P3-GAMO X

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • P3-GAMO X
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • P3-GAMO X
  Естония
 • Език:
 • естонски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 106098E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

P3-gamo X

KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aine/valmistise nimetus

P3-gamo X

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II (453/2010) - Euroopa

:

1.1 Tootetähis

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Määratud kasutusalad

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Toote kood

:

Vastunäidustatud kasutusalad

1.4 Hädaabitelefoni number

Riiklik konsultatiivorgan/Mürgistuskeskus

Protsessi puhastaja; Poolsuletud puhastusprotsess

Pole teada.

SIA „ECOLAB”

Ritausmas iela 11b

Riga, LV-1058

Latvia

tel: +371 67063770

email: ilze.stalevska@ecolab.com

:

Tootja/ Levitaja/ Importija

:

Telefoninumber

Mürgistusteabekeskus 16662

106098E

Aine/valmistise kasutusala

:

Puhastusvahend

Toode on ainult professionaalseks kasutamiseks

Tootja/ Levitaja/ Importija

:

Telefoninumber

+37167063770 (Tööaeg 8.30 kuni 17.30)

Versioon

: 3

Klassifikatsioon

Xi; R41, R38

:

:

Inimese terviseohud

Silmade kahjustamise tõsine oht. Ärritab nahka.

Vaata punkti 11 tervisemõjude ja sümptomite üksikasjalikuma teabe kohta.

Klassifikatsioon vastavalt EÜ määrusele 1272/2008 [CLP/GHS]

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Toote määratlemine

:

Segu

Ülalmainitud R- või H-lausete täisteksti vt 16. jagu.

Klassifitseerimine vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ [DPD]

Toode on klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ ja selle muudatustele.

2.2 Märgistuselemendid

Ohu piktogrammid

:

Tunnussõna

:

Hoiatus

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

1/13

16 Jaanuar 2014

P3-gamo X

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

:

Teised ohud, mis ei

kajastu klassifikatsioonis

Materjali käitlemine ja/või töötlemine võib tekitada tolmu, mis võib mehhaaniliselt

ärritada silmi, nahka, nina ja kurku.

Ohulaused

:

Vältimine

:

Hoiatuslaused

Reageerimine

:

P280 - Kanda kaitseprille. Kanda kaitsekindaid.

P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Kõik

saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või duši all.

P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti

jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui

neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

2.3 Muud ohud

Sisaldab

:

ABS naatrium

naatrium hüdroksiid

H315

Põhjustab nahaärritust.

H319

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Puuduvad sellised koostisosad või lisandid, mida hetkel tarnijale teadaolevate andmete põhjal ja kasutatavates

kontsentratsioonides on klassifitseeritud tervisele või keskkonnale ohtlikuks ja vajaksid seetõttu käesolevas punktis

käsitlemist.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

Tüüp

Identifitseerijad

67/548/EMÜ

Toote/koostisosa

nimi

Vaata punkti 16, kus

eespool nimetud R-

lausete täielik tekst

on ära toodud.

%

Tüüp

Määrus (EÜ) nr

1272/2008 [CLP]

Klassifikatsioon

Ülalmainitud H-lausete

täisteksti vt 16. jagu.

ABS naatrium

REACH #:

01-2119489428-22

EÜ: 270-115-0

CAS: 68411-30-3

10 -

<20

Xn; R22

Xi; R41, R38

Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

naatrium karbonaat

(sooda)

REACH #:

01-2119485498-19

EÜ: 207-838-8

CAS: 497-19-8

Indeks: 011-005-00-2

1 - <5

Xi; R36

Eye Irrit. 2, H319

naatrium silikaat

REACH #:

01-2119448725-31

EÜ: 215-687-4

CAS: 1344-09-8

1 - <5

Xi; R36/37/38

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

alkoholi etoksülaadid

REACH #:

01-2119548515-35

CAS: 68951-67-7

1 - <3

Xn; R22

Xi; R41

Acute Tox. 4, H302

Eye Dam. 1, H318

naatrium hüdroksiid

REACH #:

01-2119457892-27

EÜ: 215-185-5

CAS: 1310-73-2

Indeks: 011-002-00-6

0.5 - <2

C; R35

Skin Corr. 1A, H314

[1] [2]

Segud

3.2

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

2/13

16 Jaanuar 2014

P3-gamo X

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

Kättesaadavad töökeskkonna piirnormid on loetletud punktis 8.

[1] Tervise- või keskkonnaohtlikuks klassifitseeritud aine

[2] Töökeskkonnas sisalduse piirnormiga aine

[3] Aine vastab PBT kriteeriumile vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, XIII lisa

[4] Aine vastab vPvB kriteeriumile vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, XIII lisa

[5] Võrdväärse ohuteguriga aine

Loputada suud veega. Eemaldada suus olevad kunsthambad. Kui materjali alla

neelati ja kannatanu on teadvusel, anda talle väikestes kogustes vett juua. Vee

andmine lõpetada kohe, kui kannatu tunneb end halvasti, sest oksendamine võib

olla ohtlik. Mitte esile kutsuda oksendamist välja arvatud medtöötaja nõudel.

Oksendamise korral hoida pea allpool nii, et okse ei satuks kopsudesse.

Teadvuseta isikule ei või kunagi midagi anda suu kaudu. Teadvuseta isik asetada

puhkeasendisse ja kutsuda viivitamatult arstiabi. Hoida hingamisteed lahti.

Lõdvestada pingul olevad riietusesemed nagu krae, lips, vöörihm või värvel.

Toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse,

mis võimaldab kergesti hingata. Pöörduge arsti poole, kui tervisekahjustused

püsivad või on tõsised.

Naha kokkupuude

Silma sattumisel loputada kohe rohke veega, hoides samal ajal mõlemat silmalaugu

lahti. Kontrollida kontaktläätsede olemasolu ja need eemaldada. Jätkata loputamist

vähemalt 15 minutit. Hankida arstiabi.

Uhtuda saastatud nahka rohke veega. Eemaldada saastatud rõivad ja jalatsid.

Jätkata loputamist vähemalt 15 minutit. Enne taaskasutamist tuleb riietust pesta.

Põhjalikult puhasta jalanõud enne korduvkasutamist. Hankida arstiabi.

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse,

mis võimaldab kergesti hingata. Kui kannatanu ei hinga, kui hingamine on

ebaregulaarne või tekib hingamispeetus, tuleb teostada kunstlikku hingamist või

hapniku andmist väljaõppinud isikute poolt. Teadvuseta isik asetada

puhkeasendisse ja kutsuda viivitamatult arstiabi. Hoida hingamisteed lahti.

Lõdvestada pingul olevad riietusesemed nagu krae, lips, vöörihm või värvel.

Pöörduge arsti poole, kui tervisekahjustused püsivad või on tõsised.

Allaneelamine

Sissehingamine

Kokkupuude silmadega

:

:

:

:

Esmaabitöötajate kaitse

:

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Ägedad potentsiaalsed tervisekahjustused

Sissehingamine

:

Kokkupuude õhuga, mille sisaldus ületab kohustuslikud või soovitatavad normi piirid,

võib põhjustada nina, kurgu ja kopsude ärritust.

Suule, kurgule ja maole ärritav.

:

Allaneelamine

Naha kokkupuude

:

Põhjustab nahaärritust.

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

:

Kokkupuude silmadega

Liigse kokkupuute tunnused/sümptoomid

Naha kokkupuude

Sissehingamine

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

hingamisteede ärritus

köhimine

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

ärritus

punetus

:

:

Kokkupuude silmadega

:

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

valu või ärritus

vesistamine

punetus

Ei tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva väljaõppeta.

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

3/13

16 Jaanuar 2014

P3-gamo X

4. JAGU: Esmaabimeetmed

Juhised arstidele

Ravida haigustunnuste järgi. Pöörduda mürgistusravi spetsialisti poole viivitamatult,

kui suur kogus on alla neelatud või sisse hingatud.

:

Eritoimingud

Allaneelamine

Puuduvad üksikasjalikud andmed.

:

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Ei vaja eriravi.

:

Tule puhkemisel viivitamatult isoleerida põlemiskoht ja juhtida selle lähedusest ära

kõik inimesed. Ei tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva

väljaõppeta. Täispakendid tuleb tulekahjupiirkonnast välja viia, kui seda on võimalik

teha ilma riskita. Tulega kokkupuutuva pakendi jahutamiseks piserdada seda

veega.

Ohtlikud põlemisproduktid

Aine või segu ohud

Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi materjale:

süsinikdioksiid

süsinikmonooksiid

vääveloksiidid

fosforoksiidid

metallioksiid/-oksiidid

Peene tolmu pilved võivad moodustada plahvatavaid segusid õhuga.

Tuletõrjujad peavad kandma vastavat kaitsevarustust ja suletud näokaitsega

autonoomset suruõhuhingamisaparaati (SCBA).

Erikaitsevahendeid

tuletõrjujatele

Tulekahju korral kasutada vee pihustamist (udu), vahtu, pulbertulekustutit või

CO₂.

5.1 Tulekustutusvahendid

:

:

:

Pole teada.

Sobivad kustutusvahendid

:

Sobimatud

kustutusvahendid

:

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele

Erilised ettevaatusabinõud

tuletõrjujatele

:

6.2 Keskkonnakaitse

meetmed

Vältida mahavoolanud materjali hajumist ja äravoolu ning sattumist pinnasesse,

veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni. Teavitada vastavaid ametiasutusi,

kui toode on põhjustanud keskkonnareostuse (kanalisatsiooni, veekogude, mulla või

õhu reostuse).

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tavapersonalile

:

Päästetöötajatele

:

Ei tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva väljaõppeta.

Hoida ära kõrvaliste ja kaitsevahenditeta inimeste sisenemine. Püüdke vältida

mahavoolanud materjali puutumist või sellest läbi kõndimist. Kustutada kõik

süttimisallikad. Ei lõket, suitsetamist ega lahtist leeki ohualal. Vältida tolmu

sissehingamist. Kindlustada piisav ventilatsioon. Ebapiisava ventilatsiooni korral

kanda sobivat respiraatormaski. Pange selga sobiv individuaalne kaitsevarustus.

Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega sobivate ja

ebasobivate materjalide kohta. Vt ka teavet "Tavapersonal".

:

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

4/13

16 Jaanuar 2014

P3-gamo X

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

Eemaldada pakendid mahavoolu piirkonnast. Läheneda mahavoolule pealttuule

poolt. Vältida sattumist kanalisatsiooni, veekogudesse, keldritesse või suletud

ruumidesse. Koguda tolmuimejaga või pühkida materjal kokku ja panna vastavalt

märgistatud jäätmekonteinerisse. Vältida tolmu tekitamist ja tuulega tolmu hajumist.

Suur mahavool

:

Eemaldada pakendid mahavoolu piirkonnast. Koguda tolmuimejaga või pühkida

materjal kokku ja panna vastavalt märgistatud jäätmekonteinerisse.

Väike mahavool

:

6.4 Viited muudele jagudele

Hädaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu.

Sobiva individuaalse kaitsevarustuse kohta vt 8. jagu.

Täiendava jäätmekäitluse teabe kohta vt 13. jagu.

:

Hoida järgmises temperatuurivahemikus: 0 kuni 40°C (32 kuni 104°F). Hoida

vastavuses kohalike eeskirjadega. Ladustada eraldatud ja heakskiidetud alal.

Hoida originaalpakendis, kaitstuna päikesekiirguse eest, kuivas, jahedas ja

hästiventileeritud kohas, eemal mittekokkusobivatest materjalidest (vaata Punkti 10),

toiduainetest ja joogist. Kõrvaldada kõik süttimisallikad. Hoida oksüdeerivatest

materjalidest eraldi. Hoida pakend kindlalt suletuna ja pitseerituna, kuni ollakse

valmis kasutama. Avatud pakendid tuleb hoolikalt uuesti sulgeda ja lekke

vältimiseks hoida püstiasendis. Mitte panna märgistamata konteinerite sisse.

Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

Teave selles jaos sisaldab üldist nõuannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmääratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida

iga kättesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kaitsemeetmed

:

Nõuanne üldise

töökeskkonna hügieeni

kohta

:

7.2 Ohutu ladustamise

tingimused, sealhulgas

sobimatud

ladustamistingimused

7.3 Erikasutus

Kanda asjakohaseid isikukaitsevahendeid (vaata punkt 8). Mitte allaneelata.

Vältida kontakti silmade, naha ja rõivastega. Vältida tolmu sissehingamist.

Käitlemisel vältida tolmu tekkimist ja samuti hoida eemal võimalikest süüteallikatest

(säde või leek). Vältida tolmu kogunemist. Kasutada vaid korraliku ventilatsiooni

puhul. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat respiraatormaski. Hoida

originaalpakendis või tunnustatud muust sobivast materjalist pakendis ning hoida

pakend kasutusevahelisel ajal tihedalt suletuna.

Töötajad peavad peavad pesema nägu ja käsi enne söömist, joomist ja suitsetamist.

Täiendavat teavet hügieenimeetmete kohta vt 8. jagu.

:

Soovitused

:

Tööstusesektorile

eriomased lahendused

:

Ei kohaldata kuni ainete kokkupuutestsenaariumid muutuvad kättesaadavaks.

Ei kohaldata kuni ainete kokkupuutestsenaariumid muutuvad kättesaadavaks.

DNEL ei ole segule kättesaadav.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Tuletatud toimivad tasemed

Toote/koostisosa nimi

Kokkupuute piirväärtused

Töökeskkonna piirnormid

naatrium hüdroksiid

Sotsiaalminister (Eesti, 10/2007).

CEIL: 2 mg/m³

PIIRNORM: 1 mg/m³ 8 tundi.

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

5/13

16 Jaanuar 2014

P3-gamo X

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

Käte kaitsmine

(EN 374)

Kasutada kinnitatud standardile vastavat sobivat õhku puhastavat või suruõhu

respiraatormaski, kui riskianalüüs näitab selle vajadust. Kaitsemaski valik peab

põhinema teadaolevatele ja oodatavatele kokkupuutetasanditele, toote ohtlikkusele

ja väljavalitud kaitsemaski ohutule töötamise vahemikule.

Soovitavad : Kindad - butüülkummi , nitriilkummi ( Läbimurde aeg: 1-4 tundi ) .

Soovitavad : Kaitseprillid.

Silmade/näo kaitsmine

(EN 166)

Hingamisteede kaitsmine

(EN 143, 14387)

:

:

:

Nahakaitsmine

Isikukaitsevahendid tuleb valida vastavuses täidetava tööülesandega ja sellega

seotud riskidega ning olema vastava spetsialisti poolt heaks kiidetud enne, kui

hakatakse toodet käitlema.

:

Kokkupuudete ohjamine

keskkonnas

:

Kontrollida ventilatsiooni- või töös kasutatavate seadmete õhuheidet, et veenduda

nende vastavuses keskkonnakaitse õigusaktide nõuetele. Mõnel juhul võib

osutuda vajalikuks gaasiskraberite, filtrite või kasutatavate seadmete tehniliste

muudatuste sisseviimine, et vähendada heitme kogust vastuvõetava tasemeni.

Asjakohane tehniline

kontroll

:

Kasutada vaid korraliku ventilatsiooni puhul. Kui kasutaja tegevus tekitab tolmu,

suitsu, gaasi, auru või udu, tuleb kasutada kinnist protsessi, kohtväljatõmmet või

teisi tehnilisi vahendeid, et hoida töötajate kokkupuude õhus olevate

saasteainetega allpool ükskõik milliseid soovitatud või kehtestatud piirnorme.

Tehnilised ohjamismeetmed peavad samuti hoidma gaasi, auru või tolmu

kontsentratsiooni allpool alumist plahvatuspiiri. Kasutada plahvatuskindlat

ventilatsiooniseadet.

Pesta käed, käsivarred ja nägu põhjalikult puhtaks peale kemikaalide käitlemist

ning enne söömist, suitsetamist ja tualeti kasutamist ning tööpäeva lõpul.

Potentsiaalselt saastunud riietuse eemaldamiseks tuleb kasutada vastavaid võtteid.

Saastunud riietus pesta enne taaskasutamist. Kindlustada, et silmapesupudelid ja

hädaabidušid on töökoha läheduses.

8.2 Kokkupuute ohjamine

Hügieenimeetmed

:

Arvutuslikud toimivad sisaldused

PNEC ei ole segule kättesaadav.

Isikukaitsemeetmed

Keha kaitse

(EN 14605)

:

Muu nahakaitse

Termiline oht

:

Vastavad jalatsid ja täiendavad nahakaitsevahendid tuleks valida selle alusel, millist

ülesannet täidetakse ja milliseid ohte see hõlmab ning spetsialist peab need enne

selle toote käitlemist heaks kiitma.

Mitterakendatav.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

Füüsikaline olek

Sulamispunkt/külmumispunkt

Keemise algpunkt ja

keemisvahemik

Pulber.

Lõhnatu.

Lõhn

pH

Valge. [Hele]

Värvus

Leekpunkt

> 100°C

10.6 kuni 11 [Konts. (% mass / massi kohta): 1%]

Lõhna künnis

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

6/13

16 Jaanuar 2014

P3-gamo X

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

Aururõhk

Suhteline tihedus

Auru tihedus

Lahustuvus(ed)

320 kuni 400

Lahustub järgmistes materjalides: külmas vees.

Aurustumiskiirus

Isesüttimistemperatuur

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi)

Lõhkeomadused

:

:

:

:

:

:

:

:

Ei ühtki.

Oksüdeerivad omadused

:

9.2 Muu teave

Põlemisaeg

Põlemiskiirus

:

:

Lagunemistemperatuur

:

Lisateave puudub.

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Mitterakendatav.

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Viskoossus

:

Ülemised/alumised süttivus-

või plahvatuspiirid

:

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

Süttivus (tahke, gaasiline)

:

Ei kohaldata ja/või määratleta segudele

10.6 Ohtlikud lagusaadused

10.4 Tingimused, mida

tuleb vältida

Käitlemisel vältida tolmu tekkimist ja samuti hoida eemal võimalikest süüteallikatest

(säde või leek). Kasutada ettevaatusabinõusid elektrostaatiliste laengute vastu.

Tulekahju või plahvatuse vältimiseks hajutada staatiline elekter konteinerite ja

seadmete maandamisega ja sildamisega enne materjali siirdamist. Vältida tolmu

kogunemist.

Tavalistes kasutus- ja hoiutingimustes ei tohiks ohtlikke laguprodukte tekkida.

Toode on püsiv.

10.2 Keemiline stabiilsus

:

:

:

10.5 Kokkusobimatud

materjalid

:

10.3 Ohtlike reaktsioonide

võimalikkus

:

Normaalsetes hoiu- ja kasutamistingimustes ohtlikke reaktsioone ei toimu.

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1 Reaktsioonivõime

:

Toote või selle koostisosade reageerimisvõimet puudutavad spetsiaalsed

testiandmed pole kättesaadavad.

Äärmiselt reaktiivne või kokkusobimatu järgmiste materjalidega: happed.

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

7/13

16 Jaanuar 2014

P3-gamo X

Ägedad potentsiaalsed tervisekahjustused

Sissehingamine

:

Kokkupuude õhuga, mille sisaldus ületab kohustuslikud või soovitatavad normi piirid,

võib põhjustada nina, kurgu ja kopsude ärritust.

Suule, kurgule ja maole ärritav.

:

Allaneelamine

Naha kokkupuude

:

Põhjustab nahaärritust.

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

:

Kokkupuude silmadega

Akuutne toksilisus

ABS naatrium

LD50 Nahaline

Rott

>2000 mg/kg

LD50 Suuline

Rott

1080 mg/kg

naatrium karbonaat (sooda)

LC50 Sissehingamine Tolmud

ja udud

Rott

1.15 mg/l

4 tundi

LD50 Nahaline

Küülik

>2000 mg/kg

LD50 Suuline

Rott

2800 mg/kg

naatrium silikaat

LD50 Suuline

Rott

>2000 mg/kg

alkoholi etoksülaadid

LD50 Nahaline

Küülik

5000 mg/kg

LD50 Suuline

Rott

1000 mg/kg

Toote/koostisosa nimi

Tulemus

Liik

Annus

Kokkupuude

Kantserogeensus

Mutageensus

Teratogeensus

Reproduktiivtoksilisus

Füüsikaliste, keemiliste ja toksikoloogiliste karakteristikutega seotud sümptomid

Ärritus/söövitus

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Sensibilisaator

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Ägeda mürgituse hinnangud

Suuline

6279.3 mg/kg

Teekond

ATE väärtus

Sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude

Sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude

Toote/koostisosa nimi

Kategooria

Hingamiskahjustus

Kokkupuuteviis

Sihtorganid

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

naatrium silikaat

3. kategooria

Mitterakendatav.

Hingamisteede

ärritus

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Teave võimalike

kokkupuuteviiside kohta

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

8/13

16 Jaanuar 2014

P3-gamo X

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

Kroonilised potentsiaalsed tervisekahjustused

Korduv või pikaajaline tolmu sissehingamine võib tekitada kroonilist hingamisteede

ärritust.

Üldine

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kantserogeensus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Mutageensus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Teratogeensus

:

Arenguhäired

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Toime viljakusele

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Naha kokkupuude

Allaneelamine

Sissehingamine

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

hingamisteede ärritus

köhimine

Puuduvad üksikasjalikud andmed.

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

ärritus

punetus

:

:

:

Kokkupuude silmadega

:

Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:

valu või ärritus

vesistamine

punetus

Lühi- ja pikaajalise kokkupuutega seotud kohene, hilisem ja krooniline mõju

Lühiajaline kokkupuude

Pikaajaline kokkupuude

Potentsiaalsed

otsekohesed mõjud

:

Potentsiaalsed

viivitusega mõjud

:

Potentsiaalsed

otsekohesed mõjud

:

Potentsiaalsed

viivitusega mõjud

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Muu teave

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1 Toksilisus

ABS naatrium

Akuutne(äge) LC50 1.04 mg/l

Kala

96 tundi

naatrium karbonaat (sooda)

Akuutne(äge) EC50 200 mg/l

Dafnia

48 tundi

naatrium silikaat

Akuutne(äge) LC50 210 mg/l

Kala

96 tundi

alkoholi etoksülaadid

Akuutne(äge) EC50 1.5 mg/l

Dafnia

48 tundi

Akuutne(äge) LC50 5.33 mg/l

Koorikloomad

48 tundi

Akuutne(äge) LC50 0.7 mg/l

Kala

96 tundi

naatrium hüdroksiid

Akuutne(äge) EC50 40 mg/l

Dafnia

48 tundi

Toote/koostisosa nimi

Liik

Tulemus

Kokkupuude

12.2 Püsivus ja lagunduvus

Kokkuvõte/järeldus

:

Tootes sisalduvad koostisosad on vastavalt puhastusvahendite regulatsiooni

648/2004/EC nõudmistele biolagunduvad.

Kokkuvõte/järeldus

:

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

9/13

16 Jaanuar 2014

P3-gamo X

12. JAGU: Ökoloogiline teave

LogP

ow

BCF

Võimalik

12.3 Bioakumulatsioon

12.6 Muud kahjulikud mõjud

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Toote/koostisosa nimi

ABS naatrium

3.32

madal

PBT

:

Mitterakendatav.

vPvB

:

Mitterakendatav.

12.4 Liikuvus pinnases

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste

hindamine

:

Pinnas/Vesi

jaotuskoefitsient (K

OC

)

:

Antud segu puhul ei ole tuvastatud.

Liikuvus

:

Antud segu puhul ei ole tuvastatud.

Euroopa jäätmenimistu (EWC)

Jah.

Ohtlikud jäätmed

:

Jäätmete tekkimine tuleb ära hoida või minimiseerida kui vähegi võimalik.

Tühjadesse konteineritesse või pakendivoodrisse võivad jääda ainejäägid.

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult. Suurt kogust jäätmejääke ei

tohi kõrvaldada kanalisatsiooni kaudu, vaid töödelda sobivas heitvee

töötluskeskuses. Ülejäägid ja mitteringlevad tooted kõrvaldada lepingulise

litsenseeritud jäätmekäitleja kaudu. Toote, selle lahuste ja kõikide kõrvalproduktide

kõrvaldamine peab alati vastama keskkonnakaitse nõuetele ja jäätmekäitluse

õigusaktidele ning kõigile kohaliku omavalitsuse nõuetele. Vältida mahavoolanud

materjali hajumist ja äravoolu ning sattumist pinnasesse, veekogudesse,

kraavidesse ja kanalisatsiooni.

:

Kõrvaldusmeetodid

13. JAGU: Jäätmekäitlus

Teave selles jaos sisaldab üldist nõuannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmääratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida

iga kättesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode

Pakkimine

Jäätmekood

Jäätmete tähistus

Kõrvaldusmeetodid

:

Erilised ettevaatusabinõud

:

02 01 08*

ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalijäätmed

Jäätmete tekkimine tuleb ära hoida või minimiseerida kui vähegi võimalik.

Pakendijäätmed tuleb korduvkasutada.

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult. Ettevaatlikult käidelda

tühjendatud konteinereid, mida pole puhastatud ega pestud. Tühjadesse

konteineritesse või pakendivoodrisse võivad jääda ainejäägid. Vältida

mahavoolanud materjali hajumist ja äravoolu ning sattumist pinnasesse,

veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni.

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

10/13

16 Jaanuar 2014

P3-gamo X

Not regulated.

Reguleerimata.

Reguleerimata.

Not regulated.

14. JAGU: Veonõuded

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 ÜRO number

(UN number)

14.2 ÜRO veose

tunnusnimetus

14.3 Transpordi

ohuklass(id)

14.4 Pakendirühm

ADN/ADNR

14.5

Keskkonnaohud

14.6

Eriettevaatusabinõud

kasutajatele

14.7 Transportimine

mahtlastina kooskõlas

MARPOL 73/78 II lisaga ja

IBC koodeksiga

:

Mitterakendatav.

Ei ühtki.

Ei ühtki.

None.

None.

Muud EL õigusaktid

Mitterakendatav.

XVII lisa - Teatud ohtlike

ainete, segude ja toodete

tootmise, turuleviimise ja

kasutamise piirangud

:

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

EL määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu

15.2 Kemikaaliohutuse

hindamine

Toode sisaldab aineid, mille kohta ikka veel nõutakse ohutuse hinnanguid.

Väga ohtlikud ained

:

Ükski koostisaine ei kuulu loendisse.

≥ 30% fosfaadid

≥15 - <30% anioonsed pindaktiivsed ained

≥5 - <15% mitteioonsed pindaktiivsed ained

Koostisainete deklareerimine vastavalt puhastusvahendite regulatsioonile 648/2004/EC:

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

11/13

16 Jaanuar 2014

P3-gamo X

16 Jaanuar 2014

Trükkimiskuupäev

:

Lühendatud R-lausete

täistekst

:

R22- Kahjulik allaneelamisel.

R35- Põhjustab tugevat söövitust.

R41- Silmade kahjustamise tõsine oht.

R36- Ärritab silmi.

R38- Ärritab nahka.

R36/37/38- Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka.

C - Söövitav

Xn - Kahjulik

Xi - Ärritav

:

Klassifikatsioonide [DSD/

DPD] täistekst

Esitab teabe, mida on muudetud eelmise versiooniga võrreldes.

16. JAGU: Muu teave

Lühendatud H-lausete

täistekst

:

Lühendid ja akronüümid

:

ADN = Ohtlike veoste rahvusvahelise siseveeteede Euroopa kokkulepe

ADR = Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

Ägeda toksilisuse hinnang

BCF = Biokontsentratsiooni faktor

CLP = Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus [EÜ määrus nr

1272/2008]

Tuletatud mittetoimiv tase

DPD = Ohtlike valmististe direktiiv [1999/45/EC]

EC = Euroopa Komisjon

EUH-lause = CLP eriohulause

IATA = Rahvusvaheliste Õhuvedude Assotsiatsioon

IBC = hulgikauba vahekonteiner

IMDG = Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo koodeks/eeskiri

LogP o/w Oktanool/vesi jaotuskoefitsiendi logaritm

MARPOL 73/78 = 1973.a Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks

laevadelt, muudetud 1978.a protokolliga. ("Marpol" - merereostus)

LPK = Lubatud piirkontsentratsioon

PBT = Püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus

REACH = Kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise

määrus [EÜ määrus nr 1907/2006]

RID = Ohtlike veoste rahvusvahelise raudteeveo kokkulepe

REACH # = REACH registreerimisnumber

vPvB = Väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad

Kasutatud protseduur, et tuletada klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassifikatsioon

Õigeks tunnistamine

Skin Irrit. 2, H315

Kalkulatsioonimeetod

Eye Irrit. 2, H319

Kalkulatsioonimeetod

Klassifikatsioonide [CLP/

GHS] täistekst

:

H302

Allaneelamisel kahjulik.

H314

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

H315

Põhjustab nahaärritust.

H318

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H319

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H335

Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

Acute Tox. 4, H302

ÄGE MÜRGISUS: ORAALNE - 4. kategooria

Eye Dam. 1, H318

RASKE SILMAKAHJUSTUS/SILMADE ÄRRITUS - 1.

kategooria

Eye Irrit. 2, H319

RASKE SILMAKAHJUSTUS/SILMADE ÄRRITUS - 2.

kategooria

Skin Corr. 1A, H314

NAHASÖÖVITUS/-ÄRRITUS - 1.A kategooria

Skin Irrit. 2, H315

NAHASÖÖVITUS/-ÄRRITUS - 2. kategooria

STOT SE 3, H335

MÜRGISUS SIHTELUNDI SUHTES – ÜHEKORDNE

KOKKUPUUDE [Hingamisteede ärritus] - 3. kategooria

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

12/13

16 Jaanuar 2014

P3-gamo X

16. JAGU: Muu teave

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

Versioon

Eelpool toodud teavet peetakse õigeks lähtuvalt valemist, mida on toote valmistamiseks kasutanud toote

päritoluriik. Kuna andmed, standardid ja regulatsioonid võivad muutuda ning kasutamistingimused ja

käsitsemine on väljaspool meie kontrolli, siis PUUDUB GARANTII, OTSENE JA KAUDNE, MIS PUUDUTAB

SELLE INFORMATSIOONI TÄIELIKKUST VÕI JÄTKUVAT TÄPSUST.

Märkus lugejale

Eelmise väljaande kuupäev

:

:

:

16 Jaanuar 2014

13 Oktoober 2011

Väljaandmiskuupäev/

Redigeerimise kuupäev

:

13/13

16 Jaanuar 2014