Myocet liposomal (previously Myocet)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

доксорубицин хидрохлорид

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

L01DB01

INN (Международно Name):

doxorubicin

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Неоплазми на гърдата

Терапевтични показания:

Myocet липосомальный, в съчетание с циклофосфамидом, е предназначен за първа линия на терапия метастатичен рак на гърдата при жени.

Каталог на резюме:

Revision: 24

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2000-07-13

Листовка

                31
B. ЛИСТОВКА
32
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
MYOCET LIPOSOMAL 50 MG ПРАХ, ДИСПЕРСИЯ И
РАЗТВОРИТЕЛ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОННА
ДИСПЕРСИЯ
липозомален доксорубицинов
хидрохлорид (liposomal doxorubicin hydrochloride)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
медицинската сестра.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Myocet liposomal и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен Myocet liposomal
3.
Как се прилага Myocet liposomal
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Myocet liposomal
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Myocet liposomal 50 mg прах, дисперсия и
разтворител за концентрат за
инфузионна дисперсия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Липозомно – инкапсулиран
доксорубицин-цитрат (doxorubicin–citrate)
комплекс, съответстващ
на 50 mg доксорубицинов хидрохлорид
(doxorubicin hydrochloride).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие: Реконституираният
лекарствен продукт съдържа
приблизително 108 mg натрий в една доза
от 50 mg доксорубицин HCl.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах, дисперсия и разтворител за
концентрат за инфузионна дисперсия
Myocet liposomal се предлага на пазара като
система от три флакона, както следва:
Флакон 1 - доксорубицинов хидрохлорид
е червен лиофилизиран прах,
Флакон 2 - липозоми е бяла до почти
бяла, непрозрачна и хомогенна
дисперсия,
Флакон 3 - буфер е бистър безцветен
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Myocet liposomal, в комбинация с
циклофосфамид, е показан за лечение от
първа линия на
метастатичен карцином на гърдата при
възрастни жени.
_ _
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Употребата на Myocet liposomal тряб
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-03-2023
Листовка Листовка чешки 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-03-2023
Листовка Листовка датски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-03-2023
Листовка Листовка немски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-03-2023
Листовка Листовка естонски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-03-2023
Листовка Листовка гръцки 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-03-2023
Листовка Листовка английски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-02-2020
Листовка Листовка френски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-03-2023
Листовка Листовка италиански 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-02-2020
Листовка Листовка латвийски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-02-2020
Листовка Листовка литовски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-03-2023
Листовка Листовка унгарски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-03-2023
Листовка Листовка малтийски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-02-2020
Листовка Листовка нидерландски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-02-2020
Листовка Листовка полски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-03-2023
Листовка Листовка португалски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-02-2020
Листовка Листовка румънски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-03-2023
Листовка Листовка словашки 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-03-2023
Листовка Листовка словенски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-02-2020
Листовка Листовка фински 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-03-2023
Листовка Листовка шведски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-03-2023
Листовка Листовка норвежки 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-03-2023
Листовка Листовка исландски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-03-2023
Листовка Листовка хърватски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-02-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите