Parareg

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

цинакалцет

Предлага се от:

Dompé Biotec S.p.A.

АТС код:

H05BX01

INN (Международно Name):

cinacalcet

Терапевтична група:

Калциева хомеостаза

Терапевтична област:

Hypercalcemia; Parathyroid Neoplasms; Hyperparathyroidism

Терапевтични показания:

Лечение на вторичен хиперпаратиреоидизъм (НРТ) при пациенти в крайна фаза на бъбречно заболяване (ЕРСР) при поддържаща диализна терапия. Mimpara може да се използва като част от лечебния режим, включително и фосфатни свързващи вещества и/или витамин D, стероли, съответно (виж раздел 5. Намаляване на гиперкальциемии при пациенти с:-паратиреоидной медиална. - начална ГПТ, за които паратиреоидэктомия ще са на основата на суроватка, calciumlevels (както е определено в съответните препоръки за лечение), но в които паратиреоидэктомия не е клинично или противопоказано.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2004-10-22

Листовка

                Б. ЛИСТОВКА
60
Medicinal product no longer authorised
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PARAREG 30 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
PARAREG 60 MG ФИЛМИРАНИ Т
АБЛЕТКИ
PARAREG 90 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Синакалцет (Cinacalc
et)
ПРОЧЕТЕТЕ В
НИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА ПРЕДИ ДА
ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО.
Запазете тази листовк
а. Може да се наложи да я прочетете
отново.
Ако имате н
якакви допълнителни въпроси,
попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лек
арство е предписано лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други хора. То може
да им
навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна или забележите
други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или фармацевт.
В ТА
ЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво пред
ставлява Parareg и за какво се използва
2.
Преди да пр
иемете Parareg
3.
Как да приемате Parareg
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Parareg
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПР
ЕДСТАВЛЯВА PARAREG И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Parareg дей
ства чрез контролиране нивата на
паратироидния хормон (ПТХ), калция и
фосфора
във Вашето тяло. Употребява се при
лечение на проблеми с орга
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕР
ИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Medicinal product no longer authorised
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Parareg 30 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕ
СТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка та
блетка съдържа 30 mg синакалцет (като
хидрохлорид)
_(cinacalcet as hydrochloride)_
.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАР
СТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таб
летка)
30 mg: Светлозелена,
овална, филмирана таблетка, маркирана
от едната страна “AMGEN” от
другата „30”.
4.
КЛ
ИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРА
ПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на вторичен
хиперпаратироидизъм (ХПТ) при
пациенти в краен стадий на бъбречна
недостатъчност(ESRD) с поддържаща
диализна терапия.
Когато е
уместно, Parareg може да се използва като
част от терапевтичния режим, включващ
фосфат свързващи вещества и/или
витамин Д стероли (вж. точка 5.1).
Намаляване на хиперкалциемията при
пациенти с:
•
паратироиден карцином
•
първичен ХП
Т, при който паратироидектомия би била
показана на базата на серумните
нива на калций (както е определено в
съответните указания за лечение), но
при които
паратироидектомията не е клинично
подходяща или е противопоказана.
4.2
ДОЗИРОВКА И НА
ЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
За пер
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-05-2009
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-05-2009
Листовка Листовка чешки 14-05-2009
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-05-2009
Листовка Листовка датски 14-05-2009
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-05-2009
Листовка Листовка немски 14-05-2009
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-05-2009
Листовка Листовка естонски 14-05-2009
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-05-2009
Листовка Листовка гръцки 14-05-2009
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-05-2009
Листовка Листовка английски 14-05-2009
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-05-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-05-2009
Листовка Листовка френски 14-05-2009
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-05-2009
Листовка Листовка италиански 14-05-2009
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-05-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-05-2009
Листовка Листовка латвийски 14-05-2009
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-05-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-05-2009
Листовка Листовка литовски 14-05-2009
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-05-2009
Листовка Листовка унгарски 14-05-2009
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-05-2009
Листовка Листовка малтийски 14-05-2009
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-05-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-05-2009
Листовка Листовка нидерландски 14-05-2009
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-05-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-05-2009
Листовка Листовка полски 14-05-2009
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-05-2009
Листовка Листовка португалски 14-05-2009
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-05-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-05-2009
Листовка Листовка румънски 14-05-2009
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-05-2009
Листовка Листовка словашки 14-05-2009
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-05-2009
Листовка Листовка словенски 14-05-2009
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-05-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-05-2009
Листовка Листовка фински 14-05-2009
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-05-2009
Листовка Листовка шведски 14-05-2009
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-05-2009

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите