Pioglitazone Teva

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Pioglitazone Teva
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Pioglitazone Teva
  Европейски съюз
 • Език:
 • естонски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Alimentary seedetrakti ja ainevahetust
 • Терапевтична област:
 • Suhkurtõbi, tüüp 2
 • Терапевтични показания:
 • Pioglitazone on näidustatud ravi 2. tüüpi suhkurtõve:kui monotherapy - täiskasvanud patsientidel (eelkõige ülekaalulistel patsientidel) ebapiisavalt kontrollitud toitumise ja treeningu kohta, kellele metformiin ei sobi, sest vastunäidustused või intoleranceas dual suukaudne ravi kombinatsioonis - metformiin, täiskasvanud patsientidel (eelkõige ülekaalulistel patsientidel), millel piisavalt glycaemic kontrolli hoolimata maksimaalne talutav annus monotherapy koos metformiin - sulphonylurea, ainult täiskasvanud patsientidel, kes näitavad talu metformiin või kellele metformiin on vastunäidustatud, ebapiisav glycaemic kontrolli hoolimata maksimaalne talutav annus monotherapy koos sulphonylureaas kolmekordse suukaudse ravi kombinatsioonis - metformiin ja sulphonylurea, täiskasvanud patsientidel (eelkõige ülekaalulistel patsientidel), millel piisavalt glycaemic kontrolli hoolimata dual suukaudne ravi. Pioglitazone on ka näidatud koos insuliini tüüp 2 diabeet täiskasvanud patsientidel, kellel on ebapiisav glycaemic k
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 9

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Volitatud
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002297
 • Дата Оторизация:
 • 26-03-2012
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002297
 • Последна актуализация:
 • 12-05-2020

Доклад обществена оценка

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.euroa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/228121/2012

EMEA/H/C/002297

Kokkuvõte üldsusele

Pioglitazone Teva

pioglitasoon

See on ravimi Pioglitazone Teva Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse,

kuidas inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti esitatakse

komitee soovitused, kuidas ravimit kasutada.

Mis on Pioglitazone Teva?

Pioglitazone Teva on ravim, mis sisaldab toimeainena pioglitasooni. Seda turustatakse tablettidena

(15, 30 ja 45 mg).

Pioglitazone Teva on geneeriline ravim. See tähendab, et Pioglitazone Teva on sarnane võrdlusravimiga

Actos, millel juba on Euroopa Liidus müügiluba. Lisateave geneeriliste ravimite kohta on

teabedokumendis siin

Milleks Pioglitazone Tevat kasutatakse?

Pioglitazone Tevat kasutatakse eelkõige ülekaaluliste täiskasvanud (vähemalt 18-aastaste) patsientide

II tüüpi diabeedi (suhkurtõve) raviks. Seda kasutatakse koos dieedi ja füüsilise koormusega.

Pioglitazone Tevat kasutatakse ainsa ravimina patsientidel, kellele ei sobi metformiin (samuti

diabeediravim).

Pioglitazone Tevat tohib kasutada ka koos metformiiniga patsientidel, kelle haigus ainult metformiini

kasutamisel rahuldavalt ravile ei allu, või koos sulfonüüluurearavimiga (samuti diabeediravim), kui

metformiini ei saa kasutada (ravi kahe preparaadiga).

Pioglitazone Tevat tohib kasutada koos metformiini ja sulfonüüluurearavimiga patsientidel, kelle haigus

ei allu piisavalt suukaudsele ravile kahe preparaadiga (ravi kolme preparaadiga).

Pioglitazone Tevat tohib kasutada ka koos insuliiniga patsientidel, kellele üksnes insuliini manustamine

ei mõju rahuldavalt ja kes ei saa kasutada metformiini.

Pioglitazone Teva on retseptiravim.

Kuidas Pioglitazone Tevat kasutatakse?

Pioglitazone Teva soovitatav algannus on 15 või 30 mg üks kord ööpäevas. Ühe või kahe nädala pärast

tohib annust suurendada annuseni 45 mg ööpäevas, kui on vaja vere glükoosisisaldust paremini

reguleerida. Pioglitazone Tevat ei tohi kasutada patsiendid, kes saavad dialüüsi (teatud

verepuhastustehnika neeruhaiguste korral). Tabletid tuleb neelata koos veega.

Pioglitazone Teva ravivastus tuleb kolme kuni kuue kuu möödudes läbi vaadata ning lõpetada ravi

patsientidel, kes ei saa ravist piisavalt kasu. Järgmistel läbivaatamistel peab ravi määranud arst

veenduma, et ravi kasulikkus püsib.

Kuidas Pioglitazone Teva toimib?

II tüüpi diabeet on haigus, mille korral kõhunäärmes ei teki vere glükoosisisalduse reguleerimiseks

piisavalt insuliini või organism ei suuda insuliini efektiivselt kasutada. Pioglitazone Teva toimeaine

pioglitasoon suurendab rakkude (rasva-, lihas- ja maksarakud) tundlikkust insuliini suhtes, mis

tähendab, et organism kasutab paremini enda toodetavat insuliini. Selle tulemusel väheneb vere

glükoosisisaldus ning see aitab II tüüpi diabeeti reguleerida.

Kuidas Pioglitazone Tevat uuriti?

Et Pioglitazone Teva on geneeriline ravim, piirdusid patsiendiuuringud katsetega, milles näidati ravimi

bioekvivalentsust võrdlusravimiga Actos. Kaks ravimit on bioekvivalentsed, kui mõlemad tekitavad

organismis sama toimeainesisalduse.

Milles seisneb Pioglitazone Teva kasulikkus ja mis riskid Pioglitazone

Tevaga kaasnevad?

Et Pioglitazone Teva on geneeriline ravim ja võrdlusravimiga bioekvivalentne, peetakse tema

kasulikkust ja riske samadeks mis võrdlusravimil.

Miks Pioglitazone Teva heaks kiideti?

Inimravimite komitee järeldas, et vastavalt Euroopa Liidu nõuetele on tõendatud ravimi Pioglitazone

Teva võrdväärne kvaliteet ja bioekvivalentsus ravimiga Actos. Seetõttu arvas inimravimite komitee, et

nagu ka Actose korral, ületab Pioglitazone Teva kasulikkus sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas

anda Pioglitazone Teva müügiloa.

Muu teave Pioglitazone Teva kohta

Euroopa Komisjon andis Pioglitazone Teva müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 26.

märtsil 2012.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Pioglitazone Teva kohta on ameti veebilehel:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. Kui vajate

Pioglitazone Tevaga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti

Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst võrdlusravimi kohta on samuti Euroopa Ravimiameti

veebilehel.

Pioglitazone Teva

Lk 2/3

Pioglitazone Teva

Lk 3/3

Kokkuvõtte viimane uuendus: 10-2011

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. PAKENDI INFOLEHT

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Pioglitazone Teva 15 mg tabletid

Pioglitazone Teva 30 mg tabletid

Pioglitazone Teva 45 mg tabletid

Pioglitasoon

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Pioglitazone Teva ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Pioglitazone Teva võtmist

Kuidas Pioglitazone Teva’t võtta

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Pioglitazone Teva’t säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Pioglitazone Teva ja milleks seda kasutatakse

Pioglitazone Teva sisaldab pioglitasooni. See on suhkurtõvevastane ravim, mida kasutatakse II tüüpi

(insuliinsõltumatu) suhkurtõve raviks täiskasvanutel, kui metformiin ei sobi või ei toimi enam

tõhusalt. See suhkurtõve vorm avaldub tavaliselt täiskasvanueas.

Pioglitazone Teva aitab reguleerida veresuhkru taset II tüüpi suhkurtõve puhul, aidates organismil

paremini ära kasutada toodetavat insuliini. Teie arst kontrollib, kas Pioglitazone Teva toimib 3 kuni

6 kuud pärast selle kasutama hakkamist.

Pioglitazone Teva’t võib kasutada iseseisvalt patsientidel, kes ei saa metformiini kasutada ja juhtudel

kus dieedi ja füüsilise koormusega ei suudeta enam veresuhkru taset kontrolli all hoida või lisada

teistele ravimitele (nagu metformiin, sulfonüüluurea või insuliin), mis ei suuda enam piisavalt

kontrollida veresuhkru taset.

2.

Mida on vaja teada enne Pioglitazone Teva võtmist

Ärge võtke Pioglitazone Teva’t

kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline;

kui teil esineb või on olnud südamepuudulikkus;

kui teil esineb maksahaigus;

kui teil on olnud diabeetiline ketoatsidoos (diabeedi tüsistus, mis põhjustab kiiret kaalukaotust,

iiveldust ja oksendamist);

kui teil on või on kunagi olnud põievähk;

kui teie uriinis on verd, mida teie arst ei ole kontrollinud.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Pioglitazone Teva võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga (vt ka lõik 4):

kui teil esineb vedelikupeetus (vedeliku retentsioon) või südamepuudulikkus, eriti kui olete üle

75-aastane. Kui te võtate põletikuvastaseid ravimeid, mis ka võivad põhjustada vedelikupeetust

ja turseid, peate seda samuti oma arstile ütlema;

kui teil on spetsiaalset tüüpi diabeetiline silmahaigus, makulaarne ödeem (silma tagaosa turse);

kui teil on munasarjatsüst (polütsüstiliste munasarjade sündroom). Kui te võtate Pioglitazone

Teva’t, võib teil esineda ovulatsioon, mis suurendab rasestumise võimalust. Kui see kehtib teie

kohta, kasutage sobivat rasestumisvastast vahendit, et vältida soovimatut rasestumist;

kui teil esineb maksa- või südamehäireid. Enne Pioglitazone Teva võtmise alustamist võetakse

teilt vereproov, et kontrollida teie maksafunktsiooni. Seda uuringut võidakse teatud ajavahemike

järel korrata. Mõnedel pikaajalise II tüüpi diabeediga ja südamehaigusega või eelnevalt esinenud

insuldiga patsientidel, keda raviti pioglitasooni ja insuliiniga, tekkis südamepuudulikkus. Palun

informeerige oma arsti võimalikult ruttu, kui teil ilmnevad südamepuudulikkuse sümptomid,

nagu ebatavaline õhupuudus või kiire kaalutõus või lokaliseeritud paistetus (turse).

Kui te võtate Pioglitazone Teva’t koos teiste diabeediravimitega, on tõenäolisem, et teie veresuhkru

tase võib langeda alla normaalse taseme (hüpoglükeemia).

Teil võib samuti tekkida vere punaliblede hulga vähenemine (aneemia).

Luumurrud

Luumurdude arvu tõusu täheldati pioglitasooni võtvatel patsientidel, eriti naistel. Teie arst arvestab

sellega teie diabeedi ravi ajal.

Lapsed ja noorukid

Ei ole soovitatav kasutada alla 18 aasta vanustel lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja Pioglitazone Teva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes

muid ravimeid.

Reeglina te võite jätkata teiste ravimite kasutamist samal ajal, kui kasutate Pioglitazone Teva’t. Siiski

võivad teatud ravimid tõenäolisemalt mõjutada pioglitasooni taset teie veres:

gemfibrosiil (kasutatakse kolesterooli alandamiseks),

rifampitsiin (kasutatakse tuberkuloosi ja teiste infektsioonide raviks).

Informeerige oma arsti, kui te kasutate mõnda neist. Teie veresuhkrut kontrollitakse ning teie

Pioglitazone Teva annust võidakse muuta.

Pioglitazone Teva koos toidu ja joogiga

Te võite tablette võtta söögiga või pärast sööki või tühja kõhuga ilma söögita. Tabletid tuleb sisse

võtta klaasitäie veega.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi

kasutamist nõu oma arstiga.

Teie arst soovitab teil ravi lõpetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim ei mõjuta autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet, kuid olge ettevaatlik, kui teil

esineb nägemishäire.

3.

Kuidas Pioglitazone Teva’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage

nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline algannus on üks 15 mg või 30 mg tablett pioglitasooni üks kord ööpäevas. Teie arst võib

suurendada annust maksimaalselt 45 mg-ni üks kord ööpäevas. Teie arst määrab teile sobiva annuse.

Kui teile tundub, et Pioglitazone Teva toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile.

Kui Pioglitazone Teva’t võtta koos teiste suhkurtõve ravimitega (nagu insuliin, kloorpropamiid,

glibenklamiid, gliklasiid, tolbutamiid), ütleb teie arst, kui te vajate väiksemaid annuseid.

Võttes Pioglitazone Teva tablette, palub teie arst teil regulaarsete intervallide tagant anda vereanalüüsi.

See on vajalik selleks, et kontrollida maksafunktsiooni.

Juhul kui te järgite suhkruhaigetele mõeldud eridieeti, siis tuleb seda jätkata ka Pioglitazone Teva

võtmise ajal.

Regulaarselt oleks vaja kontrollida teie kehakaalu. Kehakaalu tõusust informeerige oma arsti.

Kui te võtate Pioglitazone Teva’t rohkem kui ette nähtud

Informeerige oma arsti või apteekrit koheselt, kui olete kogemata võtnud liiga palju tablette või kui

laps või keegi teine on võtnud teie ravimit. Teie veresuhkru tase võib langeda alla normi ja seda saab

tõsta süües suhkrut. Soovitatav on kanda kaasas suhkrutükke, komme, küpsiseid või suhkrut sisaldavat

mahla.

Kui te unustate Pioglitazone Teva’t võtta

Püüdke Pioglitazone Teva’t võtta ettekirjutuse järgi iga päev. Kui üks annus jääb võtmata, jätkake

tavapäraselt. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Pioglitazone Teva võtmise

Pioglitazone Teva’t tuleb võtta iga päev, et see korralikult toimiks. Kui te lõpetate Pioglitazone Teva

võtmise, võib teie veresuhkur minna kõrgeks. Rääkige oma arstiga enne ravi lõpetamist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Eelkõige on patsientidel esinenud järgmisi kõrvaltoimeid:

Sageli on pioglitasooniga samal ajal insuliini kasutanud patsientidel esinenud südamepuudulikkust

(võib esineda kuni 1 inimesel 10-st). Sümptomiteks on ebatavaline õhupuudus või kiire kaalutõus või

lokaliseeritud paistetus (turse). Kui teil esineb ükski nendest sümptomitest, eriti, kui te olete üle

65 aasta vanune, võtke viivitamata arstiga ühendust.

Pioglitasooni kasutanud patsientidel on aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st) esinenud

põievähki. Nähud ja sümptomid on veri uriinis, valulikkus urineerimisel või äkiline vajadus urineerida.

Kui teil esineb mõni neist, rääkige oma arstiga niipea kui võimalik.

Pioglitasooni koos insuliiniga kasutanud patsientidel on väga sageli esinenud (võib esineda rohkem kui

1 inimesel 10-st) ka lokaliseeritud paistetust (turse). Kui teil esineb sellist kõrvaltoimet, võtke

võimalikult kiiresti oma arstiga ühendust.

Sageli on teatatud luumurdudest pioglitasooni kasutavatel naissoost patsientidel (võib esineda kuni

1 inimesel 10-st) ja ka pioglitasooni võtvatel meessoost patsientidel (esinemissagedust ei saa hinnata

olemasolevate andmete alusel). Kui teil esineb sellist kõrvaltoimet, võtke võimalikult kiiresti oma

arstiga ühendust.

Pioglitasooni kasutavad patsiendid on teatanud ka hägusast nägemisest paistetuse (või vedeliku) tõttu

silma tagaosas (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Kui teil esineb see sümptom

esimest korda, siis rääkige sellest võimalikult kiiresti oma arstile. Samuti rääkige võimalikult kiiresti

oma arstile, kui see sümptom halveneb.

Pioglitasooni kasutavad patsiendid on teatanud allergilistest reaktsioonidest (sagedust ei saa hinnata

olemasolevate andmete alusel). Kui teil tekib tõsine allergiline reaktsioon, sealhulgas nõgestõbi ja

näo, huulte, keele või kõri turse, mis võib põhjustada hingamis- või neelamisraskusi, lõpetage selle

ravimi võtmine ja rääkige sellest oma arstile niipea kui võimalik.

Patsientidel, kes on kasutanud pioglitasooni, on esinenud ka muid kõrvaltoimeid

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

hingamisteede põletikud

nägemishäire

kehakaalu tõus

tuimus

aegajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

põskkoopapõletik

unetus (insomnia)

teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

maksaensüümide tõus

allergilised reaktsioonid

Patsientidel, kes on kasutanud pioglitasooni koos mõne teise diabeediravimiga, on esinenud muid

kõrvaltoimeid

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

veresuhkru alanemine (hüpoglükeemia)

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

peavalu

pearinglus

liigesevalu

impotentsus

seljavalu

õhupuudus

punaliblede arvu vähene langus

kõhupuhitus

aegajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

valgud uriinis, veri uriinis

ensüümide tõus

peapööritus (vertiigo)

higistamine

väsimus

söögiisu suurenemine

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise

teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem

infot ravimi ohutusest.

5.

Kuidas Pioglitazone Teva’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil ja blistril pärast „Kõlblik

kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Pioglitazone Teva sisaldab

Toimeaine on pioglitasoon.

Iga Pioglitazone Teva 15 mg tablett sisaldab 15 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina).

Iga Pioglitazone Teva 30 mg tablett sisaldab 30 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina).

Iga Pioglitazone Teva 45 mg tablett sisaldab 45 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina).

Teised koostisosad on mannitool, karmellooskaltsium, hüdroksüpropüültselluloos ja

magneesiumstearaat.

Kuidas Pioglitazone Teva välja näeb ja pakendi sisu

Pioglitazone Teva 15 mg tabletid on valged kuni kahvatuvalged ümmargused kumerad tabletid,

mille ühele küljele on pressitud number „15“ ja teisele küljele „Teva“.

Pioglitazone Teva 30 mg tabletid on valged kuni kahvatuvalged ümmargused kumerad tabletid,

mille ühele küljele on pressitud number „30“ ja teisele küljele „Teva“.

Pioglitazone Teva 45 mg tabletid on valged kuni kahvatuvalged ümmargused kumerad tabletid,

mille ühele küljele on pressitud number „45“ ja teisele küljele „Teva“.

Tabletid on saadaval blistrites, tarnituna pakendites, mis sisaldavad 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90,

98, 112 või 196 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

Tootja:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13,

4042 Debrecen

Ungari

Teva UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne,

East Sussex, BN22 9AG

Ühendkuningriik

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem

Holland

Teva Operations Poland Sp z.o.o.

ul. Mogilska 80. 31-546, Krakow

Poola

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle Strasse 3

89143 Blaubeuren

Saksamaa

Balkanpharma Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.,

Dupnitsa 2600,

Bulgaaria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 0203

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл.: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

ratiopharm GmbH

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland,

L-Irlanda

Tel: +353 51 321740

Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

UAB “Sicor Biotech” Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 0070

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tel: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy, Finnland

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB ”Sicor Biotech” filiāle Latvijā

3 23 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628500

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu