P3-TRIMETA CID NEU

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • P3-TRIMETA CID NEU
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • P3-TRIMETA CID NEU
  Нидерландия
 • Език:
 • нидерландски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 107100E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr.

1907/2006

P3-trimeta CID NEU

107100E

1 / 14

RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/

ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Productbenaming

P3-trimeta CID NEU

Productcode

107100E

Gebruik van de stof of het

mengsel

Desinfectiemiddel

Type stof

Mengsel

Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers.

informatie over

productverdunning

geen informatie over de verdunning gegeven

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik

Desinfectiemiddel. Automatische dosering en manueel gebruik

Aanbevolen beperkingen

voor gebruik

Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma

Ecolab B.V.

Iepenhoeve 7a + 7b

3438 MR, Nieuwegein Nederland 030 6082222

NLCustomerServices@Ecolab.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor

noodgevallen

030 6082222

Telefoonnummer NVIC

(alleen voor artsen)

030 2748888

Datum van

samenstelling/herziening

01.10.2015

Versie

RUBRIEK 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Acute toxiciteit, Categorie 4

H302

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1A

H314

Huidsensibilisering, Categorie 1

H317

Indeling (67/548/EEG, 1999/45/EG)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-trimeta CID NEU

107100E

2 / 14

C; BIJTEND

R20/21/22

Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie Paragraaf 16.

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen

Signaalwoord

Gevaar

Gevarenverklaringen

H302

Schadelijk bij inslikken.

H314

Veroorzaakt ernstige brandwonden en

oogletsel.

H317

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

Preventie:

P280

Beschermende handschoenen/

oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Maatregelen:

P303 + P361 + P353

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het

haar): verontreinigde kleding onmiddellijk

uittrekken. Huid met water

afspoelen/afdouchen.

P305 + P351 + P338

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

voorzichtig afspoelen met water gedurende

een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,

indien mogelijk; blijven spoelen.

P310

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts

raadplegen.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

Zwavelzuur

broomazijnzuur

2.3 Andere gevaren

Niet mengen met bleek- of andere chloorhoudende producten - ivm chloorgas vorming.

RUBRIEK 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

Chemische naam

CAS-Nr.

EG-Nr.

Indeling

(67/548/EEG)

Indeling

(VERORDENING (EG) Nr.

Concentratie [%]

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-trimeta CID NEU

107100E

3 / 14

REACH Nummer

1272/2008)

Zwavelzuur

7664-93-9

231-639-5

01-2119458838-20

C; R35

Nota B Huidcorrosie/-irritatie

Categorie 1A; H314

>= 50 - <= 100

broomazijnzuur

79-08-3

201-175-8

C-N-T;

R23/24/25-

R35-R43-R50

Acute toxiciteit Categorie 3;

H301

Acute toxiciteit Categorie 3;

H331

Acute toxiciteit Categorie 3;

H311

Huidcorrosie/-irritatie

Categorie 1A; H314

Huidsensibilisering Categorie

1; H317

Acute aquatische toxiciteit

Categorie 1; H400

>= 10 - < 20

Ethyleenglycol

107-21-1

203-473-3

01-2119456816-28

Xn; R22-

R48/22

Acute toxiciteit Categorie 4;

H302

Specifieke

doelorgaantoxiciteit -

herhaalde blootstelling

Categorie 2; H373

>= 5 - < 10

ATMP

6419-19-8

229-146-5

01-2119487988-08

Xi; R36

Oogirritatie Categorie 2; H319

>= 1 - < 2.5

Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie Paragraaf 16.

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

RUBRIEK 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Bij aanraking met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden,

gedurende tenminste 15 minuten. Contactlenzen verwijderen,

indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk medische hulp

inroepen.

Bij aanraking met de huid

Onmiddellijk met veel water afwassen gedurende tenminste 15

minuten. Gebruik zachte zeep, indien beschikbaar. Kleding

wassen alvorens opnieuw te gebruiken. Schoenen grondig

reinigen alvorens opnieuw te gebruiken. Onmiddellijk medische

hulp inroepen.

Bij inslikken

Mond spoelen met water. GEEN braken opwekken. Nooit een

bewusteloos persoon laten drinken (of eten). Onmiddellijk

medische hulp inroepen.

Bij inademing

Overbrengen naar de frisse lucht. Symptomatisch behandelen.

Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie sectie 11 voor meer gedetailleerde informatie betreffende gezondheidseffecten en symptonen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-trimeta CID NEU

107100E

4 / 14

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling

Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke

omstandigheden en de omgeving.

Ongeschikte blusmiddelen

Niets bekend.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij

brandbestrijding

Niet ontvlambaar of brandbaar.

Gevaarlijke

verbrandingsproducten

Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn:

Koolstofoxiden

Stikstofoxiden (NOx)

Zwaveloxiden

Oxides van fosfor

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende

uitrusting voor

brandweerlieden

: Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Nadere informatie

: Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd

worden volgens plaatselijke regelgeving. Bij brand en/of explosie

inademen van rook vermijden.

RUBRIEK 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET

MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Advies voor andere personen

dan de hulpdiensten

Zorg voor voldoende ventilatie. Omstanders op afstand en

bovenwinds houden van gemorst materiaal/lek. Vermijd

inademing, inslikken en aanraking met de huid en ogen. Bij

blootstelling aan concentraties boven de MAC-waarde moet

toereikende, goedgekeurde adembescherming worden gedragen.

Zorg ervoor dat het schoonmaken alleen wordt uitgevoerd door

daarvoor opgeleid personeel. Zie de beschermingsmaatregelen in

paragraaf 7 en 8.

Advies voor de hulpdiensten

Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het

gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek

8 over geschikte en ongeschikte materialen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom aanraking met bodem, oppervlakte- of grondwater.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-trimeta CID NEU

107100E

5 / 14

Reinigingsmethoden

Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.Morsing

beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen,

(bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en

overbrengen in een vat voor verwijdering volgens

plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13).Sporen

wegspoelen met water.Bij uitgebreid morsen gemorst materiaal

indammen of anderszins insluiten zodat het materiaal niet in een

waterweg terecht komt.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

RUBRIEK 7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering

Niet inslikken. Contact met de ogen, de huid of de kleding

vermijden. Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.

Alleen gebruiken met voldoende ventilatie. Na het werken met dit

product de handen grondig wassen. Niet mengen met bleek- of

andere chloorhoudende producten - ivm chloorgas vorming.

Hygiënische maatregelen

Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking

tot industriële hygiëne en veiligheid. Verontreinigde kleding

verwijderen en wassen voor hergebruik. Na het werken met dit

product het gezicht, de handen en blootgestelde huid grondig

wassen. Zorg voor geschikte faciliteiten voor het snel uitspoelen of

spoelen van de ogen en het lichaam in geval van contact- of

spatgevaar.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en

containers

Verwijderd houden van sterke logen / basen. Buiten het bereik

van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren.

Opslaan in containers voorzien van daarvoor geschikte etiketten.

Opslagtemperatuur

-5 °C tot 40 °C

7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik

Desinfectiemiddel. Automatische dosering en manueel gebruik

RUBRIEK 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE

BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Grenzen blootstelling in beroep

Bestanddelen

CAS-Nr.

Type van de

waarde (Wijze van

blootstelling)

Controleparameters

Basis

Zwavelzuur

7664-93-9

TGG-8 uur

(Thorale fractie)

0.05 mg/m3

NL WG

TGG-8 uur (Nevel,

0.05 mg/m3

NL WG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-trimeta CID NEU

107100E

6 / 14

thorale fractie)

Ethyleenglycol

107-21-1

TGG-8 uur (Damp)

52 mg/m3

NL WG

TGG-15 min

(Damp)

104 mg/m3

NL WG

TGG-8 uur

(Druppels)

10 mg/m3

NL WG

Azijnzuur

64-19-7

TGG-8 uur

25 mg/m3

NL WG

DNEL

Ethyleenglycol

Eindgebruik: Werknemers

Blootstellingsroute: Aanraking met de huid

Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn -

systemische effecten

Waarde: 106 mg/cm2

Eindgebruik: Werknemers

Blootstellingsroute: Inademing

Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn -

systemische effecten

Waarde: 35 mg/m3

Eindgebruik: Consumenten

Blootstellingsroute: Aanraking met de huid

Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn -

systemische effecten

Waarde: 53 mg/cm2

Eindgebruik: Consumenten

Blootstellingsroute: Inademing

Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn -

systemische effecten

Waarde: 7 mg/m3

PNEC

Ethyleenglycol

Zoetwater

Waarde: 10 mg/l

Zeewater

Waarde: 1 mg/l

Water

Waarde: 10 mg/l

Zoetwater afzetting

Waarde: 20.9 mg/kg

Water

Waarde: 1995.5 mg/l

Bodem

Waarde: 1.53 mg/kg

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Geschikte technische beheersinstrumenten

Technische maatregelen

Effectief afzuigventilatiesysteem. Houdt de concentraties in lucht

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-trimeta CID NEU

107100E

7 / 14

benden de MAC waarden.

Individuele beschermingsmaatregelen

Hygiënische maatregelen

Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking

tot industriële hygiëne en veiligheid. Verontreinigde kleding

verwijderen en wassen voor hergebruik. Na het werken met dit

product het gezicht, de handen en blootgestelde huid grondig

wassen. Zorg voor geschikte faciliteiten voor het snel uitspoelen

of spoelen van de ogen en het lichaam in geval van contact- of

spatgevaar.

Bescherming van de ogen /

het gezicht (EN 166)

ruimzichtbril

Gelaatsscherm

Bescherming van de handen

(EN 374)

Aanbevolen preventieve huidbescherming

Handschoenen

Nitrilrubber

butylrubber

Doorbreektijd: 1-4 uur

Raadpleeg een leverancier voor persoonlijke

beschermingsmiddelen voor de passende dikte (afhankelijk van

het type handschoen en zijn voorgenomen gebruik).

Handschoenen moeten weggegooid en vervangen worden bij

tekenen van degradatie of chemische doorbraak.

Huid- en

lichaamsbescherming (EN

14605)

Persoonlijke beschermingsuitrusting bevat: geschikte

beschermende handschoenen, ruimzichtbril en beschermende

kleding

Bescherming van de

ademhalingswegen (EN 143,

14387)

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Beheersing van milieublootstelling

Algemeen advies

: Beschouw de voorzorg van omsluiting rond opslag vaten

RUBRIEK 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

: vloeibaar

Kleur

: lichtgeel

Geur

: aromatisch

0.5, 100 %

Vlampunt

Niet van toepassing

Geurdrempelwaarde

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Smelt-/vriespunt

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Beginkookpunt en

kooktraject

> 100 °C

Verdampingssnelheid

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-trimeta CID NEU

107100E

8 / 14

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Bovenste explosiegrens

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Onderste explosiegrens

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Dampspanning

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Relatieve dampdichtheid

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Relatieve dichtheid

1.59 - 1.63

Oplosbaarheid in water

oplosbaar

Oplosbaarheid in andere

oplosmiddelen

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Verdelingscoëfficiënt n-

octanol/water

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Zelfontbrandingstemperatuu

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Thermische ontleding

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Viscositeit, kinematisch

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Ontploffingseigenschappen

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Oxiderende eigenschappen

De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als oxiderend.

9.2 Overige informatie

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

RUBRIEK 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Niet mengen met bleek- of andere chloorhoudende producten - ivm chloorgas vorming.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Niets bekend.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Basen

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn:

Koolstofoxiden

Stikstofoxiden (NOx)

Zwaveloxiden

Oxides van fosfor

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-trimeta CID NEU

107100E

9 / 14

RUBRIEK 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Informatie over

waarschijnlijke

blootstellingsrouten

Inademing, Aanraking met de ogen, Aanraking met de huid

Toxiciteit

Acute orale toxiciteit

: Acute toxiciteitsschattingen : 909.09 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing

: 4 h Acute toxiciteitsschattingen : > 20 mg/l

Acute dermale toxiciteit

: Acute toxiciteitsschattingen : > 2,000 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Sensibilisatie van de

luchtwegen/de huid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Kankerverwekkendheid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

voortplantingseffecten

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Mutageniteit in

geslachtscellen

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Teratogeniteit

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

STOT bij eenmalige

blootstelling

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

STOT bij herhaalde

blootstelling

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Aspiratiesgiftigheid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Bestanddelen

Acute orale toxiciteit

: ATMP

LD50 Rat: 2,910 mg/kg

Bestanddelen

Acute dermale toxiciteit

: broomazijnzuur

LD50 Konijn: 0.0599 mg/kg

Ethyleenglycol

LD50 Konijn: 10,600 mg/kg

ATMP

LD50 Konijn: > 6,310 mg/kg

Mogelijke gezondheidseffecten

Ogen

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-trimeta CID NEU

107100E

10 / 14

Huid

Veroorzaakt ernstige brandwonden op de huid. Kan allergische

huidreacties veroorzaken.

Inname

Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt brandwonden aan het

spijsverteringskanaal.

Inademing

Kan irritatie veroorzaken aan neus, keel en longen.

Chronische blootstelling

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Ervaring met blootstelling van mensen

Aanraking met de ogen

Roodheid, Pijn, Corrosie

Aanraking met de huid

Roodheid, Pijn, Irritatie, Corrosie, Allergische reactie

Inslikken

Corrosie, Buikpijn

Inademing

Ademhalingsirritatie, Hoesten

RUBRIEK 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Ecotoxiciteit

Milieueffecten

Van dit product zijn geen ecotoxicologische effecten bekend.

Product

Toxiciteit voor vissen

: Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor dafnia's en

andere ongewervelde

waterdieren.

: Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor algen

: Geen gegevens beschikbaar

Bestanddelen

Toxiciteit voor vissen

: Zwavelzuur

96 h LC50: 22 mg/l

Ethyleenglycol

96 h LC50: 72,860 mg/l

ATMP

96 h LC50 Vis: 160 mg/l

Bestanddelen

Toxiciteit voor dafnia's en

andere ongewervelde

waterdieren.

: Ethyleenglycol

48 h EC50: > 100 mg/l

Bestanddelen

Toxiciteit voor algen

: Ethyleenglycol

96 h EC50: 6,500 mg/l

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-trimeta CID NEU

107100E

11 / 14

Product

Geen gegevens beschikbaar

Bestanddelen

Biologische afbreekbaarheid

Zwavelzuur

Resultaat: Niet van toepassing - anorganisch

Ethyleenglycol

Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Product

Beoordeling

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men

kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT)

of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus

van 0,1% of hoger.

12.6 Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke

afvalstoffen.Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met

de afvalverwerkende autoriteiten.

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

: Hergebruiken waar mogelijk verdient voorkeur boven verwijderen

of verbranden. Indien hergebruik niet mogelijk is, verwijderen

volgens plaatselijke voorschriften. Afval aan een erkend

verwijderingsbedrijf aanbieden.

Verontreinigde verpakking

: Verwijderen als ongebruikt product. Lege containers moeten

worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale

voor hergebruik of verwijdering. Lege containers niet

hergebruiken. Afvoeren in overeenstemming met de locale, staat

en federale regelgeving

Europese afvalstoffenlijst

: 200114* - zuren

RUBRIEK 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

de verlader/afzender/verzender is verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat de verpakking,

etikettering en markeing in overeenstemming is met de geselecteerde wijze van transport.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-trimeta CID NEU

107100E

12 / 14

Wegtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 VN-nummer

1903

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

DESINFECTIEMIDDEL, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.

(Zwavelzuur, bromoacetic acid)

14.3

Transportgevarenklasse(n)

14.4 Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Geen

Luchttransport (IATA)

14.1 VN-nummer

1903

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

Disinfectant, liquid, corrosive, n.o.s.

(Zwavelzuur, bromoacetic acid)

14.3

Transportgevarenklasse(n)

14.4 Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Geen

Zeetransport (IMDG/IMO)

14.1 VN-nummer

1903

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

(Zwavelzuur, bromoacetic acid)

14.3

Transportgevarenklasse(n)

14.4 Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Geen

14.7 Vervoer in bulk

overeenkomstig bijlage II bij

MARPOL 73/78 en de IBC-

code

Niet van toepassing

RUBRIEK 15. REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of

het mengsel

Plaatselijke verordening

Neem nota van Richtlijn 94/33/EG voor de bescherming van jonge mensen op de werkplek.

ABM code

Andere verordeningen

NL: PGS 15 (indien ADR 5.2; PGS 8), Vlaanderen : Vlarem II bis

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-trimeta CID NEU

107100E

13 / 14

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen vereist zijn.

RUBRIEK 16. OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst van de R-phrasen

Schadelijk bij opname door de mond.

R23/24/25

Ook vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de

huid.

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Irriterend voor de ogen.

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

R48/22

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij

langdurige blootstelling bij opname door de mond.

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

Volledige tekst van de H-verklaringen

H301

Giftig bij inslikken.

H302

Schadelijk bij inslikken.

H311

Giftig bij contact met de huid.

H314

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H317

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H331

Giftig bij inademing.

H373

Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde

blootstelling.

H400

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Volledige tekst van andere afkortingen

Gemaakt door

Regulatory Affairs

Getallen vermeld op het MSDS zijn als volgt opgemaakt: 1,000,000 = 1 miljoen en 1,000 = 1

duizend. 0.1 = 1 tiende en 0.001 = 1 duizendste.

GECONTROLEERDE INFORMATIE: Belangrijke wijzigingen in de wettelijke of

gezondheidsinformatie voor deze versie zijn aangeduid met een balk in de linkermarge van het

VIB.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven

uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren,

gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd

worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het

hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten

of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

BIJLAGE: BLOOTSTELLINGSCENARIO'S

DPD +stoffen

:

the volgende stoffen zijn de belangrijkste stoffen die bijdragen aan het Blootstellingsscenario van

het mengsel in overeenstemming met DPD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-trimeta CID NEU

107100E

14 / 14

Route

Stof

CAS-Nr.

EINECS-Nr.

Inslikken

Zwavelzuur

7664-93-9

231-639-5

Inademing

broomazijnzuur

79-08-3

201-175-8

Huid

Zwavelzuur

7664-93-9

231-639-5

Ogen

Zwavelzuur

7664-93-9

231-639-5

aquatisch milieu

broomazijnzuur

79-08-3

201-175-8

Fysische eigenschappen DPD + stoffen

Stof

Dampspanning

Oplosbaarheid in

water

Pow

moleculaire massa

Zwavelzuur

0.485 hPa

98.08 g/mol

Om te berekenen of uw downstream bedrijfsomstandigheden en Risk management metingen

veilig zijn, bereken uw risico factor in onderstaande website

www.ecetoc.org/tra

Verkorte titel van het

blootstellingsscenario

Desinfectiemiddel. Automatische dosering en manueel

gebruik

Gebruiksdescriptoren

Hoofdgebruikersgroepen

Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in

preparaten in een industriële omgeving

Eindgebruiksectoren

SU3: Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in

preparaten in een industriële omgeving

Procescategorieën

PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese)

met kans op blootstelling

PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg

laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde

voorzieningen

Product categoriën

PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

Milieu-emissiecategorieën

ERC4: Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in

processen en producten die geen onderdeel worden van

voorwerpen