktív vagy összeférhetetlen a következő anyagokkal: savak.

A termék savval, vagy ammóniával történő keverése klórgáz képződéshez vezet.

Akut toxicitás

Nátrium-hipoklorit

LD50 Bőr

Nyúl

>10000 mg/kg

LD50 Orális

Patkány

5230 mg/kg

Termék/összetevő neve

Eredmény

Faj

Dózis

Expozíció

Rákkeltő hatás

Mutagenitás

Teratogén hatás

Reprodukciós toxicitás

Irritáció/Korrózió

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Szenzibilizáció

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut Toxicitás Becslés

Orális

4926.1 mg/kg

Útvonal

ATE érték

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

8/13

16 December 2013

Puremel

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

Lehetséges krónikus egészségi hatások

Lehetséges akut egészségi hatások

Belélegzés

:

Gázt, gőzt vagy port bocsáthat ki, amely nagyon irritáló vagy maró hatású a

légutakra.

Maró hatású az emésztőszervekre. Égési sérülést okoz. A száj, a torok és a

gyomor égési sérülését okozhatja.

:

Lenyelés

Bőrrel érintkezés

:

Súlyos égési sérülést okoz.

Súlyos szemkárosodást okoz.

:

Szembejutás

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Általános

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Rákkeltő hatás

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Mutagenitás

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Teratogén hatás

:

A vegyszer fizikai, kémiai és toxikológiai jellemzőihez kapcsolódó tünetek

Bőrrel érintkezés

Lenyelés

Belélegzés

Nincs specifikus adat.

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

gyomorfájdalmak

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

fájdalom vagy irritáció

pirosság

hólyagosodás következhet be

:

:

:

Szembejutás

:

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

fájdalom

könnyezés

pirosság

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Aspirációs veszély

A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások

Rövid ideig tartó expozíció

Hosszantartó expozíció

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

A valószínű expozíciós

útra vonatkozó információ

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Lehetséges azonnali

hatások

:

Lehetséges késleltetett

hatások

:

Lehetséges azonnali

hatások

:

Lehetséges késleltetett

hatások

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

9/13

16 December 2013

Puremel

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

Fejlődési hatások

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Termékenységi hatások

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Egyéb információk

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.3 Bioakkumulációs képesség

12.6 Egyéb káros hatások

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

12.1 Toxicitás

Káliumhidroxid

Akut LC50 80 mg/l

96 óra

Nátrium-hipoklorit

Akut EC50 0.071 mg/l

Daphnia

48 óra

Termék/összetevő neve

Faj

Eredmény

Expozíció

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Következtetés / Összefoglaló:

Túlnyomórészt szervetlen termék. A biológiai lebonthatóságra vonatkozó adat csak

a szerves komponens(ek)re vonatkozik(nak).

PBT

:

Nem alkalmazható.

vPvB

:

Nem alkalmazható.

12.4 A talajban való mobilitás

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

:

Következtetés / Összefoglaló:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Talaj/víz megoszlási

hányados (K

OC

)

:

Keverékekre nincs meghatározva.

Mobilitás

:

Keverékekre nincs meghatározva.

Következtetés / Összefoglaló:

Keverékekre nincs meghatározva.

Európai Hulladékkatalógus (EHK)

Igen.

Veszélyes Hulladék

:

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak

lehetséges. Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék

maradékot. Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. A

hullladéktermék-maradványokat jelentős mennyiségben nem szabad a

szennyvízcsatornába juttatni, egy megfelelő szennyvíz kezelő üzemben kell kezelni.

A feleslegessé vált és nem újrahasznosítható termékek ártalmatlanítását

engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalkozóval végeztesse el. A termék, illetve

oldatainak és esetleges melléktermékeinek ártalmatlanításánál be kell tartani a

hatályos környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási jogszabályokat, valamint a

helyi hatósági követelményeket. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és

továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és

csatornákkal.

:

Hulladékkezelési

módszerek

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz

Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben

megadott felhasználás-specifikus információhoz.

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

10/13

16 December 2013

Puremel

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

Csomagolás

Hulladék-kód

Hulladék megjelölés

Hulladékkezelési

módszerek

:

Különleges óvintézkedések :

20 01 15*

lúgok

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak

lehetséges. A csomagolási hulladék újrahasznosítandó.

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Óvatosan kell

bánni az olyan üres edényekkel, amelyek nem lettek kitisztítva vagy kiöblítve. Az

üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot.

Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal,

vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal.

MARÓ, FOLYÉKONY,

LÚGOS

SZERVETLEN

ANYAG, M.N.N.

(Káliumhidroxid,

Nátrium-hipoklorit)

CORROSIVE LIQUID,

BASIC, INORGANIC,

N.O.S. (Potassium

hydroxide, Sodium

hypochlorite)

Corrosive liquid, basic,

inorganic, n.o.s.

(Potassium hydroxide,

Sodium hypochlorite)

UN3266

MARÓ, FOLYÉKONY,

LÚGOS

SZERVETLEN

ANYAG, M.N.N.

(Káliumhidroxid,

Nátrium-hipoklorit)

UN3266

UN3266

UN3266

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 UN-szám

14.2 Hivatalos

szállítási név

14.3 Szállítási

veszélyességi

osztály(ok)

14.4 Csomagolási

csoport

ADN/ADNR

14.5 Környezeti

veszélyek

14.6 A

felhasználót

érintő különleges

óvintézkedések

14.7 A MARPOL 73/78 II.

melléklete és az IBC kódex

szerinti ömlesztett szállítás

Nem.

Nem.

:

Nem alkalmazható.

Semmi.

Semmi.

None.

None.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/

jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK Rendelete (REACH)

XIV. Melléklet - Az engedélyköteles anyagok listája

Különös aggodalomra okot adó anyagok

Egyik összetevő sem szerepel a jegyzékben

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

11/13

16 December 2013

Puremel

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

Nemzeti előírások

Egyéb EU előírások

Nem alkalmazható.

XVII. Melléklet - Egyes

veszélyes anyagok,

készítmények és

árucikkek gyártásával,

forgalomba hozatalával

és felhasználásával

kapcsolatos korlátozások

:

Magyarország

15.2 Kémiai biztonsági

értékelés

Ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeknél még szükséges a Kémiai

Biztonsági Értékelés.

:

<5% Foszfátok, klóralapú fehérítőszer

tartalma : fertőtlenítőszert.

Összetétel a 648/2004/EK mosószerrendelet szerint:

2000. évi XXV., 2004. évi XXVI törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM és az azt módosító 13/2002. (XI. 28.) ESZCSM-FMM együttes rendelet a

munkahelyek kémiai biztonságáról, a munkahelyi levegőben megengedett határértékekről

44/2000 (XII.27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól

2000. évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI. 15.) kormányrendelet, 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

Csak a biocidokra/fertőtlenítőszerekre vonatkozó szabályozás:

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba

hozatalának feltételeiről

Az előző kiadás óta megváltoztatott információkat tartalmaz.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és betűszavak

:

ADN = A Veszélyes Áruk Rajnán történő Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló

Európai Egyezmény

ADR = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Egyezmény

ATE = Ahut Toxicitás Becslése

BCF = Bio-koncentrációs Faktor

Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek

Besorolásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]

DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint

DPD = Veszélyes Készítményekről szóló Irányelv [1999/45/EC]

EK = Európai Bizottság

EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat

IATA = Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség

IBC = Nagyméretű Csomagolóeszköz

IMDG = Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe

LogPqw = log oktanol/víz megoszlási együttható

MARPOL 73/78 = Hajókról történõ Szennyezés Megelõzésérõl szóló és az 1978. évi

Jegyzõkönyvvel módosított 1973. évi Nemzetközi Egyezmény. ("Marpol = tengeri

szennyezés)

OEL = Foglalkoztatási Terhelés Szint

PBT = Perzisztens, Bioakkumulatív és Mérgező

PNEC = Előre látható Hatástalan Koncentráció

REACH = A Vegyi Anyagok Regisztrálására, Értékelésére, Engedélyezésére és

Korlátozására vonatkozó EK Rendelet [EC No. 1907/2006 rendeletet]

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

12/13

16 December 2013

Puremel

16. SZAKASZ: Egyéb információk

16 December 2013

A nyomtatás időpontja

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

Változat

A fenti adatok legjobb tudásunk szerint megfelelőek a termékek gyártási országában használatos receptúra

vonatkozásában. Mivel az adatok, szabványok, szabályozások változhatnak, és így a használati és

felhasználási körülmények a hatáskörünkön kívül esnek, nem garantálhatjuk az információk teljességét vagy

állandóságát.

Figyelmeztetés az olvasó számára

Az előző kiadás időpontja:

:

:

:

:

A rövidített R-mondatok

teljes szövege

:

R22- Lenyelve ártalmas.

R34- Égési sérülést okoz.

R35- Súlyos égési sérülést okoz.

R31- Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

R50- Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

C - Maró

Xn - Ártalmas

N - Környezeti veszély

:

Az osztályozás teljes

szövege [DSD/DPD]

16 December 2013

Nincs korábbi érvényesítés

A rövidített H-állítások

teljes szövege

:

RID = Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat

REACH # = REACH Regisztrációs Szám

vPvB = Nagyon Perzisztens és Nagyon Bioakkumulatív

Az 1272/2008/EK CLP/GHS rendeletnek megfelelő osztályozás levezetéséhez használt eljárás

Besorolás

Indoklás

Skin Corr. 1, H314

Vizsgálati adatok alapján

Az osztályozás [CLP/GHS]

teljes szövege

:

H302

Lenyelve ártalmas.

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H400

Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Acute Tox. 4, H302

AKUT TOXICITÁS: ORÁLIS - 4. kategória

Aquatic Acute 1, H400

VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, AKUT - 1. kategória

Skin Corr. 1, H314

BŐRMARÁS/BŐRIRRITÁCIÓ - 1. kategória

Skin Corr. 1A, H314

BŐRMARÁS/BŐRIRRITÁCIÓ - 1A. kategória

Skin Corr. 1B, H314

BŐRMARÁS/BŐRIRRITÁCIÓ - 1B. kategória

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

13/13

16 December 2013