PUREMEL

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • PUREMEL (NL)
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • PUREMEL (NL)
  Сърбия
 • Език:
 • сръбски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 111503E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

Puremel

BEZBEDNOSNI LIST

Naziv proizvoda

Puremel

Prilagođeno Odredbi (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks II (453/2010) - Evropa

:

1.1 Identifikator proizvoda

1.3 Podaci lica zaduženog za izradu bezbednosnog lista

1.2 Relevantne identifikovane upotrebe supstance ili smese i upotrebe koje nisu preporučene

Preporučene upotrebe

GLAVA 1: Identifikacija supstance/preparata i kompanije/preduzimača

Kod proizvoda

:

Preporučuje se da se ne upotrebljava protiv

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Nacionalno savetodavno telo/Centar protiv Trovanja

Procesno čišćenje; CIP proces (čišćenje na licu mesta)

Nije poznato.

Ecolab Hygiene d.o.o.

Milana Tankosića 8

SRB-11000 Beograd

Srbija

Tel. : +381 (0)11 2076800

Fax : +381 (0)11 2076802

office.belgrade@ecolab.com

:

Proizvođač/ Distributer/

Uvoznik

111503E

Namena proizvoda

:

Biocid

Samo za profesionalnu upotrebu

Proizvođač/ Distributer/ Uvoznik

:

Broj telefona

Srbija: Centar za kontrolu trovanja: Beograd 011 36 08 440 i 011 36 08 234 (24

časovni kontakt)

Bosna: 112

Crna Gora: 112

:

Broj telefona

011 2076800 (Radnim danom od 8.00 do 16.00 h)

Verzija

: 2

Klasifikacija

C; R35

:

:

Opasnosti po ljudsko

zdravlje

Izaziva teške opekotine. U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksičan gas

Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i o simptomima videti poglavlje 11.

Klasifikacija u skladu sa Regulativom (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

GLAVA 2: Identifikacija opasnosti

2.1 Klasifikacija supstance ili smeše

Definicija proizvoda

:

Mešavina

Za pun tekst o gore navedenim R rečenicama ili H izjavama videti Poglavlje 16.

Klasifikacija na osnovu direktive 1999/45/EC [DPD]

Proizvod je klasifikovan kao opasan na osnovu Direktive 1999/45/EC i njenih amandmana.

2.2 Elementi etikete

Skin Corr. 1, H314

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

1/13

16 Decembar 2013

Puremel

GLAVA 2: Identifikacija opasnosti

:

Ostali rizici koji ne

rezultiraju klasifikacijom

Piktogrami opasnosti

:

Signalna reč

:

Saopštenja o opasnostima

:

Prevencija

:

Saopštenja o merama predostrožnosti

Odgovor

:

Opasnost.

P280 - Nositi zаštitne rukаvice i zаštitne naočare/ zaštitu za lice.

P303 + P361 + P353 - AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Hitno ukloniti/ skinuti svu

kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/ istuširаti se.

P305 + P351 + P338 - AKO DOSPE U OČI: Pаžljivo ispirati vodom nekoliko minutа.

Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa

ispiranjem.

P310 - Hitno pozvati CENTAR ZA KOTROLU TROVANJA ili se obratiti lekаru.

Dodatni elementi etikete

:

EUH031 - U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksičan gas

2.3 Druge opasnosti

Sadrži (hemijski naziv

supstance koja izaziva

senzibilizaciju).

:

Nije primenljivo.

kalijum hidroksid

H314

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.

Nema dodatnih sastojaka koji su, u okviru sadašnjeg saznanja dobavljača i u primenljivim koncentracijama,

klasifikovani kao

opasni po zdravlje ili okruženje i koji bi zbog toga morali da budu prijavljeni u ovoj glavi.

GLAVA 3: Sastav/informacije o sastojcima

kalijum hidroksid

REACH #:

01-2119487136-33

EC: 215-181-3

CAS: 1310-58-3

Indeks: 019-002-00-8

7 - <25

Xn; R22

C; R35

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1A, H314

natrijum hipohlorit

REACH #:

01-2119488154-34

EC: 231-668-3

CAS: 7681-52-9

Indeks: 017-011-00-1

1 - <5.2

C; R34

N; R50

Skin Corr. 1B, H314

Aquatic Acute 1, H400

Podaci za

identifikaciju

supstance

67/548/EEC

Ime proizvoda/

sastojka

Za pun tekst R-

rečenica videti

poglavlje 16

%

Tip

Propis (EC) Br.

1272/2008 [CLP]

Klasifikacija

Za pun tekst o gore

navedenim H izjavama

videti Poglavlje 16.

Smeša

3.2

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

2/13

16 Decembar 2013

Puremel

GLAVA 3: Sastav/informacije o sastojcima

Granične vrednosti izlaganja, ako postoje, navedene su u poglavlju 8.

[1] Supstanca klasifikovana kao opasna po zdravlje ili okolinu

[2] Supstanca sa granicom izloženosti u radnom okruženju

[3] Supstanca ispunjava kriterijum za PBT na osnovu Propisa (EC) Br. 1907/2006, Aneks XIII

[4] Supstanca ispunjava kriterijum za vPvT na osnovu Propisa (EC) Br. 1907/2006, Aneks XIII

[5] Supstanca koja izaziva jednaku/značajnu zabrinutost

Isperite usta vodom. Uklonite zubne proteze, ukoliko ih ima. Ukoliko je materijal

progutan a izložena osoba je svesna, dajte joj da pije male količine vode. Prestanite

ukoliko izložena osoba oseća mučninu jer povraćanje može delovati štetno. Ne

izazivajte povraćanje ukoliko medicinsko osoblje to ne zahteva. Ukoliko dođe do

povraćanja, glavu treba držati nisko da ispovraćani sadržaj ne bi dospeo u pluća.

Hemijske opekotine moraju biti hitno lekarski tretirane. Nikada ništa ne davati

putem usta osobi koja je bez svesti. Ukoliko je bez svesti, stavite u položaj za

oporavak i hitno dovedite medicinsku pomoć. Održavajte otvorenu cirkulaciju

vazduha. Olabavite tesne delove odeće kao što su kragna, kravata, kaiš ili traka

oko pojasa. Izneti povređenu osobu nа svež vаzduh i obezbediti da se odmara u

položаju koji ne ometa disanje. Odmah potražite medicinsku pomoć. Pozovite

Centar za kontrolu trovanja ili lekara.

Dodir sa kožom

Odmah isperite oči sa dosta vode, dižući povremeno gornje i donje očne kapke.

Proveriti da li ima kontaktnih sočiva i odstraniti ih. Nastavite da ispirate tokom

najmanje 10 minuta. Hemijske opekotine moraju biti hitno lekarski tretirane.

Odmah potražite medicinsku pomoć. Pozovite Centar za kontrolu trovanja ili lekara.

Isperite kontaminiranu kožu sa dosta vode. Skinite kontaminiranu odeću i obuću.

Nastavite da ispirate tokom najmanje 10 minuta. Hemijske opekotine moraju biti

hitno lekarski tretirane. Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe.

Temeljno očistite cipele pre ponovne upotrebe. Odmah potražite medicinsku

pomoć. Pozovite Centar za kontrolu trovanja ili lekara.

4.1 Opis mera prve pomoći

Izneti povređenu osobu nа svež vаzduh i obezbediti da se odmara u položаju koji ne

ometa disanje. Ukoliko ne diše, ukoliko je disanje nepravilno ili ukoliko dođe do

zastoja u disanju, pružite veštačko disanje ili kiseonik od strane stručnog osoblja.

Ukoliko je bez svesti, stavite u položaj za oporavak i hitno dovedite medicinsku

pomoć. Održavajte otvorenu cirkulaciju vazduha. Olabavite tesne delove odeće

kao što su kragna, kravata, kaiš ili traka oko pojasa. Odmah potražite medicinsku

pomoć. Pozovite Centar za kontrolu trovanja ili lekara.

Gutanje

Udisanje

Dodir sa očima

:

:

:

:

Zaštita osoba koje pružaju

prvu pomoć

:

GLAVA 4: Mere prve pomoći

4.2 Najznačajniji simptomi i efekti, i akutni i produženi

Moguća akutna dejstva na zdravlje

Udisanje

:

Može osloboditi gas, isparenja ili prašinu koja je veoma nadražujuća ili korozivna za

respiratorni sistem.

Korozivno za digestivni trakt. Izaziva opekotine. Može izazvati opekotine u ustima,

grlu i želucu.

:

Gutanje

Dodir sa kožom

:

Izaziva teške opekotine.

Dovodi do teškog oštećenja oka

:

Dodir sa očima

Znaci/simptomi prekomerne izloženosti

Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke.

Ukoliko se sumnja da su pare još prisutne, spasilac treba da nosi odgovarajuću

masku ili samostalni aparat za disanje. Kontaminiranu odeću oprati temeljno vodom

pre skidanja ili skinuti uz upotrebu zaštitnih rukavica.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

3/13

16 Decembar 2013

Puremel

GLAVA 4: Mere prve pomoći

Napomena za lekara

Tretirajte simptome kada se jave. Ukoliko su progutane ili udahnute velike količine

materijala, odmah kontaktirajte specijalistu za slučajeve trovanja.

:

Specifični tretmani

Dodir sa kožom

Gutanje

Udisanje

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

iritacija respiratornih organa

kašljanje

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

bolovi u stomaku

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

bol ili iritacija

crvenilo

može doći do pojave plikova

:

:

:

Dodir sa očima

:

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

suzenje očiju

crvenilo

4.3 Indikacija da je potrebna bilo kakva neposredna medicinska pomoć i poseban tretman

Nema specifičnog tretmana.

:

U slučaju požara odmah izolujte mesto nesreće udaljavanjem svih ljudi iz okoline.

Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke.

Opasni zapaljivi proizvodi

Opasnost od supstance ili

smeše

Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materije:

oksidi fosfora

halogenisana jedinjenja

oksid/oksidi metala

Ako je posuda izložena plamenu ili zagrevanju, doći će do porasta pritiska i posuda

se može rasprsnuti.

Vatrogasci treba da nose odgovarajuću zaštitnu opremu i respiratorne maske

(SCBA) koje mogu funkcionisati pod pozitivnim pritiskom i pokrivaju celo lice.

Specijalna zaštitna

oprema za vatrogasce

U slučaju požara upotrebite vodeni sprej (maglu), penu, prah ili CO2.

5.1 Sredstvo za gašenje požara

:

:

:

Nije poznato.

Odgovarajući materijal za

gašenje požara

:

Neodgovarajući materijal

za gašenje požara

:

GLAVA 5 : Mere zaštite od požara

5.2 Posebne opasnosti koje nastaju od supstance ili smeše

5.3 Savet za vatrogasce

Specifične mere

predostrožnosti za

vatrogasce

:

GLAVA 6 : Mere u slučaju hemijskog udesa

6.1 Lične mere predostrožnosti, zaštitna oprema i procedure u hitnim slučajevima

Za osoblje koje ne reaguje

u hitnim slučajevima

:

Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke.

Udaljiti neovlašćene i nezaštićene osobe. Izbegavati diranje ili hodanje po prosutom

materijalu. Ne udisati pare ili maglu. Obezbedite odgovarajuću ventilaciju. U

uslovima neodgovarajuće ventilacije koristiti odgovarajući pribor za disanje. Stavite

ogovarajuću ličnu zaštitnu opremu.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

4/13

16 Decembar 2013

Puremel

GLAVA 6 : Mere u slučaju hemijskog udesa

6.2 Predostrožnosti za

zaštitu sredine

Zaustaviti curenje, ako se to može uraditi bez opasnosti. Pomeriti posude iz

prostora u kome je došlo do prolivanja. Prosutoj supstanci prići iz smera vetra.

Sprečite izlivanje u kanalizaciju, vodene tokove, podrume ili zatvorene prostore.

Isperite prosutu tečnost u postrojenje za obradu otpadnih tečnosti ili nastavite po

sledećim uputstvima. Ogradite i pokupite prosuti materijal sa nezapaljivim

upijajućim materijalom poput peska, zemlje, vermiculita ili diatomejske zemlje i

stavite u kontejner za odlaganje u skladu sa lokalnim propisima. Kontaminirani

materijal za apsorpciju može predstavljati podjednaku opasnost kao i prosuti

materijal.

Izbegavajte širenje prosutog materijala, njegovo oticanje i kontakt sa zemljom,

vodenim tokovima, odvodnim kanalima ili kanalizacijom. Obavestite odgovarajuće

vlasti ukoliko je proizvod izazvao zagađenje okruženja (kanalizacije, vodenih tokova,

zemljišta ili vazduha).

Veliko prolivanje

:

Zaustaviti curenje, ako se to može uraditi bez opasnosti. Pomeriti posude iz

prostora u kome je došlo do prolivanja. Ukoliko je rastvorno u vodi, razblažiti vodom

i obrisati. Alternativno, ili ako nije rastvorno u vodi, apsorbovati inertnim suvim

materijalom i smestiti u odgovarajuću posudu za odlaganje otpada.

Malo prolivanje

:

6.3 Metode i materijali za ograničavanje i čišćenje

Za osoblje koje reaguje u

hitnim slučajevima

:

6.4 Preporuke za druga

poglavlja

Za informacije o kontaktu u hitnim slučajevima, videti Odeljak 1.

Za informacije o odgovarajućoj opremi za ličnu zaštitu, videti Odeljak 8.

Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti Odeljak 13.

Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa iscurelim materijalom,

uzeti u obzir bilo koju informaciju o odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u

Odeljku 8. Takođe videti informacije u "Za osoblje koje ne učestvuje u vanrednim

situacijama''.

:

:

Skladištite između sledećih temperatura: 5 do 25°C (41 do 77°F). Skladištite u

skladu sa lokalnim propisima. Skladištite u originalnoj ambalaži zaštićeno od

direktne sunčeve svetlosti na suvom, hladnom i dobro provetrenom mestu daleko

od nekompatibilnih materijala (videti poglavlje 10) i hrane i pića. Čuvati udaljeno od

kiselina. Pre upotrebe držite kontejner čvrsto zatvoren i zapečaćen. Posude koje

su bile otvorene treba pažljivo zatvoriti i držati u uspravnom položaju da bi se

sprečilo curenje. Nemojte skladištiti u neobeleženim kontejnerima. Koristiti

odgovarajuću posudu da se izbegne zagađenje okoline.

GLAVA 7: Rukovanje i skladištenje

Informacije u ovom odeljku sadrže opšte savete i smernice. Za bilo koju informaciju specifičnu za određenu upotrebu,

dostupnu u scenarijima izloženosti, treba pogledati Spisak Odobrenih upotreba u Poglavlju 1.

7.1 Mere predostrožnosti bezbednog rukovanja

Mere zaštite

:

Savet o opštoj

profesionalnoj higijeni

:

7.2 Uslovi bezbednog

skladištenja, uključujući

bilo koje nekompatibilnosti

Koristite adekvatnu opremu za ličnu zaštitu (videti glavu 8). Sprečite da dospe u oči,

na kožu ili odeću. Ne udisati pare ili maglu. Nemojte gutati. Izbegаvаti oslobаđаnje

u životnu sredinu. Ukoliko se prilikom normalne upotrebe materijala pojavi opasnost

po disanje, koristite isključivo odgovarajuću ventilaciju ili nosite odgovarajuće

aparate za disanje. Držite u originalnom kontejneru ili alternativnom, odobrenom,

napravljenom od kompatibilnog materijala, i držite čvrsto zatvorenim kada nije u

upotrebi. Držati dalje od kiselina. Mešanjem ovog proizvoda sa kiselinama ili

amonijakom dolazi do izdvajanja gasovitog hlora.

Radnici treba da operu ruke i lice pre jela, pića i pušenja. Za dodatne informacije o

higijenskim merama, takođe videti Odeljak 8.

:

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

5/13

16 Decembar 2013

Puremel

GLAVA 7: Rukovanje i skladištenje

7.3 Specifične konačne upotrebe

Preporuke

:

Rešenja specifična za

industrijski sektor

:

Nije primenljivo dok Scenario izloženosti ne bude dostupan.

Nije primenljivo dok Scenario izloženosti ne bude dostupan.

Zaštita za ruke

(EN 374)

Ukoliko procena opasnosti to nalaže, pravilno koristiti pogodan pribor za disanje

koji prečišćava vazduh ili ima dovod vazduha i koji je u skladu sa odobrenim

standardom. Izbor pribora za disanje mora biti zasnovan na poznatim ili

predviđenim nivoima izloženosti, opasnostima od proizvoda i granicama unutar

kojih izabrani pribor može bezbedno funkcionisati.

Jako preporučeno : Rukavice - butil guma , nitril guma ( Vreme zaštite: 1- 4 sata ) .

Jako preporučeno : Naočare, štitnik za lice ili zaštita za celo lice.

Zaštita očiju/lica

(EN 166)

Respiratorna zaštita

(EN 143, 14387)

:

:

:

Zaštita za kožu

Lična zaštitna odeća za telo treba da bude izabrana na bazi zadatka koji će se

izvršavati i rizika koji su uključeni, i treba da bude odobrena od strane stručnjaka

pre rukovanja proizvodom.

:

Odgovarajuće mere

predostrožnosti

:

Ukoliko se prilikom upotrebe stvaraju prašina, dim, gas, isparenja ili magla, koristite

zatvorene prostore uz lokalnu izduvnu ventilaciju ili druge mere predostrožnosti

kako bi izloženost radnika bila ispod preporučenih ili dozvoljenih granica. Mogu da

se zahtevaju mere predostrožnosti radi kontrole primarnih i sekundarnih rizika

vezanih za ovaj proizvod.

Oprati temeljno ruke, podlaktice i lice nakon rukovanja sa hemikalijama, a pre jela,

pušenja, upotrebe toaleta i na kraju radnog dana. Za odstranjivanje potencijalno

kontaminirane odeće koristite odgovarajuće tehnike. Oprati kontaminiranu odeću

pre ponovne upotrebe. Obezbedite da tuš za ispiranje očiju i bezbednosni tuševi

budu u blizini radne zone.

8.2 Kontrole izloženosti

Higijenske mere

:

DNEL vrednosti nisu primenljive za smešu.

Koncentracije predviđenog efekta

DNEL vrednosti nisu primenljive za smešu.

GLAVA 8: Kontrola izlaganja/lična zaštita

8.1 Kontrolni parametri

Nivoi izvedenog efekta

Mere lične zaštite

Zaštita tela

(EN 14605)

:

Zaštita drugih delova

kože

Termičke opasnosti

:

Odgovarajuću obuću i sve dodatne mere zaštite kože treba izabrati na osnovu

zadatka koji se izvodi i prisutnih rizika. Rukovanje ovim proizvodima prethodno

treba da odobri specijalista.

Nije primenljivo.

Ime proizvoda/sastojka

Granične vrednosti izlaganja

Granične vrednosti izlaganja za profesionalne korisnike

chlorine

EU OEL (Evropa, 12/2009).

STEL: 1.5 mg/m³ 15 minuti.

STEL: 0.5 ppm 15 minuti.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

6/13

16 Decembar 2013

Puremel

GLAVA 8: Kontrola izlaganja/lična zaštita

Kontrole izloženosti

okruženja

:

Treba proveriti emisiju iz ventilacije ili radne opreme za obradu, radi utvrđivanja da

li su u skladu sa zahtevima zakonskih propisa o zaštiti okruženja. U nekim

slučajevima uređaji za pranje gasa, filteri ili tehničke modifikacije opreme za obradu

biće neophodni radi smanjenja emisije do prihvatljivih nivoa.

GLAVA 9: Fizička i hemijska svojstva

Fizičko stanje

Tačka topljenja/tačka

mržnjenja

Inicijalna tačka ključanja i

opseg ključanja

Pritisak pare

Relativna gustina

Gustina pare

Rastvorljivost(i)

Tečnost.

1.18 do 1.22

Lako se rastvara u sledećim materijalima: hladnoj vodi i toploj vodi.

Na hlor

Miris

pH

Žuta. [Svetla]

Boja

Brzina isparavanja

Temperatura spontanog

paljenja

Tačka paljenja

> 100°C

13.5 do 14 [Konc. (%w/w): 100%]

Prag mirisa

Koeficijent raspodele u

sistemu n-oktanol/voda

Eksplozivna svojstva

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Oksidaciona svojstva

:

9.1 Informacije o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

Izgled

9.2 Ostali podaci

Vreme sagorevanja

Stepen sagorevanja

:

:

Temperatura raspadanja

:

Nema dodatnih informacija.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Nije primenljivo.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Viskoznost

:

Gornje/donje granice

zapaljivosti ili eksplozivnosti

:

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Zapaljivost (čvrsta materija,

gas)

:

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

7/13

16 Decembar 2013

Puremel

10.6 Opasni proizvodi

razlaganja

10.4 Uslovi koje treba

izbegavati

Nema specifičnih podataka.

U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksičan gas

Ovaj proizvod je stabilan.

10.2 Hemijska stabilnost

:

:

:

10.5 Nekompatibilni

materijali

:

10.3 Mogućnost od opasnih

reakcija

:

Pod određenim uslovima skladištenja ili upotrebe može doći do opasnih reakcija ili

nestabilnosti.

Uslovi mogu obuhvatiti i sledeće:

dodir sa kiselinama

Reakcije mogu obuhvatiti i sledeće:

oslobađanje otrovnog gasa

GLAVA 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost

:

Za ovaj proizvod ili njegove sastojke nisu dostupni specifični rezultati testova koji se

odnose na reaktivnost.

Ekstremno reaktivan ili nekompatibilan sa sledećim materijalima: kiseline.

Mešanjem ovog proizvoda sa kiselinama ili amonijakom dolazi do izdvajanja

gasovitog hlora.

Akutna toksičnost

natrijum hipohlorit

LD50 Kožni

>10000 mg/kg

LD50 Oralno

Pacov

5230 mg/kg

Ime proizvoda/sastojka

Rezultat

Vrste

Doza

Izlaganje

Karcinogenost

Mutagenost

Teratogenost

Reproduktivna toksičnost

Iritacija/Korozija

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Sredstvo koje povećava osetljivost

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

GLAVA 11: Toksikološke informacije

11.1 Informacije o toksikološkim efektima

Procene akutne toksičnosti

Oralno

4926.1 mg/kg

Put

ATE vrednost

Toksičnost specifičnog ciljanog organa (pojedinačno izlaganje)

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

8/13

16 Decembar 2013

Puremel

GLAVA 11: Toksikološke informacije

Moguća hronična dejstva na zdravlje

Moguća akutna dejstva na zdravlje

Udisanje

:

Može osloboditi gas, isparenja ili prašinu koja je veoma nadražujuća ili korozivna za

respiratorni sistem.

Korozivno za digestivni trakt. Izaziva opekotine. Može izazvati opekotine u ustima,

grlu i želucu.

:

Gutanje

Dodir sa kožom

:

Izaziva teške opekotine.

Dovodi do teškog oštećenja oka

:

Dodir sa očima

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Opšte

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Karcinogenost

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Mutagenost

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Teratogenost

:

Efekti na razvoj

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Efekti na plodnost

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Simptomi koji se odnose na fizičke, hemijske i toksikološke karakteristike

Dodir sa kožom

Gutanje

Udisanje

Nema specifičnih podataka.

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

bolovi u stomaku

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

bol ili iritacija

crvenilo

može doći do pojave plikova

:

:

:

Dodir sa očima

:

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

suzenje očiju

crvenilo

Toksičnost specifičnog ciljanog organa (ponovljeno izlaganje)

Opasnost od udisanja

Odloženi i neposredni efekti i hronični efekti kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Kratkotrajno izlaganje

Dugotrajno izlaganje

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Informacija o verovatnim

putevima izlaganja

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Potencijalni neposredni

efekti

:

Potencijalni zakasneli

efekti

:

Potencijalni neposredni

efekti

:

Potencijalni zakasneli

efekti

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Ostali podaci

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

9/13

16 Decembar 2013

Puremel

GLAVA 12: Ekološke informacije

12.3 Potencijal biološke akumulacije

12.6 Ostali nepoželjni efekti

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

12.1 Toksičnost

kalijum hidroksid

Akutni LC50 80 mg/l

Ribe

96 sati

natrijum hipohlorit

Akutni EC50 0.071 mg/l

Dafnija

48 sati

Ime proizvoda/sastojka

Vrste

Rezultat

Izlaganje

12.2 Postojanost i razgradivost

Zaključak/Pregled

:

Pretežno neorganski proizvod. Informacije o biološkoj razgradivosti odnose se samo

na organske komponente.

PBT

:

Nije primenljivo.

vPvB

:

Nije primenljivo.

12.4 Prenos putem zemljišta

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

:

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Koeficijent zemljišno/

vodene raspodele (K

OC

)

:

Nije odredjeno za smešu.

Pokretljivost

:

Nije odredjeno za smešu.

Zaključak/Pregled

:

Nije odredjeno za smešu.

Katalog Evropskog otpada (EWC)

Opasni otpad

:

Stvaranje otpada treba izbegavati ili svesti na najmanju moguću meru gde god je to

moguće. Prazni kontejneri ili lajneri mogu zadržati ostatke proizvoda. Supstance i

posude moraju biti uklonjene na bezbedan način. Veće količine ostataka otpadnog

proizvoda ne treba da se odstranjuju putem kanalizacije već da se obrade u

odgovarajućoj fabrici za obradu otpadnih voda. Odložite višak proizvoda i proizvod

koji se ne može reciklirati preko ovlašćenog preduzimača za odlaganje otpada.

Odlaganje ovog proizvoda, njegovih rastvora i bilo kojih sporednih proizvoda mora

uvek biti u skladu sa zakonima o zaštiti životne sredine, zakonima o odlaganju

otpada kao i svim zahtevima lokalnih vlasti. Izbegavajte širenje prosutog materijala,

njegovo oticanje i kontakt sa zemljom, vodenim tokovima, odvodnim kanalima ili

kanalizacijom.

:

Metode odlaganja

GLAVA 13: Postupanje sa otpadom

Informacije u ovom odeljku sadrže opšte savete i smernice. Za bilo koju informaciju specifičnu za određenu upotrebu,

dostupnu u scenarijima izloženosti, treba pogledati Spisak Odobrenih upotreba u Poglavlju 1.

13.1 Metode obrade otpada

Proizvod

Pakovanje

Kod otpada

Označavanje otpada

Metode odlaganja

:

20 01 15*

alkalije

Stvaranje otpada treba izbegavati ili svesti na najmanju moguću meru gde god je to

moguće. Otpad od pakovanja treba da se reciklira.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

10/13

16 Decembar 2013

Puremel

GLAVA 13: Postupanje sa otpadom

Posebne mere

predostrožnosti

:

Supstance i posude moraju biti uklonjene na bezbedan način. Treba paziti pri

rukovanju ispražnjenim kontejnerima koji jos nisu očišćeni ili isprani. Prazni

kontejneri ili lajneri mogu zadržati ostatke proizvoda. Izbegavajte širenje prosutog

materijala, njegovo oticanje i kontakt sa zemljom, vodenim tokovima, odvodnim

kanalima ili kanalizacijom.

KOROZIVNA

TEČNOST, BAZNA,

NEORGANSKA, N.D.

D. (kalijum hidroksid,

natrijum hipohlorit)

CORROSIVE LIQUID,

BASIC, INORGANIC,

N.O.S. (Potassium

hydroxide, Sodium

hypochlorite)

Corrosive liquid, basic,

inorganic, n.o.s.

(Potassium hydroxide,

Sodium hypochlorite)

UN3266

KOROZIVNA

TEČNOST, BAZNA,

NEORGANSKA, N.D.

D. (kalijum hidroksid,

natrijum hipohlorit)

UN3266

UN3266

UN3266

GLAVA 14: Transportne informacije

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 UN broj

14.2

Odgovarajuće UN

ime isporuke

14.3 Klase

opasnosti pri

transportu

14.4 Ambalažna

grupa

ADN/ADNR

14.5 Opasnosti po

okolinu

14.6 Posebne

mere

predostrožnosti

za korisnika

14.7 Transport na veliko u

skladu sa Aneksom II

MARPOL-a 73/78 i IBC

Kodom

:

Nije primenljivo.

Nijedno.

Nijedno.

None.

None.

Drugi propisi EU

Nije primenljivo.

Aneks XVII - Ograničenja

proizvodnje, plasiranja

na tržište i upotrebe

određenih opasnih

supstanci, smeša i

predmeta

:

GLAVA 15: Regulativne informacije

15.1 Regulative/zakoni o bezbednosti, zdravlju i okruženju, specifični za supstancu ili smešu

EU Propis (EC) Br. 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV - Lista supstanci koje podležu autorizaciji

Materije sa visokom opasnošću

Nijedan od sastojaka nije na listi.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

11/13

16 Decembar 2013

Puremel

GLAVA 15: Regulativne informacije

Nacionalni propisi

***Serbia***

15.2 Procena hemijske

bezbednosti

Ovaj proizvod sadrži supstance za koje se i dalje zahtevaju procene o hemijskoj

bezbednosti.

:

fosfatisredstvo za beljenje na bazi hloraSadrži sredstva za dezinfekciju

Sastav proizvoda u skladu sa regulativom o deterdžentima 648/2004/EC:

Bezbednosni list je formiran u skladu sa važećim zakonima RS:

- Zakon o hemikalijama (Sl. glasnik RS, br. 36/09 i 88/10)

- Samo za biocidne proizvode: Zakon o biocidnim proizvodima (Sl. glasnik RS, br. 36/09 i 88/10)

- Zakon o prevozu opasnih materija (Sl. glasnik RS, br. 36/09)

- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda (Sl. glasnik RS, br.

59/10 i 25/11)

- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa

Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS, br. 64/10 i 26/11)

- Spisak klasifikovanih supstanci (Sl. glasnik RS, br.82/2010)

Označava informacije koje su promenjene u odnosu na prethodno izdate verzije.

GLAVA 16: Ostale informacije

Pun tekst skraćenih H izjava

:

Skraćenice i akronimi

:

ADN = Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnog tereta unutrašnjim

plovnim putem

ADR = Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnog tereta u drumskom

saobraćaju

ATE = Procena akutne toksičnosti

BCF = Faktor biokoncentracije

CLP = Uredba o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju [Regulation (EC) No.

1272/2008]

DNEL = Izvedeni nivo bez uticaja

DPD = Direktiva o opasnim preparatima [1999/45/EC]

EK = Evropska Komisija

EUH izjava = CLP-izjava o specifičnoj opasnosti

IATA = Međunarodna asocijacija za vazdušni prevoz

IBC = Kontejner srednjeg opsega

IMDG = Međunarodni prekomorski transport opasne robe

LogPow = logaritamski koeficijent raspodele oktanol/voda

MARPOL 73/78 = Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađivanja sa brodova,

1973 modifikovana Protokolom iz 1978. ("Marpol" = marine pollution)

OEL = Profesionalni limit izloženosti

PBT = Perzistento, bioakumulativno i toksično

PNEC = Preporučena koncentracija bez uticaja

REACH = Uredba o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničenju hemikalija

[Regulation (EC) No. 1907/2006]

RID = Uredba o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe

REACH # = REACH registracioni broj

vPvB = Veoma perzistente i veoma bioakumulativne

Procedure korišćene za izvođenje klasifikacije na osnovu Propisa (EC) Br. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikacija

Dokazivanje

Skin Corr. 1, H314

Na osnovu rezultata testa

H302

Štetno ako se proguta

H314

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.

H400

Veoma toksično po živi svet u vodi

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

12/13

16 Decembar 2013

Puremel

GLAVA 16: Ostale informacije

16 Decembar 2013

Datum štampanja

Datum izdavanja/ Datum

revizije

Verzija

Navedene informacije su tačne u skladu sa sastavom proizvoda koji je naveo proizvođač. Kako su podaci,

standardi i regulative podložni promeni, a uslovi i način upotrebe proizvoda nisu u našoj nadležnosti, NE

POSTOJI GARANCIJA ZA KOMPLETNOST ILI TAČNOST OVIH INFORMACIJA.

Obaveštenje za korisnika

Datum prethodnog izdanja

:

:

:

:

R22 Štetno ako se proguta.

R34 Izaziva opekotine.

R35 Izaziva teške opekotine.

R31 U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksičan gas.

R50 Veoma toksično po vodene organizme.

Pun tekst skraćenih R

rečenica

:

Korozivno - Korozivno

Štetno - Štetno

Opasno po životnu sredinu - Opasno za životnu sredinu

:

Pun tekst klasifikacija [DSD/

DPD]

16 Decembar 2013

Nema prethodne potvrde

Pun tekst klasifikacija [CLP/

GHS]

:

Acute Tox. 4, H302

AKUTNA TOKSIČNOST: ORALNO - Kategorija 4

Aquatic Acute 1, H400

OPASNOST PO VODENU ŽIVOTNU SREDINU

(AKUTNO) - Kategorija 1

Skin Corr. 1, H314

KOROZIVNO OŠTEĆENJE/ IRITACIJA KOŽE -

Kategorija 1

Skin Corr. 1A, H314

KOROZIVNO OŠTEĆENJE/ IRITACIJA KOŽE -

Kategorija 1A

Skin Corr. 1B, H314

KOROZIVNO OŠTEĆENJE/ IRITACIJA KOŽE -

Kategorija 1B

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

13/13

16 Decembar 2013