Odefsey

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

emtricitabine, рилпивирин хидрохлорид, Tenofovir alafenamide

Предлага се от:

Gilead Sciences Ireland UC

АТС код:

J05AR19

INN (Международно Name):

emtricitabine, rilpivirine, tenofovir alafenamide

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Лечение на възрастни и юноши (на възраст 12 години и повече с тяло тегло най-малко 35 кг), заразени с човешкия имунодефицитен вирус (HIV 1) 1 без известни мутации, свързани с резистентност към инхибитор на за класа на нуклеозидните инхибитори на обратната транскриптаза (NNRTI) клас, tenofovir или emtricitabine и с вирусно натоварване ≤ 100 000 ХИВ 1 РНК копия/mL.

Каталог на резюме:

Revision: 20

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-06-21

Листовка

                45
Б. ЛИСТОВКА
46
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ODEFSEY 200 MG/25 MG/25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
емтрицитабин/рилпивирин/тенофовир
алафенамид
(emtricitabine/rilpivirine/tenofovir alafenamide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Odefsey и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Odefsey
3.
Как да приемате Odefsey
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Odefsey
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ODEFSEY И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Odefsey е антивирусно лекарство, което се
използва з
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Odefsey 200 mg/25 mg/25 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg
емтрицитабин (emtricitabine), рилпивиринов
хидрохлорид, еквивалентен на 25 mg
рилпивирин (rilpivirine) и тенофовир
алафенамид
фумарат, еквивалентен на 25 mg тенофовир
алафенамид (tenofovir alafenamide).
Помощни вещества с известно действие
Всяка таблетка съдържа 180,3 mg лактоза
(като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Сива, филмирана таблетка с форма на
капсула с размери 15 mm x 7 mm, с вдлъбнато
релефно
означение „GSI“ от едната страна на
таблетката и „255“ от другата страна
на таблетката.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Odefsey е показан за лечение на възрастни
и юноши (на и над 12 години с телесно
тегло поне
35 kg), инфектирани с човешкия
имунодефицитен вирус тип 1 (HIV-1), без
известни мутации,
свързани с резистентност към класа
ненуклеозидни инхибитори на
обратната транскриптаза
(ННИОТ), тенофовир или емтрицитабин, и
с вирусен товар ≤ 100 000 HIV-1 РНК копия/ml
(вж.
точки 4.2, 4.4 и 5.1).
4.2
ДОЗИРОВ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-02-2023
Листовка Листовка чешки 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-02-2023
Листовка Листовка датски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-02-2023
Листовка Листовка немски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-02-2023
Листовка Листовка естонски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-02-2023
Листовка Листовка гръцки 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-02-2023
Листовка Листовка английски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-07-2016
Листовка Листовка френски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-02-2023
Листовка Листовка италиански 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-07-2016
Листовка Листовка латвийски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-07-2016
Листовка Листовка литовски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-02-2023
Листовка Листовка унгарски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-02-2023
Листовка Листовка малтийски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-02-2023
Листовка Листовка нидерландски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-07-2016
Листовка Листовка полски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-02-2023
Листовка Листовка португалски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-07-2016
Листовка Листовка румънски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-02-2023
Листовка Листовка словашки 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-02-2023
Листовка Листовка словенски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-07-2016
Листовка Листовка фински 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-02-2023
Листовка Листовка шведски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-02-2023
Листовка Листовка норвежки 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-02-2023
Листовка Листовка исландски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-02-2023
Листовка Листовка хърватски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-07-2016

Преглед на историята на документите