PREMIER KLERCLEAN-CR STERILE NEUTRAL DETERGENT CONCENTRATE

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • PREMIER KLERCLEAN-CR STERILE NEUTRAL DETERGENT CONCENTRATE
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • PREMIER KLERCLEAN-CR STERILE NEUTRAL DETERGENT CONCENTRATE
  Белгия
 • Език:
 • нидерландски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 111839E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

PREMIER KLERCLEAN-CR STERILE NEUTRAL DETERGENT CONCENTRATE

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Productnaam

PREMIER KLERCLEAN-CR STERILE NEUTRAL

DETERGENT CONCENTRATE

Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II (453/2010) - Europa

:

1.1 Productidentificatie

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de

vennootschap/onderneming

Productcode

:

Afgeraden gebruik

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal adviesorgaan/Vergiftigingencentrum

Allesreiniger. Manueel gebruik.

Geen bekend.

Ecolab B.V.B.A./S.P.R.L.

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo

Belgium

Tel +32 (0) 13 67 05 11

Fax +32 (0) 13 66 78 55

info.be@ecolab.com

:

Fabrikant/ Distributeur/

Importeur

:

Telefoonnummer

070 245 245 (Antigifcentrum/Centre anti poison)

111839E

Productgebruik

:

Oppervlakte reiniger

Product is uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik

Fabrikant/ Distributeur/ Importeur

:

Telefoonnummer

013 670 670 (24/7)

Versie

: 1

Classificatie

Niet geclassificeerd.

:

:

Overige gevaren die niet

leiden tot classificatie

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Productomschrijving

:

Mengsel

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de R- of H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Indeling overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG [Richtlijn gevaarlijke preparaten]

Het product is niet geklasseerd als gevaarlijk volgens richtlijn 1999/45/EG en zijn wijzigingen.

2.2 Etiketteringselementen

Veiligheidsaanbevelingen

Niet van toepassing.

Dit product is niet als gevaarlijk geclassificeerd volgens de EU-regelgeving.

Waarschuwingszinnen

:

:

2.3 Andere gevaren

Niet van toepassing.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

1/11

18 oktober 2011

PREMIER KLERCLEAN-CR STERILE NEUTRAL DETERGENT CONCENTRATE

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover bekend bij de leverancier en in de van toepassing zijnde

concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of het milieu en op grond daarvan in deze sectie

moet worden vermeld.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar

[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

[3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

[4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

Type

Mengsels

3.2

Spoel de mond met water. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel

aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.

Huidcontact

Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en

onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en

verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.

Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde

kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het

ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.

Opmerkingen voor arts

Behandel symptomatisch. Waarschuw onmiddellijk een arts, het Nationaal

Vergiftigingen Informatie Centrum (NL) of het Anti-gifcentrum (BE) als grote

hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.

Inslikken

Inademing

Oogcontact

:

:

:

:

:

Specifieke behandelingen

Bescherming van eerste-

hulpverleners

:

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Inademing

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

:

Inslikken

Huidcontact

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

:

Oogcontact

Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

Huidcontact

Inslikken

Inademing

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

:

:

:

Oogcontact

:

Geen specifieke gegevens.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen specifieke behandeling.

:

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of

in geval van onvoldoende training.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

2/11

18 oktober 2011

PREMIER KLERCLEAN-CR STERILE NEUTRAL DETERGENT CONCENTRATE

In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het

incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op

persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

Gevaarlijke

verbrandingsproducten

Risico's van de stof of het

mengsel

Geen specifieke gegevens.

Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.

Brandweerlieden dienen de juiste beschermingsmiddelen te dragen.

Speciale beschermende

uitrusting voor

brandweerlieden

Bij brand waternevel (mist), schuim, droge chemische stof of koolzuurgas gebruiken.

5.1 Blusmiddelen

:

:

:

Geen bekend.

Geschikte blusmiddelen

:

Ongeschikte blusmiddelen

:

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale

voorzorgsmaatregelen

voor brandbestrijders

:

6.2

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten. Neem gemorst

preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde,

vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in

overeenstemming met de plaatselijke voorschriften (zie rubriek 13).

Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in

contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de

betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering,

waterwegen, bodem of lucht)

Uitgebreid morsen

:

Verdun met veel water. Absorbeer met een inert materiaal en plaats in een

geschikte afvalcontainer.

Gering morsen

:

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het

mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Voor andere personen dan

de hulpdiensten

:

Voor de hulpdiensten

:

6.4 Verwijzing naar andere

rubrieken

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.

Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of

in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat

onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet

aan en loop er niet doorheen. Trek geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen

aan.

Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees

dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte

materialen. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische

maatregelen.

:

:

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

3/11

18 oktober 2011

PREMIER KLERCLEAN-CR STERILE NEUTRAL DETERGENT CONCENTRATE

Bewaren tussen de volgende temperaturen: 0 tot 25°C (32 tot 77°F). Opslaan in

overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Opslaan in oorspronkelijke

verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed

geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te

worden (zie rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed

afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig

opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te

voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende

maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek

1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruikspecifieke informatie die gegeven wordt in de

Blootstellingscenario('s).

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Beschermende

maatregelen

:

Advies inzake algemene

arbeidshygiëne

:

7.2 Voorwaarden voor een

veilige opslag, met inbegrip

van incompatibele

producten

7.3 Specifiek eindgebruik

Trek geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).

In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten,

drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht

wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en

beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor

aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.

:

Aanbevelingen

:

Oplossingen specifiek

voor de industriële sector

:

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Geschikte technische

beheersmaatregelen

:

Geen speciale vereisten voor ventilatie. Een goede algemene ventilatie zou

voldoende moeten zijn om blootstelling aan luchtverontreinigingen op de werkplek

onder controle te houden. Indien dit product stoffen bevat met

blootstellingsgrenzen, gebruik dan een afgesloten procesomgeving, lokale afzuiging

of andere technische controlemiddelen om de blootstelling van de werknemer aan

verontreinigingen in de lucht beneden alle aanbevolen of voorgeschreven grenzen

te houden.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Geen DNEL's beschikbaar.

PEC's (Predicted Effect Concentrations; voorspelde effectconcentraties)

Geen PNEC's beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke

bescherming

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek

1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruikspecifieke informatie die gegeven wordt in de

Blootstellingscenario('s).

8.1 Controleparameters

DEL's (Derived Effect Levels; afgeleide effectdoses)

Product- /ingrediëntennaam

Grenswaarden voor blootstelling

Beroepsmatige blootstellingslimieten

Geen blootstellingslimietwaarde bekend.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

4/11

18 oktober 2011

PREMIER KLERCLEAN-CR STERILE NEUTRAL DETERGENT CONCENTRATE

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke

bescherming

Bescherming van de

handen

(EN 374)

Bij normale, doelgerichte gebruiksomstandigheden van het product is een masker

niet vereist.

Geen bijzondere aanbevelingen.

Geen bijzondere aanbevelingen.

Bescherming van de

ogen/het gezicht

(EN 166)

Bescherming van de

ademhalingswegen

(EN 143, 14387)

:

:

:

Bescherming van de huid

Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis

van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist

te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.

:

Beheersing van

milieublootstelling

:

Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er

zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de

milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of

technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te

brengen tot een aanvaardbaar niveau.

Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht

grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag.

Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde

kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te

gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij

de werkplek bevinden.

Hygiënische maatregelen

:

Individuele beschermingsmaatregelen

Lichaamsbescherming

(EN 14605)

:

Overige

huidbescherming

Thermische gevaren

:

Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen

moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de

risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een

deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

Niet van toepassing.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand

Smeltpunt/vriespunt

Initieel kookpunt en

kookbereik

Vloeistof.

Zwakke geur.

Geur

pH

Kleurloos.

Kleur

Verdampingssnelheid

Vlampunt

> 100°C

5 tot 7 [Conc. (% gewicht / gewicht): 100%]

Geurdrempel

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

Verbrandingstijd

Verbrandingssnelheid

:

:

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Ontvlambaarheid (vast, gas)

:

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

5/11

18 oktober 2011

PREMIER KLERCLEAN-CR STERILE NEUTRAL DETERGENT CONCENTRATE

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Dampspanning

Relatieve dichtheid

Dampdichtheid

Oplosbaarheid

0.99 tot 1.02

Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water.

Zelfontbrandingstemperatuur

Octanol/water

verdelingscoëfficiënt

Ontploffingseigenschappen

:

:

:

:

:

:

:

Geen.

Oxyderende eigenschappen

:

9.2 Overige informatie

Ontledingstemperatuur

:

Geen aanvullende informatie.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet van toepassing.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Viscositeit

:

Bovenste/onderste

ontvlambaarheids- of

explosiegrenzen

:

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

10.6 Gevaarlijke

ontledingsproducten

10.4 Te vermijden

omstandigheden

Geen specifieke gegevens.

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen

gevaarlijke afvalproducten gevormd.

Het product is stabiel.

10.2 Chemische stabiliteit

:

:

:

10.3 Mogelijke gevaarlijke

reacties

:

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen

gevaarlijke reacties optreden.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

:

Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens

beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

10.5 Chemisch op elkaar

inwerkende materialen

:

Geen specifieke gegevens.

Acute toxiciteit

Carcinogeniciteit

Mutageniciteit

Irritatie/corrosie

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Overgevoeligheid veroorzakend

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

6/11

18 oktober 2011

PREMIER KLERCLEAN-CR STERILE NEUTRAL DETERGENT CONCENTRATE

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Inademing

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

:

Inslikken

Huidcontact

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

:

Oogcontact

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Algemeen

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Carcinogeniciteit

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Mutageniciteit

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Teratogeniciteit

:

Teratogeniciteit

Toxiciteit voor de voortplanting

Effecten op de

ontwikkeling

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Effecten op de

vruchtbaarheid

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Symptomen met betrekking tot de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Huidcontact

Inslikken

Inademing

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

:

:

:

Oogcontact

:

Geen specifieke gegevens.

Vertraagd optredende en directe effecten en ook chronische effecten als gevolg van kortdurende en

langdurige blootstelling

Kortdurende blootstelling

Langdurige blootstelling

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Informatie over de meest

waarschijnlijke

blootstellingsroutes

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Mogelijke directe

effecten

:

Mogelijke vertraagde

effecten

:

Mogelijke directe

effecten

:

Mogelijke vertraagde

effecten

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Overige informatie

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

7/11

18 oktober 2011

PREMIER KLERCLEAN-CR STERILE NEUTRAL DETERGENT CONCENTRATE

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.3 Bioaccumulatie

12.6 Andere schadelijke

effecten

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

De ecologische beoordeling van het produkt berust op gegevens van de

grondstoffen en/of vergelijkbare stoffen. De som van alle organische componenten

in dit product heeft in testen een braak van > 60 % BOD/COD of CO2 ontwikkeling,

of > 70% DOC-afname. Dit komt overeen met de norm voor 'readily degradable' (bv.

volgens OECD- methode 301). De oppervlakteactieve stoffen in het product zijn

biologisch afbreekbaar volgens de vereisten van de verordening betreffende

detergentia 648/2004/EG.

PBT

:

Niet van toepassing.

zPzB

:

Niet van toepassing.

12.4 Mobiliteit in de bodem

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

:

Scheidingscoëfficiënt

aarde/water (K

OC

)

:

Niet bepaald voor het mengsel.

Mobiliteit

:

Niet bepaald voor het mengsel.

Conclusie/Samenvatting

:

Niet bepaald voor het mengsel.

Europese Afvalcatalogus (EAK)

Naar huidige kennis van de leverancier wordt dit product niet beschouwd als

gevaarlijke afvalstof zoals gedefinieerd in EG-richtlijn 91/689/EG

Gevaarlijke Afvalstoffen

:

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot

een minimum te worden beperkt. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct

bevatten. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Grote

hoeveelheden productresten mogen niet via het riool worden afgevoerd, maar

moeten worden verwerkt in een geschikte afvalwaterbehandelingsinstallatie. Laat

overtollige en niet te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend

afvalverwerkingsbedrijf. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle

bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende

wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle

andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Vermijd verspreiding van

gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem,

waterwegen, afvoerleidingen en riool.

:

Verwijderingsmethoden

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek

1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruikspecifieke informatie die gegeven wordt in de

Blootstellingscenario('s).

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

Verpakking

Afvalcode

Afvalnotatie

Verwijderingsmethoden

:

20 01 30

niet onder 20 01 29 vallende detergenten

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot

een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

8/11

18 oktober 2011

PREMIER KLERCLEAN-CR STERILE NEUTRAL DETERGENT CONCENTRATE

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

Speciale

voorzorgsmaatregelen

:

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Lege vaten of binnenzak

kunnen enig restproduct bevatten. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en

afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen,

afvoerleidingen en riool.

Not regulated.

Niet gereglementeerd.

Niet gereglementeerd.

Not regulated.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 VN-nummer

14.2 Juiste

ladingnaam

overeenkomstig

de

modelreglementen

van de VN

14.3

Transportgevarenklasse(n)

14.4

Verpakkingsgroep

ADN/ADNR

14.5 Milieugevaren

14.6 Bijzondere

voorzorgen voor

de gebruiker

14.7 Vervoer in bulk

overeenkomstig bijlage II bij

MARPOL 73/78 en de IBC-

code

Neen.

Neen.

:

Niet van toepassing.

Geen.

Geen.

None.

None.

Overige EU-regelgeving

Niet van toepassing.

Bijlage XVII - Beperkingen

met betrekking tot de

productie, het op de

markt brengen en het

gebruik van bepaalde

gevaarlijke stoffen,

mengsels en producten

:

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Zeer zorgwekkende stoffen

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

9/11

18 oktober 2011

PREMIER KLERCLEAN-CR STERILE NEUTRAL DETERGENT CONCENTRATE

RUBRIEK 15: Regelgeving

Nationale regelgeving

België

15.2

Chemischeveiligheidsbeoordeling

Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen

vereist zijn.

:

≥ 30% niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia:

NL: PGS 15, Vlaanderen : Vlarem II bis

10/18/2011.

Gedrukt op

Datum van uitgave/ Revisie

datum

:

:

Niet van toepassing.

:

Volledige tekst van

afgekorte R-zinnen

Volledige tekst van

indelingen [Richtlijn

gevaarlijke stoffen/Richtlijn

gevaarlijke preparaten]

:

Niet van toepassing.

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

10/18/2011.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Volledige tekst van

afgekorte S-zinnen

:

Afkortingen en acroniemen

:

ADN/ADNR = Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke

goederen over binnewateren

ADR = Europese overeenkomst met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke

goederen over de weg

ATE = Acuut toxiciteitsschatting

BCF = Bioconcentratie Factor

CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening

(EG) No. 1272/2008]

DNEL = De afgeleide dosis zonder effect

DPD = Gevaarlijke preparaten Richtlijn [1999/45/EG]

EC = Europese Commissie

EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin

IATA = Internationaal Lucht Transport Vereniging

IBC = Tussentijdse bulk container

IMDG = Internationaal Maritiem Transport voor Gevaarlijke goederen

LogPow = Logaritme van de octaan/water partitie coëfficiënt

MARPOL 73/78 = Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door

schepen, 1973 en aangepast door het protoclol van 1978. ("Marpol" = zee

vervuilend)

OEL = Blootstellingslimiet in de werkplaats

PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch

PNEC = Voorspelde geen effect concentratie

REACH = Registratie, Evaluatie,Authorisatie en Restrictie van Chemische stoffen

[Verordening (EG) No. 1907/2006]

RID = Regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over het

spoor

REACH # = REACH registratie nummer

zPzB = zeer persistent en zeer bioaccummulatief

Volledige tekst van

indelingen [CLP/GHS]

:

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Eye Irrit. 2, H319

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

10/11

18 oktober 2011

PREMIER KLERCLEAN-CR STERILE NEUTRAL DETERGENT CONCENTRATE

RUBRIEK 16: Overige informatie

Versie

Bovengenoemde informatie is naar ons beste weten juist, gebaseerd op de receptuur om het product in het

land van oorsprong te vervaardigen. Aangezien gegevens, normen en voorschriften kunnen veranderen en de

omstandigheden van gebruik en toepassing buiten onze invloedssfeer liggen, kunnen wij geen garantie (niet

expliciet en niet impliciet) geven voor de volledigheid of blijvende correctheid van de informatie.

Kennisgeving aan de lezer

Datum vorige uitgave

:

:

10/18/2011.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

11/11

18 oktober 2011