Pravafenix

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

фенофибрат, Правастатин

Предлага се от:

Laboratoires SMB S.A.

АТС код:

C10BA03

INN (Международно Name):

fenofibrate, pravastatin

Терапевтична група:

Липидни модифициращи агенти

Терапевтична област:

Дислипидемиите

Терапевтични показания:

Pravafenix е показан за лечение на високо-коронарните--болест на сърцето (ИБС)-риск възрастни пациенти със смесена дислипидемия, характеризиращи се с високи триглицериди и ниски нива на HDL-cholesterol (C), чиито нива на LDL-C са адекватно контролирани докато на лечение с монотерапия pravastatin-40-мг.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-04-14

Листовка

                35
Б. ЛИС
ТОВКА
36
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PRAVAFENIX 40 MG/160 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
правастатин натрий/фенофибрат (pravastatin
sodium/fenofibrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или фа
рмацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реак
ции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Pravafenix и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Pravafenix
3.
Как да приемате Pravafenix
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Pravafenix
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PRAVAFENIX
И ЗА КАКВО СЕ ИЗП
ОЛЗВА
Pravafenix съдържа две активни вещества:
правастатин и фен
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕР
ИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Pravafenix 40 mg/160 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка твърда капсула съдържа 40 mg
правастатин натрий (pravastatin sodium) и 160 mg
фенофибрат (fenofibrate).
Помощнo(и) веществo(а) с известно
действие:
Всяка твърда капсула съдържа 19 mg
лактоза монохидрат и 33,3 mg натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Твърда капсула със светлозелено тяло
и маслиненозелено капачe, съдържаща
бяло-бежова восъчна
маса и една таблетка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Pravafenix е показан като допълнение към
диета и други видове немеди
каментозно лечение
(например физически упражнения,
намаляване на теглото) при лечението
на смесена
хиперлипидемия при възрастни
пациенти с висок сърдечносъдов риск
за понижаване на
триглицеридите и повишаване на HDL-C,
когато нивата на LDL-C са контролирани
адекватно при
провеждане на монотерапия с
правастатин 40 mg.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Преди започване на лечение с Pravafe
nix трябва да се изключат вторични
причини за комбинирана
дислипидемия и пациентите тр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-11-2023
Листовка Листовка чешки 28-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-11-2023
Листовка Листовка датски 28-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-11-2023
Листовка Листовка немски 28-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-11-2023
Листовка Листовка естонски 28-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-11-2023
Листовка Листовка гръцки 28-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-11-2023
Листовка Листовка английски 28-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-05-2011
Листовка Листовка френски 28-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-11-2023
Листовка Листовка италиански 28-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-05-2011
Листовка Листовка латвийски 28-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-05-2011
Листовка Листовка литовски 28-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-11-2023
Листовка Листовка унгарски 28-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-11-2023
Листовка Листовка малтийски 28-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-05-2011
Листовка Листовка нидерландски 28-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-05-2011
Листовка Листовка полски 28-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-11-2023
Листовка Листовка португалски 28-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-05-2011
Листовка Листовка румънски 28-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-11-2023
Листовка Листовка словашки 28-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-11-2023
Листовка Листовка словенски 28-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-05-2011
Листовка Листовка фински 28-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-11-2023
Листовка Листовка шведски 28-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-11-2023
Листовка Листовка норвежки 28-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-11-2023
Листовка Листовка исландски 28-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-11-2023
Листовка Листовка хърватски 28-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-11-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите