Pantozol Control

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Pantozol Control
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Pantozol Control
  Европейски съюз
 • Език:
 • шведски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Proton pump hämmare
 • Терапевтична област:
 • Gastroesofageal reflux
 • Терапевтични показания:
 • Kortvarig behandling av reflux symptom (t.ex.. halsbränna, sur regurgitation) hos vuxna.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 14

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • auktoriserad
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/001013
 • Дата Оторизация:
 • 11-06-2009
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/001013
 • Последна актуализация:
 • 07-05-2020

Доклад обществена оценка

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/237641/2013

EMEA/H/C/001013

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Pantozol Control

pantoprazol

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Pantozol

Control. Det förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den

kommit fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina

rekommendationer om hur läkemedlet ska användas

Vad är Pantozol Control?

Pantozol Control är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen pantoprazol. Det finns som

enterotabletter (20 mg). Enterotablett betyder att tablettens innehåll passerar magsäcken och inte

bryts ner förrän i tarmen. På så sätt förstörs inte den aktiva substansen av magsyran.

Pantozol Control liknar ett referensläkemedel som redan är godkänt för försäljning i EU.

Referensläkemedlet är Pantozol.

Vad används Pantozol Control för?

Pantozol Control används för korttidsbehandling av refluxsymtom hos vuxna. Reflux är återflöde av

syra från magsäcken till matstrupen och orsakar halsbränna och sura uppstötningar (magsyra som

läcker upp i munnen).

Läkemedlet är receptfritt.

Hur används Pantozol Control?

Den rekommenderade dosen av Pantozol Control är en tablett dagligen tills symtomen försvinner. Det

kan vara nödvändigt att ta tabletterna 2–3 dagar i rad innan symtomen lindras. Om symtomen

kvarstår efter två veckors behandling ska patienten kontakta läkare. Patienten ska inte ta läkemedlet i

mer än fyra veckor utan att rådfråga läkare.

Tabletterna ska sväljas hela med vätska före en måltid och inte tuggas eller krossas.

Pantozol Control

EMA/237641/2013

Sida 2/3

Hur verkar Pantozol Control?

Den aktiva substansen i Pantozol Control, pantoprazol, är en protonpumpshämmare. Den verkar

genom att blockera ”protonpumpar”, dvs. proteiner som finns i specialiserade celler i magslemhinnan

som pumpar ut syra i magsäcken. Genom att blockera pumparna minskar pantoprazol produktionen av

syra och lindrar symtomen på sura uppstötningar.

Läkemedel som innehåller pantoprazol har funnits inom EU sedan 1994. Referensläkemedlet, Pantozol,

är receptbelagt. Det används för långtidsbehandling och även för att behandla fler mag-tarmsjukdomar

än Pantozol Control.

Hur har Pantozol Controls effekt undersökts?

Eftersom pantoprazol har använts under många år kunde sökanden tillhandahålla uppgifter från den

vetenskapliga litteraturen. Sökanden tillhandahöll även uppgifter från två huvudstudier som

undersökte effekten av pantoprazol 20 mg hos totalt 563 vuxna med symtom på sura uppstötningar

och med minst en episod av halsbränna under de tre dagarna innan studien påbörjades. I den första

studien jämfördes pantoprazol med placebo (overksam behandling) hos 219 vuxna och i den andra

jämfördes pantoprazol med ranitidin (ett annat läkemedel som används för att behandla symtom på

sura uppstötningar) hos 344 vuxna. Det primära måttet på effekt var antalet patienter med symtom på

halsbränna under de första två veckornas behandling.

Vilken nytta har Pantozol Control visat vid studierna?

Pantoprazol var effektivare än placebo och ranitidin för symtomlindring av sura uppstötningar. I den

första studien hade 74 procent av de patienter som fick pantoprazol (80 av 108) och 43 procent av

dem som fick placebo (48 av 111) ingen halsbränna efter två veckor. Pantoprazol var även effektivare

än placebo när det gäller att lindra symtomen på sura uppstötningar. I den andra studien hade

70 procent av de patienter som fick pantoprazol (121 av 172) och 59 procent av dem som fick ranitidin

(102 av 172) ingen halsbränna efter två veckors behandling.

Vilka är riskerna med Pantozol Control?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Pantozol Control (uppträder hos cirka 1 patient av 100)

är diarré och huvudvärk. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för pantoprazol

finns i bipacksedeln.

Pantozol Control får inte ges till personer som är överkänsliga (allergiska) mot pantoprazol, soja eller

något annat innehållsämne. Det får inte tas tillsammans med atazanavir (ett läkemedel som används

för att behandla human immunbristvirusinfektion, hiv).

Varför har Pantozol Control godkänts?

CHMP konstaterade att pantoprazol 20 mg var effektivt för korttidsbehandling av refluxsymtom och att

läkemedlet under lång tid uppvisat säkerhet som receptbelagt läkemedel. Baserat på erfarenheterna

från användningen av pantoprazol ansåg kommittén vidare att Pantozol Control kan användas utan

medicinsk övervakning. CHMP fann att nyttan med Pantozol Control är större än riskerna och

rekommenderade att Pantozol Control skulle godkännas för försäljning.

Pantozol Control

EMA/237641/2013

Sida 3/3

Mer information om Pantozol Control

Den 12 juni 2009 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Pantozol

Control som gäller i hela Europeiska unionen.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Mer information

om behandling med Pantozol Control finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta

din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 03-2013.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

PANTOZOL Control 20 mg enterotabletter

pantoprazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din

läkare eller apotekspersonal.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckor.

Du ska inte ta PANTOZOL Control tabletter i mer än 4 veckor utan att kontakta läkare.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad PANTOZOL Control är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar PANTOZOL Control

Hur du tar PANTOZOL Control

Eventuella biverkningar

Hur PANTOZOL Control ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad PANTOZOL Control är och vad det används för

PANTOZOL Control innehåller det aktiva ämnet pantoprazol som blockerar den ”pump” som

producerar magsyra. Det minskar således mängden syra i magsäcken.

PANTOZOL Control används för korttidsbehandling av refluxsymtom (t.ex. halsbränna, sura

uppstötningar) hos vuxna.

Reflux är återflödet av syra från magsäcken till matstrupen, som kan bli inflammerad och göra ont.

Detta kan leda till att du får symtom som en smärtande, brännande känsla i bröstet som stiger upp i

halsen (halsbränna) och en sur smak i munnen (sura uppstötningar).

Du kan uppleva lindring av dina symtom på sura uppstötningar och halsbränna efter bara en dags

behandling med PANTOZOL Control, men detta läkemedel är inte avsett att ge omedelbar lindring. Det

kan vara nödvändigt att ta tabletterna 2–3 dagar i rad för att lindra symtomen.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckor.

2.

Vad du behöver veta innan du tar PANTOZOL Control

Ta inte PANTOZOL Control

om du är allergisk mot pantoprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du tar ett läkemedel som hiv-proteashämmare såsom atazanavir och nelfinavir (för behandling

av hiv-infektion). Se ”andra läkemedel och PANTOZOL Control.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar PANTOZOL Control:

om du har behandlats för halsbränna eller matsmältningsbesvär regelbundet i 4 veckor eller mer.

om du är över 55 år och dagligen tar receptfria läkemedel mot matsmältningsbesvär.

om du är över 55 år och har nya eller nyligen förändrade symtom som sura uppstötningar.

om du tidigare har haft magsår eller genomgått magoperation.

om du har leverproblem eller gulsot (gulfärgning av hud eller ögon).

om du regelbundet besöker läkare för allvarliga besvär eller sjukdomar.

om du ska genomgå en endoskopi eller ett andningstest som kallas C-ureatest.

om du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande PANTOZOL

Control som minskar magsyran.

om du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A).

om du samtidigt med pantoprazol tar hiv-proteashämmare såsom atazanavir och nelfinavir (för

behandling av hiv-infektion), bör du tala med din läkare för särskild rådgivning.

Ta inte detta läkemedel längre än 4 veckor utan att rådfråga din läkare. Om du har refluxsymtom

(halsbränna eller sura uppstötningar) som varar längre än 2 veckor ska du rådfråga din läkare som

kommer besluta om behovet för långtidsbehandling med detta läkemedel.

Om du tar PANTAZOL Control under en längre tid kan ytterligare risker uppstå, såsom:

minskad absorption av vitamin B12 och vitamin B12-brist om dina depåer av vitamin B12 i

kroppen redan är låga.

höft-, handleds- eller kotfraktur, särskilt om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder

kortikosteroider (eftersom de kan öka risken för benskörhet.)

minskade nivåer magnesium i blodet (eventuella symtom: trötthet, ofrivilliga muskelrörelser,

förvirring, kramper, yrsel, snabb hjärtfrekvens). Låga nivåer av magnesium kan också leda till

minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Tala med din läkare om du har använt detta

läkemedel i mer än 4 veckor. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp

av regelbundna blodprov.

Tala omedelbart om för läkaren, innan eller efter du tar detta läkemedel, om du märker något av

följande symtom, som kan vara ett tecken på någon annan, allvarligare sjukdom:

oavsiktlig viktnedgång (som inte har något samband med en diet eller ett motionsprogram).

kräkningar, särskilt om de upprepas.

blodkräkningar; dessa kan se ut som mörkt, malt kaffe i kräkningen.

du märker blod i avföringen, som kan ha ett svart eller tjäraktigt utseende.

svårigheter att svälja eller smärta vid sväljning.

du är blek och känner dig svag (anemi).

bröstsmärta.

magsmärta.

svår och/eller ihållande diarré, eftersom detta läkemedel har förknippats med en liten ökning av

smittsam diarré.

om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så

snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med PANTOZOL Control Kom

även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.

Läkaren kan besluta att du behöver ta några prover.

Om du ska lämna ett blodprov, tala om för läkaren att du tar detta läkemedel.

Du kan uppleva lindring av dina symtom på sura uppstötningar och halsbränna efter bara en dags

behandling med PANTOZOL Control, men detta läkemedel är inte avsett att ge omedelbar lindring.

Du ska inte ta det i förebyggande syfte.

Om du har haft upprepad halsbränna eller matsmältningsbesvär en längre tid, kom ihåg att regelbundet

besöka läkare.

Barn och ungdomar

PANTOZOL Control ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år då säkerheten inte har

kartlagts hos yngre patientgrupper.

Andra läkemedel och PANTOZOL Control

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta några andra

läkemedel. PANTOZOL Control kan förhindra vissa läkemedel från att fungera på rätt sätt. Speciellt

läkemedel som innehåller följande aktiva substanser:

hiv-proteashämmare såsom atazanavir och nelfinavir (för behandling av hiv-infektion). Du får

inte ta PANTOZOL Control om du tar hiv-proteashämmare. Se avsnittet ”Ta inte PANTOZOL

Control”.

ketokonazol (mot svampinfektioner).

warfarin och fenprokumon (för att tunna ut blodet och förhindra blodproppar). Du kan behöva

lämna ytterligare blodprover.

metotrexat (används för att behandla reumatoid artrit, psoriasis och cancer) - om du tar

metotrexat kan din läkare tillfälligt avbryta behandlingen med PANTOZOL Control då

pantoprazol kan höja metotrexatnivåerna i blodet.

Ta inte PANTOZOL Control tillsammans med andra läkemedel som begränsar den mängd syra som

produceras i magsäcken, t.ex. andra protonpumpshämmare (omeprazol, lansoprazol eller rabeprazol)

eller en H

-antagonist (t.ex. ranitidin, famotidin).

Du kan dock ta PANTOZOL Control tillsammans med antacida (t.ex. magaldrat, alginsyra,

natriumbikarbonat, aluminiumhydroxid, magnesiumkarbonat eller kombinationer av dessa) vid behov.

Graviditet och amning

Du ska inte ta detta läkemedel om du är gravid eller ammar. Om du är gravid eller ammar, tror att du

kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder

detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du drabbas av biverkningar som yrsel eller synstörningar, ska du inte köra bil eller använda

maskiner.

3.

Hur du tar PANTOZOL Control

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare

eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är en tablett per dag. Ta inte mer än den rekommenderade dosen på 20 mg

pantoprazol dagligen.

Du ska ta detta läkemedel minst 2–3 dagar i rad. Sluta ta PANTOZOL Control när du är helt symtomfri.

Du kan uppleva lindring av dina symtom på sura uppstötningar och halsbränna efter bara en dags

behandling med PANTOZOL Control, men detta läkemedel är inte avsett att ge omedelbar lindring.

Om du inte upplever någon symtomlindring efter att du tagit läkemedlet 2 veckor i rad ska du kontakta

läkare.

Ta inte PANTOZOL Control tabletter i mer än 4 veckor utan att kontakta läkare.

Ta tabletten före en måltid, vid samma tidpunkt varje dag. Du ska svälja tabletten hel med lite vatten.

Du ska inte tugga eller bryta sönder tabletten.

Om du har tagit för stor mängd av PANTOZOL Control

Tala med läkare eller apotekspersonal om du har tagit en för stor dos. Ta om möjligt med dig läkemedlet

och den här bipacksedeln.

Om du har glömt att ta PANTOZOL Control

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa, vanliga dos, nästa dag vid vanlig

tidpunkt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Tala omedelbart om för läkaren eller kontakta akutmottagningen på närmaste sjukhus om du får

någon av följande allvarliga biverkningar. Sluta omedelbart ta läkemedlet, men ta med dig den här

bipacksedeln och/eller tabletterna.

-

Allvarliga allergiska reaktioner (sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000

användare): Överkänslighetsreaktioner, så kallade anafylaktiska reaktioner, anafylaktisk chock

och angioödem. Typiska symtom är: svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga och/eller hals, som

kan leda till sväljningsbesvär eller andningsbesvär, nässelfeber, svår yrsel med mycket snabba

hjärtslag och kraftig svettning.

-

Allvarliga hudreaktioner (ingen känd frekvens: frekvensen kan inte beräknas från

tillgängliga data): utslag med svullnad, blåsbildning eller fjällning av huden, hudlossning och

blödning runt ögon, näsa, mun eller könsorgan och snabb försämring av din allmänna hälsa, eller

utslag om du vistas ute i solen.

-

Andra allvarliga biverkningar (ingen känd frekvens): Gulfärgning av huden och ögonen (på

grund av allvarlig leverskada), eller njurproblem som smärta vid vattenkastning och smärta i

nedre delen av ryggen med feber.

Andra biverkningar är:

-

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

godartade polyper i magsäcken.

-

Mindre vanliga biverkningar ( kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

huvudvärk, yrsel, diarré, illamående, kräkningar, uppblåsthet och gasbildning, förstoppning,

muntorrhet, magont och obehag, hudutslag eller nässelfeber, klåda, svaghetskänsla,

utmattningskänsla eller allmän sjukdomskänsla, sömnstörningar, ökning av leverenzymer i

blodprov, höft-, handleds- eller kotfraktur.

-

Sällsynta biverkningar:

förändring eller total förlust av smaksinne; synstörningar som dimsyn, ledvärk, muskelvärk,

viktförändringar, ökad kroppstemperatur, svullnad i armar och ben, depression, ökning av

bilirubin och fettnivåer i blodet (ses i blodprov), förstorade bröst hos män, hög feber och en

kraftig minskning av granulära vita blodkroppar (ses i blodprov).

-

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

tillstånd av oklarhet om tid och rum, minskat antal blodplättar, vilket kan leda till fler blödningar

eller blåmärken än normalt, minskat antal vita blodkroppar, vilket kan leda till tätare infektioner;

samtidig onormal minskning av antalet röda och vita blodkroppar samt trombocyter (ses i

blodprov).

-

Ingen känd frekvens:

hallucination, förvirring (speciellt hos patienter som tidigare har haft dessa symtom), minskad

mängd natrium blodet, minskad mängd magnesium i blodet, hudutslag, eventuellt med smärta i

lederna, känsla av stickningar, pirrningar, myrkrypningar, sveda eller domning, inflammation i

tjocktarmen, som ger upphov till ihållande vattnig diarré.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur PANTOZOL Control ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är pantoprazol. Varje tablett innehåller 20 mg pantoprazol (som

natriumseskvihydrat).

Övriga innehållsämnen är:

Kärna: natriumkarbonat (vattenfritt), mannitol, krospovidon, povidon K90, kalciumstearat.

Dragering: hypromellos, povidon, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), propylenglykol,

metakrylsyra-etylakrylatsampolymer, natriumlaurilsulfat, polysorbat 80, trietylcitrat.

Tryckfärg: schellack, röd, svart och gul järnoxid (E172) och ammoniak, koncentrerad.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Enterotabletterna är gula, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter märkta med ”P20” på ena sidan.

PANTOZOL Control finns i aluminium/aluminiumblister med eller utan pappförstärkning.

Förpackningar med 7 eller 14 enterotabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att

marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Straße 2, 78467 Konstanz

Tyskland

Tillverkare

Takeda GmbH

Tillverkningsort Oranienburg

Lehnitzstraße 70-98, 16515 Oranienburg

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Takeda Belgium

Tél/Tel: + 32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Lietuva

Takeda, UAB

Tel: +370 521 09070

lt-info@takeda.com

България

Такеда България

Teл.: + 359 (2) 958 27 36

Luxembourg/Luxemburg

Takeda Belgium

Tél/Tel: + 32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Tel: + 420 234 722 722

Magyarország

Takeda Pharma Kft.

Tel: +361 2707030

Danmark

Takeda Pharma A/S

Tlf: + 45 46 77 11 11

Malta

Takeda Italia S.p.A.

Tel: +39 06 502601

Deutschland

Takeda GmbH

Tel: 0800 825 3324

medinfo@takeda.de

Nederland

Vemedia BV

Verrijn Stuartweg 60

1112 AX Diemen

Tel: +31 (0)205 198 300

product@vemedia.nl

Eesti

Takeda Pharma AS

Tel: +372 617 7669

info@takeda.ee

Norge

Takeda Nycomed AS

Tlf: + 47 6676 3030

infonorge@takeda.com

Ελλάδα

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Τηλ: +30 210 6729570

gr.info@takeda.com

Österreich

Takeda Pharma Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)800-20 80 50

España

Takeda Farmacéutica España S.A.

Tel: + 349 1 714 9900

spain@takeda.com

Polska

Takeda Pharma sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 608 13 00

France

Takeda France S.A.S.

Tél: + 33 1 46 25 16 16

Portugal

Takeda - Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tel: + 351 21 120 1457

Hrvatska

Takeda Pharmaceuticals

Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 377 88 96

România

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel: + 40 21 335 03 91

Ireland

Takeda Products Ireland Limited

Tel: + 353 16 42 00 21

Slovenija

Takeda GmbH, Podružnica

Slovenija

Tel: + 386 (0) 59082480

Ísland

Vistor hf.

tel: +354 535 7000

vistor@vistor.is

Slovenská republika

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 (2) 20602600

Italia

Takeda Italia S.p.A.

Tel: +39 06 502601

Suomi/Finland

Takeda Oy

Puh/Tel: + 358 20 746 5000

Κύπρος

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Τηλ: +30 210 6729570

gr.info@takeda.com

Sverige

Takeda Pharma AB

Tel: + 46 8 731 28 00

infosweden@takeda.com

Latvija

Takeda Latvia SIA

Tel: + 371 67840082

United Kingdom

Takeda UK Limited

Tel: +44 (0)1628 537 900

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

_________________________________________________________________________________

Följande rekommendationer för livsstils- och kostförändringar kan också hjälpa till att minska

halsbränna eller syrarelaterade symtom.

Undvik stora måltider.

Ät långsamt.

Sluta röka.

Minska alkohol- och koffeinkonsumtion.

Gå ner i vikt (vid övervikt).

Undvik åtsittande kläder eller bälten.

Ät inte senare än tre timmar för sänggåendet.

Höj upp huvudändan på sängen (om du har symtom nattetid).

Minska intaget av mat som kan leda till halsbränna. Dessa kan omfatta: choklad, pepparmint,

spearmint, fet och stekt mat, sura livsmedel, kryddig mat, citrusfrukter, fruktjuicer, och tomater.