Pioglitazone Teva

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Pioglitazone Teva
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Pioglitazone Teva
  Европейски съюз
 • Език:
 • латвийски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Gremošanas trakts un vielmaiņa
 • Терапевтична област:
 • Cukura diabēts, 2. tips
 • Терапевтични показания:
 • Pioglitazone ir norādīts ārstēšanas 2. tipa cukura diabēts:kā monotherapy - pieaugušiem pacientiem (īpaši lieko svaru, pacientiem) nepietiekami kontrolēts ar diētu un vingrinājumiem, par kuriem metformīns ir nevietā, jo ir kontrindikācijas vai intoleranceas dual dobuma terapija kombinācijā ar metformīnu, pieaugušiem pacientiem (īpaši lieko svaru, pacientiem), kuriem nepietiek glycaemic kontroles neskatoties maksimālā pieļaujama devu monotherapy ar metformīnu - sulfonilurīnvielas pamata, tikai pieaugušiem pacientiem, kas liecina par neiecietību pret metformīnu vai kurām metformīns ir kontrindicēta, ar nepietiekamu glycaemic kontroles neskatoties maksimālā pieļaujama devu monotherapy ar sulphonylureaas triple dobuma terapija kombinācijā ar metformīnu un sulfonilurīnvielas pamata, jo pieaugušiem pacientiem (īpaši lieko svaru, pacientiem), kuriem nepietiek glycaemic kontroles neskatoties uz dual dobuma terapija. Pioglitazone ir arī norādīts kombinācija ar insulīnu, 2. tipa cukura diabēts pieaugušiem pacientiem ar
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 9

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Autorizēts
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002297
 • Дата Оторизация:
 • 26-03-2012
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002297
 • Последна актуализация:
 • 12-05-2020

Доклад обществена оценка

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© Eiropas Zāļu aģentūra, 2012.

Šī dokumenta reproducēšana ir atļauta tikai ar noteikumu, ka tiek dota atsauce uz avotu.

EMA/228134/2012

EMEA/H/C/002297

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Pioglitazone Teva

pioglitazons

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Pioglitazone Teva. Tajā ir

paskaidrots, kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu

atzinumu par reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par Pioglitazone Teva lietošanu.

Kas ir Pioglitazone Teva?

Pioglitazone Teva ir zāles, kas satur aktīvo vielu pioglitazonu. Tās ir pieejamas tabletēs (15, 30 un

45 mg).

Pioglitazone Teva ir “ģenēriskas zāles”. Tas nozīmē, ka Pioglitazone Teva ir līdzīgas „atsauces zālēm”,

kas jau ir reģistrētas Eiropas Savienībā (ES) ar nosaukumu Actos. Plašāka informācija par ģenēriskām

zālēm ir pieejama jautājumu un atbilžu dokumentā

šeit

Kāpēc lieto Pioglitazone Teva?

Pioglitazone Teva lieto, lai ārstētu 2. tipa diabētu pieaugušajiem (no 18 gadu vecuma), it īpaši pacientiem ar lieko

svaru. Tās lieto papildus diētai un fiziskiem vingrojumiem.

Pioglitazone Teva lieto vienas pašas pacientiem, kuriem nav piemērots metformīns (citas zāles pret

diabētu).

Pioglitazone Teva var lietot arī kopā ar metformīnu, ārstējot pacientus, kuru stāvokli nevar pietiekami

kontrolēt ar metformīnu vien, vai arī kopā ar sulfonilurīnvielu (citas zāles pret diabētu), ja metformīns

nav piemērots („duālā terapija").

Pioglitazone Teva var arī lietot kopā ar abiem – metformīnu un sulfonilurīnvielu – pacientiem, kuru

stāvokli nevar pietiekami kontrolēt pat ar perorālu duālo terapiju („trīskāršā terapija").

Pioglitazone Teva var arī lietot kopā ar insulīnu pacientiem, kuru stāvokli nevar pietiekami kontrolēt ar

insulīnu v

ien un kuri nevar lietot metformīnu.

Pioglitazone Teva

2. lappuse no 2

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Pioglitazone Teva?

Ieteicamā Pioglitazone Teva sākumdeva ir 15 vai 30 mg vienreiz dienā. Šo devu var palielināt pēc

vienas vai divām nedēļām līdz 45 mg vienreiz dienā, ja nepieciešams labāk kontrolēt glikozes (cukura)

līmeni asinīs. Pioglitazone Teva nedrīkst lietot pacienti, kam nepieciešama dialīze (asins attīrīšanas

metode, ko lieto cilvēkiem ar nieru slimībām). Tabletes ieņem, uzdzerot ūdeni.

Pioglitazone Teva terapiju atkārtoti izvērtē pēc trim līdz sešiem mēnešiem, un to pārtrauc pacientiem,

kuri negūst pietiekamu labumu. Turpmākas novērtēšanas gaitā zāļu parakstītājiem jāapstiprina, ka

pacientam joprojām ir ieguvums.

Pioglitazone Teva darbojas?

2. tipa diabēts ir slimība, kuras gadījumā aizkuņģa dziedzeris neražo pietiekami daudz insulīna, lai

regulētu glikozes līmeni pacienta asinīs, vai arī organisms nespēj insulīnu izmantot efektīvi.

Pioglitazone Teva aktīvā viela pioglitazons padara taukaudu, muskuļaudu un aknu šūnas jutīgākas pret

insulīnu, līdz ar to ļaujot organismam labāk izmantot paša radīto insulīnu. Tā rezultātā samazinās

glikozes līmenis asinīs, palīdzot kontrolēt 2. tipa diabētu.

Kā noritēja Pioglitazone Teva izpēte?

Tā kā Pioglitazone Teva ir ģenēriskas zāles, pacientu pētījumos veica tikai testus, lai noteiktu šo zāļu

bioekvivalenci atsauces zālēm Actos. Divas zāles uzskata par bioekvivalentām, ja tās organismā

nodrošina vienādu aktīvās vielas līmeni.

Kāda ir ieguvumu un riska attiecība, lietojot Pioglitazone Teva?

Tā kā Pioglitazone Teva ir ģenēriskas zāles un ir bioloģiski līdzvērtīgas atsauces zālēm, to ieguvumu un

riska attiecību uzskata par līdzvērtīgu atsauces zāļu ieguvumu un riska attiecībai.

Kāpēc Pioglitazone Teva tika apstiprinātas?

CHMP secināja, ka saskaņā ar ES prasībām ir pierādīta Pioglitazone Teva kvalitātes līdzvērtība un

bioekvivalence zālēm Actos. Tāpēc CHMP uzskatīja, ka, tāpat kā Actos gadījumā, ieguvumi pārsniedz

identificēto risku. Komiteja ieteica izsniegt Pioglitazone Teva reģistrācijas apliecību.

Cita informācija par Pioglitazone Teva

Eiropas Komisija 2012. gada 26. martā izsniedza Pioglitazone Teva reģistrācijas apliecību, kas derīga

visā Eiropas Savienībā.

Pilns Pioglitazone Teva EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

Plašāka informācija par ārstēšanu ar

Pioglitazone Teva pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir daļa no EPAR) vai, sazinoties ar ārstu

vai farmaceitu.

Pilns atsauces zāļu EPAR teksts arī ir pieejams aģentūras tīmekļa vietnē.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 10.2011.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Pioglitazone Teva 15 mg tabletes

Pioglitazone Teva 30 mg tabletes

Pioglitazone Teva 45 mg tabletes

Pioglitazone

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja

šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas

arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Pioglitazone Teva un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Pioglitazone Teva lietošanas

Kā lietot Pioglitazone Teva

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Pioglitazone Teva

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Pioglitazone Teva un kādam nolūkam tās lieto

Pioglitazone Teva satur pioglitazonu. Tās ir pretdiabēta zāles, ko lieto 2. tipa (insulīnneatkarīgā) cukura

diabēta ārstēšanai pieaugušajiem gadījumos, kad metformīns nav piemērots vai tā iedarbība nav bijusi

pietiekama. Tas ir diabēta veids, kas parasti rodas pieaugušajiem.

Pioglitazone Teva palīdz kontrolēt glikozes līmeni asinīs, ja Jums ir 2. tipa cukura diabēts, palīdzot

organismam labāk izmantot paša izstrādāto insulīnu. Uzsākot lietot Pioglitazone Teva, pēc 3 līdz 6 mēnešiem

Jūsu ārsts pārbaudīs, vai tās iedarbojas.

Pioglitazone Teva var lietot vienu pašu vai kopā ar metformīnu un/vai sulfonilurīnvielas atvasinājumiem, kas

arī ir iekšķīgi lietojamas pretdiabēta zāles.

Pioglitazone Teva var lietot arī kombinācijā ar insulīnu.

2.

Kas Jums jāzina pirms Pioglitazone Teva lietošanas

Nelietojiet Pioglitazone Teva šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret pioglitazonu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir vai ir bijusi sirds mazspēja;

ja Jums ir aknu slimības;

ja Jums ir bijusi diabētiskā ketoacidoze (diabēta komplikāciju veids, kas izraisa strauju svara zudumu,

sliktu dūšu vai vemšanu);

ja Jums ir vai kādreiz ir bijis urīnpūšļa vēzis;

ja Jums ir asinis urīnā, ko nav pārbaudījis Jūsu ārsts.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Pioglitazone Teva lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu (skatīt arī 4. punktu):

ja Jums ir ūdens (šķidruma) aizture vai sirds mazspējas problēma, it īpaši, ja esat vecāks/a par

75 gadiem. Ja Jūs lietojat pretiekaisuma zāles, kas arī var izraisīt šķidruma aizturi un pietūkumu, Jums

arī jāpasaka savam ārstam;

ja Jums ir īpaša diabētiska acu slimība, kuras nosaukums ir makulas tūska (acs aizmugurējās daļas

pietūkums);

ja Jums ir olnīcu cistas (policistisku olnīcu sindroms). Pastāv palielināta grūtniecības iestāšanās

iespējamība, jo Pioglitazone Teva lietošanas laikā Jums var atkārtoties ovulācija. Ja tas attiecas uz

Jums, lietojiet piemērotu kontracepciju, lai novērstu neplānotas grūtniecības iespējamību;

ja Jums ir aknu vai sirds slimība. Pirms uzsākt Pioglitazone Teva lietošanu, Jums būs jānodod asins

analīze, lai pārbaudītu aknu funkciju. Šo pārbaudi var periodiski atkārtot. Dažiem pacientiem ar

ilgstošu 2. tipa cukura diabētu un sirds slimību vai insultu anamnēzē, kuri tika ārstēti ar Pioglitazone

Teva un insulīnu, tika novērota sirds mazspēja. Nekavējoties informējiet savu ārstu, ja konstatējat sirds

mazspējas pazīmes, tādas kā neparasts elpas trūkums, strauja ķermeņa masas palielināšanās, lokāls

pietūkums (tūska).

Ja Jūs lietojat Pioglitazone Teva kopā ar citām diabēta ārstēšanai paredzētām zālēm, pastāv lielāka

iespējamība, ka cukurs Jūsu asinīs var pazemināties zem normālā līmeņa (hipoglikēmija).

Jums var arī samazināties asins šūnu skaits (anēmija).

Kaulu lūzumi

Lietojot pioglitazonu, pacientiem, it īpaši sievietēm, tika novērots lielāks kaulu lūzumu skaits. Jūsu ārsts

ņems to vērā, ārstējot Jūsu diabētu.

Bērni un pusaudži

Nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Pioglitazone Teva

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Parasti, ārstējoties ar Pioglitazone Teva, Jūs varat turpināt citu zāļu lietošanu. Tomēr noteiktām zālēm piemīt

īpaša ietekme uz cukura līmeni Jūsu asinīs:

gemfibrozils (izmanto holesterīna līmeņa pazemināšanai),

rifampicīns (izmanto tuberkulozes un citu infekciju ārstēšanai).

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm. Tiks pārbaudīts cukura līmenis

Jūsu asinīs, un Jūsu Pioglitazone Teva devu iespējams vajadzēs mainīt.

Pioglitazone Teva kopā ar uzturu un dzērienu

Tabletes varat lietot kopā ar ēdienu vai bez tā. Tabletes jānorij, uzdzerot glāzi ūdens.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Ārsts ieteiks Jums pārtraukt šo zāļu lietošanu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šīs zāles neietekmēs Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus, bet ievērojiet piesardzību, ja

Jums parādās redzes traucējumi.

3.

Kā lietot Pioglitazone Teva

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam

vai farmaceitam.

Parastā sākuma deva ir viena 15 mg vai 30 mg pioglitazona tablete, kas jālieto vienreiz dienā. Ārsts var

palielināt devu līdz maksimāli 45 mg vienreiz dienā. Ārsts Jums pateiks, kādu devu lietot.

Ja domājat, ka Pioglitazone Teva iedarbība ir pārāk vāja, konsultējieties ar ārstu.

Pioglitazone Teva lietojot kombinācijā ar citām zālēm, ko izmanto cukura diabēta ārstēšanai (piemēram,

insulīnu, hlorpropamīdu, glibenklamīdu, gliklazīdu, tolbutamīdu), ārsts pateiks, vai Jums jālieto mazāka šo

zāļu deva.

Pioglitazone Teva lietošanas laikā ārsts Jums periodiski lūgs veikt asinsanalīzes. Tas nepieciešams, lai

pārliecinātos, ka Jūsu aknas darbojas normāli.

Pioglitazone Teva lietošanas laikā Jums jāturpina ievērot cukura diabēta slimnieka speciālā diēta.

Jums regulāri jāpārbauda ķermeņa masa; ja tā palielinās, informējiet ārstu.

Ja esat lietojis Pioglitazone Teva vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat lietojis pārāk daudz tablešu, vai gadījumā, ja kāds cits vai bērns lietojis Jūsu zāles,

nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Cukura līmenis Jūsu asinīs var samazināties zem normas,

un to var paaugstināt, uzņemot cukuru. Ieteicams, lai Jūs nēsātu līdzi cukura gabaliņu, kādus saldumus,

cepumus vai saldu augļu sulu.

Ja esat aizmirsis lietot Pioglitazone Teva

Lietojiet Pioglitazone Teva katru dienu, kā norādīts. Tomēr, ja izlaižat devu, zāļu lietošanu turpiniet ar

nākamo parasto devu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Ja pārtraucat lietot Pioglitazone Teva

Lai Pioglitazone Teva darbotos pareizi, tas jālieto katru dienu. Ja Jūs pārtraucat lietot Pioglitazone Teva,

cukura līmenis Jūsu asinīs var paaugstināties. Konsultējieties ar ārstu, pirms pārtraukt šo ārstēšanu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Lietojot Pioglitazone Teva, pacientiem galvenokārt ir novērotas šādas nopietnas blakusparādības:

Sirds mazspēja bieži (var rasties ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem) tiek novērota pacientiem, kuri lieto

pioglitazonu kombinācijā ar insulīnu. Simptomi ir netipisks elpas trūkums, straujš svara pieaugums vai

lokalizēta tūska. Ja Jūs konstatējat kādu no šiem simptomiem, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību

– īpaši, ja esat vecāks/a par 65 gadiem.

Urīnpūšļa vēzis pacientiem, kuri lieto pioglitazonu, novērots reti (var rasties ne vairāk kā 1 no 100

cilvēkiem). Pazīmes un simptomi ietver asinis urīnā, sāpes urinācijas laikā vai pēkšņu vajadzību urinēt. Ja

Jums parādās jebkurš no tiem, nekavējoties informējiet savu ārstu.

Lokalizēta tūska ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) ir novērojama pacientiem, kuri lieto

pioglitazonu kombinācijā ar insulīnu. Ja Jūs konstatējat šo blakusparādību, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz

vien iespējams.

Kaulu lūzumi bieži (var rasties ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem) ir novēroti sievietēm, kuras lieto

pioglitazonu, kā arī vīriešiem, kuri lieto pioglitazonu (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Ja Jūs

konstatējat šo blakusparādību, sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams.

Redzes miglošanās tūskas (vai šķidruma uzkrāšanās) dēļ acs dibenā (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem

datiem) arī tiek novērota pacientiem, kuri lieto pioglitazonu. Ja Jūs konstatējat šo simptomu pirmo reizi,

sazinieties ar savu ārstu, cik drīz vien iespējams. Pēc iespējas ātrāk sazinieties arī ar ārstu, ja Jums jau ir

redzes miglošanās un simptomi pasliktinās.

Ir ziņots par alerģiskām reakcijām (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem) pacientiem, kuri lieto

pioglitazonu. Ja Jums rodas smaga alerģiska reakcija, tajā skaitā nātrene, sejas, lūpu, mēles vai rīkles

pietūkums, kas var apgrūtināt elpošanu vai rīšanu, pārtrauciet lietot šīs zāles un sazinieties ar ārstu, cik drīz

vien iespējams.

Citas blakusparādības, kas var attīstīties dažiem pacientiem, kuri lieto pioglitazonu, ir:

bieži (var rasties ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem)

elpceļu infekcija

redzes traucējumi

ķermeņa masas palielināšanās

nejūtīgums

retāk (var rasties ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem)

deguna blakusdobumu iekaisums (sinusīts)

miega traucējumi (bezmiegs)

sastopamības biežums nav zināms (nav iespējams noteikt, balstoties uz pieejamo informāciju)

aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās

alerģiskas reacijas

Citas blakusparādības tika novērotas dažiem pacientiem, lietojot pioglitazonu vienlaicīgi ar citām pretdiabēta

zālēm:

ļoti bieži (var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

pazemināts glikozes līmenis asinīs (hipoglikēmija)

bieži (var rasties ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem)

galvassāpes

reibonis

sāpes locītavās

impotence

muguras sāpes

elpas trūkums

neliela sarkano asins šūnu daudzuma samazināšanās

vēdera uzpūšanās

retāk (var rasties ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem)

cukurs urīnā, olbaltumvielas urīnā

enzīmu paaugstināšanās

griešanās sajūta (vertigo)

svīšana

nogurums

palielināta ēstgriba

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī

tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Pioglitazone Teva

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Derīgs līdz” un blistera.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos.Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Pioglitazone Teva satur

Aktīvā viela ir pioglitazons.

Katra Pioglitazone Teva 15 mg tablete satur 15 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā).

Katra Pioglitazone Teva 30 mg tablete satur 30 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā).

Katra Pioglitazone Teva 45 mg tablete satur 45 mg pioglitazona (hidrohlorīda veidā).

Citas sastāvdaļas ir mannitols, karmelozes kalcija sāls, hidroksipropilceluloze un magnija stearāts.

Pioglitazone Teva ārējais izskats un iepakojums

Pioglitazone Teva 15 mg tabletes ir baltas līdz pelēkbaltas, apaļas, izliektas ar iegravētu skaitli ‘15’

vienā pusē un uzrakstu ‘TEVA’ otrā pusē.

Pioglitazone Teva 30 mg tabletes ir baltas līdz pelēkbaltas, apaļas, izliektas ar iegravētu skaitli ‘30’

vienā pusē un uzrakstu ‘TEVA’ otrā pusē.

Pioglitazone Teva 45 mg tabletes ir baltas līdz pelēkbaltas, apaļas, izliektas ar iegravētu skaitli ‘45’

vienā pusē un uzrakstu ‘TEVA’ otrā pusē.

Tabletes ir blisteros, iepakojumos pa 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 112 vai 196 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nīderlande

Ražotājs:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13,

4042 Debrecen

Ungārija

Teva UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne,

East Sussex, BN22 9AG

Lielbritānija

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem

Nīderlande

Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80, 31-546, Krakow

Polija

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle Strasse 3

89143 Blaubeuren

Vācija

Balkanpharma Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.,

Dupnitsa 2600,

Bulgārija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 0203

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл.: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

ratiopharm GmbH

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland,

L-Irlanda

Tel: +353 51 321740

Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

UAB “Sicor Biotech” Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 0070

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tel: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy, Finnland

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB “Sicor Biotech” filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628500

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu