Provenge

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

автоложни периферни кръвни мононуклеарни клетки включително най-малко 50 милиона автоложна CD54 + клетки активизирам с простатата кисела фосфатаза гранулоцит-макрофагите колония стимулиращ фактор

Предлага се от:

Dendreon UK Ltd

АТС код:

L03AX17

INN (Международно Name):

autologous peripheral-blood mononuclear cells activated with prostatic acid phosphatase granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (sipuleucel-T)

Терапевтична група:

Други имуностимуланти

Терапевтична област:

Простатни неоплазми

Терапевтични показания:

Provenge е показан за лечение на асимптоматични или минимално симптоматично метастатичен (висцерална) кастрира устойчиви рак на простатата при мъжките възрастни, в когото химиотерапия не е още клинично посочено.

Каталог на резюме:

Revision: 1

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2013-09-06

Листовка

                29
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
30
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PROVENGE 50 X 10
6 CD54
+ КЛЕТКИ/250 ML ИНФУЗИОННА ДИСПЕРСИЯ
Автоложни мононуклеарни клетки от
периферна кръв, активирани с PAP-GM-CSF
Сипулевцел-T (Sipuleucel-T)
▼ Това лекарство подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Provenge и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде прил
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
▼ Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Provenge 50 x 10
6
CD54
+
клетки/250 ml инфузионна дисперсия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
2.1
ОБЩО ОПИСАНИЕ
Автоложни мононуклеарни клетки от
периферна кръв, активирани с PAP-GM-CSF
(Сипулевцел-T (Sipuleucel-T)).
2.2
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един сак съдържа автоложни
мононуклеарни клетки от периферна
кръв, активирани с PAP-
GM-CSF (простатна кисела
фосфатаза–гранулоцитно-макрофагеален
колония-стимулиращ
фактор), включващ минимум 50 x 10
6
автоложни CD54
+
клетки.
Клетъчният състав и броят на клетките
за една доза Provenge ще варира според
левкоферезата
на пациента. Освен
антиген-представящи клетки (antigen presenting
cells, APC), крайният
продукт следователно съдържа T-клетки,
B-клетки, естествени клетки-убийци
(natural killer,
NK) и 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 19-05-2015
Данни за продукта Данни за продукта испански 19-05-2015
Листовка Листовка чешки 19-05-2015
Данни за продукта Данни за продукта чешки 19-05-2015
Листовка Листовка датски 19-05-2015
Данни за продукта Данни за продукта датски 19-05-2015
Листовка Листовка немски 19-05-2015
Данни за продукта Данни за продукта немски 19-05-2015
Листовка Листовка естонски 19-05-2015
Данни за продукта Данни за продукта естонски 19-05-2015
Листовка Листовка гръцки 19-05-2015
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 19-05-2015
Листовка Листовка английски 19-05-2015
Данни за продукта Данни за продукта английски 19-05-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-05-2015
Листовка Листовка френски 19-05-2015
Данни за продукта Данни за продукта френски 19-05-2015
Листовка Листовка италиански 19-05-2015
Данни за продукта Данни за продукта италиански 19-05-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-05-2015
Листовка Листовка латвийски 19-05-2015
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 19-05-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-05-2015
Листовка Листовка литовски 19-05-2015
Данни за продукта Данни за продукта литовски 19-05-2015
Листовка Листовка унгарски 19-05-2015
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 19-05-2015
Листовка Листовка малтийски 19-05-2015
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 19-05-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-05-2015
Листовка Листовка нидерландски 19-05-2015
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 19-05-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-05-2015
Листовка Листовка полски 19-05-2015
Данни за продукта Данни за продукта полски 19-05-2015
Листовка Листовка португалски 19-05-2015
Данни за продукта Данни за продукта португалски 19-05-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-05-2015
Листовка Листовка румънски 19-05-2015
Данни за продукта Данни за продукта румънски 19-05-2015
Листовка Листовка словашки 19-05-2015
Данни за продукта Данни за продукта словашки 19-05-2015
Листовка Листовка словенски 19-05-2015
Данни за продукта Данни за продукта словенски 19-05-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-05-2015
Листовка Листовка фински 19-05-2015
Данни за продукта Данни за продукта фински 19-05-2015
Листовка Листовка шведски 19-05-2015
Данни за продукта Данни за продукта шведски 19-05-2015
Листовка Листовка норвежки 19-05-2015
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 19-05-2015
Листовка Листовка исландски 19-05-2015
Данни за продукта Данни за продукта исландски 19-05-2015
Листовка Листовка хърватски 19-05-2015
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 19-05-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-05-2015

Преглед на историята на документите