P3-AQUANTA SC

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • P3-AQUANTA SC
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • P3-AQUANTA SC
  Белгия
 • Език:
 • нидерландски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 114307E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr.

1907/2006

P3-aquanta SC

114307E

1 / 14

RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/

ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Productbenaming

P3-aquanta SC

Productcode

114307E

Gebruik van de stof of het

mengsel

Reinigingsmiddel

Type stof

Mengsel

Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers.

informatie over

productverdunning

geen informatie over de verdunning gegeven

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik

Proces reiniger; Half gesloten reiniging

Aanbevolen beperkingen

voor gebruik

Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma

Ecolab B.V.B.A./S.P.R.L.

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, België 013 67 05 11 (België)

Info.be@Ecolab.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor

noodgevallen

+32-(0)3-575-5555 Trans-Europees

Telefoonnummer

070-245245 (antigifcentrum)

Datum van

samenstelling/herziening

02.07.2017

Versie

RUBRIEK 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1A

H314

Ernstig oogletsel, Categorie 1

H318

De classificatie van dit product is enkel en alleen gebaseerd op zijn extreme pH waarde

(overeenkomstig de Europese wetgeving).

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-aquanta SC

114307E

2 / 14

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen

Signaalwoord

Gevaar

Gevarenverklaringen

H314

Veroorzaakt ernstige brandwonden en

oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

Preventie:

P280

Beschermende handschoenen/

oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Maatregelen:

P303 + P361 + P353

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het

haar): verontreinigde kleding onmiddellijk

uittrekken. Huid met water

afspoelen/afdouchen.

P305 + P351 + P338

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

voorzichtig afspoelen met water gedurende

een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,

indien mogelijk; blijven spoelen.

P310

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts

raadplegen.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

methaansulfonzuur

2.3 Andere gevaren

Niet mengen met bleek- of andere chloorhoudende producten - ivm chloorgas vorming.

RUBRIEK 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

Chemische naam

CAS-Nr.

EG-Nr.

REACH Nummer

IndelingVERORDENING (EG) Nr.

1272/2008

Concentratie

methaansulfonzuur

75-75-2

200-898-6

01-2119491166-34

Acute toxiciteit Categorie 4; H302

Acute toxiciteit Categorie 4; H312

Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1B;

H314

>= 10 - < 20

Citroenzuur

5949-29-1

201-069-1

01-2119457026-42

Oogirritatie Categorie 2; H319

>= 10 - < 20

Alkylethoxy-propoxylaten

120313-48-6

Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2; H315

>= 0.5 - < 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-aquanta SC

114307E

3 / 14

Ernstig oogletsel Categorie 1; H318

Acute aquatische toxiciteit Categorie 1;

H400

Chronische aquatische toxiciteit

Categorie 3; H412

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

RUBRIEK 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Bij aanraking met de ogen

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden,

gedurende tenminste 15 minuten. Contactlenzen verwijderen,

indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk medische hulp

inroepen.

Bij aanraking met de huid

Onmiddellijk met veel water afwassen gedurende tenminste 15

minuten. Gebruik zachte zeep, indien beschikbaar. Kleding

wassen alvorens opnieuw te gebruiken. Schoenen grondig

reinigen alvorens opnieuw te gebruiken. Onmiddellijk medische

hulp inroepen.

Bij inslikken

Mond spoelen met water. GEEN braken opwekken. Nooit een

bewusteloos persoon laten drinken (of eten). Onmiddellijk

medische hulp inroepen.

Bij inademing

Overbrengen naar de frisse lucht. Symptomatisch behandelen.

Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie sectie 11 voor meer gedetailleerde informatie betreffende gezondheidseffecten en symptonen.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling

Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke

omstandigheden en de omgeving.

Ongeschikte blusmiddelen

Niets bekend.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij

brandbestrijding

Niet ontvlambaar of brandbaar.

Gevaarlijke

verbrandingsproducten

Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn:

Koolstofoxiden

Stikstofoxiden (NOx)

Zwaveloxiden

Oxides van fosfor

5.3 Advies voor brandweerlieden

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-aquanta SC

114307E

4 / 14

Speciale beschermende

uitrusting voor

brandweerlieden

: Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Nadere informatie

: Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd

worden volgens plaatselijke regelgeving. Bij brand en/of explosie

inademen van rook vermijden.

RUBRIEK 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET

MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Advies voor andere personen

dan de hulpdiensten

Zorg voor voldoende ventilatie. Omstanders op afstand en

bovenwinds houden van gemorst materiaal/lek. Vermijd

inademing, inslikken en aanraking met de huid en ogen. Bij

blootstelling aan concentraties boven de MAC-waarde moet

toereikende, goedgekeurde adembescherming worden gedragen.

Zorg ervoor dat het schoonmaken alleen wordt uitgevoerd door

daarvoor opgeleid personeel. Zie de beschermingsmaatregelen in

paragraaf 7 en 8.

Advies voor de hulpdiensten

Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het

gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek

8 over geschikte en ongeschikte materialen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom aanraking met bodem, oppervlakte- of grondwater.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden

Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Morsing

beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen,

(bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en

overbrengen in een vat voor verwijdering volgens

plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13).Sporen

wegspoelen met water. Bij uitgebreid morsen gemorst materiaal

indammen of anderszins insluiten zodat het materiaal niet in een

waterweg terecht komt.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

RUBRIEK 7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering

Niet inslikken. Contact met de ogen, de huid of de kleding

vermijden. Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.

Alleen gebruiken met voldoende ventilatie. Na het werken met dit

product de handen grondig wassen. Niet mengen met bleek- of

andere chloorhoudende producten - ivm chloorgas vorming.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-aquanta SC

114307E

5 / 14

Hygiënische maatregelen

Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking

tot industriële hygiëne en veiligheid. Verontreinigde kleding

verwijderen en wassen voor hergebruik. Na het werken met dit

product het gezicht, de handen en blootgestelde huid grondig

wassen. Zorg voor geschikte faciliteiten voor het snel uitspoelen of

spoelen van de ogen en het lichaam in geval van contact- of

spatgevaar.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en

containers

Verwijderd houden van sterke logen / basen. Buiten het bereik

van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren.

Opslaan in containers voorzien van daarvoor geschikte etiketten.

Opslagtemperatuur

-10 °C tot 40 °C

7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik

Proces reiniger; Half gesloten reiniging

RUBRIEK 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE

BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor wettelijke grenswaarden zijn vastgelegd.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Geschikte technische beheersinstrumenten

Technische maatregelen

Effectief afzuigventilatiesysteem. Houdt de concentraties in de

lucht beneden de nationale grenswaarden.

Individuele beschermingsmaatregelen

Hygiënische maatregelen

Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking

tot industriële hygiëne en veiligheid. Verontreinigde kleding

verwijderen en wassen voor hergebruik. Na het werken met dit

product het gezicht, de handen en blootgestelde huid grondig

wassen. Zorg voor geschikte faciliteiten voor het snel uitspoelen

of spoelen van de ogen en het lichaam in geval van contact- of

spatgevaar.

Bescherming van de ogen /

het gezicht (EN 166)

ruimzichtbril

Gelaatsscherm

Bescherming van de handen

(EN 374)

Aanbevolen preventieve huidbescherming

Handschoenen

Nitrilrubber

butylrubber

Doorbreektijd: 1-4 uur

Minimale dikte voor butylrubber 0.7 mm en voor nitrilrubber 0.4

mm of gelijkwaardig (consulteer uw handschoenleverancier voor

advies)

Handschoenen moeten weggegooid en vervangen worden bij

tekenen van degradatie of chemische doorbraak.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-aquanta SC

114307E

6 / 14

Huid- en

lichaamsbescherming (EN

14605)

Persoonlijke beschermingsuitrusting bevat: geschikte

beschermende handschoenen, ruimzichtbril en beschermende

kleding

Bescherming van de

ademhalingswegen (EN 143,

14387)

Geen vereist wanneer de concentraties in de lucht beneden de

blootstellingslimiet zoals vermeld in de Exposure Limit Informatie

worden gehandhaafd. Gebruik gecertificeerde

ademhalingsbescherming overeenkomend met de EU vereisten

(89/656/EEG, 89/686/EEG), of gelijkwaardig, wanneer de

ademhalingsrisico's niet kunnen worden vermeden of voldoende

beperkt met collectieve technische beschermingsmiddelen of met

maatregelen, methoden of procedures van de arbeidsorganisatie.

Beheersing van milieublootstelling

Algemeen advies

: Beschouw de voorzorg van omsluiting rond opslag vaten

RUBRIEK 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

: vloeibaar

Kleur

: helder, lichtgeel

Geur

: reukloos

0.5 - 1.0, 100 %

Vlampunt

Niet van toepassing

Geurdrempelwaarde

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Smelt-/vriespunt

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Beginkookpunt en

kooktraject

> 100 °C

Verdampingssnelheid

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Bovenste explosiegrens

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Onderste explosiegrens

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Dampspanning

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Relatieve dampdichtheid

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Relatieve dichtheid

1.06 - 1.1

Oplosbaarheid in water

oplosbaar

Oplosbaarheid in andere

oplosmiddelen

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Verdelingscoëfficiënt n-

octanol/water

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Zelfontbrandingstemperatuu

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Thermische ontleding

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-aquanta SC

114307E

7 / 14

Viscositeit, kinematisch

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Ontploffingseigenschappen

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Oxiderende eigenschappen

De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als oxiderend.

9.2 Overige informatie

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

RUBRIEK 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Niet mengen met bleek- of andere chloorhoudende producten - ivm chloorgas vorming.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Niets bekend.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Basen

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn:

Koolstofoxiden

Stikstofoxiden (NOx)

Zwaveloxiden

Oxides van fosfor

RUBRIEK 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Informatie over

waarschijnlijke

blootstellingsrouten

Inademing, Aanraking met de ogen, Aanraking met de huid

Product

Acute orale toxiciteit

: Acute toxiciteitsschattingen : > 2,000 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Acute dermale toxiciteit

: Acute toxiciteitsschattingen : > 2,000 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-aquanta SC

114307E

8 / 14

Ernstig oogletsel/oogirritatie

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Sensibilisatie van de

luchtwegen/de huid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Kankerverwekkendheid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

voortplantingseffecten

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Mutageniteit in

geslachtscellen

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Teratogeniteit

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

STOT bij eenmalige

blootstelling

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

STOT bij herhaalde

blootstelling

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Aspiratiesgiftigheid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Bestanddelen

Acute orale toxiciteit

: methaansulfonzuur

LD50 Rat: 649 mg/kg

Citroenzuur

LD50 Rat: 11,700 mg/kg

Bestanddelen

Acute dermale toxiciteit

: methaansulfonzuur

LD50 Konijn: 1,000 mg/kg

Citroenzuur

LD50 Rat: > 2,000 mg/kg

Mogelijke gezondheidseffecten

Ogen

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Huid

Veroorzaakt ernstige brandwonden op de huid.

Inname

Veroorzaakt brandwonden aan het spijsverteringskanaal.

Inademing

Kan irritatie veroorzaken aan neus, keel en longen.

Chronische blootstelling

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Ervaring met blootstelling van mensen

Aanraking met de ogen

Roodheid, Pijn, Corrosie

Aanraking met de huid

Roodheid, Pijn, Corrosie

Inslikken

Corrosie, Buikpijn

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-aquanta SC

114307E

9 / 14

Inademing

Ademhalingsirritatie, Hoesten

RUBRIEK 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Ecotoxiciteit

Milieueffecten

Van dit product zijn geen ecotoxicologische effecten bekend.

Product

Toxiciteit voor vissen

: Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor dafnia's en

andere ongewervelde

waterdieren.

: Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor algen

: Geen gegevens beschikbaar

Bestanddelen

Toxiciteit voor vissen

: Citroenzuur

96 h LC50 Vis: > 100 mg/l

Alkylethoxy-propoxylaten

96 h LC50 Brachydanio rerio (zebravis): 0.55 mg/l

Bestanddelen

Toxiciteit voor dafnia's en

andere ongewervelde

waterdieren.

: methaansulfonzuur

48 h EC50 Daphnia (Watervlieg): 70 mg/l

Alkylethoxy-propoxylaten

48 h EC50: 55 mg/l

Bestanddelen

Toxiciteit voor algen

: Alkylethoxy-propoxylaten

72 h EC50: 0.5 mg/l

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Product

Biologische afbreekbaarheid

: De oppervlakteactieve stoffen in het product zijn biologisch

afbreekbaar volgens de vereisten van de verordening betreffende

detergentia 648/2004/EG.

Bestanddelen

Biologische afbreekbaarheid

methaansulfonzuur

Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Citroenzuur

Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Alkylethoxy-propoxylaten

Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-aquanta SC

114307E

10 / 14

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Product

Beoordeling

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men

kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT)

of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus

van 0.1% of hoger.

12.6 Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke

afvalstoffen.Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met

de afvalverwerkende autoriteiten.

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

: Hergebruiken waar mogelijk verdient voorkeur boven verwijderen

of verbranden. Indien hergebruik niet mogelijk is, verwijderen

volgens plaatselijke voorschriften. Afval aan een erkend

verwijderingsbedrijf aanbieden.

Verontreinigde verpakking

: Verwijderen als ongebruikt product. Lege containers moeten

worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale

voor hergebruik of verwijdering. Lege containers niet

hergebruiken. Afvoeren in overeenstemming met de locale, staat

en federale regelgeving

Leidraad voor Afval Code

selectie

: Organisch afval bevattende gevaarlijke stoffen. Indien dit product

wordt gebruikt in alle verdere processen, dan moet de

eindgebruiker de meest geschikte Europese Afvalcatalogus Code

bepalen en toekennen. Het is de verantwoordelijkheid van degene

die afvalmateriaal genereert om de toxische en fysische

eigenschappen van het materiaal gegenereerd te bepalen om

zodoende de juiste identificatie en afvalverwerkingsmethoden in

overeenstemming met de geldende Europese (EU-richtlijn

2008/98 / EG) en de plaatselijke voorschriften te bepalen .

RUBRIEK 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

de verlader/afzender/verzender is verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat de verpakking,

etikettering en markeing in overeenstemming is met de geselecteerde wijze van transport.

Wegtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 VN-nummer

2586

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

ALKYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-aquanta SC

114307E

11 / 14

modelreglementen van de

14.3

Transportgevarenklasse(n)

14.4 Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Geen

Luchttransport (IATA)

14.1 VN-nummer

2586

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

Alkylsulphonic acids, liquid

14.3

Transportgevarenklasse(n)

14.4 Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

None

Zeetransport (IMDG/IMO)

14.1 VN-nummer

2586

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID

14.3

Transportgevarenklasse(n)

14.4 Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

None

14.7 Vervoer in bulk

overeenkomstig bijlage II bij

MARPOL 73/78 en de IBC-

code

Not applicable.

RUBRIEK 15. REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of

het mengsel

overeenkomstig de

detergentiaverordening EC

648/2004

minder dan 5 %: Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen

Plaatselijke verordening

Neem nota van Richtlijn 94/33/EG voor de bescherming van jonge mensen op de werkplek.

Andere verordeningen

NL: PGS 15 (indien ADR 5.2; PGS 8), Vlaanderen : Vlarem II bis

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen vereist zijn.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-aquanta SC

114307E

12 / 14

RUBRIEK 16. OVERIGE INFORMATIE

gebruikte procedure om de classificatie af te leiden in overeenstemming met

VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008

classificatie

rechtvaardiging

Huidcorrosie/-irritatie 1A, H314

Gebaseerd op productgegevens of beoordeling

Ernstig oogletsel 1, H318

Gebaseerd op productgegevens of beoordeling

Volledige tekst van de H-verklaringen

H302

Schadelijk bij inslikken.

H312

Schadelijk bij contact met de huid.

H314

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H315

Veroorzaakt huidirritatie.

H318

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H400

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H412

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige

gevolgen.

Volledige tekst van andere afkortingen

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen

over de binnenwateren; ADR - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer

van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst).; AICS - Werkplek Environmental

blootstellingslimiet; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw

Lichaamsgewicht;

Verordening

betreffende

indeling,

etikettering

verpakking;

Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting;

DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte

stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS

nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met

x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan);

ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem;

GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar

kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de

bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50

Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC

- Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme

gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids-

en Gezondheitswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI -

Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50%

testpopulatie;

LD50

Dodelijke

dosis

voor

testpopulatie

(letale-

dosismediaan);

MARPOL

Internationale

conventie

voor

preventie

vervuiling

door

schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief)

effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen

waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën;

OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau

voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve

en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen;

(Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006

van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de

autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement

betreffende

internationale

spoorwegvervoer

gevaarlijke

goederen

(RID);

SADT

Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS

Veiligheidsinformatieblad; TCSI

- Taiwanese

inventarislijst van chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen;

TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer

moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-aquanta SC

114307E

13 / 14

Gemaakt door

Regulatory Affairs

Getallen vermeld op het MSDS zijn als volgt opgemaakt: 1,000,000 = 1 miljoen en 1,000 = 1

duizend. 0.1 = 1 tiende en 0.001 = 1 duizendste.

GECONTROLEERDE INFORMATIE: Belangrijke wijzigingen in de wettelijke of

gezondheidsinformatie voor deze versie zijn aangeduid met een balk in de linkermarge van het

VIB.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven

uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren,

gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd

worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het

hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten

of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

BIJLAGE: BLOOTSTELLINGSCENARIO'S

DPD +stoffen

:

the volgende stoffen zijn de belangrijkste stoffen die bijdragen aan het Blootstellingsscenario van

het mengsel in overeenstemming met DPD

Route

Stof

CAS-Nr.

EINECS-Nr.

Inslikken

methaansulfonzuur

75-75-2

200-898-6

Inademing

methaansulfonzuur

75-75-2

200-898-6

Huid

methaansulfonzuur

75-75-2

200-898-6

Ogen

methaansulfonzuur

75-75-2

200-898-6

aquatisch milieu

Alkylethoxy-propoxylaten

120313-48-6

Fysische eigenschappen DPD + stoffen

Stof

Dampspanning

Oplosbaarheid in

water

Pow

moleculaire massa

methaansulfonzuur

0.000756 hPa

1,000 g/l

0.00417

Om te berekenen of uw downstream bedrijfsomstandigheden en Risk management metingen

veilig zijn, bereken uw risico factor in onderstaande website

www.ecetoc.org/tra

Verkorte titel van het

blootstellingsscenario

Proces reiniger; Half gesloten reiniging

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

P3-aquanta SC

114307E

14 / 14

Gebruiksdescriptoren

Hoofdgebruikersgroepen

Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in

preparaten in een industriële omgeving

Eindgebruiksectoren

SU3: Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in

preparaten in een industriële omgeving

Procescategorieën

PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese)

met kans op blootstelling

PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg

laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde

voorzieningen

Product categoriën

PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

Milieu-emissiecategorieën

ERC4: Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in

processen en producten die geen onderdeel worden van

voorwerpen