Myclausen

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

микофенолат мофетил

Предлага се от:

Passauer Pharma GmbH

АТС код:

L04AA06

INN (Международно Name):

mycophenolate mofetil

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Отхвърляне на присадката

Терапевтични показания:

Myclausen е показан в комбинация с циклоспорин и кортикостероиди за профилактика на остро отхвърляне след трансплантация при пациенти, получаващи алогенни бъбречни, сърдечни или чернодробни трансплантации.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-10-07

Листовка

                56
Б. ЛИСТОВКА
57
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
_ _
MYCLAUSEN 500 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Микофенолат мофетил (Mycophenolate mofetil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично
само на Вас. Не го преотстъпвайте на
други хора. То
може да им навреди, независимо от това,
че техните болестни признаци са
същите като
Вашите.
-
Ако получите някоя от нежеланите
лекарствени реакции, разговаряйте с
Вашия лекар или
фармацевт. Това включва всички
нежелани лекарствени реакции, които
не са изброени в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Myclausen и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Myclausen
3.
Как да приемате Myclausen
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Myclausen
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MYCLAUSEN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Myclausen съдържа микофенолат мофетил.
•
Той принадл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Myclausen 500 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 500 mg
микофенолат мофетил.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бели кръгли филмирани таблетки.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Myclausen е показан в комбинация с
циклоспорин и кортикостероиди за
профилактика на остро
отхвърляне на трансплантата при
пациенти с алогенна трансплантация на
бъбреци, сърце или
черен дроб.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да се започне и да се
провежда от специалисти с подходяща
квалификация в
областта на трансплантацията.
Дозировка
_Употреба при бъбречна трансплантация
_
_Възрастни _
Лечението трябва да се започне до 72
часа след трансплантацията.
Препоръчваната доза при
пациенти с бъбречна трансплантация е 1
g, приложен два пъти дневно (2 g дневна
доза).
_Педиатрична популация на възраст от 2
до 18 години _
Препоръчваната доза микофенолат
мофетил е 600 mg/m
2
, прилагани перорално два пъти дневно
(до максимална доза 2 g дневно).
Tабле
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 02-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 02-03-2022
Листовка Листовка чешки 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-08-2022
Листовка Листовка датски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-08-2022
Листовка Листовка немски 02-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 02-03-2022
Листовка Листовка естонски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-08-2022
Листовка Листовка гръцки 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-08-2022
Листовка Листовка английски 02-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-11-2011
Листовка Листовка френски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-08-2022
Листовка Листовка италиански 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-11-2011
Листовка Листовка латвийски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-11-2011
Листовка Листовка литовски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-08-2022
Листовка Листовка унгарски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-08-2022
Листовка Листовка малтийски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-11-2011
Листовка Листовка нидерландски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-11-2011
Листовка Листовка полски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-08-2022
Листовка Листовка португалски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-11-2011
Листовка Листовка румънски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-08-2022
Листовка Листовка словашки 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-08-2022
Листовка Листовка словенски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-11-2011
Листовка Листовка фински 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-08-2022
Листовка Листовка шведски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-08-2022
Листовка Листовка норвежки 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-08-2022
Листовка Листовка исландски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-08-2022
Листовка Листовка хърватски 04-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-08-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите