Orfadin

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Orfadin
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Orfadin
  Европейски съюз
 • Език:
 • полски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Inne przewodu pokarmowego i przemianę materii narzędzia,
 • Терапевтична област:
 • Tyrosinemias
 • Терапевтични показания:
 • Leczenie pacjentów dorosłych i dzieci (w dowolnym przedziale wiekowym) z potwierdzoną diagnozą dziedzicznej tyrozynemii typu 1 (HT 1) w połączeniu z dietetycznym ograniczeniem tyrozyny i fenyloalaniny.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 17

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Upoważniony
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000555
 • Дата Оторизация:
 • 20-02-2005
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000555
 • Последна актуализация:
 • 05-05-2020

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/474475/2015

EMEA/H/C/000555

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Orfadin

nityzynon

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR)

dotyczącego produktu Orfadin. Wyjaśnia, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi

(CHMP) ocenił lek w celu ustalenia opinii, na podstawie której przyznano pozwolenie na dopuszczenie

produktu Orfadin do obrotu, oraz zaleceń w sprawie warunków stosowania leku.

Co to jest Orfadin?

Orfadin jest lekiem zawierającym substancję czynną nityzynon. Produkt jest dostępny w postaci

kapsułek (2 mg, 5 mg, 10 mg i 20 mg) oraz zawiesiny (4 mg/ml) przyjmowanej doustnie.

W jakim celu stosuje się produkt Orfadin?

Produkt Orfadin stosuje się w leczeniu dziedzicznej tyrozynemii typu 1 (HT-1). Jest to rzadka choroba,

w której organizm nie jest w stanie całkowicie rozłożyć aminokwasu tyrozyny, a także powodująca

powstawanie szkodliwych substancji, przez co przyczynia się do ciężkiej niewydolności wątroby i raka

wątroby. Produkt Orfadin stosuje się równocześnie z dietą ograniczającą spożywanie aminokwasów

tyrozyny i fenyloalaniny. Te aminokwasy występują zazwyczaj w białku pokarmów i napojów.

Liczba pacjentów z HT-1 jest niska, a choroba ta jest uważana za rzadko występującą, w związku z tym

w dniu 29 grudnia 2000 r. produkt Orfadin uznano za lek sierocy (lek stosowany w rzadkich chorobach).

Lek jest dostępny wyłącznie na receptę.

Jak stosować produkt Orfadin?

Leczenie produktem Orfadin powinien rozpoczynać i prowadzić lekarz mający doświadczenie w leczeniu

pacjentów z HT-1. Leczenie produktem Orfadin należy rozpocząć możliwie najwcześniej, a dawkę leku

dostosować do reakcji organizmu pacjenta i jego masy ciała.

Orfadin

EMA/474475/2015

Strona 2/3

Zalecana dawka początkowa wynosi 1 mg na kilogram masy ciała raz na dobę, którą należy podzielić

na dwie dawki. Kapsułki można połykać w całości albo otworzyć, a zawartość bezpośrednio przed

podaniem wymieszać z niewielką ilością wody lub mieszanki dla niemowląt. Roztwór doustny jest

przeznaczony dla dzieci, które mają trudności z połykaniem kapsułek.

Produkt Orfadin jest przeznaczony do długotrwałego stosowania. Pacjenci powinni być monitorowani

przynajmniej co sześć miesięcy.

Jak działa produkt Orfadin?

Tyrozyna jest rozkładana w organizmie przez kilka enzymów. Pacjenci z HT-1 nie posiadają jednego z

tych enzymów, a ich organizmy nie usuwają we właściwy sposób tyrozyny, lecz przekształcają ją w

szkodliwe substancje. Substancja czynna produktu Orfandin, nityzynon, blokuje enzym, który

przekształca tyrozynę w szkodliwe substancje. Jednak ze względu na to, że tyrozyna odkłada się w

organizmie podczas leczenia produktem Orfadin, pacjenci powinni stosować specjalną dietę z obniżoną

ilością tyrozyny. Dieta powinna zawierać również ograniczoną ilość fenyloalaniny, gdyż przekształca się

ona w organizmie w tyrozynę.

Jak badano produkt Orfadin?

Największe badanie z udziałem produktu Orfadin objęło 257 pacjentów w 87 różnych szpitalach w 25

krajach w ramach programu współczucia. Program współczucia jest programem, w czasie trwania

którego lekarze mogą żądać dla jednego ze swoich pacjentów danego leku, jeszcze przed jego pełnym

zarejestrowaniem. W badaniu analizowano wpływ produktu Orfadin na czas przeżycia, a wyniki

porównano ze sprawozdaniami opublikowanymi w czasopismach medycznych, opisującymi

przeżywalność pacjentów z HT-1 stosujących jedynie zmodyfikowaną dietę.

Jakie korzyści ze stosowania produktu Orfadin zaobserwowano w

badaniach?

Główną korzyścią ze stosowania produktu Orfadin jest znaczne wydłużenie okresu przeżycia.

Przykładowo niemowlęta z HT-1 poniżej 2. miesiąca życia miałyby zwykle tylko 28% szans na przeżycie

5 lat przy stosowaniu jedynie zmodyfikowanej diety. Przy dodatkowym leczeniu produktem Orfadin

współczynnik przeżycia wzrasta do 82%. Wczesne rozpoczęcie leczenia zwiększa prawdopodobieństwo

przeżycia.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Orfadin?

Leczenie produktem Orfadin powoduje zwiększenie stężenia tyrozyny we krwi (z powodu mechanizmu

działania leku). Takie działanie niepożądane obserwuje się u więcej niż jednego pacjenta na 10.

Częstymi objawami są również: małopłytkowość (obniżona liczba płytek krwi), leukopenia (niski

poziom białych krwinek), granulocytopenia (niski poziom granulocytów, rodzaju białych krwinek),

zapalenie spojówek (zapalenie błony wyściełającej powiekę), zmętnienie rogówki (zamglenie rogówki,

przezroczysta warstwa znajdująca się przed źrenicą), zapalenie rogówki, światłowstręt (nadwrażliwość

oczu na światło) i ból oczu. Wiele z tych działań niepożądanych może być wynikiem wysokiego stężenia

tyrozyny spowodowanego złym odżywianiem się pacjenta. Pełny wykaz działań niepożądanych i

ograniczeń związanych ze stosowaniem produktu Orfadin znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Orfadin

EMA/474475/2015

Strona 3/3

Na jakiej podstawie zatwierdzono produkt Orfadin?

CHMP zwrócił uwagę, że produkt Orfadin wydaje się skuteczny w leczeniu pacjentów z HT-1, zwłaszcza

przy wczesnym rozpoczęciu leczenia, zanim wątroba pacjenta nie zostanie zbyt zniszczona. Leczenie

produktem Orfadin przynosi lepsze wyniki niż stosowanie samej zmodyfikowanej diety, której korzyści

opisuje fachowa literatura. Dlatego też CHMP uznał, że korzyści ze stosowania produktu Orfadin

przewyższają ryzyko leczenia i zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu.

Produkt Orfadin początkowo zarejestrowano w wyjątkowych okolicznościach, gdyż ze względu rzadkość

choroby, w chwili rejestracji informacje na temat leku były ograniczone. Ponieważ firma dostarczyła

dodatkowe wymagane informacje, wyjątkowe okoliczności wygasły w dniu 21 września 2009 r.

Jakie środki są podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i

skutecznego stosowania produktu Orfadin?

W celu zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego stosowania produktu Orfadin opracowano plan

zarządzania ryzykiem. W oparciu o ten plan w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce dla

pacjenta dotyczących produktu Orfadin zawarto informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym

odpowiednie środki ostrożności obowiązujące personel medyczny i pacjentów.

Inne informacje dotyczące produktu Orfadin:

W dniu 21 lutego 2005 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu Orfadin

do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej.

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Orfadin znajduje się na stronie internetowej Agencji pod

adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. W

celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Orfadin należy zapoznać się z

ulotką dla pacjenta (także część EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Streszczenie opinii Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych dotyczącej leku Orfadin znajduje się

na stronie internetowej Agencji: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease

designation.

Data ostatniej aktualizacji: 05.2015.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Orfadin 2 mg kapsułki twarde

Orfadin 5 mg kapsułki twarde

Orfadin 10 mg kapsułki twarde

Orfadin 20 mg kapsułki twarde

nityzynon

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Orfadin

i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Orfadin

Jak przyjmować lek Orfadin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Orfadin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Orfadin

i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Orfadin jest nityzynon. Lek ten stosowany jest w leczeniu rzadkiej choroby

zwanej dziedziczną tyrozynemią typu 1 u dorosłych, młodzieży i dzieci (we wszystkich grupach

wiekowych).

W tej chorobie organizm chorego nie jest w stanie w pełni rozkładać aminokwasu tyrozyny

(aminokwasy tworzą cząsteczki białek w naszym organizmie), czego wynikiem jest tworzenie się

szkodliwych substancji. Substancje te odkładane są w organizmie. Orfadin

powstrzymuje rozkład

tyrozyny i szkodliwe substancje nie powstają.

Przyjmując ten lek należy przestrzegać specjalnej diety, ponieważ tyrozyna pozostaje w organizmie.

Taka dieta powinna opierać się na spożyciu małej ilości tyrozyny i fenyloalaniny (inny aminokwas).

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Orfadin

Kiedy nie przyjmować leku Orfadin

jeśli pacjent ma uczulenie na nityzynon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Podczas stosowania tego leku nie należy karmić piersią, patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Orfadin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Okulista dokona badania oczu pacjenta przed rozpoczęciem leczenia nityzynonem, a następnie

regularnie podczas leczenia nityzynonem. Jeśli u pacjenta wystąpi zaczerwienienie oczu lub

inne objawy związane z oczami, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu

przeprowadzenia badania oczu. Problemy z oczami (patrz punkt 4) mogą wskazywać na

niedostateczne ograniczenia dietetyczne.

W trakcie leczenia od pacjenta pobierane będą próbki krwi w celu zbadania, czy leczenie jest

odpowiednie oraz upewnienia się, że nie występują działania niepożądane, mogące powodować

zaburzenia krwi.

U pacjenta będą okresowo przeprowadzane testy wątrobowe, ponieważ choroba atakuje wątrobę.

Kontrola lekarska powinna odbywać się co 6 miesięcy. W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów

niepożądanych zaleca się częstsze kontrole.

Lek Orfadin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Orfadin może wpływać na działanie innych leków, takich jak:

leki przeciwpadaczkowe (takie jak fenytoina),

leki przeciwzakrzepowe (takie jak warfaryna).

Stosowanie leku Orfadin z jedzeniem

W przypadku rozpoczęcia przyjmowania leku z jedzeniem zaleca się kontynuowanie takiego sposobu

jego stosowania.

Ciąża i karmienie piersią

Nie przeprowadzono badań bezpieczeństwa tego leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Pacjentki planujące ciążę powinny skontaktować się z lekarzem. Pacjentka, która zajdzie w ciążę musi

natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pacjentki przyjmujące ten lek nie mogą karmić piersią, patrz punkt „Kiedy nie przyjmować leku

Orfadin”.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak

jeśli u pacjenta występują reakcje niepożądane wpływające na wzrok, powinien on przerwać

prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn do momentu powrotu wzroku do prawidłowego

stanu (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

3.

Jak przyjmować lek Orfadin

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leczenie tym lekiem należy rozpocząć i prowadzić pod kontrolą lekarza z doświadczeniem w leczeniu

pacjentów z dziedziczną tyrozynemią typu 1.

Zalecana całkowita dawka dobowa leku to 1 mg/kg masy ciała w podaniu doustnym. Lekarz dostosuje

dawkę indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Zalecane jest podawanie dawki raz na dobę. Niemniej ze względu na ograniczone dane dotyczące

pacjentów o masie ciała <20 kg, w tej populacji pacjentów zaleca się podzielenie całkowitej dawki

dobowej na dwie porcje.

W razie trudności z połknięciem kapsułki, kapsułkę można otworzyć i wymieszać proszek

bezpośrednio przed podaniem z niewielką ilością wody lub mieszanki dietetycznej.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Orfadin

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki tego leku należy jak najszybciej skontaktować się

z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Orfadin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli dawka zostanie

pominięta, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przerwanie przyjmowania leku Orfadin

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest nieodpowiednie (zbyt mocne lub za słabe), należy

zwrócić się do lekarza. Nie należy zmieniać dawki ani przerywać leczenia przed skontaktowaniem się

z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpią objawy dotyczące oczu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w

celu przeprowadzenia badania oczu. Leczenie nityzynonem prowadzi do zwiększenia stężenia

tyrozyny we krwi, co może powodować objawy dotyczące oczu. Częste objawy niepożądane

dotyczące oczu (mogą dotyczyć więcej niż 1 pacjenta na 10) spowodowane przez zwiększone stężenie

tyrozyny to zapalenie oka (zapalenie spojówek), zmętnienie i zapalenie rogówki, wrażliwość na

światło (światłowstręt) oraz ból oka. Zapalenie powiek to niezbyt częste działanie niepożądane (może

dotyczyć nie więcej niż 1 pacjenta na 100).

Inne częste działania niepożądane

Zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia) i białych krwinek (leukocytopenia),

niedobór pewnego typu białych krwinek (granulocytopenia).

Inne niezbyt częste objawy niepożądane

zwiększenie liczby białych krwinek (leukocytoza),

świąd, zapalenie skóry (złuszczające), wysypka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Orfadin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku po „EXP”

i „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2

C – 8

Lek ten może być przechowywany przez pojedynczy okres 2 miesięcy (dotyczy kapsułek 2 mg) lub 3

miesięcy (dotyczy kapsułek 5 mg, 10 mg, 20 mg) w temperaturze nieprzekraczającej 25°C. Po

upływie tego okresu lek należy usunąć.

Należy pamiętać o zapisaniu na butelce daty wyjęcia leku z lodówki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Orfadin

Substancją czynną leku jest nityzynon.

Orfadin 2 mg:

Jedna kapsułka zawiera 2 mg nityzynonu.

Orfadin 5 mg:

Jedna kapsułka zawiera 5 mg nityzynonu.

Orfadin 10 mg:

Jedna kapsułka zawiera 10 mg nityzynonu.

Orfadin 20 mg:

Jedna kapsułka zawiera 20 mg nityzynonu.

Pozostałe składniki to:

Zawartość kapsułki:

skrobia (kukurydziana) wstępnie żelowana.

Otoczka kapsułki:

żelatyna

dwutlenek tytanu (E 171).

Nadruk:

tlenek żelaza czarny (E 172)

szelak

glikol propylenowy

wodorotlenek amonu

Jak wygląda lek Orfadin i co zawiera opakowanie

Kapsułki są białe, nieprzezroczyste, twarde i wykonane z żelatyny z czarnym nadrukiem „NTBC”oraz

wielkością dawki „2 mg”, „5 mg”, „10 mg” lub „20 mg”. Kapsułki zawierają proszek o barwie białej

lub zbliżonej do białej.

Kapsułki leku znajdują się w plastikowych butelkach z zamknięciem z membraną gwarancyjną. Każda

butelka zawiera 60 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny

Swedish Orphan Biovitrum International AB

SE-112 76 Stockholm

Szwecja

Wytwórca

Apotek Produktion & Laboratorier AB

Prismavägen 2

SE-141 75 Kungens Kurva

Szwecja

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Orfadin zawiesina doustna 4 mg/ml

nityzynon

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Orfadin

i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Orfadin

Jak przyjmować lek Orfadin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Orfadin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Orfadin

i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Orfadin jest nityzynon. Lek ten stosowany jest w leczeniu rzadkiej choroby

zwanej dziedziczną tyrozynemią typu 1 u dorosłych, młodzieży i dzieci (we wszystkich grupach

wiekowych).

W tej chorobie organizm chorego nie jest w stanie w pełni rozkładać aminokwasu tyrozyny

(aminokwasy tworzą cząsteczki białek w naszym organizmie), czego wynikiem jest tworzenie się

szkodliwych substancji. Substancje te odkładane są w organizmie. Orfadin

powstrzymuje rozkład

tyrozyny i szkodliwe substancje nie powstają.

Przyjmując ten lek należy przestrzegać specjalnej diety, ponieważ tyrozyna pozostaje w organizmie.

Taka dieta powinna opierać się na spożyciu małej ilości tyrozyny i fenyloalaniny (inny aminokwas).

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Orfadin

Kiedy nie przyjmować leku Orfadin

jeśli pacjent ma uczulenie na nityzynon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Podczas stosowania tego leku nie należy karmić piersią, patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Orfadin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Okulista dokona badania oczu pacjenta przed rozpoczęciem leczenia nityzynonem, a następnie

regularnie podczas leczenia nityzynonem. Jeśli u pacjenta wystąpi zaczerwienienie oczu lub

inne objawy związane z oczami, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu

przeprowadzenia badania oczu. Problemy z oczami (patrz punkt 4) mogą wskazywać na

niedostateczne ograniczenia dietetyczne.

W trakcie leczenia od pacjenta pobierane będą próbki krwi w celu zbadania, czy leczenie jest

odpowiednie oraz upewnienia się, że nie występują działania niepożądane, mogące powodować

zaburzenia krwi.

U pacjenta będą okresowo przeprowadzane testy wątrobowe, ponieważ choroba atakuje wątrobę.

Kontrola lekarska powinna odbywać się co 6 miesięcy. W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów

niepożądanych zaleca się częstsze kontrole.

Lek Orfadin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Orfadin może wpływać na działanie innych leków, takich jak:

leki przeciwpadaczkowe (takie jak fenytoina),

leki przeciwzakrzepowe (takie jak warfaryna).

Stosowanie leku Orfadin z jedzeniem

Zaleca się przyjmowanie zawiesiny doustnej razem z jedzeniem.

Ciąża i karmienie piersią

Nie przeprowadzono badań bezpieczeństwa tego leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Pacjentki planujące ciążę powinny skontaktować się z lekarzem. Pacjentka, która zajdzie w ciążę musi

natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pacjentki przyjmujące ten lek nie mogą karmić piersią, patrz punkt „Kiedy nie przyjmować leku

Orfadin”.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak

jeśli u pacjenta występują reakcje niepożądane wpływające na wzrok, powinien on przerwać

prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn do momentu powrotu wzroku do prawidłowego

stanu (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

Lek Orfadin zawiera sód, glicerol i sodu benzoesan

Ten lek zawiera 0,7 mg (0,03 mmol) sodu na ml.

Dawka 20 ml zawiesiny doustnej (10 g glicerolu) lub więcej może powodować ból głowy, zaburzenia

żołądkowe i biegunkę.

Benzoesan sodu może nasilić żółtaczkę (zażółcenie skóry i oczu) u przedterminowych oraz

donoszonych noworodków z żółtaczką i prowadzić do żółtaczki jąder podkorowych mózgu

(uszkodzenie mózgu na skutek złogów bilirubiny w mózgu). Stężenie bilirubiny (substancja, która w

wysokim stężeniu powoduje zażółcenie skóry) we krwi noworodka będzie ściśle kontrolowane. Jeśli

stężenie jest znacznie wyższe niż powinno być, zwłaszcza u przedterminowych noworodków z

czynnikami ryzyka, takimi jak kwasica (zbyt niska wartość pH we krwi) i niski poziom albuminy

(pewne białko we krwi), należy rozważyć leczenie lekiem Orfadin w postaci kapsułek zamiast

zawiesiny doustnej aż do znormalizowania stężenia bilirubiny w osoczu.

3.

Jak przyjmować lek Orfadin

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Aby zapewnić podanie prawidłowej dawki, należy postępować dokładnie zgodnie z niżej podaną

instrukcją przygotowania i podania dawki.

Leczenie tym lekiem należy rozpocząć i prowadzić pod kontrolą lekarza z doświadczeniem w leczeniu

pacjentów z dziedziczną tyrozynemią typu 1.

Zalecana całkowita dawka dobowa leku to 1 mg/kg masy ciała w podaniu doustnym. Lekarz dostosuje

dawkę indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Zalecane jest podawanie dawki raz na dobę. Niemniej ze względu na ograniczone dane dotyczące

pacjentów o masie ciała <20 kg, w tej populacji pacjentów zaleca się podzielenie całkowitej dawki

dobowej na dwie porcje.

Zawiesina doustna jest przyjmowana za pomocą strzykawki doustnej bez rozcieńczenia bezpośrednio

do ust.

Nie wolno wstrzykiwać leku Orfadin. Nie przymocowywać igły do strzykawki.

W jaki sposób przygotowywać dawkę do podania

Dawka przepisana przez lekarza powinna być podawana w

ml zawiesiny

, a nie w mg. Jest to

spowodowane tym, że strzykawka doustna stosowana do pobrania prawidłowej dawki z butelki jest

skalowana w ml.

Jeżeli recepta jest zapisana w mg, należy zwrócić się do farmaceuty lub lekarza

w celu uzyskania porady.

Opakowanie zawiera butelkę leku z zamknięciem, adapter butelki oraz trzy strzykawki doustne (1 ml,

3 ml oraz 5 ml). Do przyjmowania leku należy zawsze używać jednej z dołączonych strzykawek

doustnych.

Strzykawka doustna 1 ml (najmniejsza) jest wyskalowana od 0,1 ml do 1 ml ze skalą 0,01 ml.

Służy ona do odmierzania dawek do 1 ml.

Strzykawka doustna 3 ml (średnia) jest wyskalowana od 1 ml do 3 ml ze skalą 0,1 ml. Służy

ona do odmierzania dawek od 1 ml do 3 ml.

Strzykawka doustna 5 ml (największa) jest wyskalowana od 1 ml do 5 ml ze skalą 0,2 ml.

Służy ona do odmierzania dawek powyżej 3 ml.

Podczas przyjmowania leku ważne jest stosowanie odpowiedniej strzykawki doustnej. Lekarz,

farmaceuta lub pielęgniarka zaleci strzykawkę doustną odpowiednią do przyjmowania zaleconej

dawki.

W jaki sposób po raz pierwszy przygotować nową butelkę leku:

Przed zastosowaniem pierwszej dawki należy energicznie potrząsnąć butelką, ponieważ podczas

długotrwałego przechowywania cząstki utworzą na dnie butelki stałą bryłę. Należy przestrzegać

poniższych instrukcji:

Rycina A.

Rycina B.

Rycina C.

Wyjąć butelkę z lodówki. Należy zanotować na etykiecie butelki datę jej wyjęcia z lodówki.

Energicznie potrząsać butelką przez

przynajmniej 20 sekund

aż do całkowitego zniknięcia

stałej bryły na dnie butelki (Rycina A).

Zdjąć zakrętkę zabezpieczającą przed dostępem dzieci, mocno dociskając ją i obracając

w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (Rycina B).

Postawić otwartą butelkę pionowo na stole. Mocno wepchnąć plastikowy adapter jak najdalej

do szyjki butelki (Rycina C) i zamknąć butelkę zakrętką zabezpieczającą przed dostępem

dzieci.

W celu kolejnego dawkowania należy przestrzegać następujących instrukcji „W jaki sposób

przygotować dawkę leku”.

W jaki sposób przygotować dawkę leku

Rycina D.

Rycina E.

Rycina F.

Energicznie potrząsać butelką przez

przynajmniej 5 sekund

(Rycina D).

Następnie natychmiast otworzyć butelkę, zdejmując zakrętkę zabezpieczającą przed dostępem

dzieci.

Wepchnąć do końca tłok strzykawki doustnej.

Trzymać butelkę w pozycji pionowej i mocno włożyć strzykawkę doustną do otworu adaptera

u góry butelki (Rycina E).

Ostrożnie obrócić butelkę do góry dnem z założoną strzykawką doustną (Rycina F).

W celu pobrania zaleconej dawki (ml),

powoli

pociągnąć w dół tłok, aż górna krawędź

czarnego pierścienia jest idealnie wyrównana z linią oznaczającą dawkę (Rycina F). Jeżeli

wewnątrz napełnionej strzykawki doustnej znajdują się jakiekolwiek pęcherzyki powietrza,

popchnąć tłok z powrotem, aż pęcherzyki zostaną usunięte. Następnie ponownie pociągnąć

tłok w dół, aż górna krawędź czarnego pierścienia jest idealnie wyrównana z linią oznaczającą

dawkę.

Ponownie obrócić butelkę do pozycji pionowej. Odłączyć strzykawkę doustną delikatnie

wykręcając ją z butelki.

W celu uniknięcia zbrylenia w strzykawce doustnej dawkę należy podać natychmiast do ust

(bez rozcieńczenia). Strzykawka doustna powinna być

powoli

opróżniana, aby umożliwić

przełykanie. Szybkie wstrzykiwanie leku może spowodować zadławienie.

Bezpośrednio po użyciu założyć zakrętkę zabezpieczającą przed dostępem dzieci. Nie należy

usuwać adaptera z butelki.

Butelka może być przechowywana w temperaturze pokojowej (nieprzekraczającej 25°C).

Czyszczenie

Strzykawkę doustną należy

natychmiast

wyczyścić wodą. Oddzielić cylinder strzykawki doustnej

oraz tłok i umyć je wodą. Strząsnąć nadmiar wody i pozostawić rozmontowaną strzykawkę

doustną do wyschnięcia aż do momentu ponownego montażu przed kolejnym dawkowaniem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Orfadin

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki tego leku należy jak najszybciej skontaktować się

z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Orfadin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli dawka zostanie

pominięta, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.