P3-GAMO HD

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • P3-GAMO HD
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • P3-GAMO HD
  Сърбия
 • Език:
 • сръбски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 105938E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

P3-gamo HD

BEZBEDNOSNI LIST

Naziv proizvoda

P3-gamo HD

Prilagođeno Odredbi (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks II (453/2010) - Evropa

:

1.1 Identifikator proizvoda

1.3 Podaci lica zaduženog za izradu bezbednosnog lista

1.2 Relevantne identifikovane upotrebe supstance ili smese i upotrebe koje nisu preporučene

Preporučene upotrebe

GLAVA 1: Identifikacija supstance/preparata i kompanije/preduzimača

Kod proizvoda

:

Preporučuje se da se ne upotrebljava protiv

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Nacionalno savetodavno telo/Centar protiv Trovanja

Proizvod za čišćenje u prehrambenoj industriji. Poluzatvoreni proces pranja

Nije poznato.

Ecolab Hygiene d.o.o.

Milana Tankosića 8

SRB-11000 Beograd

Srbija

Tel. : +381 (0)11 2076800

Fax : +381 (0)11 2076802

office.belgrade@ecolab.com

:

Proizvođač/ Distributer/

Uvoznik

105938E

Namena proizvoda

:

Sredstvo za pranje

Samo za profesionalnu upotrebu

Proizvođač/ Distributer/ Uvoznik

:

Broj telefona

Srbija: Centar za kontrolu trovanja: Beograd 011 36 08 440 i

011 36 08 234 (24 časovni kontakt)

Bosna: 112

Crna Gora: 112

:

Broj telefona

011 2076800 (Radnim danom od 8.00 do 16.00 h)

Verzija

: 3.1

Klasifikacija

C; R35

Xi; R37

N; R51/53

:

:

Opasnosti po ljudsko

zdravlje

Izaziva teške opekotine. Nadražuje sistem za disanje. U kontaktu sa kiselinama

oslobađa toksičan gas

:

Opasnosti po okolinu

Otrovan za vodene organizme, može prouzrokovati dugotrajna neželjena dejstva na

vodenu sredinu.

Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i o simptomima videti poglavlje 11.

Klasifikacija u skladu sa Regulativom (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

GLAVA 2: Identifikacija opasnosti

2.1 Klasifikacija supstance ili smeše

Definicija proizvoda

:

Mešavina

Za pun tekst o gore navedenim R rečenicama ili H izjavama videti Poglavlje 16.

Klasifikacija na osnovu direktive 1999/45/EC [DPD]

Proizvod je klasifikovan kao opasan na osnovu Direktive 1999/45/EC i njenih amandmana.

Skin Corr. 1A, H314

Aquatic Chronic 2, H411

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

1/14

31 Avgust 2012

P3-gamo HD

GLAVA 2: Identifikacija opasnosti

:

Ostali rizici koji ne

rezultiraju klasifikacijom

Pri rukovanju i/ili obradi materijala može nastati prašina koja može izazvati

mehaničku iritaciju očiju, kože, nosa i grla.

2.2 Elementi etikete

Piktogrami opasnosti

:

Signalna reč

:

Saopštenja o opasnostima

:

Prevencija

:

Saopštenja o merama predostrožnosti

Odgovor

:

Opasnost.

P260 - Nemojte udisati prašinu.

P273 - Izbegаvаti oslobаđаnje u životnu sredinu.

P280 - Nositi zаštitne rukаvice i zаštitne naočare/ zaštitu za lice.

P303 + P361 + P353 - AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Hitno ukloniti/ skinuti svu

kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/ istuširаti se.

P305 + P351 + P338 - AKO DOSPE U OČI: Pаžljivo ispirati vodom nekoliko minutа.

Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa

ispiranjem.

P310 - Hitno pozvati CENTAR ZA KOTROLU TROVANJA ili se obratiti lekаru.

2.3 Druge opasnosti

Sadrži (hemijski naziv

supstance koja izaziva

senzibilizaciju).

:

natrijum hidroksid

H314

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.

H411

Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

GLAVA 3: Sastav/informacije o sastojcima

natrijum hidroksid

REACH #: 01-

2119457892-27

EC: 215-185-5

CAS: 1310-73-2

Indeks: 011-002-00-6

25-35

C; R35

Skin Corr. 1A, H314

***TO BE

TRANSLATED***

REACH #: 01-

2119449811-37

EC: 229-912-9

CAS: 6834-92-0

Indeks: 014-010-00-8

10-20

C; R34

Xi; R37

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

STOT SE 3, H335

Troclosene sodium,

dihydrate

REACH #: 01-

2119489371-33

EC: 220-767-7

CAS: 51580-86-0

Indeks: 613-030-00-X

2.5-10

E; R2

O; R8

Xn; R22

Xi; R36/37

N; R50/53

Ox. Sol. 2, H272

Acute Tox. 4, H302

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

ABS-Na

REACH #: 01-

2119489428-22

EC: 270-115-0

Xn; R22

Xi; R41, R38

Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Podaci za

identifikaciju

supstance

67/548/EEC

Ime

proizvoda/sastojka

%

Tip

Propis (EC) Br.

1272/2008 [CLP]

Klasifikacija

Smeša

3.2

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

2/14

31 Avgust 2012

P3-gamo HD

GLAVA 3: Sastav/informacije o sastojcima

Granične vrednosti izlaganja, ako postoje, navedene su u poglavlju 8.

Nema dodatnih sastojaka koji su, u okviru sadašnjeg saznanja dobavljača i u primenljivim koncentracijama,

klasifikovani kao

opasni po zdravlje ili okruženje i koji bi zbog toga morali da budu prijavljeni u ovoj glavi.

[1] Supstanca klasifikovana kao opasna po zdravlje ili okolinu

[2] Supstanca sa granicom izloženosti u radnom okruženju

[3] Supstanca ispunjava kriterijum za PBT na osnovu Propisa (EC) Br. 1907/2006, Aneks XIII

[4] Supstanca ispunjava kriterijum za vPvT na osnovu Propisa (EC) Br. 1907/2006, Aneks XIII

CAS: 68411-30-3

Eye Dam. 1, H318

alifatični ugljovodonici

REACH #: 01-

2119487078-27

EC: 232-455-8

CAS: 8042-47-5

Nije klasifikovano.

Asp. Tox. 1, H304

Za pun tekst R-

rečenica videti

poglavlje 16

Za pun tekst o gore

navedenim H izjavama

videti Poglavlje 16.

Isperite usta vodom. Uklonite zubne proteze, ukoliko ih ima. Ukoliko je materijal

progutan a izložena osoba je svesna, dajte joj da pije male količine vode. Prestanite

ukoliko izložena osoba oseća mučninu jer povraćanje može delovati štetno. Ne

izazivajte povraćanje ukoliko medicinsko osoblje to ne zahteva. Ukoliko dođe do

povraćanja, glavu treba držati nisko da ispovraćani sadržaj ne bi dospeo u pluća.

Hemijske opekotine moraju biti hitno lekarski tretirane. Nikada ništa ne davati putem

usta osobi koja je bez svesti. Ukoliko je bez svesti, stavite u položaj za oporavak i

hitno dovedite medicinsku pomoć. Održavajte otvorenu cirkulaciju vazduha.

Olabavite tesne delove odeće kao što su kragna, kravata, kaiš ili traka oko pojasa.

Izneti povređenu osobu nа svež vаzduh i obezbediti da se odmara u položаju koji ne

ometa disanje. Odmah potražite medicinsku pomoć. Pozovite Centar za kontrolu

trovanja ili lekara.

Dodir sa kožom

Odmah isperite oči sa dosta vode, dižući povremeno gornje i donje očne kapke.

Proveriti da li ima kontaktnih sočiva i odstraniti ih. Nastavite da ispirate tokom

najmanje 10 minuta. Hemijske opekotine moraju biti hitno lekarski tretirane. Odmah

potražite medicinsku pomoć. Pozovite Centar za kontrolu trovanja ili lekara.

Isperite kontaminiranu kožu sa dosta vode. Skinite kontaminiranu odeću i obuću.

Nastavite da ispirate tokom najmanje 10 minuta. Hemijske opekotine moraju biti

hitno lekarski tretirane. Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe.

Temeljno očistite cipele pre ponovne upotrebe. Odmah potražite medicinsku pomoć.

Pozovite Centar za kontrolu trovanja ili lekara.

4.1 Opis mera prve pomoći

Izneti povređenu osobu nа svež vаzduh i obezbediti da se odmara u položаju koji ne

ometa disanje. Ukoliko ne diše, ukoliko je disanje nepravilno ili ukoliko dođe do

zastoja u disanju, pružite veštačko disanje ili kiseonik od strane stručnog osoblja.

Ukoliko je bez svesti, stavite u položaj za oporavak i hitno dovedite medicinsku

pomoć. Održavajte otvorenu cirkulaciju vazduha. Olabavite tesne delove odeće kao

što su kragna, kravata, kaiš ili traka oko pojasa. U slučaju udisanja proizvoda

nastalih sagorevanjem, simptomi mogu biti odloženi. Odmah potražite medicinsku

pomoć. Pozovite Centar za kontrolu trovanja ili lekara.

Gutanje

Udisanje

Dodir sa očima

:

:

:

:

Zaštita osoba koje pružaju

prvu pomoć

:

GLAVA 4: Mere prve pomoći

4.2 Najznačajniji simptomi i efekti, i akutni i produženi

Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke.

Kontaminiranu odeću oprati temeljno vodom pre skidanja ili skinuti uz upotrebu

zaštitnih rukavica.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

3/14

31 Avgust 2012

P3-gamo HD

GLAVA 4: Mere prve pomoći

Napomena za lekara

U slučaju udisanja proizvoda nastalih sagorevanjem, simptomi mogu biti odloženi.

:

Specifični tretmani

Moguća akutna dejstva na zdravlje

Udisanje

:

Može osloboditi gas, isparenja ili prašinu koja je veoma nadražujuća ili korozivna za

respiratorni sistem. Izlaganje proizvodima razlaganja može prouzrokovati opasnost

po zdravlje. Posle izlaganja ozbiljne posledice mogu biti odložene.

Može izazvati opekotine u ustima, grlu i želucu.

:

Gutanje

Dodir sa kožom

:

Izaziva teške opekotine.

Dovodi do teškog oštećenja oka

:

Dodir sa očima

Znaci/simptomi prekomerne izloženosti

Dodir sa kožom

Gutanje

Udisanje

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

iritacija respiratornih organa

kašljanje

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

bolovi u stomaku

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

bol ili iritacija

crvenilo

može doći do pojave plikova

:

:

:

Dodir sa očima

:

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

suzenje očiju

crvenilo

4.3 Indikacija da je potrebna bilo kakva neposredna medicinska pomoć i poseban tretman

Nema specifičnog tretmana.

:

U slučaju požara odmah izolujte mesto nesreće udaljavanjem svih ljudi iz okoline.

Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke.

Ukoliko se to može uraditi bez rizika, pomerite kontejnere iz zone zahvaćene

požarom. Koristite prskanje vodom za hlađenje kontejnera izloženih vatri.

Opasni zapaljivi proizvodi

Opasnost od supstance ili

smese

Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materije:

ugljendioksid

ugljenmonoksid

oksidi azota

oksidi fosfora

halogenisana jedinjenja

oksid/oksidi metala

Fini oblaci prašine mogu obrazovati eksplozivne smeše sa vazduhom. Ovaj materijal

je toksičan po vodene organizme sa dugotrajnim posledicama. Vodu korišćenu za

gašenje požara, kontamiranu ovim materijalom treba držati pod kontrolom i sprečiti

izlivanje u bilo koji prirodni vodeni tok, kanalizaciju ili odvod.

U slučaju požara upotrebite vodeni sprej (maglu), penu, prah ili CO2.

5.1 Sredstvo za gašenje požara

:

:

Nije poznato.

Odgovarajući materijal za

gašenje požara

:

Neodgovarajući materijal

za gašenje požara

:

GLAVA 5 : Mere zaštite od požara

5.2 Posebne opasnosti koje nastaju od supstance ili smeše

5.3 Savet za vatrogasce

Specifične mere

predostrožnosti za

vatrogasce

:

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

4/14

31 Avgust 2012

P3-gamo HD

GLAVA 5 : Mere zaštite od požara

Vatrogasci treba da nose odgovarajuću zaštitnu opremu i respiratorne maske

(SCBA) koje mogu funkcionisati pod pozitivnim pritiskom i pokrivaju celo lice.

Specijalna zaštitna oprema

za vatrogasce

:

6.2 Predostrožnosti za

zaštitu sredine

Pomeriti posude iz prostora u kome je došlo do prolivanja. Prosutoj supstanci prići iz

smera vetra. Sprečite izlivanje u kanalizaciju, vodene tokove, podrume ili zatvorene

prostore. Usisajte ili pokupite materijal i odložite u za to predviđen, obeležen

kontejner za otpad. Izbegavati stvaranje prašine i sprečiti rasipanje vetrom.

Izbegavajte širenje prosutog materijala, njegovo oticanje i kontakt sa zemljom,

vodenim tokovima, odvodnim kanalima ili kanalizacijom. Obavestite odgovarajuće

vlasti ukoliko je proizvod izazvao zagađenje okruženja (kanalizacije, vodenih tokova,

zemljišta ili vazduha). Materijal koji zagađuje vodu. Može biti štetno po okruženje

ukoliko se oslobodi u velikim količinama. Sаkupiti prosuti sadržaj.

Veliko prolivanje

:

Pomeriti posude iz prostora u kome je došlo do prolivanja. Usisajte ili pokupite

materijal i odložite u za to predviđen, obeležen kontejner za otpad.

Malo prolivanje

:

6.3 Metode i materijali za ograničavanje i čišćenje

GLAVA 6 : Mere u slučaju hemijskog udesa

6.1 Lične mere predostrožnosti, zaštitna oprema i procedure u hitnim slučajevima

Za osoblje koje ne reaguje

u hitnim slučajevima

:

Za osoblje koje reaguje u

hitnim slučajevima

:

6.4 Preporuke za druga

poglavlja

Za informacije o kontaktu u hitnim slučajevima, videti Odeljak 1.

Za informacije o odgovarajućoj opremi za ličnu zaštitu, videti Odeljak 8.

Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti Odeljak 13.

Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke.

Udaljiti neovlašćene i nezaštićene osobe. Izbegavati diranje ili hodanje po prosutom

materijalu. Isključite sve izvore paljenja. U zoni opasnosti ne sme doći do pojave

iskri, dima i plamena. Ne udisati prašinu. Obezbedite odgovarajuću ventilaciju. U

uslovima neodgovarajuće ventilacije koristiti odgovarajući pribor za disanje. Stavite

ogovarajuću ličnu zaštitnu opremu.

Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa iscurelim materijalom,

uzeti u obzir bilo koju informaciju o odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u

Odeljku 8. Takođe videti informacije u "Za osoblje koje ne učestvuje u vanrednim

situacijama''.

:

:

GLAVA 7: Rukovanje i skladištenje

Informacije u ovom odeljku sadrže opšte savete i smernice. Za bilo koju informaciju specifičnu za određenu upotrebu,

dostupnu u scenarijima izloženosti, treba pogledati Spisak Odobrenih upotreba u Poglavlju 1.

7.1 Mere predostrožnosti bezbednog rukovanja

Mere zaštite

:

Savet o opštoj

profesionalnoj higijeni

:

Koristite adekvatnu opremu za ličnu zaštitu (videti glavu 8). Sprečite da dospe u oči,

na kožu ili odeću. Ne udisati prašinu. Nemojte gutati. Izbegаvаti oslobаđаnje u

životnu sredinu. Izbegavajte stvaranje prašine prilikom rukovanja i izbegavajte sve

moguće izvore paljenja (iskre ili plamen). Sprečite nagomilavanje prašine. Koristite

samo uz odgovarajuću ventilaciju. U uslovima neodgovarajuće ventilacije koristiti

odgovarajući pribor za disanje. Držite u originalnom kontejneru ili alternativnom,

odobrenom, napravljenom od kompatibilnog materijala, i držite čvrsto zatvorenim

kada nije u upotrebi.

Radnici treba da operu ruke i lice pre jela, pića i pušenja. Za dodatne informacije o

higijenskim merama, takođe videti Odeljak 8.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

5/14

31 Avgust 2012

P3-gamo HD

GLAVA 7: Rukovanje i skladištenje

Skladištite između sledećih temperatura: 0 do 30°C (32 do 86°F). Skladištite u

skladu sa lokalnim propisima. Skladištite u odvojenom i odobrenom prostoru.

Skladištite u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti na suvom,

hladnom i dobro provetrenom mestu daleko od nekompatibilnih materijala (videti

poglavlje 10) i hrane i pića. Uklonite sve izvore paljenja. Čuvati odvojeno od

oksidativnih materijala. Pre upotrebe držite kontejner čvrsto zatvoren i zapečaćen.

Posude koje su bile otvorene treba pažljivo zatvoriti i držati u uspravnom položaju da

bi se sprečilo curenje. Nemojte skladištiti u neobeleženim kontejnerima. Koristiti

odgovarajuću posudu da se izbegne zagađenje okoline.

7.2 Uslovi bezbednog

skladištenja, uključujući bilo

koje nekompatibilnosti

7.3 Specifične konačne upotrebe

:

Preporuke

:

Rešenja specifična za

industrijski sektor

:

Nije primenljivo dok Scenario izloženosti ne bude dostupan.

Nije primenljivo dok Scenario izloženosti ne bude dostupan.

Zaštita za ruke

(EN 374)

Jako preporučeno : Rukavice - butil guma , nitril guma ( Vreme zaštite: 1- 4 sata ) .

Jako preporučeno : Naočare, štitnik za lice ili zaštita za celo lice.

Zaštita očiju/lica

(EN 166)

:

:

Zaštita za kožu

Lična zaštitna odeća za telo treba da bude izabrana na bazi zadatka koji će se

izvršavati i rizika koji su uključeni, i treba da bude odobrena od strane stručnjaka

pre rukovanja proizvodom.

:

Odgovarajuće mere

predostrožnosti

:

Koristite samo uz odgovarajuću ventilaciju. Ukoliko se prilikom upotrebe stvaraju

prašina, dim, gas, isparenja ili magla, koristite zatvorene prostore uz lokalnu izduvnu

ventilaciju ili druge mere predostrožnosti kako bi izloženost radnika bila ispod

preporučenih ili dozvoljenih granica. Tehnička kontrola je potrebna za držanje

koncentracije gasa, pare ili prašine ispod donje granice ekplozivnosti. Koristite

opremu za ventilaciju otpornu na ekspoziju.

Oprati temeljno ruke, podlaktice i lice nakon rukovanja sa hemikalijama, a pre jela,

pušenja, upotrebe toaleta i na kraju radnog dana. Za odstranjivanje potencijalno

kontaminirane odeće koristite odgovarajuće tehnike. Oprati kontaminiranu odeću

pre ponovne upotrebe. Obezbedite da tuš za ispiranje očiju i bezbednosni tuševi

budu u blizini radne zone.

8.2 Kontrole izloženosti

Higijenske mere

:

DNEL vrednosti nisu primenljive za smešu.

Koncentracije predviđenog efekta

DNEL vrednosti nisu primenljive za smešu.

GLAVA 8: Kontrola izlaganja/lična zaštita

8.1 Kontrolni parametri

Nivoi izvedenog efekta

Mere lične zaštite

Zaštita tela

(EN 14605)

:

Zaštita drugih delova

kože

Odgovarajuću obuću i sve dodatne mere zaštite kože treba izabrati na osnovu

zadatka koji se izvodi i prisutnih rizika. Rukovanje ovim proizvodima prethodno treba

da odobri specijalista.

Ime proizvoda/sastojka

Granične vrednosti izlaganja

Granične vrednosti izlaganja za profesionalne korisnike

Nije poznata vrednost granice izloženosti.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

6/14

31 Avgust 2012

P3-gamo HD

GLAVA 8: Kontrola izlaganja/lična zaštita

Ukoliko procena opasnosti to nalaže, pravilno koristiti pogodan pribor za disanje koji

prečišćava vazduh ili ima dovod vazduha i koji je u skladu sa odobrenim

standardom. Izbor pribora za disanje mora biti zasnovan na poznatim ili

predviđenim nivoima izloženosti, opasnostima od proizvoda i granicama unutar kojih

izabrani pribor može bezbedno funkcionisati.

Respiratorna zaštita

(EN 143, 14387)

:

Kontrole izloženosti

okruženja

:

Treba proveriti emisiju iz ventilacije ili radne opreme za obradu, radi utvrđivanja da li

su u skladu sa zahtevima zakonskih propisa o zaštiti okruženja. U nekim

slučajevima uređaji za pranje gasa, filteri ili tehničke modifikacije opreme za obradu

biće neophodni radi smanjenja emisije do prihvatljivih nivoa.

Termičke opasnosti

:

Nije primenljivo.

GLAVA 9: Fizička i hemijska svojstva

Fizičko stanje

Tačka topljenja/tačka

mržnjenja

Inicijalna tačka ključanja i

opseg ključanja

Pritisak pare

Relativna gustina

Gustina pare

Rastvorljivost(i)

Prah.

1 do 1.2

Lako se rastvara u sledećim materijalima: hladnoj vodi i toploj vodi.

Na hlor

Miris

pH

Bela. [Svetla]

Boja

Brzina isparavanja

Temperatura spontanog

paljenja

Tačka paljenja

> 100°C

12 do 13 [Konc. (%w/w): 1%]

Prag mirisa

Koeficijent raspodele

oktanol/voda

Eksplozivna svojstva

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Oksidaciona svojstva

:

9.1 Informacije o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

Izgled

9.2 Ostale informacije

Vreme sagorevanja

Stepen sagorevanja

:

:

Temperatura raspadanja

:

Nema dodatnih informacija.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Nije primenljivo.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Viskoznost

:

Gornje/donje granice

zapaljivosti ili eksplozivnosti

:

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Zapaljivost (čvrsta materija,

gas)

:

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

7/14

31 Avgust 2012

P3-gamo HD

10.6 Opasni proizvodi

razlaganja

10.4 Uslovi koje treba

izbegavati

Izbegavajte stvaranje prašine prilikom rukovanja i izbegavajte sve moguće izvore

paljenja (iskre ili plamen). Preduzmite mere opreza protiv elektrostatičkih

pražnjenja. Da bi izbegli požar ili eksplozije, umanjite statički elektricitet tokom

prenosa materijala, povezivanjem i uzemljenjem kontejnera i opreme pre prenosa

materijala. Sprečite nagomilavanje prašine.

Pod normalnim uslovima skladištenja i upotrebe ne bi trebalo da dođe do stvaranja

opasnih proizvoda razlaganja.

Ovaj proizvod je stabilan.

10.2 Hemijska stabilnost

:

:

:

10.5 Nekompatibilni

materijali

:

10.3 Mogućnost od opasnih

reakcija

:

Pod normalnim uslovima skladištenja i upotrebe, neće doći do opasnih reakcija.

GLAVA 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost

:

Za ovaj proizvod ili njegove sastojke nisu dostupni specifični rezultati testova koji se

odnose na reaktivnost.

Ekstremno reaktivan ili nekompatibilan sa sledećim materijalima: kiseline.

Akutna toksičnost

***TO BE TRANSLATED***

LD50 Oralno

Pacov

500 mg/kg

Troclosene sodium,

dihydrate

LD50 Kožni

Pacov

>5000 mg/kg

LD50 Oralno

Pacov

1823 mg/kg

ABS-Na

LD50 Oralno

Pacov

404 mg/kg

alifatični ugljovodonici

LC50 Udisanje Prašine i magle

Pacov

>5.2 mg/l

4 sati

LD50 Kožni

>2000 mg/kg

LD50 Oralno

Pacov

>5000 mg/kg

Ime proizvoda/sastojka

Rezultat

Vrste

Doza

Izlaganje

Karcinogenost

Mutagenost

Reproduktivna toksičnost

Iritacija/Korozija

ABS-Na

Koža - Umereno iritirajuće

0.5 Mililiters

Ime proizvoda/sastojka

Rezultat

Ocena

Izlaganje

Opažanje

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Sredstvo koje povećava osetljivost

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Vrste

GLAVA 11: Toksikološke informacije

11.1 Informacije o toksikološkim efektima

Procene akutne toksičnosti

Oralno

2342.8 mg/kg

Put

ATE vrednost

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

8/14

31 Avgust 2012

P3-gamo HD

GLAVA 11: Toksikološke informacije

Moguća akutna dejstva na zdravlje

Udisanje

:

Može osloboditi gas, isparenja ili prašinu koja je veoma nadražujuća ili korozivna za

respiratorni sistem. Izlaganje proizvodima razlaganja može prouzrokovati opasnost

po zdravlje. Posle izlaganja ozbiljne posledice mogu biti odložene.

Može izazvati opekotine u ustima, grlu i želucu.

:

Gutanje

Dodir sa kožom

:

Izaziva teške opekotine.

Dovodi do teškog oštećenja oka

:

Dodir sa očima

Teratogenost

Simptomi koji se odnose na fizičke, hemijske i toksikološke karakteristike

Dodir sa kožom

Gutanje

Udisanje

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

iritacija respiratornih organa

kašljanje

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

bolovi u stomaku

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

bol ili iritacija

crvenilo

može doći do pojave plikova

:

:

:

Dodir sa očima

:

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

suzenje očiju

crvenilo

Toksičnost specifičnog ciljanog organa (pojedinačno izlaganje)

Toksičnost specifičnog ciljanog organa (ponovljeno izlaganje)

Ime proizvoda/sastojka

Kategorija

Opasnost od udisanja

Ime proizvoda/sastojka

Rezultat

Put izlaganja

Ciljani organi

Odloženi i neposredni efekti i hronični efekti kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Kratkotrajno izlaganje

Dugotrajno izlaganje

alifatični ugljovodonici

OPASNOST OD UDISANJA - Kategorija 1

***TO BE TRANSLATED***

Kategorija 3

Nije određen

Iritacija

respiratornih

organa

Troclosene sodium, dihydrate

Kategorija 3

Nije određen

Iritacija

respiratornih

organa

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Informacija o verovatnim

putevima izlaganja

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Potencijalni neposredni

efekti

:

Potencijalni zakasneli

efekti

:

Potencijalni neposredni

efekti

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

9/14

31 Avgust 2012

P3-gamo HD

GLAVA 11: Toksikološke informacije

Moguća hronična dejstva na zdravlje

Ponovljeno ili produženo udisanje prašine može dovesti do hronične respiratorne

iritacije.

Opšte

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Karcinogenost

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Mutagenost

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Teratogenost

:

Efekti na razvoj

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Efekti na plodnost

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Potencijalni zakasneli

efekti

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Ostali podaci

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

GLAVA 12: Ekološke informacije

LogP

ow

BCF

Potencijal

12.3 Potencijal biološke akumulacije

12.6 Ostali nepoželjni efekti

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Ime proizvoda/sastojka

ABS-Na

3.32

visoko

alifatični ugljovodonici

>6

visoko

12.1 Toksičnost

natrijum hidroksid

Akutni EC50 40 mg/l

Dafnija

48 sati

***TO BE TRANSLATED***

Akutni LC50 210 mg/l

Ribe

96 sati

Troclosene sodium,

dihydrate

Akutni EC50 0.196 mg/l

Dafnija

48 sati

alifatični ugljovodonici

Akutni LC50 >100 mg/l

Ribe

96 sati

Ime proizvoda/sastojka

Vrste

Rezultat

Izlaganje

12.2 Postojanost i razgradivost

Zaključak/Pregled

:

Ukupan sadržaj organskih komponenti u ovom proizvodu dostiže vrednost > 60%

BPK/HPK ili oslobađanja CO2 , ili do 70% DOC redukcije u testu za laku

razgradivost - granične vrednosti za ''laku razgradivost'' (npr. po OECD metodi 301).

PBT

:

Nije primenljivo.

vPvB

:

Nije primenljivo.

12.4 Prenos putem zemljišta

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

:

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Koeficijent

zemljišno/vodene

raspodele (K

OC

)

:

Nije odredjeno za smešu.

Pokretljivost

:

Nije odredjeno za smešu.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

10/14

31 Avgust 2012

P3-gamo HD

Katalog Evropskog otpada (EWC)

Opasni otpad

:

Stvaranje otpada treba izbegavati ili svesti na najmanju moguću meru gde god je to

moguće. Prazni kontejneri ili lajneri mogu zadržati ostatke proizvoda. Supstance i

posude moraju biti uklonjene na bezbedan način. Veće količine ostataka otpadnog

proizvoda ne treba da se odstranjuju putem kanalizacije već da se obrade u

odgovarajućoj fabrici za obradu otpadnih voda. Odložite višak proizvoda i proizvod

koji se ne može reciklirati preko ovlašćenog preduzimača za odlaganje otpada.

Odlaganje ovog proizvoda, njegovih rastvora i bilo kojih sporednih proizvoda mora

uvek biti u skladu sa zakonima o zaštiti životne sredine, zakonima o odlaganju

otpada kao i svim zahtevima lokalnih vlasti. Izbegavajte širenje prosutog materijala,

njegovo oticanje i kontakt sa zemljom, vodenim tokovima, odvodnim kanalima ili

kanalizacijom.

:

Metode odlaganja

GLAVA 13: Postupanje sa otpadom

Informacije u ovom odeljku sadrže opšte savete i smernice. Za bilo koju informaciju specifičnu za određenu upotrebu,

dostupnu u scenarijima izloženosti, treba pogledati Spisak Odobrenih upotreba u Poglavlju 1.

13.1 Metode obrade otpada

Proizvod

Pakovanje

Kod otpada

Označavanje otpada

Metode odlaganja

:

Posebne mere

predostrožnosti

:

20 01 15*

alkalije

Stvaranje otpada treba izbegavati ili svesti na najmanju moguću meru gde god je to

moguće. Otpad od pakovanja treba da se reciklira.

Supstance i posude moraju biti uklonjene na bezbedan način. Treba paziti pri

rukovanju ispražnjenim kontejnerima koji jos nisu očišćeni ili isprani. Prazni

kontejneri ili lajneri mogu zadržati ostatke proizvoda. Izbegavajte širenje prosutog

materijala, njegovo oticanje i kontakt sa zemljom, vodenim tokovima, odvodnim

kanalima ili kanalizacijom.

KOROZIVNA ČVRSTA

MATERIJA, BAZNA,

NEORGANSKA,

N.D.D. ( Troclosene

sodium, dihydrate,

natrijum hidroksid)

CORROSIVE SOLID,

BASIC, INORGANIC,

N.O.S. (Troclosene

sodium, dihydrate,

Sodium hydroxide).

Morski zagađivač

Corrosive solid, basic,

inorganic, n.o.s.

(Troclosene sodium,

dihydrate, Sodium

hydroxide)

UN3262

KOROZIVNA ČVRSTA

MATERIJA, BAZNA,

NEORGANSKA,

N.D.D. ( Troclosene

sodium, dihydrate,

natrijum hidroksid)

UN3262

UN3262

UN3262

GLAVA 14: Transportne informacije

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 UN broj

14.2 Odgovarajuće

UN ime isporuke

14.3 Klase

opasnosti pri

transportu

14.4 Ambalažna

grupa

ADN/ADNR

14.5 Opasnosti po

okolinu

14.6 Posebne mere

predostrožnosti za

korisnika

Yes.

Yes.

Nijedno.

Nijedno.

None.

None.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

11/14

31 Avgust 2012

P3-gamo HD

GLAVA 14: Transportne informacije

14.7 Transport na veliko u

skladu sa Aneksom II

MARPOL-a 73/78 i IBC

Kodom

:

Nije primenljivo.

Nacionalni propisi

Drugi propisi EU

Nije primenljivo.

Aneks XVII - Ograničenja

proizvodnje, plasiranja na

tržište i upotrebe

određenih opasnih

supstanci, smeša i

predmeta

:

***Serbia***

GLAVA 15: Regulativne informacije

15.1 Regulative/zakoni o bezbednosti, zdravlju i okruženju, specifični za supstancu ili smešu

EU Propis (EC) Br. 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV - Lista supstanci koje podležu autorizaciji

15.2 Procena hemijske

bezbednosti

Ovaj proizvod sadrži supstance za koje se i dalje zahtevaju procene o hemijskoj

bezbednosti.

Materije sa visokom opasnošću

:

Nijedan od sastojaka nije na listi.

≥ 30% fosfati

≥5 - <15% sredstvo za beljenje na bazi hlora

<5% anjonski tenzidi, alifatični ugljovodonici

Sastav proizvoda u skladu sa regulativom o deterdžentima 648/2004/EC:

Bezbednosni list je formiran u skladu sa važećim zakonima RS:

- Zakon o hemikalijama (Sl. glasnik RS, br. 36/09 i 88/10)

- Samo za biocidne proizvode: Zakon o biocidnim proizvodima (Sl. glasnik RS, br. 36/09 i 88/10)

- Zakon o prevozu opasnih materija (Sl. glasnik RS, br. 36/09)

- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda (Sl. glasnik RS, br.

59/10 i 25/11)

- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa

Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS, br. 64/10 i 26/11)

- Spisak klasifikovanih supstanci (Sl. glasnik RS, br.82/2010)

Označava informacije koje su promenjene u odnosu na prethodno izdate verzije.

GLAVA 16: Ostale informacije

Skraćenice i akronimi

:

ADN/ADNR = Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnog tereta

unutrašnjim plovnim putem

ADR = Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnog tereta u drumskom

saobraćaju

ATE = Procena akutne toksičnosti

BCF = Faktor biokoncentracije

CLP = Uredba o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju [Regulation (EC) No.

1272/2008]

DNEL = Izvedeni nivo bez uticaja

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

12/14

31 Avgust 2012

P3-gamo HD

GLAVA 16: Ostale informacije

Pun tekst skraćenih H izjava

:

DPD = Direktiva o opasnim preparatima [1999/45/EC]

EK = Evropska Komisija

EUH izjava = CLP-izjava o specifičnoj opasnosti

IATA = Međunarodna asocijacija za vazdušni prevoz

IBC = Kontejner srednjeg opsega

IMDG = Međunarodni prekomorski transport opasne robe

LogPow = logaritamski koeficijent raspodele oktanol/voda

MARPOL 73/78 = Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađivanja sa brodova,

1973 modifikovana Protokolom iz 1978. ("Marpol" = marine pollution)

OEL = Profesionalni limit izloženosti

PBT = Perzistento, bioakumulativno i toksično

PNEC = Preporučena koncentracija bez uticaja

REACH = Uredba o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničenju hemikalija

[Regulation (EC) No. 1907/2006]

RID = Uredba o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe

REACH # = REACH registracioni broj

vPvB = Veoma perzistente i veoma bioakumulativne

Procedure korišćene za izvođenje klasifikacije na osnovu Propisa (EC) Br. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikacija

Dokazivanje

Skin Corr. 1A, H314

Metod preračunavanja

Aquatic Chronic 2, H411

Metod preračunavanja

Pun tekst klasifikacija

[CLP/GHS]

:

H272

Može da pospeši požar; oksidujuće sredstvo

H302

Štetno ako se proguta

H304

Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih

puteva

H314

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.

H315

Izaziva iritaciju kože.

H318

Dovodi do teškog oštećenja oka

H319

Dovodi do jake iritacije oka

H335

Može da izazove iritaciju respiratornih organa

H400

Veoma toksično po živi svet u vodi

H410

Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim

posledicama

H411

Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Acute Tox. 4, H302

AKUTNA TOKSIČNOST: ORALNO - Kategorija 4

Aquatic Acute 1, H400

OPASNOST PO VODENU ŽIVOTNU SREDINU

(AKUTNO) - Kategorija 1

Aquatic Chronic 1, H410

TOKSIČNOST PO VODENU ŽIVOTNU SREDINU

(HRONIČNA) - Kategorija 1

Aquatic Chronic 2, H411

TOKSIČNOST PO VODENU ŽIVOTNU SREDINU

(HRONIČNA) - Kategorija 2

Asp. Tox. 1, H304

OPASNOST OD UDISANJA - Kategorija 1

Eye Dam. 1, H318

TEŠKO OŠTEĆENJE OKA/ IRITACIJA OKA - Kategorija

Eye Irrit. 2, H319

TEŠKO OŠTEĆENJE OKA/ IRITACIJA OKA - Kategorija

Ox. Sol. 2, H272

OKSIDUJUĆE ČVRSTE SUPSTANCE I SMEŠE -

Kategorija 2

Skin Corr. 1A, H314

KOROZIVNO OŠTEĆENJE/ IRITACIJA KOŽE -

Kategorija 1A

Skin Corr. 1B, H314

KOROZIVNO OŠTEĆENJE/ IRITACIJA KOŽE -

Kategorija 1B

Skin Irrit. 2, H315

KOROZIVNO OŠTEĆENJE/ IRITACIJA KOŽE -

Kategorija 2

STOT SE 3, H335

SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA CILJNI ORGAN

(JEDNOKRATNA IZLOŽENOST) [Iritacija respiratornih

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

13/14

31 Avgust 2012

P3-gamo HD

GLAVA 16: Ostale informacije

31 Avgust 2012

Datum štampanja

Datum izdavanja/ Datum

revizije

Verzija

Navedene informacije su tačne u skladu sa sastavom proizvoda koji je naveo proizvođač. Kako su podaci,

standardi i regulative podložni promeni, a uslovi i način upotrebe proizvoda nisu u našoj nadležnosti, NE

POSTOJI GARANCIJA ZA KOMPLETNOST ILI TAČNOST OVIH INFORMACIJA.

Obaveštenje za korisnika

Datum prethodnog izdanja

:

:

:

:

R2 Udar, trenje, plamen ili drugi izvori paljenja mogu izazvati eksploziju.

R8 U kontaktu sa zapaljivim materijalom može izazvati požar.

R22 Štetno ako se proguta.

R34 Izaziva opekotine.

R35 Izaziva teške opekotine.

R41 Rizik od teškog oštećenja oka.

R37 Iritativno za respiratorne organe.

R38 Iritativno za kožu.

R36/37 Iritativno za oči i respiratorne organe.

R31 U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksičan gas.

R50/53 Veoma toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne

efekte u vodenoj životnoj sredini.

R51/53 Toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u

vodenoj životnoj sredini.

Pun tekst skraćenih R

rečenica

:

Eksplozivno - Eksplozivno

Oksidujuće - Oksidirajuće

Korozivno - Korozivno

Štetno - Štetno

Iritativno - Nadražujuće

Opasno po životnu sredinu - Opasno za životnu sredinu

:

Pun tekst klasifikacija

[DSD/DPD]

31 Avgust 2012

31 Avgust 2012

organa] - Kategorija 3

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

14/14

31 Avgust 2012