P3-STERIL GA

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • P3-STERIL GA
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • P3-STERIL GA
  Словакия
 • Език:
 • словашки

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 107105E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

P3-steril GA

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Názov prípravku

P3-steril GA

Vyhovuje nariadeniu (EC) číslo 1907/2006 (REACH), dodatok II (453/2010) - Európa

:

1.1 Identifikátor produktu

1.3 Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitia

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

Kód výrobku

:

Neodporúčané spôsoby použitia

1.4 Núdzové telefónne číslo

Národný poradenský orgán/toxikologické centrum

Čistiaci prostriedok pre oblasť spracovanie potravín. Polouzavretý čistiaci proces

Dezinfekčný prostriedok. Poloautomatizované použitie

Nie sú známe.

Ecolab s.r.o.

Čajakova 18

SK-811 05 Bratislava

Slovenská republika

Tel.č.: +421 (0)2 57204915-16

Číslo faxu: +421 (0)2 57204928

objednavky@ecolab.com

:

Výrobca/ Distribútor/

Dovozca

107105E

Použitie prípravku

:

dezinfekčný prostriedok

Produkt je určený výlučne pre profesionálne použitie

Výrobca/ Distribútor/ Dovozca

:

Telefónne číslo

Toxikologické informačné centrum, Limbová 5, Bratislava, tel.: 02/54774166

:

Telefónne číslo

02 57204914 (8-16, pracovné dni)

Verzia

: 1

Klasifikácia

Xn; R20/22

C; R34

R42/43

:

:

Negatívne účinky na

zdravie človeka

Škodlivý pri vdýchnutí a po požití. Spôsobuje popáleniny/poleptanie. Môže

spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou.

Podrobnejšie informácie ohľadom symptómov a vplyvu na zdravie sú uvedené v sekcii č.11.

Klasifikácia podľa smernice (ES) 1272/2008 [CLP/GHS]

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Definícia výrobku

:

Zmes

Úplný text R-viet alebo H-viet deklarovaných vyššie pozrite v časti 16.

Klasifikácia podľa smernice 1999/45/ES (smernica o nebezpečných prípravkoch)

Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný v súlade so smernicou 1999/45/EC EC v znení neskorších predpisov.

2.2 Prvky označovania

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H332

Skin Corr. 1B, H314

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1, H317

Dátum vydania/Dátum revízie

:

1/14

21 Január 2014

P3-steril GA

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

:

Iné riziká, nepodliehajúce

klasifikácii

Piktogramy nebezpečnosti

:

Výstražné slovo

:

Výstražné upozornenia

:

Prevencia

:

Bezpečnostné upozornenia

Odozva

:

Nebezpečenstvo

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P285 - V prípade nedostatočného vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest.

P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/

vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/

sprchou.

P304 + P341 - PO VDÝCHNUTÍ: Ak nastanú ťažkosti s dýchaním, presuňte

postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu

umožní pohodlné dýchanie.

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne

vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.

Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

alebo lekára.

2.3 Iná nebezpečnosť

Obsahuje

:

neaplikované

glutaraldehyd

H302

Škodlivý po požití.

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H334

Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie

ťažkosti.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

Identifikátory

67/548/EHS

Názov výrobku/

prísady

%

Typ

Nariadenie (ES) č.

1272/2008 [CLP]

Klasifikácia

glutaraldehyd

REACH #:

01-2119455549-26

ES: 203-856-5

CAS: 111-30-8

Index: 605-022-00-X

10 -

<25

T; R23/25

C; R34

R42/43

N; R50

Met. Corr. 1, H290

Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 3, H331

Skin Corr. 1B, H314

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

Aquatic Acute 1, H400

[1] [2]

etanol

REACH #:

01-2119457610-43

ES: 200-578-6

CAS: 64-17-5

Index: 603-002-00-5

5 - <10

F; R11

Flam. Liq. 2, H225

Zmesi

3.2

Dátum vydania/Dátum revízie

:

2/14

21 Január 2014

P3-steril GA

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

Najvyššie prípustné expozičné limity, ak sú k dispozícii, sú uvedené v sekcii č. 8.

Neexistujú žiadne dodatočné prísady, ktoré by, podľa najlepších znalostí dodávateľa a v používaných koncentráciách,

boli klasifikované ako nebezpečné zdraviu, či prostrediu, a museli by byť zahrnuté v tejto sekcii.

[1] Látka, klasifikovaná ako riziková pre zdravie, alebo životné prostredie

[2] Látka so stanovenými pracovnými expozičnými limitmi

[3] Látka spĺňa kritériá pre PBT podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XIII

[4] Látka spĺňa kritériá pre vPvB podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XIII

[5] Látka vzbudzujúca rovnaké obavy

Pre úplný text R-viet,

deklarovaných

vyššie, pozri Sekciu

16.

Úplný text H-viet

deklarovaných vyššie

pozrite v časti 16.

Vypláchnite ústa vodou. V prípade potreby odstráňte umelý chrup. Ak bol materiál

požitý a postihnutá osoba je pri vedomí, podajte jej malé množstvo vody na pitie.

Zastavte podávanie ak sa postihnutá osoba cíti zle, keďže zvracanie môže byť

nebezpečné. Nevyvolávajte zvracanie, ak to nenariadi lekár. Ak dôjde k zvracaniu,

treba hlavu držať nízko, aby sa zvratky nedostali do pľúc. Chemické poleptanie

musí byť čo najskôr ošetrené lekárom. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte

cez ústa. Osobu v bezvedomí uložte do stabilizovanej polohy a ihneď privolajte

lekársku pomoc. Udržujte otvorené dýchacie cesty. Uvoľnite tesné šatstvo, ako

golier, kravatu alebo opasok. Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte

ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Okamžite privolajte

lekársku pomoc. Volajte toxikologické centrum alebo lekára.

Pri styku s pokožkou

Okamžite vypláchnite oči veľkým množstvom vody, za občasného dvíhania horných

a spodných viečok. Skontrolujte a odstráňte všetky kontaktné šošovky. Oplachujte

po dobu aspoň 15 minút. Chemické poleptanie musí byť čo najskôr ošetrené

lekárom. Okamžite privolajte lekársku pomoc. Volajte toxikologické centrum alebo

lekára.

Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Odstráňte kontaminované šatstvo a obuv.

Oplachujte po dobu aspoň 15 minút. Chemické poleptanie musí byť čo najskôr

ošetrené lekárom. Pri zdravotných ťažkostiach alebo príznakoch zabráňte ďalšiemu

styku látkou. Pred opätovným použitím kontaminované šatstvo vyperte. Pred

opätovným použitím starostlivo vyčistite topánky. Okamžite privolajte lekársku

pomoc. Volajte toxikologické centrum alebo lekára.

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá

mu umožní pohodlné dýchanie. Ak existuje ešte podozrenie na prítomnosť výparov,

záchranca by mal mať vhodnú masku, alebo samostatný dýchací prístroj. Ak

postihnutý nedýcha, dýchanie je nepravidlené, alebo má zástavu dýchania,

poskytnite umelé dýchanie, alebo nechajte vycvičeným personálom zaviesť kyslík.

Osobu v bezvedomí uložte do stabilizovanej polohy a ihneď privolajte lekársku

pomoc. Udržujte otvorené dýchacie cesty. Uvoľnite tesné šatstvo, ako golier,

kravatu alebo opasok. Pri zdravotných ťažkostiach alebo príznakoch zabráňte

ďalšiemu styku látkou. Okamžite privolajte lekársku pomoc. Volajte toxikologické

centrum alebo lekára.

Pri požiti

Pri nadýchaní

Pri zasiahnutí očí

:

:

:

:

Ochrana osôb

poskytujúcich prvú pomoc

:

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Žiadna činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb alebo činnosť bez

dostatočného výcviku, nesmie byť vykonávana. Ak existuje ešte podozrenie na

prítomnosť výparov, záchranca by mal mať vhodnú masku, alebo samostatný

dýchací prístroj. Pred zoblečením kontaminované šatstvo dôkladne opláchnite

vodou, alebo používajte rukavice.

Dátum vydania/Dátum revízie

:

3/14

21 Január 2014

P3-steril GA

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

Poznámky pre lekára

Liečte symptomaticky. V prípade požitia, alebo inhalácie veľkého množstva, treba

okamžite kontaktovať špecialistu na liečenie otráv.

:

Špecifická liečba

Potenciálne akútne účinky na zdravie

Pri nadýchaní

:

Škodlivý pri vdýchnutí. Môže uvoľňovať plyny, pary alebo prach, ktoré sú veľmi

dráždivé alebo žieravé pre dýchací aparát. Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo

príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

Škodlivý po požití. Môže spôsobiť popáleniny/ poleptanie úst, hrdla a žalúdka.

:

Pri požiti

Pri styku s pokožkou

:

Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

:

Pri zasiahnutí očí

Znaky/symptómy nadmernej expozície

Pri styku s pokožkou

Pri požiti

Pri nadýchaní

Nepriaznivé symptómy môžu zahrnovať nasledovné:

dráždenie dýchacích ciest

kašeľ

hvízdavé dýchanie a dýchacie ťažkosti

astma

Nepriaznivé symptómy môžu zahrnovať nasledovné:

bolesti žalúdka

Nepriaznivé symptómy môžu zahrnovať nasledovné:

bolesť alebo podráždenie

sčervenanie

môže dôjsť k tvorbe pľuzgierov

:

:

:

Pri zasiahnutí očí

:

Nepriaznivé symptómy môžu zahrnovať nasledovné:

bolesť

slzenie

sčervenanie

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Žiadna špeciálna liečba.

:

Ak dôjde k požiaru, okamžite evakuujte všetky osoby z miesta nehody. Žiadna

činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb alebo činnosť bez dostatočného

výcviku, nesmie byť vykonávana.

Nebezpečné produkty

horenia

Ohrozenia vyplývajúce

z látky alebo zmesi

V rozkladných produktov môžu byť nasledovné materiály:

oxid uhličitý

oxid uhoľnatý

V ohni alebo pri zahrievaní sa zvyšuje tlak a nádoba môže explodovať.

Hasiči musia používať primerané ochranné pomôcky a uzavretý dýchací prístroj

(SCBA) s celotvárovou maskou v pretlakovom móde.

Špeciálny ochranný

výstroj pre hasičov a

výzbroj pre hasičské

jednotky

Použite suché chemikálie,

CO₂,

rozprášenú vodu (hmlu), alebo penu.

5.1 Hasiace prostriedky

:

:

:

Nepoužívajte prúd vody.

Vhodné hasiace

prostriedky

:

Nevhodné hasiace

prostriedky

:

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

5.3 Rady pre požiarnikov

Špecifické výstrahy pre

požiarnikov

:

Dátum vydania/Dátum revízie

:

4/14

21 Január 2014

P3-steril GA

6.2 Bezpečnostné opatrenia

pre životné prostredie

Zastavte priesak ako to nie je nebezpečné. Presuňte nádoby z miesta úniku.

Pristupujte k uniknutej látke po vetre. Zabráňte vniknutiu do kanálov, vodných tokov,

pivníc a uzavretých priestorov. Spláchnite uniknutý materiál do čističky odpadu

alebo postupujte nasledovne. Zachyťte a pozbierajte uniknutý materiál pomocou

nehorľavého absorbčného materálu, piesku, zeminy, vermikulitu, kremeliny a

preneste ho do odpadovej nádoby na likvidáciu podľa miestnych predpisov.

Kontaminovaný absorpčný materiál reprezentuje také isté riziko ako uniknutý

materiál.

Zabráňte rozptýleniu a odtečeniu uniknutého materiálu do pôdy, vodných tokov,

odtokov a kanalizácie. Ak výrobok spôsobil znečistenie životného prostredia

(kanalizácie, vodných tokov, pôdy alebo ovzdušia), informujte príslušné úrady.

Veľký únik

:

Zastavte priesak ako to nie je nebezpečné. Presuňte nádoby z miesta úniku. Ak je

látka rozpustná vo vode, zrieďte vodou a roztok utrite. Alternatívne, alebo ak je

látka vo vode nerozpustná, absorbujte ju inertným suchým materiálom a uložte do

vhodnej odpadovej nádoby.

Malý únik

:

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy

Pre iný ako núdzový

personál

:

Pre personál zasahujúci

v núdzových situáciách

:

6.4 Odkaz na iné oddiely

Informácie o núdzovom kontakte pozrite v časti 1.

Informácie o vhodných osobných ochranných pomôckach pozrite v časti 8.

Pozri bod 13 - dalšie informácie o nakladaní s odpadmi.

Žiadna činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb alebo činnosť bez

dostatočného výcviku, nesmie byť vykonávana. Zabráňte vstupu nechránených a

prebytočných osôb. Pokúste sa vyhnúť kontaktu alebo prechádzaniu cez uniknutý

materiál. Nevdychujte pary/ hmly. Zabezpečte primerané vetranie. Pri

nedostatočnom vetraní použite vhodný respirátor. Nasaďte si vhodné osobné

ochranné prostriedky.

Ak je na riešenie úniku potrebné špeciálne oblečenie, prečítajte si informácie v bode

8 o vhodných a nevhodných materiáloch. Pozrite aj informácie v časti „Pre iný ako

núdzový personál“.

:

:

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

Informácie v tejto časti obsahujú všeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovaných použití v časti 1 by sa mal

používať ako zdroj dostupných informácií špecifických pre dané použitie uvedených v expozičných scenároch.

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Ochranné opatrenia

:

Rady v súvislosti so

všeobecnou pracovnou

hygienou

:

Nasaďte si vhodné osobné ochranné prostriedky (Pozri bod 8). Osoby, ktoré mali v

minulosti problémy s precitlivelosťou pokožky, alebo u ktorých sa v minulosti

vyskytla astma, alergie, alebo chronické, alebo opakované respiračné choroby, by

nemali byť zapojené do žiadnych procesov, kde sa používa tento podukt. Zabráňte

kontaktu prípravku s očami, pokožkou a odevom. Nevdychujte pary/ hmly.

Nepožívajte. Používajte len tam, kde je primerané vetranie. Pri nedostatočnom

vetraní použite vhodný respirátor. Skladujte v pôvodnom obale, alebo v schválenom

alternatívnom obale z kompatibilného materiálu, mimo používania udržujte pevne

uzavreté.

Pred jedlom, pitím a fajčením si pracovníci majú umyť ruky a tvár. Ďalšie

informácie o hygienických opatreniach nájdete v bode 8.

Dátum vydania/Dátum revízie

:

5/14

21 Január 2014

P3-steril GA

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

Skladujte v nasledovnom rozmedzí teplôt: 0 - 25°C (32 - 77°F). Skladujte v súlade s

miestnymi predpismi. Skladujte v originálnom balení, chránené pred priamym

slnečným svetlom, na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste, mimo dosah

nekompatibilného materiálu (pozri bod 10) a potravín a nápojov. Do doby použitia

nádobu udržujte pevne a tesne zavretú. Nádoby, ktoré boli otvorené, treba

starostlivo opäť utesniť a uložiť v stojatej polohe, aby nedošlo k úniku. Neskladujte

v neoznačených obaloch. Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili

kontaminácii.

7.2 Podmienky na bezpečné

skladovanie vrátane

akejkoľvek nekompatibility

7.3 Špecifické konečné použitie(-ia)

:

Odporúčania

:

Riešenia špecifické pre

priemyselný sektor

:

Neaplikované do doby, kým nebudú k dispozícii expozičné scenáre pre látky.

Neaplikované do doby, kým nebudú k dispozícii expozičné scenáre pre látky.

Vysoko odporúčané : Ochranné okuliare, štít na tvár, príp. inú ochranu tváre.

Ochrana očí/tváre

(EN 166)

:

Ochrana kože

Primerané technické

zabezpečenie

:

Používajte len tam, kde je primerané vetranie. Použite uzavreté výrobné priestory,

miestnu odsávaciu ventiláciu alebo iné technické prostriedky na udržanie

vystavenia pracovníkov látkam, kontaminujúcim ovzdušie, pod odporúčanými,

alebo zákonom povolenými hraničnými limitmi.

Po manipulácii s výrobkom, pred jedlom, fajčením, používaním toalety a pred

koncom pracovnej doby si dôkladne umyte ruky, predlaktia a tvár. Použite vhodný

postup na odstránenie potenciálne kontaminovaných odevov. Je zakázané vyniesť

kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Pred opätovným použitím

kontaminované šatstvo vyperte. Zabezpečte, aby stanice na oplachovanie očí a

bezpečnostné sprchy boli v blízkosti pracoviska.

8.2 Kontroly expozície

Hygienické opatrenia

:

Nie sú k dispozícii žiadne hodnoty DNEL pre zmesi.

Koncentrácie s predpovedaným účinkom

Nie sú k dispozícii žiadne hodnoty PNEC pre zmesi.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Odvodené hladiny účinku

Individuálne ochranné opatrenia

Názov výrobku/prísady

Medzné hodnoty expozície

Expozičné limity v pracovnom prostredí

glutaraldehyd

Nariadenie Vlády Slovenskej republiky (Slovensko, 12/2011).

Senzibilizátor pokožky.

NPEL krátkodobý: 0.2 mg/m³ 15 minúty.

NPEL priemerný: 0.2 mg/m³ 8 hodín.

NPEL priemerný: 0.05 ppm 8 hodín.

NPEL krátkodobý: 0.05 ppm 15 minúty.

etanol

Nariadenie Vlády Slovenskej republiky (Slovensko, 12/2011).

NPEL krátkodobý: 1920 mg/m³ 15 minúty.

NPEL priemerný: 960 mg/m³ 8 hodín.

NPEL priemerný: 500 ppm 8 hodín.

NPEL krátkodobý: 1000 ppm 15 minúty.

Dátum vydania/Dátum revízie

:

6/14

21 Január 2014

P3-steril GA

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

Ochrana rúk

(EN 374)

Vždy keď to odhad rizík naznačuje používajte dobre priliehajúce respirátory, ktoré

alebo vzduch čistia, alebo sa vzduch do nich privádza a splňujúce schválené normy.

Voľba respirátora musí byť založená na známej alebo predpokladanej dávke,

rizikách spojených s výrobkom, a na bezpečných pracovných limitoch zvoleného

respirátora.

Vysoko odporúčané : Rukavice - butylový kaučuk , nitrilový kaučuk ( Doba odolnosti

materiálu voči prieniku: 1 - 4 hodiny ) .

Ochrana dýchacích ciest

(EN 143, 14387)

:

:

Pred manipuláciou s prípravkom, musia byť špecialistom odsúhlasené osobné

ochranné pomôcky na základe potrieb a vzhľadom na možné riziko.

:

Kontrola

environmentálnej

expozície

:

Pre zaistenie splnenia legislatívou stanovených podmienok ochrany životného

prostredia je potrebné kontrolovať emisie z ventilačných a výrobných zariadení. V

niektorých prípadoch budú pre zníženie emisií na prijateľnú úroveň potrebné práčky

dymov, filtre, alebo úpravy výrobných zariadení.

Ochrana tela

(EN 14605)

:

Iná ochrana pokožky

Tepelná nebezpečnosť

:

Vhodná obuv a akékoľvek dodatočné opatrenia na ochranu pokožky by sa mali

vybrať na základe vykonávanej úlohy a s ňou spojených rizík a pred manipuláciou

s týmto výrobkom by ich mal schváliť špecialista.

neaplikované

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

Skupenstvo

Teplota topenia/teplota

tuhnutia

Počiatočná teplota varu a

destilačný rozsah

Kvapalina.

dezinfekčný prostriedok

Zápach

pH

Bezfarebná(ý).

Farba

Rýchlosť odparovania

teplota vzplanutia

55 °C (Uzatvorená nádoba)

Produkt nepodporuje horenie.

SPODNÝ: 3.1%

3.5 [Konc. (% h/h): 100%]

Prahová hodnota zápachu

Horné/dolné limity horľavosti

alebo výbušnosti

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad

Čas horenia

Rýchlosť horenia

:

:

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Horľavosť (tuhá látka, plyn)

:

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Dátum vydania/Dátum revízie

:

7/14

21 Január 2014

P3-steril GA

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

Tlak pár

Relatívna hustota

Hustota pár

Rozpustnosť (rozpustnosti)

1.04

Ľahko rozpustný v nasledujúcich materiáloch: studenej vode.

Teplota samovznietenia

Rozdeľovací koeficient n-

oktanol/voda

Výbušné vlastnosti

:

:

:

:

:

:

:

Žiaden.

Oxidačné vlastnosti

:

9.2 Iné informácie

Teplota rozkladu

:

Žiadne ďalšie informácie.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

neaplikované

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes.

Viskozita

:

10.6 Nebezpečné produkty

rozkladu

10.4 Podmienky, ktorým sa

treba vyhnúť

Žiadne špecifické údaje.

Pri normálnych podmienach skladovania a používania by nemali vznikať

nebezpečné produkty rozkladu.

Výrobok je stabilný.

10.2 Chemická stabilita

:

:

:

10.3 Možnosť

nebezpečných reakcií

:

Pri normálnych podmienach skladovania a používania nedochádza k nebezpečným

reakciám.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

:

Pre tento výrobok a jeho zložky nie sú k dispozícii žiadne špecifické údaje zo skúšok,

týkajúce sa reaktivity.

10.5 Nekompatibilné

materiály

:

Žiadne špecifické údaje.

Dátum vydania/Dátum revízie

:

8/14

21 Január 2014

P3-steril GA

Potenciálne akútne účinky na zdravie

Pri nadýchaní

:

Škodlivý pri vdýchnutí. Môže uvoľňovať plyny, pary alebo prach, ktoré sú veľmi

dráždivé alebo žieravé pre dýchací aparát. Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo

príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

Škodlivý po požití. Môže spôsobiť popáleniny/ poleptanie úst, hrdla a žalúdka.

:

Pri požiti

Pri styku s pokožkou

:

Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

:

Pri zasiahnutí očí

Akútna toxicita

glutaraldehyd

LC50 Pri nadýchaní Prachy a

opary

Potkan

>0.5 mg/l

4 hodín

LD50 Dermálny (Kožný)

Potkan

1503 mg/kg

LD50 Orálny

Potkan

150 mg/kg

Názov výrobku/prísady

Výsledok

Druhy

Dávka

Expozícia

Karcinogenita

Mutagenita

Teratogenita

Reprodukčná toxicita

Symptómy súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami

Podráždenie/poleptanie

Záver/zhrnutie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Senzibilizátor

Záver/zhrnutie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch

Odhad akútnej toxicity

Orálny

744.4 mg/kg

Dermálny (Kožný)

300000 mg/kg

Pri nadýchaní (pary)

3000 mg/l

Pri nadýchaní (prachové častice a hmly)

2.5 mg/l

Trasa

ATE (EAT) hodnota

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia

Názov výrobku/prísady

Kategória

Aspiračná nebezpečnosť

Expozičná

dráha

Cieľové Orgány

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

glutaraldehyd

Kategória 3

neaplikované

Podráždenie

dýchacej sústavy

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Záver/zhrnutie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Záver/zhrnutie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Záver/zhrnutie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Záver/zhrnutie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Záver/zhrnutie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Informácie o

pravdepodobných

spôsoboch expozície

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Dátum vydania/Dátum revízie

:

9/14

21 Január 2014

P3-steril GA

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

Potenciálne chronické účinky na zdravie

Ak nastala senzibilizácia, následné vystavenie aj veľmi nízkym množstvám môže

viesť k silnej alergickej reakcii.

Všeobecné

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Karcinogenita

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Mutagenita

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Teratogenita

:

Vývojové účinky

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Účinky na plodnosť

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Pri styku s pokožkou

Pri požiti

Pri nadýchaní

Nepriaznivé symptómy môžu zahrnovať nasledovné:

hvízdavé dýchanie a dýchacie ťažkosti

astma

Nepriaznivé symptómy môžu zahrnovať nasledovné:

bolesti žalúdka

Nepriaznivé symptómy môžu zahrnovať nasledovné:

bolesť alebo podráždenie

sčervenanie

môže dôjsť k tvorbe pľuzgierov

:

:

:

Pri zasiahnutí očí

:

Nepriaznivé symptómy môžu zahrnovať nasledovné:

bolesť

slzenie

sčervenanie

Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky z krátkodobej a dlhodobej expozície

Krátkodobá expozícia

Dlhodobá expozícia

Potenciálne okamžité

účinky

:

Potenciálne oneskorené

účinky

:

Potenciálne okamžité

účinky

:

Potenciálne oneskorené

účinky

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Záver/zhrnutie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Iné informácie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.3 Bioakumulačný potenciál

12.1 Toxicita

glutaraldehyd

Akútny EC50 0.35 mg/l

Dafnia

48 hodín

Názov výrobku/prísady

Druhy

Výsledok

Expozícia

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

Záver/zhrnutie

:

Ekologické hodnotenie výrobku je založené na údajoch o surovinách a/ alebo

porovnateľných látkach. Ľahko a rýchlo odbúrateľný: Všetky organické látky

obsiahnuté v produkte dosahujú v teste na ľahkú odbúrateľnosť hodnoty >60% BSB/

CSB, resp. vytváranie CO2 resp.>70% úbytok DOC. To zodpovedá hraničným

hodnotám pre "ľahko odbúrateľný/ readily degradable" (napr. podľa metódy OECD

301).

Záver/zhrnutie

:

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Dátum vydania/Dátum revízie

:

10/14

21 Január 2014

P3-steril GA

ODDIEL 12: Ekologické informácie

LogP

ow

BCF

Potenciálny(a)

12.6 Iné nepriaznivé účinky

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Názov výrobku/prísady

glutaraldehyd

-0.22

nízka(e)(y)

PBT

:

neaplikované

vPvB

:

neaplikované

12.4 Mobilita v pôde

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

:

Rozdeľovací koeficient

Pôda/Voda (K

OC

)

:

Pre danú zmes neurčený.

Mobilita

:

Pre danú zmes neurčený.

Európsky katalóg odpadov (EWC)

Áno.

Nebezpečný odpad

:

Vždy keď je to možné zabráňte, alebo minimalizujte vytváranie odpadu. Prázdne

kovové aj plastové obaly môžu zachytiť zvyšky produktu. Tento materiál a jeho obal

uložte na bezpečnom mieste. Významné množstvá odpadových zvyškov výrobku by

sa nemali likvidovať vyliatím do kanalizácie, ale mali by sa spracovať vo vhodnej

čistiarni odpadových vôd. Prebytočné a nerecyklovateľné výrobky likvidujte cez

firmu autorizovanú na likvidáciu odpadu. Likvidácia tohto výrobku, roztokov a

akýchkoľvek vedľajších produktov musí vždy spĺňať zásady ochrany životného

prostredia a legislatívy na likvidáciu odpadu, ako aj vyhovieť akýmkoľvek

požiadavkám miestnej legislatívy. Zabráňte rozptýleniu a odtečeniu uniknutého

materiálu do pôdy, vodných tokov, odtokov a kanalizácie.

:

Metódy likvidácie odpadu

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

Informácie v tejto časti obsahujú všeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovaných použití v časti 1 by sa mal

používať ako zdroj dostupných informácií špecifických pre dané použitie uvedených v expozičných scenároch.

13.1 Metódy spracovania odpadu

Výrobok

Obal

Odpadový kód

Označenie odpadu

Metódy likvidácie odpadu

:

Osobitné bezpečnostné

opatrenia

:

20 01 29*

detergenty obsahujúce nebezpečné látky

Vždy keď je to možné zabráňte, alebo minimalizujte vytváranie odpadu. Odpad z

obalov by sa mal recyklovať.

Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste. Pri manipulácii

s vyprázdnenými nádobami, ktoré neboli vyčistené alebo vypláchnuté, treba

postupovať opatrne. Prázdne kovové aj plastové obaly môžu zachytiť zvyšky

produktu. Zabráňte rozptýleniu a odtečeniu uniknutého materiálu do pôdy, vodných

tokov, odtokov a kanalizácie.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Dátum vydania/Dátum revízie

:

11/14

21 Január 2014

P3-steril GA

ODDIEL 14: Informácie o doprave

HORĽAVÁ

KVAPALNÁ LÁTKA,

ŽIERAVÁ, I. N.

(Etanol, glutaraldehyd)

3 (8)

FLAMMABLE LIQUID,

CORROSIVE, N.O.S.

(Ethanol,

Glutaraldehyde)

3 (8)

Flammable liquid,

corrosive, n.o.s.

(Ethanol,

Glutaraldehyde)

UN2924

3 (8)

3 (8)

HORĽAVÁ

KVAPALNÁ LÁTKA,

ŽIERAVÁ, I. N.

(Etanol, glutaraldehyd)

UN2924

UN2924

UN2924

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 Číslo OSN

14.2 Správne

expedičné

označenie OSN

14.3 Trieda(-y)

nebezpečnosti pre

dopravu

14.4 Obalová

skupina

ADN/ADNR

14.5 Negatívne

účinky na životné

prostredie

14.6 Osobitné

bezpečnostné

opatrenia pre

užívateľa

14.7 Doprava hromadného

nákladu podľa prílohy II k

dohovoru MARPOL 73/78 a

Kódexu IBC

Nie.

Nie.

:

neaplikované

Žiaden.

Žiaden.

None.

None.

Iné EÚ Pravidlá

neaplikované

Príloha XVII –

obmedzenia výroby,

uvádzania na trh

a používania určitých

nebezpečných látok,

zmesí a výrobkov

:

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného

prostredia

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Príloha XIV – zoznam látok podliehajúcich autorizácii

15.2 Hodnotenie chemickej

bezpečnosti

Tento produkt obsahuje látky, pre ktoré je ešte potrebné Hodnotenie chemickej

bezpečnosti.

Látky vzbudzujúce veľké obavy

:

Žiadna zo zložiek nie je na zozname (nebezpečných látok).

Dátum vydania/Dátum revízie

:

12/14

21 Január 2014

P3-steril GA

Indikuje informáciu, ktorá sa od minulej verzie zmenila.

ODDIEL 16: Iné informácie

Úplný text skrátených H-viet

:

Skratky a akronymy

:

ADN = Európske opatrenia o medzinárodnej vnútrozemskej vodnej preprave

nebezpečných vecí

ADR = Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí

ATE = Odhad akútnej toxicity

BCF = Biokoncentračný faktor

CLP = klasifikácia, označenie a balenie nariadenie (ES) 1272/2008

DNEL = Odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku

DPD = Smernica pre nebezpečné prípravky [1999/45/EC]

EK = Európska komisia

EUH vyhlásenie = CLP-špecifické vyhlásenie o nebezpečenstve

IATA = Medzinárodná asociácia leteckej prepravy

IBC = Stredne veľká nádoba na voľne ložené látky

IMDG = Medzinárodný námorný zákon o nebezpečných veciach

LogPow = logaritmus koeficientu pomeru oktanol / voda

MARPOL 73/78 = Medzinárodný dohovor na prevenciu znečistenia z lodí, 1973,

modifikovaný protokolom z roku 1978. ("Marpol" = námorné znečistenie)

OEL = Expozičné limity v pracovnom prostredí

PBT = Perzistentný, bioakumulovateľný a toxický

PNEC = Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku

REACH = Registrácia, hodnotenie a autorizácia chemikálií nariadenie (ES)

1907/2006

RID = Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru

REACH # = Registračné číslo REACH

vPvB = Veľmi perzistentný a veľmi akumulovateľný

Postup použitý na odvodenie klasifikácie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikácia

Odôvodnenie

Acute Tox. 4, H302

Metóda výpočtu

Acute Tox. 4, H332

Metóda výpočtu

Skin Corr. 1B, H314

Metóda výpočtu

Resp. Sens. 1, H334

Metóda výpočtu

Skin Sens. 1, H317

Metóda výpočtu

Úplný text klasifikácií [CLP/

GHS]

:

H225

Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H290

Môže byť korozívna pre kovy.

H301

Toxický po požití.

H302

Škodlivý po požití.

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H331

Toxický pri vdýchnutí.

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

H334

Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy,

alebo dýchacie ťažkosti.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Acute Tox. 3, H301

AKÚTNA TOXICITA: ORÁLNA - Kategória 3

Acute Tox. 3, H331

AKÚTNA TOXICITA: PRI NADÝCHANÍ - Kategória 3

Acute Tox. 4, H302

AKÚTNA TOXICITA: ORÁLNA - Kategória 4

Acute Tox. 4, H332

AKÚTNA TOXICITA: PRI NADÝCHANÍ - Kategória 4

Aquatic Acute 1, H400

NEBEZPEČNOSŤ PRE VODNÉ PROSTREDIE -

AKÚTNA TOXICITA - Kategória 1

Flam. Liq. 2, H225

HORĽAVÉ KVAPALINY - Kategória 2

Met. Corr. 1, H290

KOROZÍVNOSŤ PRE KOVY - Kategória 1

Resp. Sens. 1, H334

RESPIRAČNÁ SENZIBILIZÁCIA - Kategória 1

Skin Corr. 1B, H314

ŽIERAVOSŤ/DRÁŽDIVOSŤ PRE KOŽU - Kategória 1B

Skin Sens. 1, H317

KOŽNÁ SENZIBILIZÁCIA - Kategória 1

STOT SE 3, H335

TOXICITA PRE ŠPECIFICKÝ CIEĽOVÝ ORGÁN -

Dátum vydania/Dátum revízie

:

13/14

21 Január 2014

P3-steril GA

ODDIEL 16: Iné informácie

21 Január 2014

Dátum tlače

Dátum vydania/ Dátum

revízie

Verzia

Vyššie uvedené informácié sú podľa našich najlepších vedomostí správne, s ohľadom na receptúru použitú

pri výrobe produktu v krajine jeho pôvodu. Uvedené informácie sa týkajú súčasného stavu našich poznatkov a

vzťahujú sa na produkt v konečnom, dodávanom stave. Informácie majú popísať produkt z hľadiska

požiadaviek na bezpečnosť a nemôžu byť považované za záruku vhodnosti a použiteľnosti produktu pre

konkrétnu aplikáciu. Nemôžeme poskytnúť žiadne záruky týkajúce sa úplnosti a stálosti správnosti informácií ,

v dôsledku zmien štandardov, regulačných predpisov ako aj z dôvodu nesprávneho použitia a zaobchádzania

s produktom.

Oznámenie pre čitateľa

Dátum predchádzajúceho

vydania

:

:

:

:

Úplný text skrátených R-viet

:

R11- Veľmi horľavý.

R23/25 Toxický pri vdýchnutí a po požití.

R20/22- Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.

R34- Spôsobuje popáleniny/poleptanie.

R42/43- Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou.

R50 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

F - Veľmi horľavý

T - Toxický

C - Žieravý

Xn - Škodlivý

N - Nebezpečný pre životné prostredie

:

Úplný text klasifikácií

[smernica o nebezpečných

látkach/prípravkoch]

21 Január 2014

Žiadna predchádzajúca validácia

JEDNORAZOVÁ EXPOZÍCIA [Podráždenie dýchacej

sústavy] - Kategória 3

Dátum vydania/Dátum revízie

:

14/14

21 Január 2014