Ontruzant

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

трастузумаб

Предлага се от:

Samsung Bioepis NL B.V.

АТС код:

L01FD01

INN (Международно Name):

trastuzumab

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Stomach Neoplasms; Breast Neoplasms

Терапевтични показания:

Гърдите cancerMetastatic гърдите cancerOntruzant е показан за лечение на възрастни пациенти с HER2 позитивен метастазирал рак на млечната жлеза (ICB):като монотерапии за лечение на тези пациенти, които са получили не по-малко от два режима на химиотерапията за лечение на метастатичен болест. Преди химиотерапията трябва да бъдат включени най-малко антрациклина и таксана, ако пациентите не са подходящи за тези процедури. Хормон-рецептор-позитивни пациенти, също трябва да бъде не на хормоналната терапия, ако пациентите не са подходящи за тези процедури. в комбинация с паклитакселом за лечение на тези пациенти, които не са получавали химиотерапия за метастатичен болест, и за които не е подходящ антрациклиновый. в комбинация с доцетакселом за лечение на пациенти, които не са получавали химиотерапия за метастатичен болест. в комбинация с инхибитор на ароматаза инхибитори за лечение на пациенти след менопауза с хормон-рецептор позитивен ГБЦ, не по-рано от получаващи трастузумаб. Рано cancerOntruzant на гърдите е пок

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-11-15

Листовка

                45
Б. ЛИСТОВКА
46
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ONTRUZANT 150 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
ONTRUZANT 420 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
трастузумаб (trastuzumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции,
уведомете Вашия лекар или фармацевт
или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ontruzant и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен
Ontruzant
3.
Как се прилага Ontruzant
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ontruzant
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна
информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ONTRUZANT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Ontruzant съдържа активното вещество
трастузумаб, което представлява
моноклонално
антитяло. Моноклоналните антитела се
прикрепват към специфични
белтъци или антигени.

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ontruzant 150 mg прах за концентрат за
инфузионен
разтвор
Ontruzant 420 mg прах за концентрат за
инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Ontruzant 150 mg прах за концентрат за
инфузионен
разтвор
Един флакон съдържа 150 mg трастузумаб
(trastuzumab), хуманизирано
IgG1 моноклонално
антитяло, получено от суспензионна
култура от клетки на бозайник (яйчник
на китайски хамстер)
и пречистено на няколко етапа чрез
хроматография,
включително и чрез процедури
за
специфично инактивиране и
отстраняване на вируси.
Ontruzant 420 mg прах за концентрат за
инфузионен
разтвор
Един флакон съдържа 420 mg трастузумаб
(trastuzumab), хуманизирано
IgG1 моноклонално
антитяло, получено
от суспензионна
култура от клетки на бозайник (яйчник
на китайски
хамстер) и пречистено на няколко етапа
чрез хроматография,
включително и чрез процедури за
специфично инактивиране и
отстраняване на вируси.
Реконституираният
разтвор Ontruzant съдържа 21 mg/ml
трастузумаб.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор
Бял до бледожълт лиофил
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-09-2022
Листовка Листовка чешки 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-09-2022
Листовка Листовка датски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-09-2022
Листовка Листовка немски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-09-2022
Листовка Листовка естонски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-09-2022
Листовка Листовка гръцки 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-09-2022
Листовка Листовка английски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-01-2018
Листовка Листовка френски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-09-2022
Листовка Листовка италиански 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-01-2018
Листовка Листовка латвийски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-01-2018
Листовка Листовка литовски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-09-2022
Листовка Листовка унгарски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-09-2022
Листовка Листовка малтийски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-01-2018
Листовка Листовка нидерландски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-01-2018
Листовка Листовка полски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-09-2022
Листовка Листовка португалски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-01-2018
Листовка Листовка румънски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-09-2022
Листовка Листовка словашки 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-09-2022
Листовка Листовка словенски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-01-2018
Листовка Листовка фински 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-09-2022
Листовка Листовка шведски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-09-2022
Листовка Листовка норвежки 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-09-2022
Листовка Листовка исландски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-09-2022
Листовка Листовка хърватски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-01-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите