P3-STERIL GA

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • P3-STERIL GA
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • P3-STERIL GA
  Литва
 • Език:
 • литовски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 107105E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

P3-steril GA

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas

P3-steril GA

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimus (įskaitant

pakeitimą Reglamentu (ES) Nr. 453/2010) - Europa

:

1.1 Produkto identifikatorius

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Įvardyti naudojimo būdai

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

Produkto kodas

:

Nerekomenduojami naudojimo būdai

1.4 Pagalbos telefono numeris

Nacionalinis patariamasis organas/Apsinuodijimų Kontrolės Ir Informacijos Biuras

Pusiau uždarų sistemų ploviklis

Dezinfekantas. Naudoti pusiau automatiniu būdu

Nežinoma.

SIA „ECOLAB”

Ritausmas iela 11b

Riga, LV-1058

Latvia

tel: +371 67063770

email: ilze.stalevska@ecolab.com

:

Gamintojas/ Platintojas/

Importuotojas

107105E

Produkto panaudojimas

:

Dezinfekantas

Tik profesionaliesiems vartotojams

Gamintojas/ Platintojas/ Importuotojas

:

Telefono numeris

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro: 24 val per parą: 00370.85.236 2052,

00370.86.87 53 378

:

Telefono numeris

Nėra

Versija

: 1

Klasifikacija

Xn; R20/22

C; R34

R42/43

:

:

Pavojai žmonių sveikatai

Kenksminga įkvėpus ir prarijus. Nudegina. Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus

su oda.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) 1272/2008 (KŽP/GHS)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produkto apibrėžimas

:

Mišinys

Pirmiau nurodytų R frazių ar H teiginių pilnas tekstas pateiktas 16 skyriuje.

Klasifikacija pagal Direktyvą 1999/45/EB [DPD]

Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas yra klasifikuojamas kaip pavojingas.

2.2 Ženklinimo elementai

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H332

Skin Corr. 1B, H314

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1, H317

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

1/13

2014-01-21

P3-steril GA

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

:

Kiti neklasifikuojami

pavojai

Pavojaus piktrogramos

:

Signalinis žodis

:

Pavojingumo frazės

:

Prevencinės

:

Atsargumo frazės

Atoveikis

:

Pavojinga

P280 - Mūvėti apsaugines pirštines ir akių/veido apsaugos priemones.

P285 - Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos

priemones.

P303 + P361 + P353 - PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti

visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu ar čiurkšle.

P304 + P341 - ĮKVĖPUS: Jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną

orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.

Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti

akis.

P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS

BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

2.3 Kiti pavojai

Sudėtyje yra

:

Netaikoma.

Glutaro aldehidas

H302

Kenksminga prarijus.

H332

Kenksminga įkvėpus.

H314

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H334

Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti

kvėpavimą.

H317

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Identifikatoriai

67/548/EEB

Produkto/ingrediento

pavadinimas

%

Tipas

Reglamentas (EB) Nr.

1272/2008 [CLP]

Klasifikacija

Glutaro aldehidas

REACH #:

01-2119455549-26

EB: 203-856-5

CAS Nr.: 111-30-8

Indeksas: 605-022-00-X

10 -

<25

T; R23/25

C; R34

R42/43

N; R50

Met. Corr. 1, H290

Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 3, H331

Skin Corr. 1B, H314

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

Aquatic Acute 1, H400

[1] [2]

Etanolis

REACH #:

01-2119457610-43

EB: 200-578-6

CAS Nr.: 64-17-5

Indeksas: 603-002-00-5

5 - <10

F; R11

Flam. Liq. 2, H225

Mišiniai

3.2

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

2/13

2014-01-21

P3-steril GA

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.

Pagal šiuo metu metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis

koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, todėl šiame skyriuje duomenų apie tai

nepateikiama.

[1] Medžiaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai

[2] Medžiaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas

[3] Medžiaga atitinka PBD kriterijų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, XIII Priedą

[4] Medžiaga atitinka vPvB kriterijų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, XIII Priedą

[5] Lygiavertį susirūpinimą kelianti medžiaga

Tipas

Pilną aukščiau

minimų Rizikos

frazių tekstą rasite

16 skyriuje.

Pilnas pirmiau

nurodytų H teiginių

tekstas pateiktas 16

skyriuje.

Išskalaukite burną vandeniu. Jei yra, išimkite dantų protezus. Prarijus medžiagą,

jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens.

Nustokite girdyti, jei žmogų pykina, nes vėmimas gali būti pavojingas. Nesukelkite

vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Kilus vėmimui galvą

reikia laikyti taip, kad išvemtos masės nepatektų į plaučius. Cheminius nudegimus

nedelsiant turi gydyti gydytojas. Niekada nieko neduokite į burną netekusiam

sąmonės asmeniui. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami

kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite

ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykalę, kaklaraištį, diržą ar juosmenį.

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai

kvėpuoti. Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Skambinkite į

apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą ar gydytojui.

Susilietus su oda

Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir

apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Plaukite

ne mažiau, kaip 15 minučių. Cheminius nudegimus nedelsiant turi gydyti gydytojas.

Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Skambinkite į apsinuodijimų kontrolės

ir informacijos biurą ar gydytojui.

Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite.

Plaukite ne mažiau, kaip 15 minučių. Cheminius nudegimus nedelsiant turi gydyti

gydytojas. Atsiradus nusiskundimams ar simptomams venkite tolesnio poveikio.

Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Kruopščiai nuvalykite batus prieš

apsiaudami pakartotinai. Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.

Skambinkite į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą ar gydytojui.

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai

kvėpuoti. Jei įtariama, kad garų dar yra likę, gelbėtojas privalo dėvėti tinkamą

kaukę arba naudotis autonominiu kvėpavimo aparatu. Jei asmuo nekvėpuoja, jei

kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, darykite dirbtinį kvėpavimą arba

apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį kvėpavimą deguonimi. Jei apnuodytasis

prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos.

Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales,

pavyzdžiui, apykalę, kaklaraištį, diržą ar juosmenį. Atsiradus nusiskundimams ar

simptomams venkite tolesnio poveikio. Nedelsdami kreipkitės medicininės

pagalbos. Skambinkite į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą ar gydytojui.

Prarijus

Įkvėpus

Patekus į akis

:

:

:

:

Pirmąją pagalbą teikiančių

asmenų apsaugos

priemonės

:

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo

paruošimo. Jei įtariama, kad garų dar yra likę, gelbėtojas privalo dėvėti tinkamą

kaukę arba naudotis autonominiu kvėpavimo aparatu. Prieš nusivilkdami užterštus

rūbus, kruopščiai juos nuplaukite vandeniu arba mūvėkite pirštines.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

3/13

2014-01-21

P3-steril GA

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Pastabos gydytojui

Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į

apsinuodijimų gydymo specialistą.

:

Specifinis gydymas

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Galimas ūmus poveikis sveikatai

Įkvėpus

:

Kenksminga įkvėpus. Gali išskirti stipriai dirginančias ar ėsdinančias kvėpavimo

takus dujas,

garus.

Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti

kvėpavimą.

Kenksminga prarijus. Gali nudeginti burną, gerklę ir skrandį.

:

Prarijus

Susilietus su oda

:

Stipriai nudegina. Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Smarkiai pažeidžia akis.

:

Patekus į akis

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai

Susilietus su oda

Prarijus

Įkvėpus

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:

kvėpavimo takų dirginimas

kosulys

švokštimas ir apsunkintas kvėpavimas

astma

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:

pilvo skausmai

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:

skausmas ar dirginimas

paraudimas

gali susidaryti pūslės

:

:

:

Patekus į akis

:

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:

skausmas

ašarojimas

paraudimas

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Specifinio gydymo nėra.

:

Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš įvykio vietos. Negalima imtis jokių

veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

Pavojingi

užsiliepsnojantys

produktai

Medžiagos ar mišinio

keliami pavojai

Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos:

anglies dioksidas

anglies monoksidas

Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir konteineris gali sprogti.

Naudokite sausu chemikalus,

CO₂,

putas ar purkškite vandeniu.

5.1 Gesinimo priemonės

:

:

Nenaudokite vandens srovės.

Tinkamos gesinimo

priemonės

:

Netinkamos gesinimo

priemonės

:

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Specialiosios atsargumo

priemonės ugniagesiams

:

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

4/13

2014-01-21

P3-steril GA

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu

kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančia

teigiamą slėgį.

Speciali apsauginė įranga

gaisro gesintojams

:

6.2 Ekologinės atsargumo

priemonės

Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo

vietos. Prie išpiltos medžiagos priartėkite pavėjui. Neleiskite patekti į

nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Nuplaukite

išsiliejusią medžiagą į uždarą nuotekų valymo sistemą arba elkitės kaip toliau

nurodyta. Sutabdykite ir surinkite išsipylusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis

medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į

konteinerį, kad ji vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų pašalinta (žr. 13-ą skyrių).

Užteršta absorbuojanti medžiaga gali sukelti tokį pat pavojų, kaip ir išsiliejęs

produktas

Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus

vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija,

vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms

valdžios institucijoms.

Didelis išsipylimas

:

Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo

vietos. Jei tirpus vandeyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei

tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą

atliekų šalinimo talpą.

Nedidelis išsipylimas

:

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Avarijos likvidavime

nedalyvaujančiam

personalui

:

Gelbėtojams

:

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje.

Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 Skirsnyje.

Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo

paruošimo. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam

personalui. ***Try to avoid touching or walking through spilt material.***

Neįkvėpkite garų ar miglos. Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Kai ventiliacija

nepakankama, naudokitės tinkamu respiratoiumi. Naudokite tinkamas asmenines

apsaugines priemones.

Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8

skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat

žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Avarijos likvidavime nedalyvaujančiam

personalui“.

:

:

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kurios su vartotoju susijusios informacijos,

pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), atveju reiktų žiūrėti į 1 skyriuje pateiktą grafą nustatyti naudojimo būdai.

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Apsaugos priemonės

:

Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius). Asmenys, kurie

anksčiau sirgo odos alerginėmis ligomis ar astma, alergijomis, lėtinėmis arba

pasikartojančiomis kvėpavimo takų ligomis, negali būti įdarbinti jokiose darbo

vietose, kuriose yra naudojamas šis produktas. Sekite, kad nepatektų į akis, ant

odos ar drabužių. Neįkvėpkite garų ar miglos. Neprarykite. Naudokite tik esant

tinkamai ventiliacijai. Kai ventiliacija nepakankama, naudokitės tinkamu

respiratoiumi. Laikykite originaliame inde ar kitame tam tikslui pripažintame tinkamu

inde, pagamintame iš suderinamos medžiagos; jei nenaudojate, indą sandariai

uždarykite.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

5/13

2014-01-21

P3-steril GA

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Saugokite nuo 0 iki 25°C temperatūroje (32 iki 77°F). Saugokite pagal vietos

taisyklių reikalavimus. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių

saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo

nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant

konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius, kurie buvo

atidaryti,reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsilietų medžiaga.

Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

Patarimas dėl bendros

darbo higienos

:

7.2 Saugaus sandėliavimo

sąlygos, įskaitant visus

nesuderinamumus

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Taip pat

susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.

:

Rekomendacijos

:

Pramonės sektoriui

būdingi sprendimai

:

***Not applicable until Exposure Scenarios for substances become available.***

***Not applicable until Exposure Scenarios for substances become available.***

***Highly recommended*** : Apsauginiai akiniai. Visą veidą dengianti kaukė.

Akiųir (arba) veido

apsaugą

(EN 166)

:

Odos apsauga

Atitinkamos techninio

valdymo priemonės

:

Naudokite tik esant tinkamai ventiliacijai. Naudokitės uždaromis darbo zonomis,

vietinėmis ištraukiamosios ventiliacijos sistemomis ar kitomis techninėmis kontrolės

priemonėmis, kad ore esančių teršalų poveikis darbuotojui neviršytų

rekomenduojamų arba nustatytų ribų.

Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu

bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai

užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Užterštų darbo drabužių

negalima išnešti iš darbo vietos. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius.

Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos

dušai.

8.2 Poveikio kontrolė

Higienos priemonės

:

***No DNELs available for the mixture.***

Numatomos poveikio koncentracijos

***No PNECs available for the mixture.***

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1 Kontrolės parametrai

Išvestiniai poveikio lygiai

Asmeninės apsaugos priemonės

Produkto/ingrediento pavadinimas

Ribinės poveikio vertės

Poveikio darbo vietoje ribos

Glutaro aldehidas

Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 10/2007). Jautrina

odą.

NRV: 0.8 mg/m³

NRV: 0.2 d/mln

Etanolis

Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 10/2007).

TPRV: 1900 mg/m³ 15 minutės.

TPRV: 1000 d/mln 15 minutės.

IPRV: 1000 mg/m³ 8 val.

IPRV: 500 d/mln 8 val.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

6/13

2014-01-21

P3-steril GA

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

Rankų apsauga

(EN 374)

Naudokitės gerai prigulančiu, orą gryninančiu ar oru maitinamu respiratoriumi,

atitinkančiu aprobuotų standartų reikalavimus, jei rizikos įvertinimas parodė, kad

toks yra reikalingas. Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu

dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus

funkcionavimo apribojimais.

***Highly recommended*** : Pirštinės - butilintos gumos pirštinės , gumos pirštinės

( ***Breakthrough time:*** 1 - 4 val ) .

Kvėpavimo organų

apsaugą

(EN 143, 14387)

:

:

Prieš pradedant dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti

parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos,

bei gautas specialisto pritarimas.

:

Poveikio aplinkai kontrolė

:

Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų

užtikrintas jų atititikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais

atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus,

filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

Kūno apsauga

(EN 14605)

:

Kita odos apsauga

Apsaugą nuo terminių

pavojų

:

Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradedant darbą su šiuo

gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas

odos apsaugos priemones.

Netaikoma.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Fizikinė būsena

Lydymosi temperatūra /

užšalimo temperatūra

Pradinė virimo temperatūra ir

virimo intervalas

Garų slėgis

Santykinis tankis

Garų tankis

Tirpumas

Skystis.

1.04

Lengvai tirpi tokiose medžiagose: šaltas vanduo.

Dezinfekantas

Kvapas

pH

Bespalvis.

Spalva

Garavimo greitis

Savaiminio užsidegimo

temperatūra

Pliūpsnio temperatūra

55 °C temperatūroje (uždarame tiglyje)

Produktas nepalaiko degimo.

Apatinė 3.1%

3.5 [Konc. (%): 100%]

Kvapo slenkstis

Pasiskirstymo koeficientas n-

oktanolis/vanduo

Viršutinė ir apatinė degumo ar

sprogumo ribos

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

Degimo laikas

Degimo greitis

:

:

Skaidymosi temperatūra

:

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Degumas (kietų medžiagų,

dujų)

:

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

7/13

2014-01-21

P3-steril GA

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Sprogstamumas

:

Jokių.

Oksidacinės savybės

:

9.2 Kita informacija

Papildomos informacijos nėra.

Netaikoma.

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta.

Klampa

:

10.6 Pavojingi skilimo

produktai

10.4 Vengtinos sąlygos

Jokių specialių duomenų nėra.

Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų

susidaryti.

Produktas yra stabilus.

10.2 Cheminis stabilumas

:

:

:

10.3 Pavojingų reakcijų

galimybė

:

Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas

:

Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.

10.5 Nesuderinamos

medžiagos

:

Jokių specialių duomenų nėra.

Ūmus toksiškumas

Glutaro aldehidas

LC50 Įkvėpus Dulkės ir rūkas

Žiurkė

>0.5 mg/l

4 val

LD50 Odos

Žiurkė

1503 mg/kg

LD50 Oralinis

Žiurkė

150 mg/kg

Produkto/ingrediento

pavadinimas

Rezultatas

Rūšys

Dozė

Poveikis

Kancerogeniškumas

Mutageniškumas

Sudirginimas/ėsdinimas

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Jautrinanti medžiaga

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmaus toksiškumo įvertinimas

Oralinis

744.4 mg/kg

Odos

300000 mg/kg

Įkvėpu (garai)

3000 mg/l

Įkvėpus (dulkės ir aerozoliai)

2.5 mg/l

Medžiagos įvedimo būdas

Ūmaus toksiškumo ekvivalento (Acute

Toxicity Equivalent - ATE) reikšmė

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

8/13

2014-01-21

P3-steril GA

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Galimas ūmus poveikis sveikatai

Įkvėpus

:

Kenksminga įkvėpus. Gali išskirti stipriai dirginančias ar ėsdinančias kvėpavimo

takus dujas,

garus.

Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti

kvėpavimą.

Kenksminga prarijus. Gali nudeginti burną, gerklę ir skrandį.

:

Prarijus

Susilietus su oda

:

Stipriai nudegina. Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Smarkiai pažeidžia akis.

:

Patekus į akis

Teratogeniškumas

Toksiškumas reprodukcijai

Simptomai, susiję su fizinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis savybėmis

Susilietus su oda

Prarijus

Įkvėpus

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:

švokštimas ir apsunkintas kvėpavimas

astma

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:

pilvo skausmai

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:

skausmas ar dirginimas

paraudimas

gali susidaryti pūslės

:

:

:

Patekus į akis

:

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:

skausmas

ašarojimas

paraudimas

STOT (vienkartinis poveikis)

STOT (kartotinis poveikis)

Produkto/ingrediento pavadinimas

Kategorija

Aspiracijos pavojus

Poveikio būdas

Pažeidžiami

organai

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)

Trumpalaikis poveikis

Ilgalaikis poveikis

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Glutaro aldehidas

3 kategorija

Netaikoma.

Kvėpavimo takų

dirginimas

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Informacija apie tikėtinus

poveikio būdus

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Galimi tiesioginiai

padariniai

:

Galimi uždelsti

padariniai

:

Galimi tiesioginiai

padariniai

:

Galimi uždelsti

padariniai

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

9/13

2014-01-21

P3-steril GA

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Po sensibilizacijos dėl pakartotinio labai mažų kiekių poveikio gali išsivystyti smarki

alerginė reakcija.

Bendrybės

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Kancerogeniškumas

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Mutageniškumas

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Teratogeniškumas

:

Poveikis vystymuisi

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Poveikis vaisingumui

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Kita informacija

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

LogP

ov

BCF

Potencialus

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

12.6 Kitas nepageidaujamas

poveikis

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Produkto/ingrediento

pavadinimas

Glutaro aldehidas

-0.22

žemas

12.1 Toksiškumas

Glutaro aldehidas

Ūmus EC50 0.35 mg/l

Dafnija

48 val

Produkto/ingrediento

pavadinimas

Rūšys

Rezultatas

Poveikis

12.2 Patvarumas ir skaidomumas:

Išvada/santrauka

:

***The ecological evaluation of the product is based on data from the raw material

and/or comparable substances.*** ***Readily and rapidly degradable. All organic

substances contained in the product achieve > 60% BOD/COD or CO2 liberation, or

> 70% DOC reduction in tests for ease of degradability. Threshold values for 'readily

degradable' (e.g. to OECD method 301) are reached.***

PBT

:

Netaikoma.

vPvB

:

Netaikoma.

12.4 Judumas dirvožemyje

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

:

Išvada/santrauka

:

Duomenų apie žymų poveikį ar didelį pavojų nėra.

Grunto/Vandens

pasiskirstymo koeficientas

(K

OC

)

:

Mišinio nenustatyta.

Judrumas

:

Mišinio nenustatyta.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

10/13

2014-01-21

P3-steril GA

Europos atliekų katalogas (EWC)

Taip.

Pavojingos atliekos

:

Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Tuščiose

pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Atliekos ir pakuotė turi būti

saugiai pašalintos. Didelių šio gaminio likučių atliekų negalima išmesti į buitinę

kanalizaciją. Juos reikia apdoroti tinkamame nuotekų valymo įrenginyje. Likučius ir

perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo

licenciją turinčiu rangovu. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas

turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios

nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į

aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei

kanalizacijos vamzdžius.

:

Šalinimo metodai

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kurios su vartotoju susijusios informacijos,

pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), atveju reiktų žiūrėti į 1 skyriuje pateiktą grafą nustatyti naudojimo būdai.

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Gaminys

Pakavimas

Atliekų kodas

Atliekų žymėjimas

Šalinimo metodai

:

Specialios saugumo

priemonės

:

20 01 29*

plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos

turėtų būti perdirbtos.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Su tuščiomis neišvalytomis ar

neišskalautomis pakuotėmis reikia dirbti atsargiai. Tuščiose pakuotėse ar

įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į

aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei

kanalizacijos vamzdžius.

LIEPSNUS SKYSTIS,

ĖDUS, K.N. (Etanolis,

Glutaro aldehidas)

3 (8)

FLAMMABLE LIQUID,

CORROSIVE, N.O.S.

(Ethanol,

Glutaraldehyde)

3 (8)

Flammable liquid,

corrosive, n.o.s.

(Ethanol,

Glutaraldehyde)

UN2924

3 (8)

3 (8)

LIEPSNUS SKYSTIS,

ĖDUS, K.N. (Etanolis,

Glutaro aldehidas)

UN2924

UN2924

UN2924

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 JT numeris

14.2 JT teisingas

krovinio

pavadinimas

14.3 Gabenimo

pavojingumo

klasė (-s)

14.4 Pakuotės

grupė

ADN/ADNR

14.5 Pavojus

aplinkai

14.6 Specialios

atsargumo

priemonės

naudotojams

Jokių.

Jokių.

None.

None.

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

11/13

2014-01-21

P3-steril GA

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.7 Nesupakuotų krovinių

vežimas pagal MARPOL

73/78 II priedą ir IBC

kodeksą

:

Netaikoma.

Kiti ES teisės aktai

Netaikoma.

XVII Priedas - Tam tikrų

pavojingų cheminių

medžiagų, jų mišinių ir

gaminių gamybos,

teikimo rinkai ir

naudojimo apribojimai

:

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas

15.2 Cheminės saugos

vertinimas

Šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms vis dar reikalingas cheminės saugos

vertinimas.

Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos

:

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

Pažymi informaciją, pasikeitusią nuo ankstesnio leidimo.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Sutrumpinimai ir akronimai

:

ADN = Europos nuostatos dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus

vandens keliais

ADR = Europos šalių sutartis dėl tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių

transportu

ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas

BCF = Biokoncentracijos veiksnys

CLP = Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo

DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė

DPD = Pavojingų preparatų direktyva [1999/45/EB]

EK = Europos Komisija

EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų

IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija

IBC = Nefasuotų krovinių vidutinis konteineris

IMDG = Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimas jūra

LogPow = log oktanolio /pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo

MARPOL 73/78 = Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos, 1973,

pakeista 1978 m. Protokolu. ("Marpol" = jūros teršimas)

OEL = Profesinio poveikio ribinis dydis

PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksinė

PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija

REACH = Reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo,

autorizacijos ir apribojimo [Raglamnetas (EB) Nr. 1907/2006]

RID = Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės

REACH # = REACH registracijos numeris

lPsB = Labai patvari ir stipriai biologiškai besikaupianti

Procedūra naudota klasifikacijai nustatyti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

12/13

2014-01-21

P3-steril GA

16 SKIRSNIS. Kita informacija

2014-01-21

Spausdinimo data

Sudarymo data/ Peržiūrėta

Versija

Pateikti teisingi duomenys apie receptūrą, naudotą gaminant produktą kilmės šalyje.Duomenys, standartai,

reikalavimai keičiasi, o mes negalime kontroliuoti naudojimo sąlygų, todėl NEGARANTUOJAME, KAD ŠI

INFORMACIJA IŠLIKS PILNA IR TIKSLI SPECIFINIAIS AR GALIMAIS NUMATYTI ATVEJAIS.

Pastaba skaitytojui

Ankstesnio leidimo data

:

:

:

:

Pilnas sutrumpintų R frazių

tekstas

:

R11- Labai degi.

R23/25- Toksiška įkvėpus ir prarijus.

R20/22- Kenksminga įkvėpus ir prarijus.

R34- Nudegina.

R42/43- Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda.

R50- Labai toksiška vandens organizmams.

F - Labai degi

T - Toksiška

C - Ėsdinanti

Xn - Kenksminga

N - Aplinkai pavojinga

:

Pilnas klasifikacijų [DSD/

DPD, Pavojingų medžiagų

direktyvos ir Pavojingų

preparatų direktyvos]

tekstas

2014-01-21

ankstesnės versijos nėra

Pilnas sutrumpintų H

teiginių tekstas

:

Klasifikacija

Pagrindimas

Acute Tox. 4, H302

Skaičiavimo metodas

Acute Tox. 4, H332

Skaičiavimo metodas

Skin Corr. 1B, H314

Skaičiavimo metodas

Resp. Sens. 1, H334

Skaičiavimo metodas

Skin Sens. 1, H317

Skaičiavimo metodas

Pilnas klasifikacijų [CLP/

GHS, Reglamentas (EB) Nr.

1272/2008 dėl cheminių

medžiagų ir mišinių

klasifikavimo, ženklinimo ir

pakavimo] tekstas

:

H225

Labai degūs skystis ir garai.

H290

Gali ėsdinti metalus.

H301

Toksiška prarijus.

H302

Kenksminga prarijus.

H314

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H317

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H331

Toksiška įkvėpus.

H332

Kenksminga įkvėpus.

H334

Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus

arba apsunkinti kvėpavimą.

H335

Gali dirginti kvėpavimo takus.

H400

Labai toksiška vandens organizmams.

Acute Tox. 3, H301

ŪMUS TOKSIŠKUMAS: PER BURNĄ - 3 kategorija

Acute Tox. 3, H331

ŪMUS TOKSIŠKUMAS: Įkvėpus - 3 kategorija

Acute Tox. 4, H302

ŪMUS TOKSIŠKUMAS: PER BURNĄ - 4 kategorija

Acute Tox. 4, H332

ŪMUS TOKSIŠKUMAS: Įkvėpus - 4 kategorija

Aquatic Acute 1, H400

ŪMUS PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija

Flam. Liq. 2, H225

DEGIEJI SKYSČIAI - 2 kategorija

Met. Corr. 1, H290

METALŲ KOROZIJĄ SUKELIANČIOS MEDŽIAGOS - 1

kategorija

Resp. Sens. 1, H334

KVĖPAVIMO TAKŲ JAUTRINIMAS - 1 kategorija

Skin Corr. 1B, H314

ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 1B kategorija

Skin Sens. 1, H317

ODOS JAUTRINIMAS - 1 kategorija

STOT SE 3, H335

SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI -

VIENKARTINIS POVEIKIS [Kvėpavimo takų dirginimas] -

3 kategorija

Sudarymo data/Peržiūrėta

:

13/13

2014-01-21