Pelzont

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

laropiprant, никотинова киселина

Предлага се от:

Merck Sharp Dohme Ltd

АТС код:

C10AD52

INN (Международно Name):

laropiprant, nicotinic acid

Терапевтична група:

Липидни модифициращи агенти

Терапевтична област:

Дислипидемиите

Терапевтични показания:

Pelzont е показан за лечение на дислипидемии, особено при пациенти с комбинирана смесена дислипидемии (характеризира се с повишено ниво на липопротеини с ниска плътност (LDL) и триглицеридите и липопротеините с ниска и висока плътност-липопротеини (HDL)) и при пациенти с първична хиперхолестеролемия (гетерозиготная семейна и не наследена). Pelzont трябва да се прилага при пациенти в комбинация с 3-хидрокси-3-метилглутарила-коензим А (HMG-Coa)-редуктазата (статини), когато нивата на холестерола ефект на инхибитори на HMG-Coa редуктазата в монотерапии неадекватов. Той може да се използва като монотерапии само при пациенти, при които на HMG-Coa редуктазата се счита за непрактично или не издържи. Диета и други не са лекарства методи на лечение (e. упражнения, намаляване на теглото) трябва да продължат по време на лечението с Pelzont.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2008-07-03

Листовка

                31
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
32
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PELZONT 1 000 MG/20 MG ТАБЛЕТКИ С ИЗМЕНЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
никотинова киселина/ларопипрант
_(nicotinic acid/laropiprant)_
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Pelzont и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Pelzont
3.
Как да приемате Pelzont
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Pelzont
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PELZONT И ЗА КАКВО СЕ

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Pelzont 1 000 mg/20 mg таблетки с изменено
освобождаване.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка с изменено
освобождаване съдържа 1 000 mg
никотинова киселина
_(nicotinic _
_acid)_
и 20 mg ларопипрант
_(laropiprant)_
.
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всяка таблетка с изменено
освобождаване съдържа 128,4 mg лактоза
монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка с изменено освобождаване.
Таблетка с форма на капсула, бяла до
почти бяла, с вдлъбнато релефно
означение “552” от
едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Pelzont е показан за лечение на
дислипидемия, особено при възрастни
пациенти с комбинирана
смесена дислипидемия
(характеризираща се с повишени нива на
LDL-холестерол и
триглицериди и ниски стойности на
HDL-холестерол) и при възрастни
пациенти с първична
хиперхолестеролемия (хетерозиготна
фамилна и нефамилна).
Pelzont трябва да се използва при
пациенти в комбинация с HMG-CoA
редуктазни инхибитори
(статини), когато понижаващ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-06-2012
Листовка Листовка чешки 04-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-06-2012
Листовка Листовка датски 04-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-06-2012
Листовка Листовка немски 04-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-06-2012
Листовка Листовка естонски 04-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-06-2012
Листовка Листовка гръцки 04-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-06-2012
Листовка Листовка английски 04-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-07-2008
Листовка Листовка френски 04-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-06-2012
Листовка Листовка италиански 04-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-07-2008
Листовка Листовка латвийски 04-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-07-2008
Листовка Листовка литовски 04-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-06-2012
Листовка Листовка унгарски 04-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-06-2012
Листовка Листовка малтийски 04-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-07-2008
Листовка Листовка нидерландски 04-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-07-2008
Листовка Листовка полски 04-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-06-2012
Листовка Листовка португалски 04-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-07-2008
Листовка Листовка румънски 04-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-06-2012
Листовка Листовка словашки 04-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-06-2012
Листовка Листовка словенски 04-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-07-2008
Листовка Листовка фински 04-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-06-2012
Листовка Листовка шведски 04-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-06-2012
Листовка Листовка норвежки 04-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-06-2012
Листовка Листовка исландски 04-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-06-2012

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите