Myclausen

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

микофенолат мофетил

Предлага се от:

Passauer Pharma GmbH

АТС код:

L04AA06

INN (Международно Name):

mycophenolate mofetil

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Отхвърляне на присадката

Терапевтични показания:

Myclausen е показан в комбинация с циклоспорин и кортикостероиди за профилактика на остро отхвърляне след трансплантация при пациенти, получаващи алогенни бъбречни, сърдечни или чернодробни трансплантации.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-10-07

Листовка

                56
Б. ЛИСТОВКА
57
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
_ _
MYCLAUSEN 500 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Микофенолат мофетил (Mycophenolate mofetil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично
само на Вас. Не го преотстъпвайте на
други хора. То
може да им навреди, независимо от това,
че техните болестни признаци са
същите като
Вашите.
-
Ако получите някоя от нежеланите
лекарствени реакции, разговаряйте с
Вашия лекар или
фармацевт. Това включва всички
нежелани лекарствени реакции, които
не са изброени в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Myclausen и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Myclausen
3.
Как да приемате Myclausen
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Myclausen
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MYCLAUSEN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Myclausen съдържа микофенолат мофетил.
•
Той принадл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Myclausen 500 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 500 mg
микофенолат мофетил.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бели кръгли филмирани таблетки.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Myclausen е показан в комбинация с
циклоспорин и кортикостероиди за
профилактика на остро
отхвърляне на трансплантата при
пациенти с алогенна трансплантация на
бъбреци, сърце или
черен дроб.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да се започне и да се
провежда от специалисти с подходяща
квалификация в
областта на трансплантацията.
Дозировка
_Употреба при бъбречна трансплантация
_
_Възрастни _
Лечението трябва да се започне до 72
часа след трансплантацията.
Препоръчваната доза при
пациенти с бъбречна трансплантация е 1
g, приложен два пъти дневно (2 g дневна
доза).
_Педиатрична популация на възраст от 2
до 18 години _
Препоръчваната доза микофенолат
мофетил е 600 mg/m
2
, прилагани перорално два пъти дневно
(до максимална доза 2 g дневно).
Tабле
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-04-2024
Листовка Листовка чешки 11-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-04-2024
Листовка Листовка датски 11-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-04-2024
Листовка Листовка немски 11-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-04-2024
Листовка Листовка естонски 11-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-04-2024
Листовка Листовка гръцки 11-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-04-2024
Листовка Листовка английски 11-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-11-2011
Листовка Листовка френски 11-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-04-2024
Листовка Листовка италиански 11-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-11-2011
Листовка Листовка латвийски 11-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-11-2011
Листовка Листовка литовски 11-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-04-2024
Листовка Листовка унгарски 11-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-04-2024
Листовка Листовка малтийски 11-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-11-2011
Листовка Листовка нидерландски 11-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-11-2011
Листовка Листовка полски 11-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-04-2024
Листовка Листовка португалски 11-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-11-2011
Листовка Листовка румънски 11-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-04-2024
Листовка Листовка словашки 11-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-04-2024
Листовка Листовка словенски 11-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-11-2011
Листовка Листовка фински 11-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-04-2024
Листовка Листовка шведски 11-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-04-2024
Листовка Листовка норвежки 11-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-04-2024
Листовка Листовка исландски 11-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-04-2024
Листовка Листовка хърватски 11-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-04-2024

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите