P3-GAMO X

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • P3-GAMO X
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • P3-GAMO X
  Сърбия
 • Език:
 • сръбски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 106098E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

P3-gamo X

BEZBEDNOSNI LIST

Naziv proizvoda

P3-gamo X

Prilagođeno Odredbi (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks II (453/2010) - Evropa

:

1.1 Identifikator proizvoda

1.3 Podaci lica zaduženog za izradu bezbednosnog lista

1.2 Relevantne identifikovane upotrebe supstance ili smese i upotrebe koje nisu preporučene

Preporučene upotrebe

GLAVA 1: Identifikacija supstance/preparata i kompanije/preduzimača

Kod proizvoda

:

Preporučuje se da se ne upotrebljava protiv

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Nacionalno savetodavno telo/Centar protiv Trovanja

Procesno čišćenje; Poluzatvoreni proces čišćenja

Nije poznato.

Ecolab Hygiene d.o.o.

Milana Tankosića 8

SRB-11000 Beograd

Srbija

Tel. : +381 (0)11 2076800

Fax : +381 (0)11 2076802

office.belgrade@ecolab.com

:

Proizvođač/ Distributer/

Uvoznik

106098E

Namena proizvoda

:

Sredstvo za pranje

Samo za profesionalnu upotrebu

Proizvođač/ Distributer/ Uvoznik

:

Broj telefona

Srbija: Centar za kontrolu trovanja: Beograd 011 36 08 440 i 011 36 08 234 (24

časovni kontakt)

Bosna: 112

Crna Gora: 112

:

Broj telefona

011 2076800 (Radnim danom od 8.00 do 16.00 h)

Verzija

: 3

Klasifikacija

Xi; R41, R38

:

:

Opasnosti po ljudsko

zdravlje

Opasnost od teških povreda očiju. Nadražuje kožu.

Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i o simptomima videti poglavlje 11.

Klasifikacija u skladu sa Regulativom (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

GLAVA 2: Identifikacija opasnosti

2.1 Klasifikacija supstance ili smeše

Definicija proizvoda

:

Mešavina

Za pun tekst o gore navedenim R rečenicama ili H izjavama videti Poglavlje 16.

Klasifikacija na osnovu direktive 1999/45/EC [DPD]

Proizvod je klasifikovan kao opasan na osnovu Direktive 1999/45/EC i njenih amandmana.

2.2 Elementi etikete

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

1/13

16 Januar 2014

P3-gamo X

GLAVA 2: Identifikacija opasnosti

:

Ostali rizici koji ne

rezultiraju klasifikacijom

Pri rukovanju i/ili obradi materijala može nastati prašina koja može izazvati

mehaničku iritaciju očiju, kože, nosa i grla.

Piktogrami opasnosti

:

Signalna reč

:

Saopštenja o opasnostima

:

Prevencija

:

Saopštenja o merama predostrožnosti

Odgovor

:

Pažnja

P280 - Nositi zаštitne naočare. Nositi zаštitne rukаvice.

P303 + P361 + P353 - AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Hitno ukloniti/ skinuti svu

kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/ istuširаti se.

P305 + P351 + P338 - AKO DOSPE U OČI: Pаžljivo ispirati vodom nekoliko minutа.

Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa

ispiranjem.

P310 - Hitno pozvati CENTAR ZA KOTROLU TROVANJA ili se obratiti lekаru.

2.3 Druge opasnosti

Sadrži (hemijski naziv

supstance koja izaziva

senzibilizaciju).

:

ABS-Na

natrijum hidroksid

H315

Izaziva iritaciju kože.

H319

Dovodi do jake iritacije oka

GLAVA 3: Sastav/informacije o sastojcima

ABS-Na

REACH #:

01-2119489428-22

EC: 270-115-0

CAS: 68411-30-3

10 -

<20

Xn; R22

Xi; R41, R38

Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

natrijum karbonat

(soda)

REACH #:

01-2119485498-19

EC: 207-838-8

CAS: 497-19-8

Indeks: 011-005-00-2

1 - <5

Xi; R36

Eye Irrit. 2, H319

natrijum silikat

REACH #:

01-2119448725-31

EC: 215-687-4

CAS: 1344-09-8

1 - <5

Xi; R36/37/38

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

Alkohol etoksilat

REACH #:

01-2119548515-35

CAS: 68951-67-7

1 - <3

Xn; R22

Xi; R41

Acute Tox. 4, H302

Eye Dam. 1, H318

natrijum hidroksid

REACH #:

01-2119457892-27

EC: 215-185-5

CAS: 1310-73-2

Indeks: 011-002-00-6

0.5 - <2

C; R35

Skin Corr. 1A, H314

Podaci za

identifikaciju

supstance

67/548/EEC

Ime proizvoda/

sastojka

%

Tip

Propis (EC) Br.

1272/2008 [CLP]

Klasifikacija

Smeša

3.2

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

2/13

16 Januar 2014

P3-gamo X

GLAVA 3: Sastav/informacije o sastojcima

Granične vrednosti izlaganja, ako postoje, navedene su u poglavlju 8.

Nema dodatnih sastojaka koji su, u okviru sadašnjeg saznanja dobavljača i u primenljivim koncentracijama,

klasifikovani kao

opasni po zdravlje ili okruženje i koji bi zbog toga morali da budu prijavljeni u ovoj glavi.

[1] Supstanca klasifikovana kao opasna po zdravlje ili okolinu

[2] Supstanca sa granicom izloženosti u radnom okruženju

[3] Supstanca ispunjava kriterijum za PBT na osnovu Propisa (EC) Br. 1907/2006, Aneks XIII

[4] Supstanca ispunjava kriterijum za vPvT na osnovu Propisa (EC) Br. 1907/2006, Aneks XIII

[5] Supstanca koja izaziva jednaku/značajnu zabrinutost

Za pun tekst R-

rečenica videti

poglavlje 16

Za pun tekst o gore

navedenim H izjavama

videti Poglavlje 16.

Isperite usta vodom. Uklonite zubne proteze, ukoliko ih ima. Ukoliko je materijal

progutan a izložena osoba je svesna, dajte joj da pije male količine vode. Prestanite

ukoliko izložena osoba oseća mučninu jer povraćanje može delovati štetno. Ne

izazivajte povraćanje ukoliko medicinsko osoblje to ne zahteva. Ukoliko dođe do

povraćanja, glavu treba držati nisko da ispovraćani sadržaj ne bi dospeo u pluća.

Nikada ništa ne davati putem usta osobi koja je bez svesti. Ukoliko je bez svesti,

stavite u položaj za oporavak i hitno dovedite medicinsku pomoć. Održavajte

otvorenu cirkulaciju vazduha. Olabavite tesne delove odeće kao što su kragna,

kravata, kaiš ili traka oko pojasa. Izneti povređenu osobu nа svež vаzduh i

obezbediti da se odmara u položаju koji ne ometa disanje. Ukoliko nepoželjni efekti

na zdravlje potraju ili se pogoršaju, potražite medicinsku pomoć.

Dodir sa kožom

Odmah isperite oči sa dosta vode, dižući povremeno gornje i donje očne kapke.

Proveriti da li ima kontaktnih sočiva i odstraniti ih. Nastavite da ispirate tokom

najmanje 10 minuta. Potražite medicinsku pomoć.

Isperite kontaminiranu kožu sa dosta vode. Skinite kontaminiranu odeću i obuću.

Nastavite da ispirate tokom najmanje 10 minuta. Operite odeću pre ponovne

upotrebe. Temeljno očistite cipele pre ponovne upotrebe. Potražite medicinsku

pomoć.

4.1 Opis mera prve pomoći

Izneti povređenu osobu nа svež vаzduh i obezbediti da se odmara u položаju koji ne

ometa disanje. Ukoliko ne diše, ukoliko je disanje nepravilno ili ukoliko dođe do

zastoja u disanju, pružite veštačko disanje ili kiseonik od strane stručnog osoblja.

Ukoliko je bez svesti, stavite u položaj za oporavak i hitno dovedite medicinsku

pomoć. Održavajte otvorenu cirkulaciju vazduha. Olabavite tesne delove odeće

kao što su kragna, kravata, kaiš ili traka oko pojasa. Ukoliko nepoželjni efekti na

zdravlje potraju ili se pogoršaju, potražite medicinsku pomoć.

Gutanje

Udisanje

Dodir sa očima

:

:

:

:

Zaštita osoba koje pružaju

prvu pomoć

:

GLAVA 4: Mere prve pomoći

4.2 Najznačajniji simptomi i efekti, i akutni i produženi

Moguća akutna dejstva na zdravlje

Udisanje

:

Izlaganje koncentracijama u vazduhu koje su iznad preporučenih ili zakonskih

granica izloženosti može izazvati žnadražaj nosa, grla i pluća.

Nadražujuće za usta, grlo i želudac.

:

Gutanje

Dodir sa kožom

:

Izaziva iritaciju kože.

Dovodi do jake iritacije oka

:

Dodir sa očima

Znaci/simptomi prekomerne izloženosti

Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

3/13

16 Januar 2014

P3-gamo X

GLAVA 4: Mere prve pomoći

Napomena za lekara

Tretirajte simptome kada se jave. Ukoliko su progutane ili udahnute velike količine

materijala, odmah kontaktirajte specijalistu za slučajeve trovanja.

:

Specifični tretmani

Dodir sa kožom

Gutanje

Udisanje

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

iritacija respiratornih organa

kašljanje

Nema specifičnih podataka.

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

iritacija

crvenilo

:

:

:

Dodir sa očima

:

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

bol ili iritacija

suzenje očiju

crvenilo

4.3 Indikacija da je potrebna bilo kakva neposredna medicinska pomoć i poseban tretman

Nema specifičnog tretmana.

:

U slučaju požara odmah izolujte mesto nesreće udaljavanjem svih ljudi iz okoline.

Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke.

Ukoliko se to može uraditi bez rizika, pomerite kontejnere iz zone zahvaćene

požarom. Koristite prskanje vodom za hlađenje kontejnera izloženih vatri.

Opasni zapaljivi proizvodi

Opasnost od supstance ili

smeše

Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materije:

ugljendioksid

ugljenmonoksid

oksidi sumpora

oksidi fosfora

oksid/oksidi metala

Fini oblaci prašine mogu obrazovati eksplozivne smeše sa vazduhom.

Vatrogasci treba da nose odgovarajuću zaštitnu opremu i respiratorne maske

(SCBA) koje mogu funkcionisati pod pozitivnim pritiskom i pokrivaju celo lice.

Specijalna zaštitna

oprema za vatrogasce

U slučaju požara upotrebite vodeni sprej (maglu), penu, prah ili CO2.

5.1 Sredstvo za gašenje požara

:

:

:

Nije poznato.

Odgovarajući materijal za

gašenje požara

:

Neodgovarajući materijal

za gašenje požara

:

GLAVA 5 : Mere zaštite od požara

5.2 Posebne opasnosti koje nastaju od supstance ili smeše

5.3 Savet za vatrogasce

Specifične mere

predostrožnosti za

vatrogasce

:

GLAVA 6 : Mere u slučaju hemijskog udesa

6.1 Lične mere predostrožnosti, zaštitna oprema i procedure u hitnim slučajevima

Za osoblje koje ne reaguje

u hitnim slučajevima

:

Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke.

Udaljiti neovlašćene i nezaštićene osobe. Izbegavati diranje ili hodanje po prosutom

materijalu. Isključite sve izvore paljenja. U zoni opasnosti ne sme doći do pojave

iskri, dima i plamena. Izbegavajte udisanje prašine. Obezbedite odgovarajuću

ventilaciju. U uslovima neodgovarajuće ventilacije koristiti odgovarajući pribor za

disanje. Stavite ogovarajuću ličnu zaštitnu opremu.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

4/13

16 Januar 2014

P3-gamo X

GLAVA 6 : Mere u slučaju hemijskog udesa

6.2 Predostrožnosti za

zaštitu sredine

Pomeriti posude iz prostora u kome je došlo do prolivanja. Prosutoj supstanci prići

iz smera vetra. Sprečite izlivanje u kanalizaciju, vodene tokove, podrume ili

zatvorene prostore. Usisajte ili pokupite materijal i odložite u za to predviđen,

obeležen kontejner za otpad. Izbegavati stvaranje prašine i sprečiti rasipanje

vetrom.

Izbegavajte širenje prosutog materijala, njegovo oticanje i kontakt sa zemljom,

vodenim tokovima, odvodnim kanalima ili kanalizacijom. Obavestite odgovarajuće

vlasti ukoliko je proizvod izazvao zagađenje okruženja (kanalizacije, vodenih tokova,

zemljišta ili vazduha).

Veliko prolivanje

:

Pomeriti posude iz prostora u kome je došlo do prolivanja. Usisajte ili pokupite

materijal i odložite u za to predviđen, obeležen kontejner za otpad.

Malo prolivanje

:

6.3 Metode i materijali za ograničavanje i čišćenje

Za osoblje koje reaguje u

hitnim slučajevima

:

6.4 Preporuke za druga

poglavlja

Za informacije o kontaktu u hitnim slučajevima, videti Odeljak 1.

Za informacije o odgovarajućoj opremi za ličnu zaštitu, videti Odeljak 8.

Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti Odeljak 13.

Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa iscurelim materijalom,

uzeti u obzir bilo koju informaciju o odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u

Odeljku 8. Takođe videti informacije u "Za osoblje koje ne učestvuje u vanrednim

situacijama''.

:

:

Skladištite između sledećih temperatura: 0 do 40°C (32 do 104°F). Skladištite u

skladu sa lokalnim propisima. Skladištite u odvojenom i odobrenom prostoru.

Skladištite u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti na suvom,

hladnom i dobro provetrenom mestu daleko od nekompatibilnih materijala (videti

poglavlje 10) i hrane i pića. Uklonite sve izvore paljenja. Čuvati odvojeno od

oksidativnih materijala. Pre upotrebe držite kontejner čvrsto zatvoren i zapečaćen.

Posude koje su bile otvorene treba pažljivo zatvoriti i držati u uspravnom položaju

da bi se sprečilo curenje. Nemojte skladištiti u neobeleženim kontejnerima. Koristiti

odgovarajuću posudu da se izbegne zagađenje okoline.

GLAVA 7: Rukovanje i skladištenje

Informacije u ovom odeljku sadrže opšte savete i smernice. Za bilo koju informaciju specifičnu za određenu upotrebu,

dostupnu u scenarijima izloženosti, treba pogledati Spisak Odobrenih upotreba u Poglavlju 1.

7.1 Mere predostrožnosti bezbednog rukovanja

Mere zaštite

:

Savet o opštoj

profesionalnoj higijeni

:

7.2 Uslovi bezbednog

skladištenja, uključujući

bilo koje nekompatibilnosti

7.3 Specifične konačne upotrebe

Koristite adekvatnu opremu za ličnu zaštitu (videti glavu 8). Nemojte gutati. Sprečiti

dodir sa očima, kožom i odećom. Izbegavajte udisanje prašine. Izbegavajte

stvaranje prašine prilikom rukovanja i izbegavajte sve moguće izvore paljenja (iskre

ili plamen). Sprečite nagomilavanje prašine. Koristite samo uz odgovarajuću

ventilaciju. U uslovima neodgovarajuće ventilacije koristiti odgovarajući pribor za

disanje. Držite u originalnom kontejneru ili alternativnom, odobrenom, napravljenom

od kompatibilnog materijala, i držite čvrsto zatvorenim kada nije u upotrebi.

Radnici treba da operu ruke i lice pre jela, pića i pušenja. Za dodatne informacije o

higijenskim merama, takođe videti Odeljak 8.

:

Preporuke

:

Rešenja specifična za

industrijski sektor

:

Nije primenljivo dok Scenario izloženosti ne bude dostupan.

Nije primenljivo dok Scenario izloženosti ne bude dostupan.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

5/13

16 Januar 2014

P3-gamo X

Zaštita za ruke

(EN 374)

Ukoliko procena opasnosti to nalaže, pravilno koristiti pogodan pribor za disanje

koji prečišćava vazduh ili ima dovod vazduha i koji je u skladu sa odobrenim

standardom. Izbor pribora za disanje mora biti zasnovan na poznatim ili

predviđenim nivoima izloženosti, opasnostima od proizvoda i granicama unutar

kojih izabrani pribor može bezbedno funkcionisati.

Preporučeno : Rukavice - butil guma , nitril guma ( Vreme zaštite: 1- 4 sata ) .

Preporučeno : Zaštitne naočare.

Zaštita očiju/lica

(EN 166)

Respiratorna zaštita

(EN 143, 14387)

:

:

:

Zaštita za kožu

Lična zaštitna odeća za telo treba da bude izabrana na bazi zadatka koji će se

izvršavati i rizika koji su uključeni, i treba da bude odobrena od strane stručnjaka

pre rukovanja proizvodom.

:

Kontrole izloženosti

okruženja

:

Treba proveriti emisiju iz ventilacije ili radne opreme za obradu, radi utvrđivanja da

li su u skladu sa zahtevima zakonskih propisa o zaštiti okruženja. U nekim

slučajevima uređaji za pranje gasa, filteri ili tehničke modifikacije opreme za obradu

biće neophodni radi smanjenja emisije do prihvatljivih nivoa.

Odgovarajuće mere

predostrožnosti

:

Koristite samo uz odgovarajuću ventilaciju. Ukoliko se prilikom upotrebe stvaraju

prašina, dim, gas, isparenja ili magla, koristite zatvorene prostore uz lokalnu

izduvnu ventilaciju ili druge mere predostrožnosti kako bi izloženost radnika bila

ispod preporučenih ili dozvoljenih granica. Tehnička kontrola je potrebna za

držanje koncentracije gasa, pare ili prašine ispod donje granice ekplozivnosti.

Koristite opremu za ventilaciju otpornu na ekspoziju.

Oprati temeljno ruke, podlaktice i lice nakon rukovanja sa hemikalijama, a pre jela,

pušenja, upotrebe toaleta i na kraju radnog dana. Za odstranjivanje potencijalno

kontaminirane odeće koristite odgovarajuće tehnike. Oprati kontaminiranu odeću

pre ponovne upotrebe. Obezbedite da tuš za ispiranje očiju i bezbednosni tuševi

budu u blizini radne zone.

8.2 Kontrole izloženosti

Higijenske mere

:

DNEL vrednosti nisu primenljive za smešu.

Koncentracije predviđenog efekta

DNEL vrednosti nisu primenljive za smešu.

GLAVA 8: Kontrola izlaganja/lična zaštita

8.1 Kontrolni parametri

Nivoi izvedenog efekta

Mere lične zaštite

Zaštita tela

(EN 14605)

:

Zaštita drugih delova

kože

Termičke opasnosti

:

Odgovarajuću obuću i sve dodatne mere zaštite kože treba izabrati na osnovu

zadatka koji se izvodi i prisutnih rizika. Rukovanje ovim proizvodima prethodno

treba da odobri specijalista.

Nije primenljivo.

Ime proizvoda/sastojka

Granične vrednosti izlaganja

Granične vrednosti izlaganja za profesionalne korisnike

Nije poznata vrednost granice izloženosti.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

6/13

16 Januar 2014

P3-gamo X

GLAVA 9: Fizička i hemijska svojstva

Fizičko stanje

Tačka topljenja/tačka

mržnjenja

Inicijalna tačka ključanja i

opseg ključanja

Pritisak pare

Relativna gustina

Gustina pare

Rastvorljivost(i)

Prah.

320 do 400

Rastvorljivo u sledećim materijalima: hladnoj vodi.

Bez mirisa.

Miris

pH

Bela. [Svetla]

Boja

Brzina isparavanja

Temperatura spontanog

paljenja

Tačka paljenja

> 100°C

10.6 do 11 [Konc. (%w/w): 1%]

Prag mirisa

Koeficijent raspodele u

sistemu n-oktanol/voda

Eksplozivna svojstva

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Nijedno.

Oksidaciona svojstva

:

9.1 Informacije o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

Izgled

9.2 Ostali podaci

Vreme sagorevanja

Stepen sagorevanja

:

:

Temperatura raspadanja

:

Nema dodatnih informacija.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Nije primenljivo.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Viskoznost

:

Gornje/donje granice

zapaljivosti ili eksplozivnosti

:

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Zapaljivost (čvrsta materija,

gas)

:

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ovaj proizvod je stabilan.

10.2 Hemijska stabilnost

:

10.3 Mogućnost od opasnih

reakcija

:

Pod normalnim uslovima skladištenja i upotrebe, neće doći do opasnih reakcija.

GLAVA 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost

:

Za ovaj proizvod ili njegove sastojke nisu dostupni specifični rezultati testova koji se

odnose na reaktivnost.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

7/13

16 Januar 2014

P3-gamo X

GLAVA 10: Stabilnost i reaktivnost

10.6 Opasni proizvodi

razlaganja

10.4 Uslovi koje treba

izbegavati

Izbegavajte stvaranje prašine prilikom rukovanja i izbegavajte sve moguće izvore

paljenja (iskre ili plamen). Preduzmite mere opreza protiv elektrostatičkih

pražnjenja. Da bi izbegli požar ili eksplozije, umanjite statički elektricitet tokom

prenosa materijala, povezivanjem i uzemljenjem kontejnera i opreme pre prenosa

materijala. Sprečite nagomilavanje prašine.

Pod normalnim uslovima skladištenja i upotrebe ne bi trebalo da dođe do stvaranja

opasnih proizvoda razlaganja.

:

:

10.5 Nekompatibilni

materijali

:

Ekstremno reaktivan ili nekompatibilan sa sledećim materijalima: kiseline.

Akutna toksičnost

ABS-Na

LD50 Kožni

Pacov

>2000 mg/kg

LD50 Oralno

Pacov

1080 mg/kg

natrijum karbonat (soda)

LC50 Udisanje Prašine i magle

Pacov

1.15 mg/l

4 sati

LD50 Kožni

>2000 mg/kg

LD50 Oralno

Pacov

2800 mg/kg

natrijum silikat

LD50 Oralno

Pacov

>2000 mg/kg

Alkohol etoksilat

LD50 Kožni

5000 mg/kg

LD50 Oralno

Pacov

1000 mg/kg

Ime proizvoda/sastojka

Rezultat

Vrste

Doza

Izlaganje

Karcinogenost

Mutagenost

Teratogenost

Reproduktivna toksičnost

Iritacija/Korozija

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Sredstvo koje povećava osetljivost

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

GLAVA 11: Toksikološke informacije

11.1 Informacije o toksikološkim efektima

Procene akutne toksičnosti

Oralno

6279.3 mg/kg

Put

ATE vrednost

Toksičnost specifičnog ciljanog organa (pojedinačno izlaganje)

Toksičnost specifičnog ciljanog organa (ponovljeno izlaganje)

Ime proizvoda/sastojka

Kategorija

Put izlaganja

Ciljani organi

natrijum silikat

Kategorija 3

Nije primenljivo.

Iritacija

respiratornih

organa

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

8/13

16 Januar 2014

P3-gamo X

GLAVA 11: Toksikološke informacije

Moguća hronična dejstva na zdravlje

Moguća akutna dejstva na zdravlje

Udisanje

:

Izlaganje koncentracijama u vazduhu koje su iznad preporučenih ili zakonskih

granica izloženosti može izazvati žnadražaj nosa, grla i pluća.

Nadražujuće za usta, grlo i želudac.

:

Gutanje

Dodir sa kožom

:

Izaziva iritaciju kože.

Dovodi do jake iritacije oka

:

Dodir sa očima

Ponovljeno ili produženo udisanje prašine može dovesti do hronične respiratorne

iritacije.

Opšte

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Karcinogenost

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Mutagenost

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Teratogenost

:

Efekti na razvoj

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Efekti na plodnost

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Simptomi koji se odnose na fizičke, hemijske i toksikološke karakteristike

Dodir sa kožom

Gutanje

Udisanje

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

iritacija respiratornih organa

kašljanje

Nema specifičnih podataka.

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

iritacija

crvenilo

:

:

:

Dodir sa očima

:

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

bol ili iritacija

suzenje očiju

crvenilo

Opasnost od udisanja

Odloženi i neposredni efekti i hronični efekti kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Kratkotrajno izlaganje

Dugotrajno izlaganje

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Informacija o verovatnim

putevima izlaganja

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Potencijalni neposredni

efekti

:

Potencijalni zakasneli

efekti

:

Potencijalni neposredni

efekti

:

Potencijalni zakasneli

efekti

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Ostali podaci

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

9/13

16 Januar 2014

P3-gamo X

GLAVA 12: Ekološke informacije

LogP

ow

BCF

Potencijal

12.3 Potencijal biološke akumulacije

12.6 Ostali nepoželjni efekti

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Ime proizvoda/sastojka

ABS-Na

3.32

nisko

12.1 Toksičnost

ABS-Na

Akutni LC50 1.04 mg/l

Ribe

96 sati

natrijum karbonat (soda)

Akutni EC50 200 mg/l

Dafnija

48 sati

natrijum silikat

Akutni LC50 210 mg/l

Ribe

96 sati

Alkohol etoksilat

Akutni EC50 1.5 mg/l

Dafnija

48 sati

Akutni LC50 5.33 mg/l

Ljuskari

48 sati

Akutni LC50 0.7 mg/l

Ribe

96 sati

natrijum hidroksid

Akutni EC50 40 mg/l

Dafnija

48 sati

Ime proizvoda/sastojka

Vrste

Rezultat

Izlaganje

12.2 Postojanost i razgradivost

Zaključak/Pregled

:

Proizvod sadrži tenzide koji su biološki razgradivi u skladu sa regulativom o

deterdžentima 648/2004/EC.

PBT

:

Nije primenljivo.

vPvB

:

Nije primenljivo.

12.4 Prenos putem zemljišta

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

:

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Koeficijent zemljišno/

vodene raspodele (K

OC

)

:

Nije odredjeno za smešu.

Pokretljivost

:

Nije odredjeno za smešu.

Katalog Evropskog otpada (EWC)

Opasni otpad

:

Stvaranje otpada treba izbegavati ili svesti na najmanju moguću meru gde god je to

moguće. Prazni kontejneri ili lajneri mogu zadržati ostatke proizvoda. Supstance i

posude moraju biti uklonjene na bezbedan način. Veće količine ostataka otpadnog

proizvoda ne treba da se odstranjuju putem kanalizacije već da se obrade u

odgovarajućoj fabrici za obradu otpadnih voda. Odložite višak proizvoda i proizvod

koji se ne može reciklirati preko ovlašćenog preduzimača za odlaganje otpada.

Odlaganje ovog proizvoda, njegovih rastvora i bilo kojih sporednih proizvoda mora

uvek biti u skladu sa zakonima o zaštiti životne sredine, zakonima o odlaganju

otpada kao i svim zahtevima lokalnih vlasti. Izbegavajte širenje prosutog materijala,

njegovo oticanje i kontakt sa zemljom, vodenim tokovima, odvodnim kanalima ili

kanalizacijom.

:

Metode odlaganja

GLAVA 13: Postupanje sa otpadom

Informacije u ovom odeljku sadrže opšte savete i smernice. Za bilo koju informaciju specifičnu za određenu upotrebu,

dostupnu u scenarijima izloženosti, treba pogledati Spisak Odobrenih upotreba u Poglavlju 1.

13.1 Metode obrade otpada

Proizvod

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

10/13

16 Januar 2014

P3-gamo X

GLAVA 13: Postupanje sa otpadom

Pakovanje

Kod otpada

Označavanje otpada

Metode odlaganja

:

Posebne mere

predostrožnosti

:

02 01 08*

agrochemical waste containing dangerous substances

Stvaranje otpada treba izbegavati ili svesti na najmanju moguću meru gde god je to

moguće. Otpad od pakovanja treba da se reciklira.

Supstance i posude moraju biti uklonjene na bezbedan način. Treba paziti pri

rukovanju ispražnjenim kontejnerima koji jos nisu očišćeni ili isprani. Prazni

kontejneri ili lajneri mogu zadržati ostatke proizvoda. Izbegavajte širenje prosutog

materijala, njegovo oticanje i kontakt sa zemljom, vodenim tokovima, odvodnim

kanalima ili kanalizacijom.

Not regulated.

Nije regulisano.

Nije regulisano.

Not regulated.

GLAVA 14: Transportne informacije

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 UN broj

14.2

Odgovarajuće UN

ime isporuke

14.3 Klase

opasnosti pri

transportu

14.4 Ambalažna

grupa

ADN/ADNR

14.5 Opasnosti po

okolinu

14.6 Posebne

mere

predostrožnosti

za korisnika

14.7 Transport na veliko u

skladu sa Aneksom II

MARPOL-a 73/78 i IBC

Kodom

:

Nije primenljivo.

Nijedno.

Nijedno.

None.

None.

GLAVA 15: Regulativne informacije

15.1 Regulative/zakoni o bezbednosti, zdravlju i okruženju, specifični za supstancu ili smešu

EU Propis (EC) Br. 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV - Lista supstanci koje podležu autorizaciji

Materije sa visokom opasnošću

Nijedan od sastojaka nije na listi.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

11/13

16 Januar 2014

P3-gamo X

GLAVA 15: Regulativne informacije

Nacionalni propisi

Drugi propisi EU

Nije primenljivo.

Aneks XVII - Ograničenja

proizvodnje, plasiranja

na tržište i upotrebe

određenih opasnih

supstanci, smeša i

predmeta

:

***Serbia***

15.2 Procena hemijske

bezbednosti

Ovaj proizvod sadrži supstance za koje se i dalje zahtevaju procene o hemijskoj

bezbednosti.

:

≥ 30% fosfati

≥15 - <30% anjonski tenzidi

≥5 - <15% nejonski tenzidi

Sastav proizvoda u skladu sa regulativom o deterdžentima 648/2004/EC:

Bezbednosni list je formiran u skladu sa važećim zakonima RS:

- Zakon o hemikalijama (Sl. glasnik RS, br. 36/09 i 88/10)

- Samo za biocidne proizvode: Zakon o biocidnim proizvodima (Sl. glasnik RS, br. 36/09 i 88/10)

- Zakon o prevozu opasnih materija (Sl. glasnik RS, br. 36/09)

- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda (Sl. glasnik RS, br.

59/10 i 25/11)

- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa

Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS, br. 64/10 i 26/11)

- Spisak klasifikovanih supstanci (Sl. glasnik RS, br.82/2010)

Označava informacije koje su promenjene u odnosu na prethodno izdate verzije.

GLAVA 16: Ostale informacije

Skraćenice i akronimi

:

ADN = Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnog tereta unutrašnjim

plovnim putem

ADR = Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnog tereta u drumskom

saobraćaju

ATE = Procena akutne toksičnosti

BCF = Faktor biokoncentracije

CLP = Uredba o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju [Regulation (EC) No.

1272/2008]

DNEL = Izvedeni nivo bez uticaja

DPD = Direktiva o opasnim preparatima [1999/45/EC]

EK = Evropska Komisija

EUH izjava = CLP-izjava o specifičnoj opasnosti

IATA = Međunarodna asocijacija za vazdušni prevoz

IBC = Kontejner srednjeg opsega

IMDG = Međunarodni prekomorski transport opasne robe

LogPow = logaritamski koeficijent raspodele oktanol/voda

MARPOL 73/78 = Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađivanja sa brodova,

1973 modifikovana Protokolom iz 1978. ("Marpol" = marine pollution)

OEL = Profesionalni limit izloženosti

PBT = Perzistento, bioakumulativno i toksično

PNEC = Preporučena koncentracija bez uticaja

REACH = Uredba o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničenju hemikalija

[Regulation (EC) No. 1907/2006]

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

12/13

16 Januar 2014

P3-gamo X

GLAVA 16: Ostale informacije

16 Januar 2014

Datum štampanja

Datum izdavanja/ Datum

revizije

Verzija

Navedene informacije su tačne u skladu sa sastavom proizvoda koji je naveo proizvođač. Kako su podaci,

standardi i regulative podložni promeni, a uslovi i način upotrebe proizvoda nisu u našoj nadležnosti, NE

POSTOJI GARANCIJA ZA KOMPLETNOST ILI TAČNOST OVIH INFORMACIJA.

Obaveštenje za korisnika

Datum prethodnog izdanja

:

:

:

:

R22 Štetno ako se proguta.

R35 Izaziva teške opekotine.

R41 Rizik od teškog oštećenja oka.

R36 Iritativno za oči.

R38 Iritativno za kožu.

R36/37/38 Iritativno za oči, respiratorne organe i kožu.

Pun tekst skraćenih R

rečenica

:

Korozivno - Korozivno

Štetno - Štetno

Iritativno - Nadražujuće

:

Pun tekst klasifikacija [DSD/

DPD]

16 Januar 2014

13 Oktobar 2011

Pun tekst skraćenih H izjava

:

RID = Uredba o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe

REACH # = REACH registracioni broj

vPvB = Veoma perzistente i veoma bioakumulativne

Procedure korišćene za izvođenje klasifikacije na osnovu Propisa (EC) Br. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikacija

Dokazivanje

Skin Irrit. 2, H315

Metod preračunavanja

Eye Irrit. 2, H319

Metod preračunavanja

Pun tekst klasifikacija [CLP/

GHS]

:

H302

Štetno ako se proguta

H314

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.

H315

Izaziva iritaciju kože.

H318

Dovodi do teškog oštećenja oka

H319

Dovodi do jake iritacije oka

H335

Može da izazove iritaciju respiratornih organa

Acute Tox. 4, H302

AKUTNA TOKSIČNOST: ORALNO - Kategorija 4

Eye Dam. 1, H318

TEŠKO OŠTEĆENJE OKA/ IRITACIJA OKA - Kategorija

Eye Irrit. 2, H319

TEŠKO OŠTEĆENJE OKA/ IRITACIJA OKA - Kategorija

Skin Corr. 1A, H314

KOROZIVNO OŠTEĆENJE/ IRITACIJA KOŽE -

Kategorija 1A

Skin Irrit. 2, H315

KOROZIVNO OŠTEĆENJE/ IRITACIJA KOŽE -

Kategorija 2

STOT SE 3, H335

SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA CILJNI ORGAN

(JEDNOKRATNA IZLOŽENOST) [Iritacija respiratornih

organa] - Kategorija 3

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

13/13

16 Januar 2014