PritorPlus

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • PritorPlus
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • PritorPlus
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Агенти, действащи върху системата ренин ангиотензин
 • Терапевтична област:
 • Хипертония
 • Терапевтични показания:
 • Лечение на есенциална хипертония. PritorPlus с фиксирана комбинация дози (40 mg телмисартана / 12. 5 mg hydrochlorothiazide 80 mg телмисартан / 12. 5 mg гидрохлоротиазида) е показан за пациенти, чието кръвно налягане не е достатъчно контролирано на телмисартан самостоятелно. PritorPlus с фиксирана комбинация дози (80 mg телмисартан / hydrochlorothiazide 25 mg) е показан за пациенти, чието кръвно налягане не е достатъчно контролирано в PritorPlus (80 мг телмисартана / 12. 5 mg гидрохлоротиазида) или пациенти, които преди това са били регистрирани на телмисартана или гидрохлоротиазида отделно.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 33

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000414
 • Дата Оторизация:
 • 21-04-2002
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000414
 • Последна актуализация:
 • 24-03-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/562547/2015

EMEA/H/C/000414

Резюме на EPAR за обществено ползване

PritorPlus

telmisartan / hydrochlorothiazide

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) зa

PritorPlus. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на PritorPlus.

Какво представлява PritorPlus?

PritorPlus представлява лекарство, съдържащо две активни вещества — телмисартан

(telmisartan)и хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide). Предлага се под формата на таблетки

(150 mg или 80 mg телмисартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид; 80 mg телмисартан и 25 mg

хидрохлоротиазид).

За какво се използва PritorPlus?

PritorPlus се използва при възрастни пациенти с есенциална хипертония (високо кръвно

налягане), която не е адекватно контролирана със самостоятелна употреба на телмисартан.

„Есенциална“ означава, че няма ясна причина за хипертонията.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва PritorPlus?

PritorPlus се приема през устата веднъж дневно с течност, със или без храна. Дозата PritorPlus

зависи от дозата телмисартан, която пациентът е приемал преди това: пациентите, приемали

40 mg телмисартан, трябва да вземат таблетките от 40/12,5 mg, а пациентите, получавали 80 mg

телмисартан, трябва да вземат таблетките от 80/12,5 mg. Таблетките от 80/25 mg се използват

при пациенти, чието кръвно налягане не се контролира с таблетките от 80/12,5 mg или които са

PritorPlus

EMA/562547/2015

Страница 2/3

били стабилизирани чрез двете активни вещества, приемани поотделно, преди да преминат към

PritorPlus.

Как действа PritorPlus?

PritorPlus съдържа две активни вещества — телмисартан и хидрохлоротиазид.

Телмисартан е „ангиотензин ІІ рецепторен антагонист“, което означава, че блокира действието на

хормон, наречен ангиотензин ІІ, в организма. Ангиотензин II е мощен вазоконстриктор (вещество,

което свива кръвоносните съдове). Като блокира рецепторите, с които обикновено се свързва

ангиотензин II, телмисартан спира действието на хормона и позволява на кръвоносните съдове да

се разширят.

Хидрохлоротиазид е диуретик, който представлява друг вид лечение за хипертония. Той действа,

като повишава отделянето на урина, като по този начин се намалява количеството на течностите

в кръвта и кръвното налягане спада.

Комбинацията от двете активни вещества има натрупващ се ефект и понижава в по-голяма степен

кръвното налягане в сравнение със самостоятелната им употреба. Чрез понижаване на кръвното

налягане се намаляват рисковете, свързани с високото кръвно налягане, например рискът от

получаване на удар.

Как е проучен PritorPlus?

PritorPlus е проучен в пет основни проучвания при 2985 пациенти с лека до умерена хипертония.

При четири от тези проучвания PritorPlus е сравнен с плацебо (сляпо лечение) и с телмисартан,

прилаган самостоятелно, при общо 2272 пациенти. Петото проучване сравнява ефектите на

продължаването на лечението с таблетки 80/12,5 mg с преминаване към таблетки 80/25 mg при

713 пациенти, които не са се повлияли от таблетките 80/12,5 mg. При всички проучвания

основната мярка за ефективност е понижаването на диастолното кръвно налягане (кръвното

налягане, измерено между два удара на сърцето).

Какви ползи от PritorPlus са установени в проучванията?

PritorPlus е по-ефективен за понижаване на диастолното кръвно налягане от самостоятелно

приеман телмисартан и от плацебо . При пациенти, които не се повлияват от таблетки

80/12,5 mg, преминаването към таблетки 80/25 mg е по-ефективно за понижаване на

диастолното кръвно налягане, отколкото продължаването на лечението с по-ниската доза.

Какви са рисковете, свързани с PritorPlus?

Най-честата нежелана реакция при PritorPlus (наблюдавана при 1 до 10 на 100 пациенти) е

замаяност. За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени при PritorPlus,

вижте листовката.

Не трябва да се прилага при бременни жени след първите три месеца на бременността. Не се

препоръчва употреба през първите три месеца от бременността. PritorPlus не трябва да се прилага

също така при хора с тежки чернодробни или бъбречни увреждания или заболявания на жлъчния

мехур, при твърде ниски нива на калий или твърде високи нива на калций в кръвта. При

пациенти с диабет тип 2 или при пациенти с умерени до тежки бъбречни увреждания PritorPlus не

PritorPlus

EMA/562547/2015

Страница 3/3

трябва да се комбинира с лекарства, съдържащи алискирен (също използвани за лечение на

есенциална хипертония). За пълния списък на ограниченията вижте листовката.

Трябва да се внимава, когато PritorPlus се използва с други лекарства, които влияят на нивата на

калия в кръвта. Пълният списък на тези лекарства е даден в листовката.

Защо PritorPlus е разрешен за употреба?

CHMP реши, че ползите от PritorPlus са по-големи от рисковете при лечение на есенциална

хипертония при пациенти, чието кръвно налягане не се контролира подходящо със самостоятелна

употреба на телмисартан. Комитетът препоръча на PritorPlus да бъде издадено разрешение за

употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и ефективна

употреба на PritorPlus?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че PritorPlus се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за PritorPlus, включително подходящи предпазни

мерки за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация за PritorPlus:

На 22 април 2002 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на PritorPlus, валидно

в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за PritorPlus може да се намери на уебсайта на Агенцията:

вema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. За повече

информация относно лечението с PritorPlus прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 08-2015.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: Информация за потребителя

PritorPlus 40 mg/12,5 mg таблетки

телмисартан/хидрохлорoтиазид (telmisartan/hydrochlorothiazide)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции,

уведомете Вашия лекар или

фармацевт.

Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява PritorPlus и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете PritorPlus

Как да приемате PritorPlus

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате PritorPlus

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява PritorPlus и за какво се използва

PritorPlus е комбинация от две активни вещества в една таблетка – телмисартан и

хидрохлорoтиазид. И двете вещества помагат да се контролира високото кръвно налягане.

Телмисартан принадлежи към група лекарствени продукти, наречени рецепторни

антагонисти на ангиотензин ІІ. Ангиотензин ІІ е вещество, образувано във Вашия

организъм, което предизвиква свиване на кръвоносните съдове, като по този начин

повишава кръвното Ви налягане. Телмисартан блокира ефекта на ангиотензин ІІ така, че

кръвоносните съдове се отпускат и кръвното налягане се понижава.

Хидрохлорoтиазид принадлежи към група лекарства, наречени тиазидни диуретици,

които предизвикват увеличаване на отделяното количество урина, водещо до понижаване

на кръвното Ви налягане.

Ако не се лекува, високото кръвно налягане може да увреди кръвоносните съдове в редица

органи, което понякога може да доведе до сърдечни пристъпи, сърдечна или бъбречна

недостатъчност, мозъчен инсулт и слепота. Симптоми, в резултат на високо кръвно налягане,

обикновено не се наблюдават преди да възникнат увреждания в органите. Поради това е важно

редовно да се измерва кръвното налягане, за да се провери дали то е в нормални граници.

PritorPlus се използва за лечение на високо кръвно налягане (есенциална хипертония) при

възрастни, чието кръвно налягане не се контролира достатъчно, когато телмисартан се

използва самостоятелно.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете PritorPlus

Не приемайте PritorPlus

ако сте алергични към телмисартан или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

ако сте алергични към хидрохлорoтиазид или към други лекарства, производни на

сулфонамидите

ако сте бременна след третия месец (по-добре да избягвате употребата на PritorPlus и в

ранна бременност - вижте раздел Бременност)

ако имате тежки чернодробни проблеми като холестаза или жлъчна обструкция (проблем

с дренажа на жлъчката от черния дроб и жлъчния мехур) или каквото и да е друго тежко

чернодробно заболяване

ако имате тежко бъбречно заболяване

ако Вашият лекар установи, че имате ниски нива на калий или високи нива на калций в

кръвта, които не се повлияват от лечение

ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство за

понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете PritorPlus, ако някое от

горепосочените състояния се отнася за Вас.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете PritorPlus, ако страдате или някога сте страдали от

някое от следните състояния или заболявания:

ниско кръвно налягане (хипотония), което е възможно да възникне, ако сте

дехидратирани (прекомерна загуба на вода от организма) или ако имате недостиг на соли,

поради лечение с диуретици (обезводняващи лекарства), диета с ниско съдържание на

сол, диария, повръщане или хемодиализа.

бъбречно заболяване или бъбречен трансплантат

стеноза на реналната артерия (стесняване на кръвоносните съдове на единия или на двата

бъбрека)

чернодробно заболяване

сърдечни проблеми

диабет

подагра

повишени нива на алдостерон (задържане на вода и соли в тялото, придружено от

дисбаланс на различни минерали в кръвта)

системен лупус еритематодес (наричан още “лупус” или “СЛЕ”), заболяване при което

собствената имунна система атакува организма

активната съставка хидрохлоротиазид може да причини необичайна реакция, водеща до

намалено зрение и болка в окото. Това може да са симптоми за повишаване на

вътреочното налагане и може да се случи в рамките на часове до седмици от началото на

приема на PritorPlus. Това може да доведе до трайно увреждане на зрението, ако не се

лекува.

ако сте имали рак на кожата или ако развиете неочаквана кожна лезия по време на

лечението. Лечението с хидрохлоротиазид, особено продължителната употреба на високи

дози, може да повиши риска от някои видове рак на кожата и устните (немеланомен рак

на кожата). Защитете кожата си от излагане на слънце и ултравиолетовите лъчи, докато

приемате PritorPlus.

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете PritorPlus :

ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно

налягане:

-ACE инхибитор (например еналаприл, лизиноприл, рамиприл), особено ако имате

бъбречни проблеми, свързани с диабета.

- алискирен

Вашият лекар може периодично да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане

и количеството на електролитите (напр. калий) в кръвта Ви. Вижте също информацията

озаглавена “Не приемайте PritorPlus”

ако приемате дигоксин.

Трябва да уведомите Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна (или може да забременеете).

PritorPlus не се препоръчва в ранна бременност и не трябва да се приема след третия месец от

бременността, тъй като може сериозно да увреди Вашето дете, ако се използва в този период

(вижте раздел Бременност).

Лечението с хидрохлорoтиазид може да доведе до електролитен дисбаланс на Вашия

организъм. Типичните симптоми на водно-електролитен дисбаланс включват сухота в устата,

слабост, летаргия, сънливост, безпокойство, мускулни болки или крампи, гадене (повдигане),

повръщане, мускулна умора и сърцебиене (повече от 100 удара в минута). Трябва да съобщите

на Вашия лекар, ако почувствате някой от тези симптоми.

Трябва да уведомите Вашия лекар, ако установите повишена чувствителност на кожата си при

излагане на слънце, със симптоми на слънчево изгаряне (такива като зачервяване, сърбеж, оток,

обрив), които се появяват по-често от обикновено.

В случай на операция или анестезия, трябва да съобщите на Вашия лекар, че приемате

PritorPlus.

PritorPlus може да бъде по-малко ефективен при понижаване на кръвното налягане при

чернокожи пациенти.

Деца и юноши

Не се препоръчва употребата на PritorPlus при деца и юноши до 18 години.

Други лекарства и PritorPlus

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства.Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата на

тези лекарства или да вземе други предпазни мерки. В някои случаи може да е необходимо да

спрете използването на някое от лекарствата. Това се отнася особено за лекарствата, посочени

по-долу, когато се използват едновременно с PritorPlus:

лекарства, съдържащи литий, използвани за лечение на някои типове депресия

лекарства, свързани с ниско ниво на калий в кръвта (хипокалиемия), например други

диуретици (обезводняващи лекарства), слабителни (например рициново масло),

кортикостероиди (например преднизон), АКТХ (хормон), амфотерицин

(противогъбично лекарство), карбеноксолон (използван за лечение на язви в устата),

пеницилин G натрий (антибиотик), салицилова киселина и нейните производни

лекарства, които могат да повишат нивото на калий в кръвта, като калий-съхраняващи

диуретици, калиеви добавки, калий-съдържащи солеви

заместители, АСЕ инхибитори, циклоспорин (лекарство за потискане на имунитета) и

други лекарствени продукти, като хепарин натрий (антикоагулант)

лекарства, които се влияят от промени в нивата на калий в кръвта, като лекарства за

сърцето (например, дигоксин) или лекарства за контролиране на сърдечния ритъм

(например, хинидин, дизопирамид, амиодарон, соталол), лекарства, използвани при

психични разстройства (например, тиоридазин, хлорпромазин, левомепромазин) и други

лекарства, като някои антибиотици (например, спарфлоксацин, пентамидин) или някои

лекарства за лечение на алергични реакции (например, терфенадин)

лекарства за лечение на диабет (инсулини или перорални лекарства, като метформин)

холестирамин и колестипол, лекарства за понижаване на нивата на липидите в кръвта

лекарства за повишаване на кръвното налягане, като норадреналин

лекарства за отпускане на мускулите, като тубокурарин

калциеви добавки и/или добавки с витамин D

антихолинергични лекарства (лекарства, използвани за лечение на различни нарушения,

като стомашно-чревни крампи, спазми на пикочния мехур, астма, морска болест,

мускулни спазми, болестта на Паркинсон и за подпомагане на анестезията), като

атропин и бипериден

амантидин (лекарство, което се използва за лечение на болестта на Паркинсон, както и

за лечение или профилактика на някои заболявания, причинявани от вируси)

други лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане, кортикостероиди,

обезболяващи лекарства, (като нестероидни противовъзпалителни средства [НСПВС]),

лекарства за лечение на рак, подагра или артрит

ако приемате ACE инхибитор или алискирен (вижте също информацията озаглавена “ Не

приемайте PritorPlus” и “Предупреждения и предпазни мерки”).

дигоксин

PritorPlus може да увеличи ефекта на понижаване на кръвното налягане на други лекарства,

използвани за лечение на високо кръвно налягане или на лекарства с потенциал за понижаване

на кръвното налягане (напр. баклофен, амифостин). Освен това, ефектът на понижаване на

кръвното налягане може да се усили при употребата на алкохол, барбитурати, наркотични

вещества или антидепресанти. Вие може да усетите това като замайване при изправяне.

Посъветвайте се с Вашия лекар, ако е необходимо да се коригира дозата на другото лекарство,

докато приемате PritorPlus.

Ефектът на PritorPlus може да бъде намален, когато се прилага с НСПВС (нестероидни

противовъзпалителни средства като аспирин или ибупрофен).

PritorPlus с храна и алкохол

Можете да приемате PritorPlus със или без храна.

Избягвайте да консумирате алкохол докато не се консултирате с Вашия лекар. Алкохолът може

да понижи кръвното Ви налягане и/или да повиши риска да почувствате замайване или

прималяване.

Бременност и кърмене

Бременност

Трябва да уведомите Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна (или може да забременеете).

Обикновено, Вашият лекар ще Ви посъветва да преустановите приема на PritorPlus преди да

забременеете или веднага щом разберете, че сте бременна и ще Ви посъветва да приемате

друго лекарство, вместо PritorPlus. PritorPlus не се препоръчва по време на бременност и не

трябва да се приема, ако сте бременна след третия месец, тъй като може сериозно да увреди

Вашето дете, ако се използва след третия месец от бременността.

Кърмене

Информирайте Вашия лекар, ако кърмите или имате намерение да кърмите. PritorPlus не се

препоръчва на майки, които кърмят и Вашият лекар може да Ви назначи друго лечение, ако

искате да кърмите.

Шофиране и работа с машини

Някои хора се чувстват замаяни или изморени когато приемат PritorPlus. Ако се почувствате

замаяни или изморени, не шофирайте и не работете с машини.

PritorPlus съдържа млечна захар (лактоза) и сорбитол.

Ако имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с Вашия лекар, преди да

започнете приема на PritorPlus.

3.

Как да приемате PritorPlus

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е една таблетка дневно.

Опитайте се да приемате таблетка по едно и също време всеки ден. Може да приемате

PritorPlus с или без храна. Таблетките трябва да се поглъщат с малко вода или друга

безалкохолна напитка. Важно е да приемате PritorPlus всеки ден, докато Вашия лекар не Ви

посъветва друго.

Ако Вашият черен дроб не функционира правилно, обичайната доза не трябва да надвишава

40 mg/12,5 mg веднъж дневно.

Ако сте приели повече от необходимата доза PritorPlus

Ако случайно приемете твърде много таблетки, може да изпитате някои симптоми, като

понижено кръвно налягане и ускорен сърдечен ритъм. Съобщават се също и забавен сърдечен

ритъм, замаяност, повръщане, намалена бъбречна функция, включително бъбречна

недостатъчност. Хидрохлортиазид, като компонент може да доведе до значимо понижаване

както на кръвното налягане, така и до понижаване нивата на калий в кръвта, които могат да

бъдат причина за гадене, сънливост и мускулни спазми и/или нередовен сърдечен ритъм,

свързан със съпътстващата употреба на лекарства като дигиталис, или определени

антиаритмични лекарства.Свържете се незабавно с Вашия лекар, фармацевт или с най-близкия

център за спешна помощ.

Ако сте пропуснали да приемете PritorPlus

Ако забравите да приемете една доза, не се безпокойте. Вземете дозата веднага щом се сетите и

след това продължете приема по обичайния начин. Ако не приемете Вашата таблетка същия

ден, вземете обичайната доза на следващия ден. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате

пропуснатите индивидуални дози.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Някои нежелани реакции може да са сериозни и изискват вниманието на лекар.

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако при Вас се появи някой от следните симптоми:

Сепсис*(често наричан “отравяне на кръвта” е тежка инфекция с възпалителен процес в цялото

тяло), бързо подуване на кожата и лигавицата (ангиоедем), образуване на мехури и белене на

повърхностния слой на кожата (токсична епидермална некролиза); тези нежелани реакции са

редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души) или с неизвестна честота (токсична епидермална

некролиза), но много сериозни. Пациентите трябва да преустановят приема на лекарството и

незабавно да се консултират с лекар. Ако не се лекуват, тези реакции може да бъдат фатални.

Повишена честота на сепсис се наблюдава само при телмисартан, но все пак не може да бъде

изключена при PritorPlus

Възможни нежелани реакции на PritorPlus

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души)

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души): понижени нива на калий в

кръвта, тревожност, припадък (синкоп), усещане за мравучкане и изтръпване на крайниците

(парестезия), световъртеж (вертиго), ускорен пулс (тахикардия), нарушения на сърдечния

ритъм, ниско кръвно налягане, внезапно понижаване на кръвното налягане при изправяне,

задух (диспнея), диария, сухота в устата, газове, болка в гърба, мускулни спазми, мускулна

болка, еректилна дисфункция (неспособност за получаване или запазване на ерекция), болка в

гръдния кош, повишено ниво на пикочна киселина в кръвта.

Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 души):

възпаление на белия дроб (бронхит), активиране или влошаване на системен лупус

еритематодес (заболяване, при което собственната имунната система атакува организма, което

причинява болка в ставите, кожен обрив и треска) , възпалено гърло, възпалени синуси,

чувство за тъга (депресия), безсъние, зрителни смущения, затруднено дишане, коремна болка,

запек, подуване на корема (диспепсия), гадене (повръщане), възпаление на стомаха (гастрит),

нарушения на чернодробната функция (при пациенти от японски произход съществува по-

голяма вероятност за развитие на тази нежелана реакция), зачервяване на кожата (еритема),

алергични реакции като сърбеж или обрив, повишено потоотделяне, копривна треска

(уртикария), болка в ставите (артралгия) и болка в крайниците, мускулни крампи,

грипоподобно заболяване, болка, ниско ниво на натрий, повишено ниво на креатинин,

чернодробни ензими или креатин фосфокиназа в кръвта.

Нежелани реакции докладвани за всеки отделен компонент, може да са потенциални нежелани

реакции за PritorPlus, дори и да не са наблюдавани по време на клиничните проучвания за този

продукт.

Телмисартан

Следните допълнителни нежелани реакции се съобщават при пациенти, приемащи само

телмисартан:

Нечести нежелани лекарствени реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души)

инфекция на горните дихателни пътища (например възпалено гърло, възпалени синуси,

простуда), инфекции на пикочните пътища, намален брой на червените кръвни клетки

(анемия), повишени нива на калий, забавен пулс (брадикардия), бъбречно увреждане,

включително остра бъбречна недостатъчност, слабост, кашлица.

Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 души)

Намален брой на тромбоцитите (тромбоцитопения), увеличен брой на определени бели кръвни

клетки (еозинофилия), сериозни алергични реакции (например свръхчувствителност,

анафилактична реакция, лекарствен обрив), понижени нива на кръвна захар (при пациенти с

диабет), разстроен стомах, екзема (кожно нарушение), артроза, възпаление на сухожилията,

понижен хемоглобин (кръвен протеин), сънливост.

Много редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 000 души)

Прогресивно срастване на белодробната тъкан (интерстициална белодробна болест)**.

*Събитието може да е случайно или да е свързано с непознат до момента механизъм.

**Случаи на прогресивно срастване на белодробната тъкан са съобщавани по време на прием

на телмисартан. Обаче, не е известно дали причината е телмисартан.

Хидрохлорoтиазид

Следните нежелани реакции се съобщават при пациенти приемащи само хидрохлорoтиазид:

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души):

Повръщане (гадене), ниски нива на магнезий в кръвта.

Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 души):

Намаление на броя на тромбоцитите, което води до повишен риск от кървене или натъртвания

(малки лилаво-червени петна по кожата или други тъкани, вследствие на кървене), високи нива

на калций в кръвта, главоболие.

Много редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 000 души):

Повишено pH (нарушен алкално-киселинен баланс), поради ниски нива на хлор в кръвта.

Нежелани реакции с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена

преценка за честотата):

възпаление на слюнчените жлези, рак на кожата и устните (немеланомен рак на кожата),

намален брой (или дори липса на) кръвни клетки, включително намален брой червени и бели

кръвни клетки, сериозни алергични реакции (например свръхчувствителност, анафилактична

реакция), намаляване или загуба на апетит; безпокойство, замайване, замъглено виждане или

виждане в жълто, намалено зрение и болка в окото (възможни признаци на остро късогледство

или остра закритоъгълна глаукома), възпаление на кръвоносните съдове (некротизиращ

васкулит), възпаление на панкреаса, разстроен стомах, пожълтяване на кожата или очите

(жълтеница), синдром, подобен на лупус (състояние, наподобяващо заболяване, наречено

системен лупус еритематодес, при което собствената имунната система атакува организма);

нарушения на кожата като възпалени кръвоносни съдове в кожата, повишена чувствителност

към слънчева светлина, обрив, зачервяване на кожата, образуване на мехури по устните, очите

или в устата, лющене на кожата, треска (вероятни признаци на еритема мултиформе), слабост,

бъбречно възпаление или увредена бъбречна функция, наличие на глюкоза в урината

(глюкозурия), треска, нарушен електролитен баланс, повишени нива на холестерол в кръвта,

понижен кръвен обем, повишени нива на глюкоза в кръвта, затруднения в контролирането на

нивата на глюкоза в кръвта/урината при пациенти с диагноза захарен диабет или липиди в

кръвта.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също

да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате PritorPlus

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка

след “Годен до:” Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални температурни условия за съхранение. Трябва да

съхранявате Вашето лекарство в оригиналната опаковка, за да се предпазват таблетките от

светлина. Извадете таблетката PritorPlus от блистера непосредствено преди да я приемете.

Понякога външния слой на блистера се отделя от вътрешния слой. В такъв случай не е

необходимо да се предприемате никакви действия.

Не изхвърляйте лекарствата вканализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата. които вече не използвате Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа PritorPlus

Активните вещества са телмисартан и хидрохлорoтиазид. Всяка таблетка съдържа 40 mg

телмисартан и 12,5 mg хидрохлорoтиазид.

Другите

съставки

са

лактоза

монохидрат,

магнезиев

стеарат,

царевично

нишесте,

меглумин, микрокристална целулоза, повидон, червен железен оксид (Е172), натриев

хидроксид, натриев нишестен гликолат (тип А), сорбитол (Е420).

Как изглежда PritorPlus и какво съдържа опаковката

PritorPlus 40 mg/12,5 mg са червено-бели овални двуслойни таблетки с гравиран върху тях код

PritorPlus се предлага в блистери, съдържащи 14, 28, 30, 56, 90 или 98 таблетки или перфориран

еднодозов блистер с 28 x 1 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба във Вашата страна.

Притежател на разрешението за употреба

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

Производител

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België / Belgique / Belgien

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Lietuva

UAB Bayer

Tel. +37 05 23 36 868

България

Байер България ЕООД

Тел. +359 (0)2-424 72 80

Luxembourg / Luxemburg

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Bayer s.r.o.

Tel: +420 266-101-111

Magyarország

Bayer Hungária Kft.

Tel.:+36-14 87-41 00

Danmark

Bayer A/S

Tlf: +45-45 23 50 00

Malta

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tel: +356-21 44 62 05

Deutschland

Bayer Vital GmbH

Tel: +49-(0)214-30 513 48

Nederland

Bayer B.V.

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Bayer OÜ

Tel: +372 655 85 65

Norge

Bayer AS

Tlf. +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Τηλ:

+30 210 618 75 00

Österreich

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Tel: +43-(0)1-711 46-0

España

Química Farmacéutica Bayer S.L.

Tel: +34-93-495 65 00

Polska

Bayer Sp. z o.o.

Tel.: +48-22-572 35 00

France

Bayer HealthCare

Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54

Portugal

Bayer Portugal Lda

Tel: +351-21-416 42 00

Hrvatska

Bayer d.o.o.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

România

SC Bayer SRL

Tel.: +40 21 528 59 00

Ireland

Bayer Limited

Tel: +353 1 299 93 13

Slovenija

Bayer d. o. o.

Tel.: +386-1-58 14 400

Ísland

Icepharma hf

Sími: +354 540 80 00

Slovenská republika

Bayer, spol. s r.o.

Tel: +421 2 59 21 31 11

Italia

Bayer S.p.A.

Tel: +39-02-397 81

Suomi/Finland

Bayer Oy

Puh/Tel.: +358-20 785 21

Κύπρος

NOVAGEM Limited

Τηλ: + 357 22 48 38 58

Sverige

Bayer AB

Tel: +46-(0)8-580 223 00

Latvija

SIA Bayer

Tel: +371 67 84 55 63

United Kingdom

Bayer plc

Tel: +44 (0) 118 206 30 00

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

Листовка: Информация за потребителя

PritorPlus 80 mg/12,5 mg таблетки

телмисартан/хидрохлорoтиазид (telmisartan/hydrochlorothiazide)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако

получите

някакви

нежелани лекарствени

реакции,

уведомете Вашия

лекар

или

фармацевт.

Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява PritorPlus и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете PritorPlus

Как да приемате PritorPlus

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате PritorPlus

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява PritorPlus и за какво се използва

PritorPlus е комбинация от две активни вещества в една таблетка – телмисартан и

хидрохлорoтиазид. И двете вещества помагат да се контролира високото кръвно налягане.

Телмисартан принадлежи към група лекарствени продукти, наречени рецепторни

антагонисти на ангиотензин ІІ. Ангиотензин ІІ е вещество, образувано във Вашия

организъм, което предизвиква свиване на кръвоносните съдове, като по този начин

повишава кръвното Ви налягане. Телмисартан блокира ефекта на ангиотензин ІІ така, че

кръвоносните съдове се отпускат и кръвното налягане се понижава.

Хидрохлорoтиазид принадлежи към група лекарства, наречени тиазидни диуретици,

които предизвикват увеличаване на отделяното количество урина, водещо до понижаване

на кръвното Ви налягане.

Ако не се лекува, високото кръвно налягане може да увреди кръвоносните съдове в редица

органи, което понякога може да доведе до сърдечни пристъпи, сърдечна или бъбречна

недостатъчност, мозъчен инсулт и слепота. Симптоми, в резултат на високо кръвно налягане,

обикновено не се наблюдават преди да възникнат увреждания в органите. Поради това е важно

редовно да се измерва кръвното налягане, за да се провери дали то е в нормални граници.

PritorPlus се използва за лечение на високо кръвно налягане (есенциална хипертония) при

възрастни, чието кръвно налягане не се контролира достатъчно, когато телмисартан се

използва самостоятелно.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете PritorPlus

Не приемайте PritorPlus

ако сте алергични към телмисартан или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

ако сте алергични към хидрохлорoтиазид или към други лекарства, производни на

сулфонамидите

ако сте бременна след третия месец (по-добре да избягвате употребата на PritorPlus и в

ранна бременност - вижте раздел Бременност)

ако имате тежки чернодробни проблеми като холестаза или жлъчна обструкция (проблем

с дренажа на жлъчката от черния дроб и жлъчния мехур) или каквото и да е друго тежко

чернодробно заболяване

ако имате тежко бъбречно заболяване

ако Вашият лекар установи, че имате ниски нива на калий или високи нива на калций в

кръвта, които не се повлияват от лечение

ако имате захарен диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство за

понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете PritorPlus, ако някое от

горепосочените състояния се отнася за Вас.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете PritorPlus, ако страдате или някога сте страдали от

някое от следните състояния или заболявания:

ниско кръвно налягане (хипотония), което е възможно да възникне, ако сте

дехидратирани (прекомерна загуба на вода от организма) или ако имате недостиг на соли,

поради лечение с диуретици (обезводняващи лекарства), диета с ниско съдържание на

сол, диария, повръщане или хемодиализа.

бъбречно заболяване или бъбречен трансплантат

стеноза на реналната артерия (стесняване на кръвоносните съдове на единия или на двата

бъбрека)

чернодробно заболяване

сърдечни проблеми

диабет

подагра

повишени нива на алдостерон (задържане на вода и соли в тялото, придружено от

дисбаланс на различни минерали в кръвта)

системен лупус еритематодес (наричан още “лупус” или “СЛЕ”), заболяване при което

собствената имунна система атакува организма

активната съставка хидрохлоротиазид може да причини необичайна реакция, водеща до

намалено зрение и болка в окото. Това може да са симптоми за повишаване на

вътреочното налагане и може да се случи в рамките на часове до седмици от началото на

приема на PritorPlus. Това може да доведе до трайно увреждане на зрението, ако не се

лекува.

ако сте имали рак на кожата или ако развиете неочаквана кожна лезия по време на

лечението. Лечението с хидрохлоротиазид, особено продължителната употреба на високи

дози, може да повиши риска от някои видове рак на кожата и устните (немеланомен рак

на кожата). Защитете кожата си от излагане на слънце и ултравиолетовите лъчи, докато

приемате PritorPlus.

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете PritorPlus :

ако приемате някое от следните лекарства използвани за лечение на високо кръвно

налягане:

- ACE инхибитор (например еналаприл, лизиноприл, рамиприл), особено ако имате

бъбречни проблеми, свързани с диабета.

- алискирен

Вашият лекар може периодично да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане

и количеството на електролитите (напр. калий) в кръвта Ви. Вижте също информацията

озаглавена “Не приемайте PritorPlus”

ако приемате дигоксин.

Трябва да уведомите Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна (или може да забременеете).

PritorPlus не се препоръчва в ранна бременност и не трябва да се приема след третия месец от

бременността, тъй като може сериозно да увреди Вашето дете, ако се използва в този период

(вижте раздел Бременност).

Лечението с хидрохлорoтиазид може да доведе до електролитен дисбаланс на Вашия

организъм. Типичните симптоми на водно-електролитен дисбаланс включват сухота в устата,

слабост, летаргия, сънливост, безпокойство, мускулни болки или крампи, гадене (повдигане),

повръщане, мускулна умора и сърцебиене (повече от 100 удара в минута). Трябва да съобщите

на Вашия лекар, ако почувствате някой от тези симптоми.

Трябва да уведомите Вашия лекар, ако установите повишена чувствителност на кожата си при

излагане на слънце, със симптоми на слънчево изгаряне (такива като зачервяване, сърбеж, оток,

обрив), които се появяват по-често от обикновено.

В случай на операция или анестезия, трябва да съобщите на Вашия лекар, че приемате

PritorPlus.

PritorPlus може да бъде по-малко ефективен при понижаване на кръвното налягане при

чернокожи пациенти.

Деца и юноши

Не се препоръчва употребата на PritorPlus при деца и юноши до 18 години.

Други лекарства и PritorPlus

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или

евъзможно да приемате други лекарства. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата

на тези лекарства или да вземе други предпазни мерки. В някои случаи може да е необходимо

да спрете използването на някое от лекарствата. Това се отнася особено за лекарствата,

посочени по-долу, когато се използват едновременно с PritorPlus:

лекарства, съдържащи литий, използвани за лечение на някои типове депресия

лекарства, свързани с ниско ниво на калий в кръвта (хипокалиемия), например други

диуретици (обезводняващи лекарства), слабителни (например рициново масло),

кортикостероиди (например преднизон), АКТХ (хормон), амфотерицин

(противогъбично лекарство), карбеноксолон (използван за лечение на язви в устата),

пеницилин G натрий (антибиотик), салицилова киселина и нейните производни

лекарства, които могат да повишат нивото на калий в кръвта, като калий-съхраняващи

диуретици, калиеви добавки, калий-съдържащи солеви заместители, АСЕ инхибитори,

циклоспорин (лекарство за потискане на имунитета) и други лекарствени продукти, като

хепарин натрий (антикоагулант)

лекарства, които се влияят от промени в нивата на калий в кръвта, като лекарства за

сърцето (например, дигоксин) или лекарства за контролиране на сърдечния ритъм

(например, хинидин, дизопирамид, амиодарон, соталол), лекарства, използвани при

психични разстройства (например, тиоридазин, хлорпромазин, левомепромазин) и други

лекарства, като някои антибиотици (например, спарфлоксацин, пентамидин) или някои

лекарства за лечение на алергични реакции (например, терфенадин)

лекарства за лечение на диабет (инсулини или перорални лекарства, като метформин)

холестирамин и колестипол, лекарства за понижаване на нивата на липидите в кръвта

лекарства за повишаване на кръвното налягане, като норадреналин

лекарства за отпускане на мускулите, като тубокурарин

калциеви добавки и/или добавки с витамин D

антихолинергични лекарства (лекарства, използвани за лечение на различни нарушения,

като стомашно-чревни крампи, спазми на пикочния мехур, астма, морска болест,

мускулни спазми, болестта на Паркинсон и за подпомагане на анестезията), като

атропин и бипериден

амантидин (лекарство, което се използва за лечение на болестта на Паркинсон, както и

за лечение или профилактика на някои заболявания, причинявани от вируси)

други лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане, кортикостероиди,

обезболяващи лекарства, (като нестероидни противовъзпалителни средства [НСПВС]),

лекарства за лечение на рак, подагра или артрит

ако приемате ACE инхибитор или алискирен (вижте също информацията озаглавена “Не

приемайте PritorPlus” и “Предупреждения и предпазни

мерки”).

дигоксин

PritorPlus може да увеличи ефекта на понижаване на кръвното налягане на други лекарства,

използвани за лечение на високо кръвно налягане или на лекарства с потенциал за понижаване

на кръвното налягане (напр. баклофен, амифостин). Освен това, ефектът на понижаване на

кръвното налягане може да се усили при употребата на алкохол, барбитурати, наркотични

вещества или антидепресанти. Вие може да усетите това като замайване при изправяне.

Посъветвайте се с Вашия лекар, ако е необходимо да се коригира дозата на другото лекарство,

докато приемате PritorPlus.

Ефектът на PritorPlus може да бъде намален, когато се прилага с НСПВС (нестероидни

противовъзпалителни средства като аспирин или ибупрофен).

PritorPlus с храна и алкохол

Можете да приемате PritorPlus със или без храна.

Избягвайте да консумирате алкохол докато не се консултирате с Вашия лекар. Алкохолът може

да понижи кръвното Ви налягане и/или да повиши риска да почувствате замайване или

прималяване.

Бременност и кърмене

Бременност

Трябва да уведомите Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна (или може да забременеете).

Обикновено, Вашият лекар ще Ви посъветва да преустановите приема на PritorPlus преди да

забременеете или веднага щом разберете, че сте бременна и ще Ви посъветва да приемате

друго лекарство, вместо PritorPlus. PritorPlus не се препоръчва по време на бременност и не

трябва да се приема, ако сте бременна след третия месец, тъй като може сериозно да увреди

Вашето дете, ако се използва след третия месец от бременността.

Кърмене

Информирайте Вашия лекар, ако кърмите или имате намерение да кърмите. PritorPlus не се

препоръчва на майки, които кърмят и Вашият лекар може да Ви назначи друго лечение, ако

искате да кърмите.

Шофиране и работа с машини

Някои хора се чувстват замаяни или изморени когато приемат PritorPlus. Ако се почувствате

замаяни или изморени, не шофирайте и не работете с машини.

PritorPlus съдържа млечна захар (лактоза) и сорбитол.

Ако имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с Вашия лекар, преди да

започнете приема на PritorPlus.

3.

Как да приемате PritorPlus

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е една таблетка дневно.

Опитайте се да приемате таблетка по едно и също време всеки ден. Може да приемате

PritorPlus с или без храна. Таблетките трябва да се поглъщат с малко вода или друга

безалкохолна напитка. Важно е да приемате PritorPlus всеки ден, докато Вашия лекар не Ви

посъветва друго.

Ако Вашият черен дроб не функционира правилно, обичайната доза не трябва да надвишава

40 mg/12,5 mg веднъж дневно.

Ако сте приели повече от необходимата доза PritorPlus

Ако случайно приемете твърде много таблетки, може да изпитате някои симптоми, като

понижено кръвно налягане и ускорен сърдечен ритъм. Съобщават се също и забавен сърдечен

ритъм, замаяност, повръщане, намалена бъбречна функция, включително бъбречна

недостатъчност. Хидрохлортиазид, като компонент може да доведе до значимо понижаване

както на кръвното налягане, така и до понижаване нивата на калий в кръвта, които могат да

бъдат причина за гадене, сънливост и мускулни спазми и/или нередовен сърдечен ритъм,

свързан със съпътстващата употреба на лекарства като дигиталис, или определени

антиаритмични лекарства. Свържете се незабавно с Вашия лекар, фармацевт или с най-близкия

център за спешна помощ.

Ако сте пропуснали да приемете PritorPlus

Ако забравите да приемете една доза, не се безпокойте. Вземете дозата веднага щом се сетите и

след това продължете приема по обичайния начин. Ако не приемете Вашата таблетка същия

ден, вземете обичайната доза на следващия ден. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате

пропуснатите индивидуални дози.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Някои нежелани реакции може да са сериозни и изискват вниманието на лекар.

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако при Вас се появи някой от следните симптоми:

Сепсис* (често наричан “отравяне на кръвта” е тежка инфекция с възпалителен процес в

цялото тяло, бързо подуване на кожата и лигавицата (ангиоедем) образуване на мехури и

белене на повърхностния слой на кожата (токсична епидермална некролиза); тези нежелани

реакции са редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души), или с неизвестна честота (токсична

епидермална некролиза), но много сериозни. Пациентите трябва да преустановят приема на

лекарството и незабавно да се консултират с лекар. Ако не се лекуват, тези реакции може да

бъдат фатални. Повишена честота на сепсис се наблюдава само при телмисартан, но все пак не

може да бъде изключена при PritorPlus

Възможни нежелани реакции на PritorPlus

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души):

замайване

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души):

понижени нива на калий в кръвта, тревожност, припадък (синкоп), усещане за мравучкане и

изтръпване на крайниците (парестезия), световъртеж (вертиго), ускорен пулс (тахикардия),

нарушения на сърдечния ритъм, ниско кръвно налягане, внезапно понижаване на кръвното

налягане при изправяне, задух (диспнея), диария, сухота в устата, газове, болка в гърба,

мускулни спазми, мускулна болка, еректилна дисфункция (неспособност за получаване или

запазване на ерекция), болка в гръдния кош, повишено ниво на пикочна киселина в кръвта.

Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 души):

възпаление на белия дроб (бронхит), активиране или влошаване на системен лупус

еритематодес (заболяване, при което собственната имунната система атакува организма, което

причинява болка в ставите, кожен обрив и треска), възпалено гърло, възпалени синуси, чувство

за тъга (депресия), безсъние, зрителни смущения, затруднено дишане, коремна болка, запек,

подуване на корема (диспепсия), гадене (повръщане), възпаление на стомаха (гастрит),

нарушения на чернодробната функция(при пациенти от японски произход съществува по-

голяма вероятност за развитие на тази нежелана реакция), зачервяване на кожата (еритема),

алергични реакции като сърбеж или обрив, повишено потоотделяне, копривна треска

(уртикария), болка в ставите (артралгия) и болка в крайниците, мускулни крампи,

грипоподобно заболяване, болка, ниско ниво на натрий, повишено ниво на креатинин,

чернодробни ензими или креатин фосфокиназа в кръвта.

Нежелани реакции докладвани за всеки отделен компонент, може да са потенциални нежелани

реакции за PritorPlus, дори и да не са наблюдавани по време на клиничните проучвания за този

продукт.

Телмисартан

Следните допълнителни нежелани реакции се съобщават при пациенти, приемащи само

телмисартан:

Нечести нежелани лекарствени реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души):

инфекция на горните дихателни пътища (например възпалено гърло, възпалени синуси,

простуда), инфекции на пикочните пътища, намален брой на червените кръвни клетки

(анемия), повишени нива на калий, забавен пулс (брадикардия), бъбречно увреждане,

включително остра бъбречна недостатъчност, слабост, кашлица.

Редки нежелани лекарствени реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 души):

Намален брой на тромбоцитите (тромбоцитопения), увеличен брой на определени бели кръвни

клетки (еозинофилия), сериозни алергични реакции (например свръхчувствителност,

анафилактична реакция, лекарствен обрив), понижени нива на кръвна захар (при пациенти с

диабет), разстроен стомах, екзема (кожно нарушение), артроза, възпаление на сухожилията,

понижен хемоглобин (кръвен протеин), сънливост.

Много редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 000 души)

Прогресивно срастване на белодробната тъкан (интерстициална белодробна болест)**.

* Събитието може да е случайно или да е свързано с непознат до момента механизъм.

**Случаи на прогресивно срастване на белодробната тъкан са съобщавани по време на прием

на телмисартан. Обаче, не е известно дали причината е телмисартан.

Хидрохлорoтиазид

Следните нежелани реакции се съобщават при пациенти приемащи само хидрохлорoтиазид:

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души):

Повръщане (гадене), ниски нива на магнезий в кръвта.

Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 души):

Намаление на броя на тромбоцитите, което води до повишен риск от кървене или натъртвания

(малки лилаво-червени петна по кожата или други тъкани, вследствие на кървене), високи нива

на калций в кръвта, главоболие.

Много редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 000 души):

Повишено pH (нарушен алкално-киселинен баланс), поради ниски нива на хлор в кръвта.

Нежеланите реакции с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена

преценка за честотата):

възпаление на слюнчените жлези, рак на кожата и устните (немеланомен рак на кожата),

намален брой (или дори липса на) кръвни клетки, включително намален брой червени и бели

кръвни клетки, сериозни алергични реакции (например свръхчувствителност, анафилактична

реакция), намаляване или загуба на апетит, безпокойство, замайване, замъглено виждане или

виждане в жълто, намалено зрение и болка в окото (възможни признаци на остро късогледство

или остра закритоъгълна глаукома), възпаление на кръвоносните съдове (некротизиращ

васкулит), възпаление на панкреаса, разстроен стомах, пожълтяване на кожата или очите

(жълтеница), синдром, подобен на лупус (състояние, наподобяващо заболяване наречено

системен лупус еритематодес, при което собствената имунната система атакува организма);

нарушения на кожата като възпалени кръвоносни съдове в кожата, повишена чувствителност

към слънчева светлина, обрив, зачервяване на кожата, образуване на мехури по устните, очите

или в устата, лющене на кожата, треска (вероятни признаци на еритема мултиформе), слабост,

бъбречно възпаление или увредена бъбречна функция, наличие на глюкоза в урината

(глюкозурия), треска, нарушен електролитен баланс, повишени нива на холестерол в кръвта,

понижен кръвен обем, повишени нива на глюкоза в кръвта, затруднения в контролирането на

нивата на глюкоза в кръвта/урината при пациенти с диагноза захарен диабет или липиди в

кръвта.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също

да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате PritorPlus

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка

след “Годен до:” Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални температурни условия за съхранение. Трябва да

съхранявате Вашето лекарство в оригиналната опаковка, за да се предпазват таблетките от

светлина. Извадете таблетката PritorPlus от блистера непосредствено преди да я приемете.

Понякога външния слой на блистера се отделя от вътрешния слой. В такъв случай не е

необходимо да предприемате никакви действия.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекартсвата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа PritorPlus

Активните вещества са телмисартан и хидрохлорoтиазид. Всяка таблетка съдържа 80 mg

телмисартан и 12,5 mg хидрохлорoтиазид.

Другите

съставки

са

лактоза

монохидрат,

магнезиев

стеарат,

царевично

нишесте,

меглумин, микрокристална целулоза, повидон, червен железен оксид (Е172), натриев

хидроксид, натриев нишестен гликолат (тип А), сорбитол (Е420).

Как изглежда PritorPlus и какво съдържа опаковката

PritorPlus 80 mg/12,5 mg са червено-бели овални двуслойни таблетки с гравиран върху тях код

PritorPlus се предлага в блистери, съдържащи 14, 28, 30, 56, 90 или 98 таблетки или перфориран

еднодозов блистер с 28 x 1 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба във Вашата страна.

Притежател на разрешението за употреба

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

Производител

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België / Belgique / Belgien

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Lietuva

UAB Bayer

Tel. +37 05 23 36 868

България

Байер България ЕООД

Тел. +359 (0)2-424 72 80

Luxembourg / Luxemburg

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Bayer s.r.o.

Tel: +420 266-101-111

Magyarország

Bayer Hungária Kft.

Tel.:+36-14 87-41 00

Danmark

Bayer A/S

Tlf: +45-45 23 50 00

Malta

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tel: +356-21 44 62 05

Deutschland

Bayer Vital GmbH

Tel: +49-(0)214-30 513 48

Nederland

Bayer B.V.

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Bayer OÜ

Tel: +372 655 85 65

Norge

Bayer AS

Tlf. +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Τηλ:

+30 210 618 75 00

Österreich

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Tel: +43-(0)1-711 46-0

España

Química Farmacéutica Bayer S.L.

Tel: +34-93-495 65 00

Polska

Bayer Sp. z o.o.

Tel.: +48-22-572 35 00

France

Bayer HealthCare

Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54

Portugal

Bayer Portugal Lda

Tel: +351-21-416 42 00

Hrvatska

Bayer d.o.o.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

România

SC Bayer SRL

Tel.: +40 21 528 59 00

Ireland

Bayer Limited

Tel: +353 1 299 93 13

Slovenija

Bayer d. o. o.

Tel.: +386-1-58 14 400

Ísland

Icepharma hf

Sími: +354 540 80 00

Slovenská republika

Bayer, spol. s r.o.

Tel: +421 2 59 21 31 11

Italia

Bayer S.p.A.

Tel: +39-02-397 81

Suomi/Finland

Bayer Oy

Puh/Tel.: +358-20 785 21

Κύπρος

NOVAGEM Limited

Τηλ: + 357 22 48 38 58

Sverige

Bayer AB

Tel: +46-(0)8-580 223 00

Latvija

SIA Bayer

Tel: +371 67 84 55 63

United Kingdom

Bayer plc

Tel: +44 (0) 118 206 30 00

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

Листовака: Информация за потребителя

PritorPlus 80 mg/25 mg таблетки

телмисартан/хидрохлорoтиазид (telmisartan/hydrochlorothiazide)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо, че призначите на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако

получите

някакви

нежелани

лекарствени

реакции,

уведомете

Вашия

лекар

или

фармацевт.

Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява PritorPlus и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете PritorPlus

Как да приемате PritorPlus

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате PritorPlus

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява PritorPlus и за какво се използва

PritorPlus е комбинация от две активни вещества в една таблетка – телмисартан и

хидрохлорoтиазид. И двете вещества помагат да се контролира високото кръвно налягане.

Телмисартан принадлежи към група лекарствени продукти, наречени рецепторни

антагонисти на ангиотензин ІІ. Ангиотензин ІІ е вещество, образувано във Вашия

организъм, което предизвиква свиване на кръвоносните съдове, като по този начин

повишава кръвното Ви налягане. Телмисартан блокира ефекта на ангиотензин ІІ така, че

кръвоносните съдове се отпускат и кръвното налягане се понижава.

Хидрохлорoтиазид принадлежи към група лекарства, наречени тиазидни диуретици,

които предизвикват увеличаване на отделяното количество урина, водещо до понижаване

на кръвното Ви налягане.

Ако не се лекува, високото кръвно налягане може да увреди кръвоносните съдове в редица

органи, което понякога може да доведе до сърдечни пристъпи, сърдечна или бъбречна

недостатъчност, мозъчен инсулт и слепота. Симптоми, в резултат на високо кръвно налягане,

обикновено не се наблюдават преди да възникнат увреждания в органите. Поради това е важно

редовно да се измерва кръвното налягане, за да се провери дали то е в нормални граници.

PritorPlus се използва за лечение на високо кръвно налягане (есенциална хипертония) при

възрастни, чието кръвно налягане не се контролирано достатъчно добре от PritorPlus 80/12.5 mg

или при възрастни, които вече са били стабилизирани чрез, телмисартан и хидрохлорoтиазид,

използвани поотделно.

2.

Какво трябва да знаете преди да приемете PritorPlus

Не приемайте PritorPlus

ако сте алергични към телмисартан или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6). ако сте алергични към хидрохлорoтиазид или към други

лекарства, производни на сулфонамидите

ако сте бременна след третия месец (по-добре да избягвате употребата на PritorPlus и в

ранна бременност - вижте раздел Бременност)

ако имате тежки чернодробни проблеми като холестаза или жлъчна обструкция (проблем

с дренажа на жлъчката от черния дроб и жлъчния мехур) или каквото и да е друго тежко

чернодробно заболяване

ако имате тежко бъбречно заболяване

ако Вашият лекар установи, че имате ниски нива на калий или високи нива на калций в

кръвта, които не се повлияват от лечение

ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство за

понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете PritorPlus, ако някое от

горепосочените състояния се отнася за Вас.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете PritorPlus, ако страдате или някога сте страдали от

някое от следните състояния или заболявания:

ниско кръвно налягане (хипотония), което е възможно да възникне, ако сте

дехидратирани (прекомерна загуба на вода от организма) или ако имате недостиг на соли,

поради лечение с диуретици (обезводняващи лекарства), диета с ниско съдържание на

сол, диария, повръщане или хемодиализа.

бъбречно заболяване или бъбречен трансплантат

стеноза на реналната артерия (стесняване на кръвоносните съдове на единия или на двата

бъбрека)

чернодробно заболяване

сърдечни проблеми

диабет

подагра

повишени нива на алдостерон (задържане на вода и соли в тялото, придружено от

дисбаланс на различни минерали в кръвта)

системен лупус еритематодес (наричан още “лупус” или “СЛЕ”), заболяване при което

собствената имунна система атакува организма

активната съставка хидрохлоротиазид може да причини необичайна реакция, водеща до

намалено зрение и болка в окото. Това може да са симптоми за повишаване на

вътреочното налагане и може да се случи в рамките на часове до седмици от началото на

приема на PritorPlus. Това може да доведе до трайно увреждане на зрението, ако не се

лекува.

ако сте имали рак на кожата или ако развиете неочаквана кожна лезия по време на

лечението. Лечението с хидрохлоротиазид, особено продължителната употреба на високи

дози, може да повиши риска от някои видове рак на кожата и устните (немеланомен рак

на кожата). Защитете кожата си от излагане на слънце и ултравиолетовите лъчи, докато

приемате PritorPlus.

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете PritorPlus:

ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно

налягане:

- ACE инхибитор (например еналаприл, лизиноприл, рамиприл), особено ако имате

бъбречни проблеми, свързани с диабета.

- алискирен

Вашият лекар може периодично да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане

и количеството на електролитите (напр. калий) в кръвта Ви. Вижте също информацията

озаглавена “ Не приемайте PritorPlus”

ако приемате дигоксин.

Трябва да уведомите Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна (или може да забременеете).

PritorPlus не се препоръчва в ранна бременност и не трябва да се приема след третия месец от

бременността, тъй като може сериозно да увреди Вашето дете, ако се използва в този период

(вижте раздел Бременност).

Лечението с хидрохлорoтиазид може да доведе до електролитен дисбаланс на Вашия

организъм. Типичните симптоми на водно-електролитен дисбаланс включват сухота в устата,

слабост, летаргия, сънливост, безпокойство, мускулни болки или крампи, гадене (повдигане),

повръщане, мускулна умора и сърцебиене (повече от 100 удара в минута). Трябва да съобщите

на Вашия лекар, ако почувствате някой от тези симптоми.

Трябва да уведомите Вашия лекар, ако установите повишена чувствителност на кожата си при

излагане на слънце, със симптоми на слънчево изгаряне (такива като зачервяване, сърбеж, оток,

обрив), които се появяват по-често от обикновено.

В случай на операция или анестезия, трябва да съобщите на Вашия лекар, че приемате

PritorPlus.

PritorPlus може да бъде по-малко ефективен при понижаване на кръвното налягане при

чернокожи пациенти.

Деца и юноши

Не се препоръчва употребата на PritorPlus при деца и юноши до 18 години.

Други лекарства и PritorPlus

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата

на други лекарства или да вземе други предпазни мерки. В някои случаи може да е необходимо

да спрете използването на някое от лекарствата. Това се отнася особено за лекарствата,

посочени по-долу, когато се използват едновременно с PritorPlus:

лекарства, съдържащи литий, използвани за лечение на някои типове депресия

лекарства, свързани с ниско ниво на калий в кръвта (хипокалиемия), например други

диуретици (обезводняващи лекарства), слабителни (например рициново масло),

кортикостероиди (например преднизон), АКТХ (хормон), амфотерицин

(противогъбично лекарство), карбеноксолон (използван за лечение на язви в устата),

пеницилин G натрий (антибиотик), салицилова киселина и нейните производни

лекарства, които могат да повишат нивото на калий в кръвта, като калий-съхраняващи

диуретици, калиеви добавки, калий-съдържащи солеви заместители, АСЕ инхибитори,

циклоспорин (лекарство за потискане на имунитета) и други лекарствени продукти, като

хепарин натрий (антикоагулант).

лекарства, които се влияят от промени в нивата на калий в кръвта, като лекарства за

сърцето (например, дигоксин) или лекарства за контролиране на сърдечния ритъм

(например, хинидин, дизопирамид, амиодарон, соталол), лекарства, използвани при

психични разстройства (например, тиоридазин, хлорпромазин, левомепромазин) и други

лекарства, като някои антибиотици (например, спарфлоксацин, пентамидин) или някои

лекарства за лечение на алергични реакции (например, терфенадин)

лекарства за лечение на диабет (инсулини или перорални лекарства, като метформин)

холестирамин и колестипол, лекарства за понижаване на нивата на липидите в кръвта

лекарства за повишаване на кръвното налягане, като норадреналин

лекарства за отпускане на мускулите, като тубокурарин

калциеви добавки и/или добавки с витамин D

антихолинергични лекарства (лекарства, използвани за лечение на различни нарушения,

като стомашно-чревни крампи, спазми на пикочния мехур, астма, морска болест,

мускулни спазми, болестта на Паркинсон и за подпомагане на анестезията), като

атропин и бипериден

амантидин (лекарство, което се използва за лечение на болестта на Паркинсон, както и

за лечение или профилактика на някои заболявания, причинявани от вируси)

други лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане, кортикостероиди,

обезболяващи лекарства (като нестероидни противовъзпалителни средства [НСПВС]),

лекарства за лечение на рак, подагра или артрит

ако приемате ACE инхибитор или алискирен (вижте също информацията озаглавена “ Не

приемайте PritorPlus” и “Предупреждения и предпазни мерки”).

дигоксин

PritorPlus може да увеличи ефекта на понижаване на кръвното налягане на други лекарства,

използвани за лечение на високо кръвно налягане или на лекарства с потенциал за понижаване

на кръвното налягане (напр. баклофен, амифостин). Освен това, ефектът на понижаване на

кръвното налягане може да се усили при употребата на алкохол, барбитурати, наркотични

вещества или антидепресанти. Вие може да усетите това като замайване при изправяне.

Посъветвайте се с Вашия лекар, ако е необходимо да се коригира дозата на другото лекарство

докато, приемате PritorPlus.

Ефектът на PritorPlus може да бъде намален, когато се прилага с НСПВС (нестероидни

противовъзпалителни средства като аспирин или ибупрофен).

PritorPlus с храна и алкохол

Можете да приемате PritorPlus със или без храна.

Избягвайте да консумирате алкохол докато не се консултирате с Вашия лекар. Алкохолът може

да понижи кръвното Ви налягане и/или да повиши риска да почувствате замайване или

прималяване.

Бременност и кърмене

Бременност

Трябва да уведомите Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна (или може да забременеете).

Обикновено, Вашият лекар ще Ви посъветва да преустановите приема на PritorPlus преди да

забременеете или веднага щом разберете, че сте бременна и ще Ви посъветва да приемате

друго лекарство, вместо PritorPlus. PritorPlus не се препоръчва по време на бременност и не

трябва да се приема, ако сте бременна след третия месец, тъй като може сериозно да увреди

Вашето дете, ако се използва след третия месец от бременността.

Кърмене

Информирайте Вашия лекар, ако кърмите или имате намерение да кърмите. PritorPlus не се

препоръчва на майки, които кърмят и Вашият лекар може да Ви назначи друго лечение, ако

искате да кърмите.

Шофиране и работа с машини

Някои хора се чувстват замаяни или изморени когато приемат PritorPlus. Ако се почувствате

замаяни или изморени, не шофирайте и не работете с машини.

PritorPlus съдържа млечна захар (лактоза) и сорбитол.

Ако имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с Вашия лекар, преди да

започнете приема на PritorPlus.

3.

Как да приемате PritorPlus

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е една таблетка дневно.

Опитайте се да приемате таблетка по едно и също време всеки ден. Може да приемате

PritorPlus с или без храна. Таблетките трябва да се поглъщат с малко вода или друга

безалкохолна напитка. Важно е да приемате PritorPlus всеки ден, докато Вашия лекар не Ви

посъветва друго.

Ако Вашият черен дроб не функционира правилно, обичайната доза не трябва да надвишава

40 mg/12,5 mg веднъж дневно.

Ако сте приели повече от необходимата доза PritorPlus

Ако случайно приемете твърде много таблетки, може да изпитате някои симптоми, като

понижено кръвно налягане и ускорен сърдечен ритъм. Съобщават се също и забавен сърдечен

ритъм, замаяност, повръщане, намалена бъбречна функция, включително бъбречна

недостатъчност. Хидрохлортиазид, като компонент може да доведе до значимо понижаване

както на кръвното налягане, така и до понижаване нивата на калий в кръвта, които могат да

бъдат причина за гадене, сънливост и мускулни спазми и/или нередовен сърдечен ритъм,

свързан със съпътстващата употреба на лекарства като дигиталис, или определени

антиритъмни лекарства. Свържете се незабавно с Вашия лекар, фармацевт или с най-близкия

център за спешна помощ.

Ако сте пропуснали да приемете PritorPlus

Ако забравите да приемете една доза, не се безпокойте. Вземете дозата веднага щом се сетите и

след това продължете приема по обичайния начин. Ако не приемете Вашата таблетка същия

ден, вземете обичайната доза на следващия ден. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате

пропуснатите индивидуални дози.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако при Вас се появи някой от следните симптоми:

Сепсис* (често наричан “отравяне на кръвта” е тежка инфекция с възпалителен процес в

цялото тяло), бързо подуване на кожата и лигавицата (ангиоедем) образуване на мехури и

белене на повърхностния слой на кожата (токсична епидермална некролиза); тези нежелани

реакции са редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души), или с неизвестна честота (токсична

епидермална некролиза), но много сериозни. Пациентите трябва да преустановят приема на

лекарството и незабавно да се консултират с лекар. Ако не се лекуват, тези реакции може да

бъдат фатални. Повишена честота на сепсис се наблюдава само при телмисартан, но все пак не

може да бъде изключена при PritorPlus

Възможни нежелани реакции на PritorPlus

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души):

замайване

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души):

понижени нива на калий в кръвта, тревожност, припадък (синкоп), усещане за мравучкане и

изтръпване на крайниците (парестезия), световъртеж (вертиго), ускорен пулс (тахикардия),

нарушения на сърдечния ритъм, ниско кръвно налягане, внезапно понижаване на кръвното

налягане при изправяне, задух (диспнея), диария, сухота в устата, газове, болка в гърба,

мускулни спазми, мускулна болка, еректилна дисфункция (неспособност за получаване или

запазване на ерекция), болка в гръдния кош, повишено ниво на пикочна киселина в кръвта.

Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 души):

възпаление на белия дроб (бронхит), активиране или влошаване на системен лупус

еритематодес (заболяване, при което собственната имунната система атакува организма, което

причинява болка в ставите, кожен обрив и треска), възпалено гърло, възпалени синуси, чувство

за тъга (депресия), безсъние, зрителни смущения, затруднено дишане, коремна болка, запек,

подуване на корема (диспепсия), гадене (повръщане), възпаление на стомаха (гастрит),

нарушения на чернодробната функция (при пациенти от японски произход съществува по-

голяма вероятност за развитие на тази нежелана реакция), зачервяване на кожата (еритема),

алергични реакции като сърбеж или обрив, повишено потоотделяне, копривна треска

(уртикария), болка в ставите (артралгия) и болка в крайниците, мускулни крампи,

грипоподобно заболяване, болка, ниско ниво на натрий, повишено ниво на креатинин,

чернодробни ензими или креатин фосфокиназа в кръвта.

Нежелани реакции докладвани за всеки отделен компонент, може да са потенциални нежелани

реакции за PritorPlus, дори и да не са наблюдавани по време на клиничните проучвания за този

продукт.

Телмисартан

Следните допълнителни нежелани реакции се съобщават при пациенти, приемащи само

телмисартан:

Нечести нежелани лекарствени реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души):

инфекция на горните дихателни пътища (например възпалено гърло, възпалени синуси,

простуда), инфекции на пикочните пътища, намален брой на червените кръвни клетки

(анемия), повишени нива на калий, забавен пулс (брадикардия), бъбречно увреждане,

включително остра бъбречна недостатъчност, слабост, кашлица.

Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 души):

Намаленброй на тромбоцитите (тромбоцитопения), увеличен брой на определени бели кръвни

клетки (еозинофилия), сериозни алергични реакции (например свръхчувствителност,

анафилактична реакция, лекарствен обрив), понижени нива на кръвна захар (при пациенти с

диабет), разстроен стомах, екзема (кожно нарушение), артроза, възпаление на сухожилията,

понижен хемоглобин (кръвен протеин), сънливост.

Много редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 000 души)

Прогресивно срастване на белодробната тъкан (интерстициална белодробна болест)**.

*Събитието може да е случайно или да е свързано с непознат до момента механизъм.

**Случаи на прогресивно срастване на белодробната тъкан са съобщавани по време на прием

на телмисартан. Обаче, не е известно дали причината е телмисартан.

Хидрохлорoтиазид

Следните нежелани реакции се съобщават при пациенти приемащи само хидрохлорoтиазид:

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души):

Повръщане (гадене), ниски нива на магнезий в кръвта.

Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 души):

Намаление на броя на тромбоцитите, което води до повишен риск от кървене или натъртвания

(малки лилаво-червени петна по кожата или други тъкани, вследствие на кървене), високи нива

на калций в кръвта, главоболие.

Много редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 000 души):

Повишено pH (нарушен киселинно-алкален баланс), поради ниски нива на хлор в кръвта.

Нежеланите реакции с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена

преценка за честотата):

възпаление на слюнчените жлези, рак на кожата и устните (немеланомен рак на кожата),

намален брой (или дори липса на) кръвни клетки, включително намален брой червени и бели

кръвни клетки, сериозни алергични реакции (например свръхчувствителност, анафилактична

реакция), намаляване или загуба на апетит; безпокойство, замайване, замъглено виждане или

виждане в жълто, намалено зрение и болка в окото (възможни признаци на остро късогледство

или остра закритоъгълна глаукома), възпаление на кръвоносните съдове (некротизиращ

васкулит),възпаление на панкреаса, разстроен стомах, пожълтяване на кожата или очите

(жълтеница), синдром, подобен на лупус (състояние, наподобяващо заболяване наречено

системен лупус еритематодес, при което собствената имунната система атакува организма);

нарушения на кожата като възпалени кръвоносни съдове в кожата, повишена чувствителност

към слънчева светлина, обрив, зачервяване на кожата, образуване на мехури по устните, очите

или в устата, лющене на кожата, треска (вероятни признаци на еритема мултиформе), слабост,

бъбречно възпаление или увредена бъбречна функция, наличие на глюкоза в урината

(глюкозурия), треска, нарушен електролитен баланс, повишени нива на холестерол в кръвта,

понижен кръвен обем, повишени нива на глюкоза в кръвта, затруднения в контролирането на

нивата на глюкоза в кръвта/урината при пациенти с диагноза захарен диабет или липиди в

кръвта.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също

да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате PritorPlus

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка

след “Годен до:” Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални температурни условия за съхранение. Трябва да

съхранявате Вашето лекарство в оригиналната опаковка, за да се предпазват таблетките от

светлина. Извадете таблетката PritorPlus от блистера непосредствено преди да я приемете.

Понякога външния слой на блистера се отделя от вътрешния слой. В такъв случай не е

необходимо да предприемате никакви действия.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как изхвърляте лекарствата. които вече не използвате. Тези мерки

ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа PritorPlus

Активните вещества са телмисартан и хидрохлорoтиазид. Всяка таблетка съдържа 80 mg

телмисартан и 25 mg хидрохлорoтиазид.

Другите съставки са лактоза монохидрат, магнезиев стеарат, царевично нишесте,

меглумин, микрокристална целулоза, повидон, жълт железен оксид (Е172), натриев

хидроксид, натриев нишестен гликолат (тип А), сорбитол (Е420).

Как изглежда PritorPlus и какво съдържа опаковката

PritorPlus 80 mg/12,5 mg са жълто-бели овални двуслойни таблетки с гравиран върху тях код

Н9.

PritorPlus се предлага в блистери, съдържащи 14, 28, 30, 56, 90 или 98 таблетки или перфориран

еднодозов блистер с 28 x 1 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба във Вашата страна.

Притежател на разрешението за употреба

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

Производител

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België / Belgique / Belgien

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Lietuva

UAB Bayer

Tel. +37 05 23 36 868

България

Байер България ЕООД

Тел. +359 (0)2-424 72 80

Luxembourg / Luxemburg

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Bayer s.r.o.

Tel: +420 266-101-111

Magyarország

Bayer Hungária Kft.

Tel.:+36-14 87-41 00

Danmark

Bayer A/S

Tlf: +45-45 23 50 00

Malta

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tel: +356-21 44 62 05

Deutschland

Bayer Vital GmbH

Tel: +49-(0)214-30 513 48

Nederland

Bayer B.V.

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Bayer OÜ

Tel: +372 655 85 65

Norge

Bayer AS

Tlf. +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Τηλ:

+30 210 618 75 00

Österreich

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Tel: +43-(0)1-711 46-0

España

Química Farmacéutica Bayer S.L.

Tel: +34-93-495 65 00

Polska

Bayer Sp. z o.o.

Tel.: +48-22-572 35 00

France

Bayer HealthCare

Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54

Portugal

Bayer Portugal Lda

Tel: +351-21-416 42 00

Hrvatska

Bayer d.o.o.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

România

SC Bayer SRL

Tel.: +40 21 528 59 00

Ireland

Bayer Limited

Tel: +353 1 299 93 13

Slovenija

Bayer d. o. o.

Tel.: +386-1-58 14 400

Ísland

Icepharma hf

Sími: +354 540 80 00

Slovenská republika

Bayer, spol. s r.o.

Tel: +421 2 59 21 31 11

Italia

Bayer S.p.A.

Tel: +39-02-397 81

Suomi/Finland

Bayer Oy

Puh/Tel.: +358-20 785 21

Κύπρος

NOVAGEM Limited

Τηλ: + 357 22 48 38 58

Sverige

Bayer AB

Tel: +46-(0)8-580 223 00

Latvija

SIA Bayer

Tel: +371 67 84 55 63

United Kingdom

Bayer plc

Tel: +44 (0) 118 206 30 00

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.