Possia

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Possia
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Possia
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Агенти антитромботическое,
 • Терапевтична област:
 • Съдови Заболявания, Остър Синдром На Коронарным
 • Терапевтични показания:
 • Possia, прилага с Ацетилсалицилова киселина (АСК) е показан за предпазване от атеротромботични инциденти при възрастни пациенти с остри коронарни синдроми (нестабилна стенокардия, non-ST-елевация миокарден инфаркт [NSTEMI] или ST-елевация инфаркт на миокарда [STEMI]); включително пациенти, управлявани медицински и тези, които се управляват с перкутанна коронарна интервенция (PCI) или коронарна артерия байпас (CABG) присаждане.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 2

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Отменено
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002303
 • Дата Оторизация:
 • 03-12-2010
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002303
 • Последна актуализация:
 • 13-05-2020

Доклад обществена оценка

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/671012/2010

ЕМЕА/Н/С/002303

Резюме на EPAR за обществено ползване

Possia

тикагрелор

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Possia. В него се разяснява оценката на Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) относно лекарството, на която Комитетът основава становище за издаване на разрешение

за употреба и препоръки относно условията на употреба за Possia.

Какво представлява Possia?

Possia е лекарство, което съдържа активното вещество тикагрелор (ticagrelor). Предлага се под

формата на кръгли, жълти таблетки (90 mg).

За какво се използва Possia?

Possia се използва едновременно с аспирин за предотвратяване на атеротромботични инциденти

(проблеми, причинени от кръвни съсиреци и втвърдяване на артериите) като инфаркт на

миокарда или мозъчен удар. Използва се при възрастни, които са прекарали инфаркт на

миокарда или имат нестабилна стенокардия (вид гръдна болка, причинена от проблеми с

кръвоснабдяването на сърцето).

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско пр

едписание.

Как да използвате Possia?

Началната доза Possia е две таблетки наведнъж, последвани от обичайна доза от една таблетка,

два пъти дневно

Пациентите трябва да приемат също аспирин съобразно инструкциите на своя

лекар. По здравни причини лекарят може да им каже да не приемат аспирин. Пациентите

продължават лечението до една година, освен ако лекарят не поиска прекъсване на приема на

лекарството.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Как действа Possia?

Активното вещество в Possia, тикагрелор, е инхибитор на тромбоцитната агрегация. Това

означава, че спомага за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци. Кръвта се съсирва

благодарение на специални клетки в кръвта, наречени тромбоцити, които агрегират (слепват се).

Тикагрелор спира агрегацията на тромбоцитите, като блокира свързването на вещество, наречено

аденозиндифосфат (АДФ), към повърхността на тромб

оцитите. Това пречи на тромбоцитите да

станат „лепкави“ и по този начин намалява риска от образуване на съсирек и помага да се

избегне мозъчен удар или нов инфаркт на миокарда.

Как е проучен Possia?

Преди провеждане на проучвания при хора ефектите на Possia са изследвани върху

експериментални модели.

Possia е сравнен с клопидогрел (друг инхибитор на тромбоцитната агрегация) в едно основно

проучване, обхващащо над 18

000 възрастни, които са прекарали инфаркт на миокарда или имат

нестабилна стенокардия. Пациентите приемат също аспирин и са лекувани в продължение на до

едн

а година. Основната мярка за ефективност се основава на броя на пациентите, получили нов

инфаркт на миокарда, мозъчен удар или починали от сърдечносъдово заболяване.

Какви ползи от Possia са установени в проучванията?

Установено е, че Possia е ефективен при пациенти, които са прекарали инфаркт на миокарда или

нестабилна стенокардия. В основното проучване 9,3

% от пациентите, приемащи Possia, са имали

нов инфаркт на миокарда, мозъчен удар или са починали от сърдечносъдово заболяване, в

сравнение с 10,9

% от пациентите, приемащи клопидогрел.

Какви са рисковете, свързани с Possia?

Най-честите нежелани реакции при Possia (наблюдавани при 1 до 10 на 100 пациенти) са диспнея

(затруднено дишане), епистаксис (кръвотечение от носа), гастроинтестинална хеморагия

(кървене от стомаха или червата), кървене от кожата или под кожата, синини, кървене в местата

на манипулация (където е пунктиран кръвоносен съд). За пълния списък на всички наблюдавани

при Possia нежелани реа

кции – вижте листовката.

Possia е противопоказан за хора, които биха могли да проявят свръхчувствителност (алергични

реакции) към тикагрелор или някоя от другите съставки. Лекарството не трябва да се използва

при пациенти, които имат умерено до тежко чернодробно заболяване или по време на кървене,

както и при пациенти, които са прекарали мозъчен удар, прич

инен от кървене в мозъка. Possia не

трябва да се използва също при пациенти, които приемат други лекарства със силен блокиращ

ефект върху един от чернодробните ензими (CYP3A4). Това са лекарства като кетоконазол

(използван за лечение на гъбични инфекции), кларитромицин (антибиотик), атазанавир и

ритонавир (лекарствени препарати, използвани при ХИВ-позитивни пациенти) и не

фазодон

(използван за лечение на депресия

Какви са основанията за одобряване на Possia?

СНМР отбелязва, че основното проучване показва, че в сравнение с клопидогрел Possia намалява

риска от инфаркт на миокарда и случаите на смърт от сърдечносъдово заболяване. Possia обаче

не е по-ефективен от клопидогрел за намаляване на риска от мозъчен удар.

Possia

EMA/6000/2011

Страница 2/3

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Possia

EMA/6000/2011

Страница 3/3

СНМР решава, че ползите от Possia са по-големи от рисковете и препоръча да му бъде издадено

разрешение за употреба.

Допълнителна информация за Possia:

Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в Европейския съюз, за Possia на

AstraZeneca на 03 Декември

2010 г . Разрешението за употреба е валидно за срок от пет години,

след което подлежи на подновяване.

Пълният текст на EPAR относно Possia може да се намери на уебсайта на Агенцията website

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. За повече

информация относно лечението с Possia – прочетете листовката (също част от EPAR) или се

свържете с Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 10-2010.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Листовка: Информация за потребителя

Possia 90 mg филмирани таблетки

тикагрелор (ticagrelor)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лек

арство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други

хора. То може да им навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са

същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листов

ка.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Possia и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Possia

Как да приемате Possia

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Possia

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Possia и за какво се използва

Какво представлява Possia

Possia съдържа лекарствено ве

щество, наречено тикагрелор. То принадлежи към група

лекарства, наречени антитромбозни лекарства.

Как действа Possia

Possia действа на клетки, наречени „тромбоцити” (още наречени „кръвни плочици”). Тези

много малки кръвни клетки помагат за спиране на кървенето, като се слепват и запушват малки

порязани или увредени участъци от кръвоносните съдове, които са порязани или ув

редени.

Тромбоцитите, обаче, могат да образуват и съсиреци вътре в болни кръвоносни съдове на

сърцето и мозъка. Това може да бъде много опасно, защото:

съсирекът може да прекъсне напълно кръвоснабдяването – това може да причини

миокарден инфаркт или мозъчен удар, или

съсирекът може да запуши частично кръвоносен съд на сърцето – това нама

лява

кръвоснабдяването на сърцето и може да предизвика гръдна болка, която се появява и

после отзвучава (така наречената „нестабилна стенокардия”).

Possia помага да се спре слепването на тромбоцитите. По този начин се намалява вероятността

да се образува кръвен съсирек, който може да намали кръвоснабдяването.

За какво се използва Possia

Possia e предназачен за у

потреба единствено при възрастни. Possia Ви е даден, защото сте

имали:

сърдечен пристъп или

нестабилна стенокардия (стенокардия или гръдна болка, която не се контролира добре).

Possia намалява вероятността да настъпи друг миокарден инфаркт или мозъчен удар, или смърт

от заболяване, свързано със сърцето или кръвоносните Ви съдове.

2.

Какво тряб

ва да знаете, преди да примете Possia

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Не приемайте Possia, ако:

сте алергични (свръхчувствителни) към тикагрелор или към някоя от останалите съставки

на Possia (изброени в точка 6);

имате кървене или скоро сте имали вътрешен кръвоизлив, като например кървене в

стомаха или червата от язва;

имате умерено до тежко чернодробно заболяване;

приемате някое от следните лекарства: кетоконазол (използван за лечени

е на гъбични

инфекции), кларитромицин (използван за лечение на бактериални инфекции), нефазодон

(антидепресант), ритонавир и атазанавир (използвани за лечение на HIV инфекция и

СПИН);

сте имали мозъчен удар, причинен от кървене в мозъка.

Ако някое от изброените се отнася до Вас, не приемайте Possia. Ако не сте сигурни,

говорете с лекаря или фар

мацевта си, преди да започнете да приемате Possia.

Предупреждения и предпазни мерки

Преди да започнете да приемате Possia, се обърнете към лекаря, фармацевта или стоматолога

си, ако:

Имате повишен риск от кървене поради:

скорошна тежка травма;

скорошна хирургична интервенция (включително стоматологична манипулация);

състояние, което засяга съсирването на кръвта;

скоро

шно кървене от стомаха или червата (като например от стомашна язва или „полипи”

в дебелото черво).

Ако Ви предстои хирургична интервенция (включително стоматологична манипулация) по

което и да е време, докато приемате Possia. Причината за това е повишеният риск от

кървене. Вашият лекар може да реши да спрете приема на Possia 7 дни пр

еди хирургичната

интервенция.

Ако сърдечната Ви честота е необичайно ниска (обиконовено по-ниска от 60 удара в

минута) и все още нямате поставено устройство, което регулира сърдечния Ви ритъм

(пейсмейкър).

Имате астма или други белодробни проблеми, или затруднено дишане.

Имали сте изследване на кръвта, което е показало повече от обичайното кол

ичество

пикочна киселина.

Ако някое от изброените се отнася до Вас (или ако не сте сигурни), говорете с Вашия лекар,

фармацевт или стоматолог, преди да започнете да приемате Possia.

Деца

Possia не се препоръчва за деца и юноши под 18 години.

Други лекарства и Possia

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако при

емате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства. Това включва и лекарства, които можете да купите без

рецепта, хранителни добавки и билкови препарати. Причината за това е, че Possia може да

повлияе на действието на някои лекарства, както и някои лекарства могат да повлияят на

действието на Possia.

Ув

едомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следните лекарства:

повече от 40 mg дневно симвастатин или ловастатин (лекарства, използвани за лечение на

висок холестерол);

рифампицин (антибиотик), фенитоин, карбамазепин и фенобарбитал (използвани за

контрол на припадъци), дексаметазон (използван за лечение на възпалителни и автоимунни

заболявания), дигоксин (използван за лечение на сърдечна не

достатъчност), циклоспорин

(използван за отслабване на защитата на организма), хинидин и дилтиазем (използвани за

лечение на абнормен сърдечен ритъм), бета-блокери и верапамил (използвани за лечение на

високо кръвно налягане).

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, особено ако приемате някое от следните лекарства,

които повишават риска от кървене:

„перорални антикоагуланти”, наричани и „лекарства за разреждане на кръвта”, които

включват варфарин;

нестероидни противовъзпалителни средства (НПВС) често приемани като обезболяващи

като ибупрофен и напроксен;

селективни инхибитори на обратното поемане на серотонина (съкратено SS

RI), приемани

като антидепресанти, например пароксетин, сертралин и циталопрам;

други лекарства като кетоконазол (използван за лечение на гъбични инфекции),

кларитромицин (използван за лечение на бактериални инфекции), нефазодон

(антидепресант), ритонавир и атазанавир (използвани за лечение на HIV инфекция и

СПИН), цизаприд (използван за лечение на киселини), ергоалкалоиди (използвани за

лечение на мигрена и гла

воболие.

Също така, кажете на Вашия лекар, че тъй като вземате Possia, може да имате повишен риск от

кървене, в случай че лекарят Ви даде фибринолитици, често наричани „лекарства за стопяване

на съсиреци”, като стрептокиназа или алтеплаза.

Прием на Possia с храни и напитки

Можете да приемате Possia със или без храна.

Б

ременност и кърмене

Приемът на Possia не се препоръчва, ако сте бременна или има вероятност да забременеете.

Жените трябва да използват подходящи контрацептивни средства, за да се предпазят от

забременяване докато приемат това лекарство.

Ако кърмите, говорете с лекаря си, преди да започнете да приемате Possia. Вашият лекар ще

обсъди с Ва

с ползите и рисковете от приема на Possia през този период.

Ако сте бременна или кърмите, преди да започнете да приемате което и да е лекарство, се

посъветвайте с лекаря или фармацевта си.

Шофиране и работа с машини

Possia e малко вероятно да повлияе способността Ви да шофирате или да работите с машини.

3.

Как да при

емате Possia

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Колко да приемате

Първоначалната доза е две таблетки едновременно (натоварваща доза от 180 mg).

Обикновено тази доза ще Ви бъде дадена в болницата.

След тази пъ

рвоначална доза обичайната дозировка е една таблетка от 90 mg два пъти

дневно в продължение на не повече от 12 месеца, освен ако Вашият лекар не Ви посъветва

друго. Приемайте Possia по едно и също време всеки ден (например, една таблетка сутрин и

една вечер).

Обикновено Вашият лекар ще Ви посъветва да приемате и ац

етилсалицилова киселина. Това е

вещество, което присъства в много лекарства, използвани за предотвратяване на

кръвосъсирването. Вашият лекар ще Ви каже колко да приемате (обикновено между 75-150 mg

дневно).

Как да приемате Possia

Можете да приемете таблетката със или без храна.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Може да проверите кога сте приели последната таблетка Possia, като погледнете

блистера. На него има слънце (за сутринта) и луна (за вечерта). Това ще ви покаже дали сте

приели дозата си.

Ако сте приели повече от необходимата доза Possia

Ако сте приели повече от необходимата доза Possia, незабавно се свържете с лекаря си или

отидете в бо

лница. Вземете опаковката на лекарството със себе си. Вие може да сте изложен на

повишен риск от кървене.

Ако сте пропуснали да приемете Possia

Ако сте пропуснали да приемете дозата си, вземете следващата както обичайно.

Не взимайте двойна доза (две дози едновременно), за да компенсирате пропуснатата до

за.

Ако сте спрели приема на Possia

Не спирайте приема на Possia, без да сте се посъветвали с лекаря си. Взимайте Possia редовно

дотогава, докато Вашият лекар Ви го предписва. Ако спрете да приемате Possia, това може да

повиши шанса да получите друг миокарден инфаркт или мозъчен удар, или смърт от

заболяване, свързано със сърцето и кр

ъвоносните Ви съдове.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава. При приема на това лекарство могат да се ра

звият следните нежелани

реакции:

Честотата на възможните нежелани реакции, изброени по-долу, е определена по следната

конвенция: чести (засягат 1 до 10 потребители на 100); нечести (засягат 1 до 10 потребители на

1000); редки (засягат 1 до 10 потребители на 10 000).

Ако забележите някой от следните симптоми, трябва незабавно да Ви види лекар – може

да се нуждаете от сп

ешно лечение:

Белези на мозъчен кръвоизлив като:

внезапно изтръпване или слабост на Вашата ръка, крак или лице, особено ако е само от

едната страна на тялото;

внезапно объркване, затруднен говор или разбиране на околните;

внезапна поява на затруднение при ходене, нарушено равновесие или координация;

внезапно замайване или в

незапно силно главоболие с неясна причина.

Това са белези на мозъчен удар, предизвикан от кървене в мозъка. Такъв се развива

нечесто.

Кървене – някои видове кървене са чести. Обаче, тежкото кървене е нечесто, но може да

бъде животозастрашаващо. Някои видове кървене могат да се засилят, например:

кървене от носа (че

сто);

кръв във Вашата урина (нечесто);

черни изпражнения или кръв във Вашите изпражнения (нечесто);

кръв във Вашето око (нечесто);

кашляне на кръв или повръщане на кръв (нечесто);

вагинално кървене, което е по-тежко или се случва по време, различно от нормалното Ви

менструално кървене (нечесто);

кървене след хирургична интервенция или от порязвания и рани, коет

о е по-силно от

нормалното (често);

кървене от стомашната Ви лигавица (язва) (нечесто);

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

кървящи венци (нечесто);

кръв в ухото Ви (рядко);

вътрешно кървене (рядко);

кървене в ставите, което предизвиква болезнено подуване (рядко).

Обсъдете с лекаря си, ако забележите някой от следните симптоми:

Чувство за недостиг на въздух – такова се развива често. Може да се дължи на

сърдечното Ви заболяване или на дру

га причина, или може да бъде нежелана реакция на

Possia. Ако чувството Ви за недостиг на въздух се влошава или продължава дълго време,

уведомете лекаря си. Вашият лекар ще реши дали това изисква лечение или допълнителни

изследвания.

Други възможни нежелани реакции

Чести (засягат 1 до 10 потребители на 100)

Синини

Нечести (засягат 1 до 10 потребите

ли на 1000)

Алергична реакция – обрив, сърбеж или оток на лицето, или оток на устните/езика могат

да са признаци на алергична реакция (вижте точка 2: Какво трябва да знаете, преди да

приемете Possia).

Главоболие

Чувство за замаяност или че стаята се върти

Болка в корема

Диария или лошо храносмилане

Гадене ил

и повръщане

Обрив

Сърбеж

Възпален стомаха (гастрит)

Редки (засягат 1 до 10 потребители на 10 000)

Запек

Чувство на изтръпване

Объркване

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт,

но не спирайте да приемате Possia, преди да сте говорили с тях. Това включва всички

възможни, неописани в та

зи листовка нежелани реакции.

5.

Как да съхранявате Possia

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената

опаковка, съответно след надписа “EXP” и “Годен до”. Срокът на годност отговаря на

последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте ле

карствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Possia

Активното вещество е тикагрелор. Всяка филмирана таблетка съдържа 90 mg тикагрелор.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Другите съставки са:

Ядро на таблетката: манитол (Е421), дикалциев хидрогенфосфат, натриев нишестен

гликолат, хидроксипропил целулоза (Е463), магнезиев стеарат (Е470b).

Филмово покритие: хипромелоза (Е464), титанов диоксид (Е171), талк,

полиетиленгликол 400 и жълт железен оксид (Е172).

Как изглежда Possia и какво съдържа опаковката

Филмирана таблетка (таблетка): Таблетките са кръгли, двойно изпъкнали, жълти, филмирани

таблетки, мар

кирани с „90” над „T” от едната страна.

Possia се предлага в:

стандартни блистери (със символи слънце/луна) в картонени опаковки от 60 и 180 таблетки;

календарни блистери (със символи слънце/луна) в картонени опаковки от 14, 56 и 168

таблетки;

перфорирани блистери в картонени опаковки от 100 х 1 таблетка.

Не всички видове опаковки могат да бъ

дат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

AstraZeneca AB

S-151 85

Södertälje

Швеция

Производител:

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85

Södertälje

Швеция

Производител:

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Maccelsfield, Cheshire, SK10 2NA

Великобритания

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

NV AstraZeneca SA

Tel: +32 2 370 48 11

Luxembourg/Luxemburg

NV AstraZeneca SA

Tél/Tel: + 32 2 370 48 11

България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 2 971 25 33

Magyarország

AstraZeneca kft

Tel.: + 36 23 517 300

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o

Tel: +420 222 807 111

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: + 356 2277 8000

Danmark

AstraZeneca A/S

Nederland

AstraZeneca BV

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +31 79 363 2222

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: + 49 41 03 7080

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: + 47 21 00 64 00

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: + 30 2 106871500

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 874 35 00

España

Laboratorios Almirall, S.A.

Tel: + 00 34 93 31 28 748

Portugal

Medinfar Produtos Farmaceuticos, S.A.

Tel: + 351 21 4997400

France

AstraZeneca

Tél: + 33 1 41 29 40 00

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: + 40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

Tel: + 353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: + 386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB o.z.

Tel: + 421 2 5737 7777

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: + 39 02 98011

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: + 358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

{ AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvijа

Tel: + 371 67377 100

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd

Tel: + 44 1582 836 836

Lietuva

UAB AstraZeneca

Tel: +370 5 2660550

Дата

на п

оследно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата (ЕМЕА) http://www.ema.europa.eu

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба