Memantine LEK

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Memantine LEK
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Memantine LEK
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Psychoanaleptics и други анти-деменция лекарства
 • Терапевтична област:
 • Болест на Алцхаймер
 • Терапевтични показания:
 • Лечение на пациенти с умерена до тежка болест на Алцхаймер.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 4

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002630
 • Дата Оторизация:
 • 21-04-2013
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002630
 • Последна актуализация:
 • 12-05-2020

Доклад обществена оценка

EMA/136423/2013

EMEA/H/C/002630

Резюме на EPAR за обществено ползване

Memantine LEK

memantine

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) зa

Memantine LEK. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на Memantine LEK.

За практическа информация относно употребата на Memantine LEK пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Memantine LEK и за какво се използва?

Memantine LEK е лекарство, което се използва за лечение на пациенти с умерено до тежко

изразена болест на Алцхаймер, вид деменция (мозъчно нарушение), която постепенно засяга

паметта, интелектуалните способности и поведението. Съдържа активното вещество мемантин

(memantine).

Memantine LEK е „генерично лекарство“. Това означава, че Memantine LEK е подобно на

„референтното лекарство“ Ebixa, което вече е разрешено в Европейския съюз (ЕС). За повече

подробности относно генеричните лекарства вижте документа тип „въпроси и отговори“ тук.

Как се използва Memantine LEK?

Memantine LEK се предлага под формата на таблетки от 10 mg и 20 mg и се отпуска по лекарско

предписание.

Лечението трябва да бъде започнато и наблюдавано от лекар с опит в диагностицирането и

лечението на болестта на Алцхаймер. Лечението трябва да бъде започнато само ако е на

разположение лице, което полага грижи за пациента и редовно наблюдава неговия прием на

Memantine LEK.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Memantine LEK трябва да се приема веднъж дневно по едно и също време. За да се предотвратят

нежелани лекарствени реакции, дозата на Memantine LEK се увеличава постепенно през първите

три седмици от лечението: през първата седмица дозата е 5 mg; през втората седмица – 10 mg; а

през третата седмица – 15 mg. От четвъртата седмица нататък препоръчителната поддържаща

доза е 20 mg веднъж дневно. Поносимостта и дозировката трябва да се преоценят в рамките на

три месеца от започване на лечението, а след това ползите от продължаване на лечението с

Memantine LEK трябва редовно да се преоценяват. При пациенти с умерени или тежки бъбречни

проблеми може да се наложи намаляване на дозата.

За повече информация вижте листовката.

Как действа Memantine LEK?

Активното вещество в Memantine LEK, мемантин, е лекарство срещу деменция. Причината за

болестта на Алцхаймер е неизвестна, но се смята, че загубата на памет при това заболяване се

дължи на нарушено предаване на съобщителни сигнали в мозъка.

Мемантин действа, като блокира специални видове рецептори, наречени NMDA рецептори, с

които обикновено се свързва невротрансмитерът глутамат. Невротрансмитерите са химични

вещества в нервната система, които позволяват на нервните клетки да общуват помежду си.

Предполага се, че промените в начина на предаването на сигнали в мозъка са свързани със

загубата на памет, наблюдавана при болестта на Алцхаймер. Освен това свръхстимулиране на

NMDA рецепторите може да доведе до увреждане или загиване на клетките. Като блокира NMDA

рецепторите, мемантин подобрява предаването на сигнали в мозъка и намалява симптомите на

болестта на Алцхаймер.

Как е проучен Memantine LEK?

Тъй като Memantine LEK е генерично лекарство, направените проучвания целят да покажат

единствено, че продуктът е биоеквивалентен на референтното лекарство Axura. Две лекарства се

считат за биоеквивалентни, когато произвеждат едни и същи нива на активното вещество в

организма.

Какви са ползите и рисковите, свързани с Memantine LEK?

Тъй като Memantine LEK е генерично лекарство и биоеквивалент на референтното лекарство,

приема се, че ползите и рисковете са същите като при референтното лекарство.

Защо Memantine LEK е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията заключи, че в

съответствие с изискванията на ЕС е доказано, че Memantine LEK е със сравнимо качество и

представлява биоеквивалент на Axura. Следователно CHMP счита, че както при Axura, ползите

превишават установените рискове. Комитетът препоръча Memantine LEK да бъде разрешен за

употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Memantine LEK?

Информация за безопасността е включена в кратката характеристика на продукта и листовката за

Memantine LEK, включително подходящи предпазни мерки за здравните специалисти и

пациентите.

Memantine LEK

EMA/136423/2013

Страница 2/3

Допълнителна информация за Memantine LEK:

На 22 април 2013 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Memantine LEK,

валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Memantine LEK може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече

информация относно лечението с Memantine LEK прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Пълният текст на EPAR относно референтното лекарство също може да се намери на уебсайта на

Агенцията.

Дата на последно актуализиране на текста 04-2013.

Memantine LEK

EMA/136423/2013

Страница 3/3

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

PRILOGA I

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

1.

IME ZDRAVILA

Memantin LEK 10 mg filmsko obložene tablete

2.

KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 10 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 8,31 mg

memantina.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

filmsko obložena tableta

Rumene, ovalne filmsko obložene tablete, z razdelilno zarezo na eni strani.

Tableta se lahko deli na enake odmerke.

4.

KLINIČNI PODATKI

4.1

Terapevtske indikacije

Zdravljenje odraslih bolnikov z zmerno do hudo Alzheimerjevo boleznijo.

4.2

Odmerjanje in način uporabe

Zdravljenje naj prične in nadzoruje zdravnik, ki ima izkušnje z diagnozo in zdravljenjem

Alzheimerjeve demence. Zdravljenje naj se začne le v primeru, če je na voljo ustrezna oseba, ki za

bolnika skrbi in ki lahko nadzoruje bolnikovo redno jemanje zdravila. Diagnozo je potrebno postaviti

skladno z veljavnimi smernicami. Prenašanje in odmerjanje memantina je treba redno ocenjevati,

najbolje v prvih treh mesecih po začetku zdravljenja. Potem je treba ocenjevati klinično korist in

prenašanje zdravljenja z memantinom skladno s trenutno veljavnimi kliničnimi smernicami. Z

vzdrževalnim zdravljenjem lahko nadaljujemo, dokler obstaja korist za bolnika in dokler bolnik

zdravljenje prenaša. O prekinitvi zdravljenja z memantinom je treba razmisliti, ko ni več dokazov o

zdravilnem učinku ali če bolnik zdravljenja ne prenaša.

Odmerjanje

Odrasli

Prilagajanje odmerka

Največji dnevni odmerek je 20 mg. Da bi zmanjšali pojavnost neželenih učinkov, je potrebno

postopno zviševanje odmerka po 5 mg na teden v prvih treh tednih zdravljenja, dokler ni dosežen

vzdrževalni odmerek, kot sledi:

1. teden (1.-7. dan):

Bolnik mora sedem dni jemati polovico 10 mg filmsko obložene tablete (5 mg) na dan.

2. teden (8.-14. dan):

Bolnik mora sedem dni jemati eno 10 mg na dan filmsko obloženo tableto (10 mg) na dan.

3. teden (15.-21. dan):

Bolnik mora sedem dni jemati eno in pol 10 mg filmsko obloženo tableto (15 mg) na dan.

Od 4. tedna dalje

Bolnik mora jemati dve 10 mg filmsko obloženi tableti (20 mg) na dan.

Vzdrževalni odmerek

Priporočeni vzdrževalni odmerek je 20 mg na dan.

Posebne skupine bolnikov

Starejši

Na podlagi kliničnih študij je priporočen odmerek za bolnike, starejše od 65 let, 20 mg na dan (dve

10 mg tableti enkrat dnevno), kot je opisano zgoraj.

Ledvična okvara

Pri bolnikih z blago okvaro delovanja ledvic (očistek kreatinina 50 – 80 ml/min) prilagoditev odmerka

ni potrebna. Pri bolnikih z zmerno okvaro delovanja ledvic (očistek kreatinina 30 – 49 mL/min) naj bo

dnevni odmerek 10 mg. Če bolnik zdravljenje dobro prenaša, se lahko odmerek po najmanj 7 dneh

zdravljenja zviša na do 20 mg dnevno, po standardni titracijski shemi. Pri bolnikih s hudo okvaro

delovanja ledvic (očistek kreatinina 5 – 29 ml/min) naj bo dnevni odmerek 10 mg.

Jetrna okvara

Pri bolnikih z blago ali zmerno jetrno okvaro (Child-Pugh A in Child-Pugh B) prilagoditev odmerka ni

potrebna. Podatkov o uporabi memantina pri bolnikih s hudo jetrno okvaro ni na voljo. Dajanje

zdravila Memantin LEK bolnikom s hudo jetrno okvaro ni priporočljivo.

Pediatrična populacija

Zdravilo Memantin LEK ni priporočljivo uporabljati pri otrocih in mladostnikih mlajših od 18 let,

zaradi pomanjkanja podatkov glede varnosti in učinkovitosti.

Način uporabe

Zdravilo Memantine LEK je namenjeno za peroralno uporabo.Zdravilo Memantin LEK je treba jemati

enkrat dnevno in ga je treba vzeti ob istem času vsak dan. Filmsko obložene tablete lahko bolnik

jemlje s hrano ali brez nje.

4.3

Kontraindikacije

Preobčutljivost na učinkovino ali katerokoli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

4.4

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Previdnost se priporoča pri bolnikih z epilepsijo, s krči v anamnezi ali pri bolnikih z nagnjenostjo k

epilepsiji.

Sočasni uporabi antagonistov N-metil-D-aspartata (NMDA), kot so amantadin, ketamin ali

dekstrometorfan, se je potrebno izogniti. Te učinkovine delujejo na isti receptorski sistem kot

memantin, zato so lahko neželeni učinki (zlasti na centralni živčni sistem (CŽS)) pogostejši in bolj

izraženi (glejte tudi poglavje 4.5).

Zaradi nekaterih dejavnikov, ki lahko zvišajo pH urina (glejte poglavje 5.2 »Izločanje«) je potreben

skrben nadzor bolnika. Mednje spadajo izrazite spremembe v prehranjevanju, kot npr. prehod z

običajne na vegetarijansko prehrano ali zaužitje večjih količin alkalnodelujočih antacidov. Prav tako se

lahko zviša pH urina v primeru ledvične tubularne acidoze (RTA) ali pri hudi okužbi mehurja, ki ga

povzročajo bakterije vrste

Proteus

V večini kliničnih preskušanj so bili bolniki z nedavnim srčnim infarktom, dekompenziranim

kongestivnim srčnim popuščanjem (NYHA III–IV) ali neurejeno hipertenzijo izključeni. Posledično je

za bolnike z omenjenimi obolenji na voljo le omejeno število podatkov, zato je priporočljiv skrben

nadzor teh bolnikov.

4.5

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Glede na farmakološke učinke in mehanizem delovanja memantina se lahko pojavijo naslednje

interakcije:

Na podlagi mehanizma delovanja se pričakuje, da se ob sočasnem zdravljenju z antagonisti

NMDA kot je memantin, učinki L-dope, dopaminergičnih agonistov in antiholinergikov, lahko

okrepijo. Učinki barbituratov in nevroleptikov so lahko zmanjšani. Sočasno dajanje memantina

in spazmolitikov, dantrolena ali baklofena lahko spremeni njihove učinke, zato bo morda

potrebno prilagoditi odmerke.

Sočasni uporabi memantina in amantadina se je potrebno izogniti, ker lahko pride do pojava

farmakotoksične psihoze. Obe učinkovini sta kemijsko sorodna antagonista NMDA. Podobno

velja za ketamin in dekstrometorfan (glejte tudi poglavje 4.4). Na voljo je tudi objavljen klinični

primer o morebitnem tveganju pri sočasni uporabi memantina in fenitoina.

Ostale učinkovine, kot so cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin in nikotin, ki

uporabljajo isti ledvični kationski transportni sistem kot amantadin, prav tako lahko medsebojno

reagirajo z memantinom, kar vodi do povišanih vrednosti v plazmi.

Ob sočasni uporabi memantina in hidroklorotiazida (HCT) oziroma zdravil, ki vsebujejo HCT,

lahko pride do zmanjšanja serumske koncentracije HCT.

V okviru izkušenj iz obdobja trženja so poročali o posameznih primerih povečanja

mednarodnega umerjenega razmerja (INR) pri bolnikih, ki so bili sočasno zdravljeni z

varfarinom. Čeprav vzročna povezanost ni bila dokazana, je pri bolnikih, ki se sočasno zdravijo

s peroralnimi antikoagulanti, priporočljivo spremljanje protrombinskega časa ali INR.

V raziskavah farmakokinetike (PK) posameznega odmerka pri mladih zdravih osebah ni bilo opaziti

interakcij memantina z gliburidom/metforminom ali donepezilom.

V klinični raziskavi pri mladih zdravih osebah niso opazili pomembnega vpliva memantina na

farmakokinetiko galantamina.

Memantin

in vitro

ni zaviral CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, monooksigenaze, ki vsebuje flavin,

epoksidne hidroksilaze ali sulfatacije.

4.6

Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Podatkov o uporabi memantina pri nosečnicah ni oziroma so omejeni. V študijah na živalih so

ugotovili, da memantin lahko zavira intrauterino rast pri izpostavljenosti, ki je enaka ali le malo višja

od izpostavljenosti pri ljudeh (glejte poglavje 5.3). Možno tveganje za ljudi ni znano. Memantin se ne

smet uporabljati med nosečnostjo, razen če je nujno potrebno.

Dojenje

Ni znano, ali se memantin izloča v materino mleko, vendar bi iz njegove lipofilnosti lahko sklepali, da

se. Ženske, ki prejemajo memantin, naj ne dojijo.

Plodnost

Neželenih učinkov memantina v zvezi s plodnostjo pri moških ali ženskah niso opazili.

4.7

Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev

Zmerna do huda Alzheimerjeva bolezen je običajno vzrok za nesposobnost vožnje in upravljanja

strojev. Prav tako ima zdravilo Memantin LEK blag do zmeren vpliv na sposobnost vožnje in

upravljanja strojev, zato je potrebno bolnike opozoriti na posebno previdnost.

4.8

Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila zdravila

V kliničnih preskušanjih bolnikov z zmerno do hudo demenco, ki so zajela 1784 bolnikov, zdravljenih

z memantinom in 1595 bolnikov, ki so prejemali placebo, se skupna incidenca neželenih učinkov pri

memantinu ni razlikovala od placeba, neželeni učinki pa so bili po resnosti večinoma blagi do zmerni.

Najpogostejši neželeni učinki, ki so se pogosteje pojavili pri skupini bolnikov, ki je jemala memantin,

kot pri skupini, ki je prejemala placebo, so bili omotica (6,3 % proti 5,6 %), glavobol (5,2 % proti 3,9

%), zaprtje (4,6 % proti 2,6 %), zaspanost (3,4 % proti 2,2 %) in hipertenzija (4,1 % proti 2,8 %).

Seznam neželenih učinkov v preglednici

V spodnji preglednici so navedeni podatki o neželenih učinkih memantina, zbrani v kliničnih študijah

in v obdobju trženja zdravila.

Neželeni učinki so razporejeni glede na organske sisteme ob uporabi naslednjega dogovora: zelo

pogosti (≥1/10); pogosti (≥1/100 do <1/10); občasni (≥1/1.000 do <1/100); redki (≥1/10.000 do

<1/1.000); zelo redki (<1/10.000), neznana pogostnost (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).

V razvrstitvah pogostosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

Organski sistem

Pogostnost

Neželeni učinek

Infekcijske in parazitske bolezni

Občasni

glivična okužba

Bolezni imunskega sistema

Pogosti

preobčutljivost na zdravilo

Psihiatrične motnje

Pogosti

zaspanost

Občasni

zmedenost

Občasni

halucinacije

Neznana

psihotične reakcije

Bolezni živčevja

Pogosti

omotica

Pogosti

motnje ravnotežja

Občasni

nenormalna hoja

Zelo redki

epileptični napadi

Srčne bolezni

Občasni

odpoved srca

Žilne bolezni

Pogosti

hipertenzija

Občasni

venska

tromboza/tromboembolija

Bolezni dihal, prsnega koša in

mediastinalnega prostora

Pogosti

dispneja

Bolezni prebavil

Pogosti

zaprtje

Občasni

bruhanje

Neznana

pankreatitis

Bolezni jeter, žolčnika in žolčevodov

Pogosti

zvišane vrednosti testov jetrne

funkcije

Neznana

hepatitis

Splošne težave in spremembe na mestu

aplikacije

Pogosti

glavobol

Občasni

utrujenost

Halucinacije so bile večinoma opažene pri bolnikih s hudo Alzheimerjevo boleznijo.

Posamezni primeri, o katerih so poročali v okviru izkušenj v obdobju trženja.

Alzheimerjeva bolezen je povezana z depresijo, samomorilnimi mislimi in samomorom. Pri bolnikih,

zdravljenih z memantinom, so o teh učinkih poročali v okviru izkušenj v obdobju trženja zdravila.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno.

Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih

delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni

center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9

Preveliko odmerjanje

Iz kliničnih študij in izkušenj iz obdobja trženja zdravila so na voljo le omejene izkušnje s prevelikim

odmerjanjem.

Simptomi

Sorazmerno veliki čezmerni odmerki (200 mg dnevno oziroma 105 mg dnevno, tri dni) so bili

povezani samo s simptomi utrujenosti, šibkosti in/ali driske ali pa simptomov sploh ni bilo. Pri

prevelikih odmerkih do 140 mg ali pri neznanih odmerkih so se pri bolnikih pokazali simptomi

povezani s centralnim živčnim sistemom (zmedenost, dremavost, zaspanost, vrtoglavica,

vznemirjenost, agresivnosti, halucinacije in motnje hoje) in/ali prebavili (bruhanje in driska).

V najhujšem primeru prevelikega odmerjanja je bolnik preživel peroralni vnos 2000 mg memantina z

učinki na centralni živčni sistem (desetdnevna koma, kasneje diplopija in vznemirjenost). Bolnika so

zdravili simptomatsko in tudi s plazmaferezo. Bolnik je okreval brez trajnih posledic.

V nekem drugem primeru velikega prevelikega odmerka je bolnik prav tako preživel in okreval.

Peroralno je dobil 400 mg memantina. Pojavili so se simptomi povezani s centralnim živčnim

sistemom, kot so nemir, psihoza, vidne halucinacije, nagnjenost h konvulzijam, zaspanost, stupor in

nezavest.

Zdravljenje

Pri prevelikem odmerjanju je potrebno simptomatsko zdravljenje. Antidota za zastrupitev ali preveliko

odmerjanje ni. Pri odstranjevanju učinkovine uporabljamo ustrezne standardne klinične postopke, kot

so izpiranje želodca, medicinsko oglje (preprečevanje možne enterohepatične recirkulacije), nakisanje

urina, prisilna diureza.

Pri znakih in simptomih splošne prekomerne stimulacije centralnega živčnega sistema (CŽS) je treba

razmisliti o previdnem simptomatičnem kliničnem zdravljenju.

5.

FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1

Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: psihoanaleptiki; druga zdravila za zdravljenje demence, oznaka ATC:

N06DX01.

Vse več je dokazov, da motnje v delovanju glutamatnega živčnega prenosa, še posebej preko

receptorjev NMDA, prispevajo tako k izraženosti simptomov kot k napredovanju nevrodegenerativne

demence.

Memantin je napetostno odvisni, nekompetitivni antagonist receptorjev NMDA z zmerno afiniteto.

Modulira učinke patološko zvišanih toničnih vrednosti glutamata, ki lahko vodijo v nevronsko

disfunkcijo.

Klinične študije

V temeljno klinično študijo je bilo vključenih 252 bolnikov z zmerno do hudo Alzheimerjevo

boleznijo, ki so ob vključitvi pri kratkem preizkusu spoznavnih sposobnosti (MMSE - mini-mental

state examination) dosegli 3-14 točk. Po 6-mesečni monoterapiji z memantinom se je pri opazovanih

bolnikih pokazalo izboljšanje v primerjavi s placebom (analiza opazovanih primerov po lestvici

CIBIC-plus (vtis sprememb na podlagi kliničnega intervjuja (CIBIC- clinician’s interview based

impression of change)), p=0,025; po lestvici ADCS-ADLsev (vprašalnik vsakodnevnih aktivnosti

(ADCS-ADLsev-Alzheimer's disease cooperative study – activities of daily living)), p=0,003; testi po

SIB (sklop testov za hudo prizadetost (SIB-severe impairment battery)) p=0,002).

Temeljna študija memantina v monoterapiji pri zdravljenju bolnikov z blago do zmerno

Alzheimerjevo boleznijo (skupna ocena pri KPSS ob vključitvi 10 do 22 točk) je zajela 403 bolnike.

Pri bolnikih, zdravljenih z memantinom, se je pokazal statistično značilno boljši učinek kot pri

bolnikih, ki so prejemali placebo pri primarnih ciljih študije: lestvica za ocenjevanje Alzheimerjeve

bolezni (ADAS-cog- Alzheimer’s disease assessment scale) (p=0,003) in CIBIC-plus (p=0,004) po 24

tednih (prenos zadnjega opažanja (LOCF-last observation carried forward)). Pri drugi študiji

zdravljenja v monoterapiji pri blagi do zmerni Alzheimerjevi bolezni (skupna ocena KPSS ob

vključitvi 11 do 23 točk), v katero je bilo zajetih in naključno razdeljenih 470 bolnikov. V

prospektivno opredeljeni primarni analizi v 24. tednu ni bilo statistično značilnih razlik pri primarnih

ciljih študije.

Meta-analiza bolnikov z zmerno do hudo Alzheimerjevo boleznijo (skupna ocena KPSS ob vključitvi

<20 točk), ki je zajela 6 študij faze III, kontroliranih s placebom in trajajočih 6 mesecev (vključno s

študijami zdravljenja v monoterapiji ter študijami bolnikov, ki so prejemali stabilni odmerek

zaviralcev acetilholinesteraze), je pokazala statistično značilen učinek v korist zdravljenja z

memantinom pri spoznavnih funkcijah ter globalnih in funkcionalnih področjih. Pri bolnikih, kjer so

ocenili hkratno poslabšanje vseh treh področji, so rezultati pokazali statistično značilen učinek

memantina pri preprečevanju poslabšanja, saj se je pri dvakrat več bolnikih, ki so prejemali placebo,

kot pri bolnikih, zdravljenih z memantinom, pokazalo poslabšanje na področju vseh treh področji (21

% proti 11 %, p<0,0001).

5.2

Farmakokinetične lastnosti

Absorpcija

Memantin ima absolutno biološko uporabnost okoli 100 %. t

je med 3 in 8 urami. Kot kaže, hrana

ne vpliva na absorpcijo memantina.

Porazdelitev

Ob dnevnih odmerkih 20 mg so v stanju dinamičnega ravnovesja dosežene plazemske koncentracije

memantina od 70 do 150 ng/ml (0,5 – 1 µmol), z veliko variabilnostjo med posamezniki. Izračunali so,

da je pri dnevnih odmerkih 5 do 30 mg razmerje med koncentracijo v cerebrospinalnem likvorju

(CSL) in serumu 0,52. Volumen porazdelitve je okoli 10 l/kg. Okoli 45 % memantina se veže na

plazemske beljakovine.

Biotransformacija

Pri človeku je okoli 80 % memantina v obtoku v nespremenjeni obliki. Pri človeku so

naqjpomembnejši presnovki N-3,5-dimetil-gludantan, izomerna mešanica 4- in 6-hidroksi-memantina

in 1-nitrozo-3,5-dimetil-adamantana. Noben od teh presnovkov nima antagonističnega učinka na

NMDA.

In vitro

niso zaznali presnove preko citokroma P 450.

V študiji s peroralnim memantinom

C se je v 20 dneh izločilo povprečno 84% odmerka, od tega več

kot 99 % preko ledvic.

Izločanje

Memantin se izloča na monoeksponentni način s končnim razpolovnim časom (t

) od 60 do 100 ur. Pri

prostovoljcih z normalnim delovanjem ledvic je celoten očistek (Cl

) 170 ml/min/1,73 m²; del

celotnega ledvičnega očistka je dosežen s tubularno sekrecijo.

V ledvicah poteka tudi tubularna reabsorpcija, verjetno preko beljakovinskega kationskega transporta.

Pri alkalnem urinu lahko pride do za 7- do 9-krat zmanjšane hitrosti izločanja memantina (glejte

poglavje 4.4). Alkalizacija urina lahko nastopi po izraziti spremembi v prehrani, npr. prehod z

običajne na vegetarijansko, ali pri čezmernem zaužitju alkalnih učinkovin za uravnavanje želodčne

kisline.

Linearnost

Študije na zdravih prostovoljcih so pokazale, da ima memantin linearno farmakokinetiko v razponu

odmerkov od 10 do 40 mg.

Farmakokinetično/farmakodinamično razmerje

Pri odmerku 20 mg memantina na dan so vrednosti v CLS skladne s k

vrednostjo (k

= konstanta

inhibicije) memantina, ki je 0,5 µmol v frontalnem korteksu pri človeku.

5.3

Predklinični podatki o varnosti

V kratkotrajnih študijah na podganah je memantin, tako kot drugi antagonisti receptorjev NMDA,

povzročil nastanek vakuol in nekrozo v nevronih (Olneyeve lezije), vendar le pri odmerkih, ki dajo

zelo visoko maksimalno plazemsko koncentracijo. Pred vakuolizacijo in nekrozo se je pojavila ataksija

in drugi predklinični znaki. Ker ti učinki niso bili opaženi v dolgotrajnih študijah pri glodalcih ali

drugih živalih, je klinična pomembnost teh pojavov neznana.

V študijah toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih so pri glodalcih in psih, ne pa tudi pri opicah,

občasno opazili spremembe na očeh. Specifične oftalmoskopske preiskave v raziskavah z

memantinom niso razkrile sprememb na očeh.

Pri glodalcih so opazili fosfolipidozo v makrofagih v pljučih, ker se je memantin kopičil v lizosomih.

Ta učinek je poznan pri učinkovinah s kationskimi amfifilnimi lastnostmi. Možna je povezava med

tem kopičenjem in nastankom vakuol v pljučih. Ta učinek so opazili le pri visokih odmerkih pri

glodalcih. Klinična pomembnost teh pojavov ni poznana.

V standardnih poskusih niso opazili genotoksičnosti. V šudijah na miših in podganah, ki so potekale

celo življenjsko dobo, niso opazili karcinogenosti. Memantin ni bil teratogen pri podganah in zajcih,

tudi pri odmerkih, toksičnih za mater, prav tako pa niso opazili neželenih učinkov na rodnost. Pri

podganah so ugotovili zmanjšano rast ploda v odmerkih, ki so bili primerljivi ali malo višji kot pri

ljudeh.

6.

FARMACEVTSKI PODATKI

6.1

Seznam pomožnih snovi

Jedro tablete

mikrokristalna celuloza

premrežen natrijev karmelozat

brezvoden koloidni silicijev dioksid

magnezijev stearat

Obloga tablete

polivinilalkohol

makrogol 3350

titanov dioksid (E 171)

smukec

rumen železov oksid (E 172)

6.2

Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3

Rok uporabnosti

4 leta

6.4

Posebna navodila za shranjevanje

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

6.5

Vrsta ovojnine in vsebina

Al-PVC/PVDC pretisni omoti v kartonskih škatlah, ki vsebujejo 28, 30, 42, 50, 56, 60, 98, 100 in 112

filmsko obloženih tablet.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6

Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Ni posebnih zahtev.

7.

IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.

15351 Pallini, Attiki

Grčija

8.

ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/13/826 /001

EU/1/13/826 /002

EU/1/13/826 /003

EU/1/13/826 /004

EU/1/13/826 /005

EU/1/13/826 /006

EU/1/13/826 /012

EU/1/13/826 /013

EU/1/13/826 /014

9.

DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET

Datum prve

odobritve

: 22. april 2013

Datum zadnjega podaljšanja:

10.

DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobni podatki o tem izdelku so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila (EMA)

http://www.ema.europa.eu

1.

IME ZDRAVILA

Memantin LEK 20 mg filmsko obložene tablete

2.

KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 20 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 16,62 mg

memantina.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

filmsko obložena tableta

Bledo rdeče, ovalne filmsko obložene tablete z razdelilno zarezo na eni strani.

Razdelilna zareza ni namenjena delitvi tablete.

4.

KLINIČNI PODATKI

4.1

Terapevtske indikacije

Zdravljenje odraslih bolnikov z zmerno do hudo Alzheimerjevo boleznijo.

4.2

Odmerjanje in način uporabe

Zdravljenje naj prične in nadzoruje zdravnik, ki ima izkušnje z diagnozo in zdravljenjem

Alzheimerjeve demence. Zdravljenje naj se začne le v primeru, če je na voljo ustrezna oseba, ki za

bolnika skrbi in ki lahko nadzoruje bolnikovo redno jemanje zdravila. Diagnozo je potrebno postaviti

skladno z veljavnimi smernicami. Prenašanje in odmerjanje memantina je treba redno ocenjevati,

najbolje v prvih treh mesecih po začetku zdravljenja. Potem je treba ocenjevati klinično korist in

prenašanje zdravljenja z memantinom skladno s trenutno veljavnimi kliničnimi smernicami. Z

vzdrževalnim zdravljenjem lahko nadaljujemo, dokler obstaja korist za bolnika in dokler bolnik

zdravljenje prenaša. O prekinitvi zdravljenja z memantinom je treba razmisliti, ko ni več dokazov o

zdravilnem učinku ali če bolnik zdravljenja ne prenaša.

Odmerjanje

Odrasli

Prilagajanje odmerka

Priporočeni začetni odmerek je 5 mg na dan, ki se postopoma zvišuje v prvih 4 tednih zdravljenja in

doseže priporočeni vzdrževalni odmerek, kot sledi:

1. teden (1.-7. dan):

Bolnik mora sedem dni jemati eno 5 mg filmsko obloženo tableto na dan.

2. teden (8.-14. dan):

Bolnik mora sedem dni jemati eno 10 mg filmsko obloženo tableto na dan.

3. teden (15.-21. dan):

Bolnik mora sedem dni jemati eno 15 mg filmsko obloženo tableto na dan.

Od 4. tedna dalje (22.-28. dan):

Bolnik mora jemati eno 20 mg filmsko obloženo tableto na dan 7 dni.

Največji dnevni odmerek je 20 mg na dan.

Vzdrževalni odmerek

Priporočeni vzdrževalni odmerek je 20 mg na dan.

Posebne skupine bolnikov

Starejši

Na podlagi kliničnih študij je priporočen odmerek za bolnike nad 65 let starosti 20 mg na dan, kot je

opisano zgoraj.

Ledvična okvara

Pri bolnikih z blago okvaro delovanja ledvic (očistek kreatinina 50 – 80 ml/min) prilagoditev odmerka

ni potrebna. Pri bolnikih z zmerno okvaro delovanja ledvic (očistek kreatinina 30 – 49 ml/min) naj bo

dnevni odmerek 10 mg. Če bolnik zdravljenje dobro prenaša, se lahko odmerek po najmanj 7 dneh

zdravljenja zviša na do 20 mg dnevno, po standardni titracijski shemi. Pri bolnikih s hudo okvaro

delovanja ledvic (očistek kreatinina 5 – 29 ml/min) naj bo dnevni odmerek 10 mg.

Jetrna okvara

Pri bolnikih z blago ali zmerno jetrno okvaro (Child-Pugh A in Child-Pugh B) prilagoditev odmerka ni

potrebna. Podatkov o uporabi memantina pri bolnikih s hudo jetrno okvaro ni na voljo. Dajanje

zdravila Memantin LEK bolnikom s hudo jetrno okvaro ni

priporočljivo.

Pediatrična populacija

Zdravilo Memantin LEK ni priporočljivo uporabljati pri otrocih in mladostnikih mlajših od 18 let,

zaradi pomanjkanja podatkov glede varnosti in učinkovitosti.

Način uporabe

Zdravilo Memantine LEK je namenjeno za peroralno uporabo.

Zdravilo Memantin LEK je treba jemati enkrat dnevno in ga je treba vzeti ob istem času vsak dan.

Filmsko obložene tablete se lahko jemlje s hrano ali brez nje.

4.3

Kontraindikacije

Preobčutljivost na učinkovino ali katerokoli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

4.4

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Previdnost se priporoča pri bolnikih z epilepsijo, s krči v anamnezi ali pri bolnikih z nagnjenostijo k

epilepsiji.

Sočasni uporabi antagonistov N-metil-D-aspartata (NMDA), kot so amantadin, ketamin ali

dekstrometorfan, se je potrebno izogniti. Te učinkovine delujejo na isti receptorski sistem kot

memantin, zato so lahko neželeni učinki (zlasti na centralni živčni sistem (CŽS)) pogostejši in bolj

izraženi (glejte tudi poglavje 4.5).

Zaradi nekaterih dejavnikov, ki lahko zvišajo pH urina (glejte poglavje 5.2 »Izločanje«) je potreben

skrben nadzor bolnika. Mednje spadajo izrazite spremembe v prehranjevanju, kot npr. prehod z

običajne na vegetarijansko prehrano ali zaužitje večjih količin alkalno delujočih antacidov. Prav tako

se lahko zviša pH urina v primeru ledvične tubularne acidoze (RTA) ali pri hudi okužbi mehurja, ki ga

povzročajo bakterije vrste

Proteus

V večini kliničnih preskušanj so bili bolniki z nedavnim srčnim infarktom, dekompenziranim

kongestivnim srčnim popuščanjem (NYHA III–IV) ali neurejeno hipertenzijo izključeni. Posledično je

za bolnike z omenjenimi obolenji na voljo le omejeno število podatkov, zato je priporočljiv skrben

nadzor teh bolnikov.

4.5

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Glede na farmakološke učinke in mehanizem delovanja memantina se lahko pojavijo naslednje

interakcije:

Na podlagi mehanizma delovanja se pričakuje, da se ob sočasnem zdravljenju z antagonisti

NMDA kot je memantin, učinki L-dope, dopaminergičnih agonistov in antiholinergikov, lahko

okrepijo. Učinki barbituratov in nevroleptikov so lahko zmanjšani. Sočasno dajanje memantina

in spazmolitikov, dantrolena ali baklofena lahko spremeni njihove učinke, zato bo morda

potrebno prilagoditi odmerke.

Sočasni uporabi memantina in amantadina se je potrebno izogniti, ker lahko pride do pojava

farmakotoksične psihoze. Obe učinkovini sta kemijsko sorodna antagonista NMDA. Podobno

velja za ketamin in dekstrometorfan (glejte tudi poglavje 4.4). Na voljo je tudi objavljen klinični

primer o morebitnem tveganju pri sočasni uporabi memantina in fenitoina.

Ostale učinkovine, kot so cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin in nikotin, ki

uporabljajo isti ledvični kationski transportni sistem kot amantadin, prav tako lahko medsebojno

reagirajo z memantinom, kar vodi do povišanih vrednosti v plazmi.

Ob sočasni uporabi memantina in hidroklorotiazida (HCT) oziroma zdravil, ki vsebujejo HCT,

lahko pride do zmanjšanja serumske koncentracije HCT.

V okviru izkušenj iz obdobja trženja so poročali o posameznih primerih povečanja

mednarodnega umerjenega razmerja (INR) pri bolnikih, ki so bili sočasno zdravljeni z

varfarinom. Čeprav vzročna povezanost ni bila dokazana, je pri bolnikih, ki se sočasno zdravijo

s peroralnimi antikoagulanti, priporočljivo spremljanje protrombinskega časa ali INR.

V raziskavah farmakokinetike (PK) posameznega odmerka pri mladih zdravih osebah ni bilo opaziti

interakcij memantina z gliburidom/metforminom ali donepezilom.

V klinični raziskavi pri mladih zdravih osebah niso opazili pomembnega vpliva memantina na

farmakokinetiko galantamina.

Memantin

in vitro

ni zaviral CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, monooksigenaze, ki vsebuje flavin,

epoksidne hidroksilaze ali sulfatacije.

4.6

Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Podatkov o uporabi memantina pri nosečnicah ni oziroma so omejeni.V študijah na živalih so

ugotovili, da memantin lahko zavira intrauterino rast pri izpostavljenosti, ki je enaka ali le malo višja

od izpostavljenosti pri ljudeh (glejte poglavje 5.3). Možno tveganje za ljudi ni znano. Memantina ne

smete uporabljati med nosečnostjo, razen če je nujno potrebno.

Dojenje

Ni znano, ali se memantin izloča v materino mleko, čeprav bi iz njegove lipofilnosti lahko sklepali, da

se. Ženske, ki prejemajo memantin, naj ne dojijo.

Plodnost

Neželenih učinkov memantina v zvezi s plodnostjo pri moških ali ženskah niso opazili.

4.7

Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s strojev

Zmerna do huda Alzheimerjeva bolezen je običajno vzrok za nesposobnost vožnje in upravljanja s

strojevs. Prav tako ima zdravilo Memantin LEK blag do zmeren vpliv na sposobnost vožnje in

upravljanja s strojevs, zato je potrebno bolnike opozoriti na posebno previdnost.

4.8

Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila zdravila

V kliničnih preskušanjih bolnikov z zmerno do hudo demenco, ki so zajeli 1784 bolnikov, zdravljenih

z memantinom in 1595 bolnikov, ki so prejemali placebo, se skupna incidenca neželenih učinkov pri

memantinu ni razlikovala od placeba, neželeni učinki pa so bili po resnosti večinoma blagi do zmerni.

Najpogostejši neželeni učinki, ki so se pogosteje pojavili pri skupini bolnikov, ki je jemala memantin,

kot pri skupini, ki je prejemala placebo, so bili omotica (6,3 % proti 5,6 %), glavobol (5,2 % proti 3,9

%), zaprtje (4,6 % proti 2,6 %), zaspanost (3,4 % proti 2,2 %) in hipertenzija (4,1 % proti 2,8 %).

V spodnji preglednici so navedeni podatki o neželenih učinkih zdravila, zbrani v kliničnih študijah z

memantinom in od začetka trženja dalje. V razvrstitvah pogostosti so neželeni učinki navedeni po

padajoči resnosti.

Seznam neželenih učinkov v preglednici

V spodnji preglednici so navedeni podatki o neželenih učinkih memantina, zbrani v kliničnih študijah

in v obdobju trženja zdravila.

Neželeni učinki so razporejeni glede na organske sisteme ob uporabi naslednjih navedb: zelo pogosti

(≥1/10); pogosti (≥1/100 do <1/10); občasni (≥1/1.000 do <1/100); redki (≥1/10.000 do <1/1.000);

zelo redki (<1/10.000), neznana pogostnost (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).

razvrstitvah pogostosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

Organski sistem

Pogostost

Neželeni učinek

Infekcijske in parazitske bolezni

Občasni

glivična okužba

Bolezni imunskega sistema

Pogosti

preobčutljivost na zdravilo

Psihiatrične motnje

Pogosti

zaspanost

Občasni

zmedenost

Občasni

halucinacije

Neznana

psihotične reakcije

Bolezni živčevja

Pogosti

omotica

Pogosti

motnje ravnotežja

Občasni

nenormalna hoja

Zelo redki

epileptični napadi

Srčne bolezni

Občasni

odpoved srca

Žilne bolezni

Pogosti

hipertenzija

Občasni

venska

tromboza/tromboembolija

Bolezni dihal, prsnega koša in

mediastinalnega prostora

Pogosti

dispneja

Bolezni prebavil

Pogosti

zaprtje

Občasni

bruhanje

Neznana

pankreatitis

Bolezni jeter, žolčnika in žolčevodov

Pogosti

zvišane vrednosti testov jetrne

funkcije

Neznana

hepatitis

Splošne težave in spremembe na mestu

aplikacije

Pogosti

glavobol

Občasni

utrujenost

Halucinacije so bile večinoma opažene pri bolnikih s hudo Alzheimerjevo boleznijo.

Posamezni primeri, o katerih so poročali v okviru izkušenj v obdobju trženja.

Alzheimerjeva bolezen je povezana z depresijo, samomorilnimi mislimi in samomorom. Pri bolnikih,

zdravljenih z memantinom, so o teh učinkih poročali v okviru izkušenj v obdobju trženja zdravila.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno.

Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih

delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni

center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9

Preveliko odmerjanje

Iz kliničnih študij in izkušenj iz obdobja trženja dravila so na voljo le omejene izkušnje s prevelikim

odmerjanjem.

Simptomi

Sorazmerno veliki čezmerni odmerki (200 mg dnevno oziroma 105 mg dnevno, tri dni) so bili

povezani samo s simptomi utrujenosti, šibkosti in/ali driske ali pa simptomov sploh ni bilo. Pri

prevelikih odmerkih do 140 mg ali pri neznanih odmerkih so se pri bolnikih pokazali simptomi

povezani s centralnim živčnim sistemom (zmedenost, dremavost, zaspanost, vrtoglavica,

vznemirjenost, agresivnosti, halucinacije in motnje hoje) in/ali prebavili (bruhanje in driska).

V najhujšem primeru prevelikega odmerjanja je bolnik preživel peroralni vnos 2000 mg memantina z

učinki na centralni živčni sistem (desetdnevna koma, kasneje diplopija in vznemirjenost). Bolnika so

zdravili simptomatsko in tudi s plazmaferezo. Bolnik je okreval brez trajnih posledic.

V nekem drugem primeru velikega prevelikega odmerka je bolnik prav tako preživel in okreval.

Peroralno je dobil 400 mg memantina. Pojavili so se simptomi povezani s centralnim živčnim

sistemom, kot so nemir, psihoza, vidne halucinacije, nagnjenost h konvulzijam, zaspanost, stupor in

nezavest.

Zdravljenje

Pri prevelikem odmerjanju je potrebno simptomatsko zdravljenje. Antidota za zastrupitev ali preveliko

odmerjanje ni na. Pri odstranjevanju učinkovine uporabljamo ustrezne standardne klinične postopke,

kot so izpiranje želodca, medicinsko oglje (preprečevanje možne entero-hepatične recirkulacije),

nakisanje urina, prisilna diureza.

Pri znakih in simptomih splošne prekomerne stimulacije centralnega živčnega sistema (CŽS) je treba

razmisliti o previdnem simptomatičnem kliničnem zdravljenju.

5.

FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1

Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: psihoanaleptiki; druga zdravila za zdravljenje demence, oznaka ATC:

N06DX01.

Vse več je dokazov, da motnje v delovanju glutamatnega živčnega prenosa, še posebej preko

receptorjev NMDA, prispevajo tako k izraženosti simptomov kot k napredovanju nevrodegenerativne

demence.

Memantin je napetostno odvisni, nekompetitivni antagonist receptorjev NMDA z zmerno afiniteto.

Modulira učinke patološko zvišanih toničnih vrednosti glutamata, ki lahko vodijo v nevronsko

disfunkcijo.

Klinične študije

V temeljno klinično študijo je bilo vključenih 252 bolnikov z zmerno do hudo Alzheimerjevo

boleznijo, ki so ob vključitvi pri kratkem preizkusu spoznavnih sposobnosti (MMSE - mini-mental

state examination) dosegli 3-14 točk. Po 6-mesečni monoterapiji z memantinom se je pri opazovanih

bolnikih pokazalo izboljšanje v primerjavi s placebom (analiza opazovanih primerov po lestvici

CIBIC-plus (vtis sprememb na podlagi kliničnega intervjuja (CIBIC- clinician’s interview based

impression of change)), p=0,025; po lestvici ADCS-ADLsev (vprašalnik vsakodnevnih aktivnosti

(ADCS-ADLsev-Alzheimer's disease cooperative study – activities of daily living)), p=0,003; testi po

SIB (sklop testov za hudo prizadetost (SIB-severe impairment battery)) p=0,002).

Temeljna študija memantina v monoterapiji pri zdravljenju bolnikov z blago do zmerno

Alzheimerjevo boleznijo (skupna ocena pri KPSS ob vključitvi 10 do 22 točk) je zajela 403 bolnike.

Pri bolnikih, zdravljenih z memantinom, se je pokazal statistično značilno boljši učinek kot pri

bolnikih, ki so prejemali placebo pri primarnih ciljih študije: lestvica za ocenjevanje Alzheimerjeve

bolezni (ADAS-cog- Alzheimer’s disease assessment scale) (p=0,003) in CIBIC-plus (p=0,004) po 24

tednih (prenos zadnjega opažanja (LOCF-last observation carried forward)). Pri drugi študiji

zdravljenja v monoterapiji pri blagi do zmerni Alzheimerjevi bolezni (skupna ocena KPSS ob

vključitvi 11 do 23 točk), v katero je bilo zajetih in naključno razdeljenih 470 bolnikov. V

prospektivno opredeljeni primarni analizi v 24. tednu ni bilo statistično značilnih razlik pri primarnih

ciljih študije.

Meta-analiza bolnikov z zmerno do hudo Alzheimerjevo boleznijo (skupna ocena KPSS ob vključitvi

<20 točk), ki je zajela 6 študij faze III, kontroliranih s placebom in trajajočih 6 mesecev (vključno s

študijami zdravljenja v monoterapiji ter študijami bolnikov, ki so prejemali stabilni odmerek

zaviralcev acetilholinesteraze), je pokazala statistično značilen učinek v korist zdravljenja z

memantinom pri spoznavnih funkcijah ter globalnih in funkcionalnih področjih. Pri bolnikih, kjer so

ocenili hkratno poslabšanje vseh treh področji, so rezultati pokazali statistično značilen učinek

memantina pri preprečevanju poslabšanja, saj se je pri dvakrat več bolnikih, ki so prejemali placebo,

kot pri bolnikih, zdravljenih z memantinom, pokazalo poslabšanje na področju vseh treh področji (21

% proti 11 %, p<0,0001).

5.2

Farmakokinetične lastnosti

Absorpcija

Memantin ima absolutno biološko uporabnost okoli 100 %. t

je med 3 in 8 urami. Kot kaže, hrana

ne vpliva na absorpcijo memantina.

Porazdelitev

Ob dnevnih odmerkih 20 mg so v stanju dinamičnega ravnovesja dosežene plazemske koncentracije

memantina od 70 do 150 ng/ml (0,5 – 1 µmol), z veliko variabilnostjo med posamezniki. Izračunali so,

da je pri dnevnih odmerkih 5 do 30 mg razmerje med koncentracijo v cerebrospinalnem likvorju

(CSL) in serumu 0,52. Volumen porazdelitve je okoli 10 l/kg. Okoli 45 % memantina se veže na

plazemske beljakovine.

Biotransformacija

Pri človeku je okoli 80 % memantina v obtoku v nespremenjeni obliki. Pri človeku so

naqjpomembnejši presnovki N-3,5-dimetil-gludantan, izomerna mešanica 4- in 6-hidroksi-memantina

in 1-nitrozo-3,5-dimetil-adamantana. Noben od teh presnovkov nima antagonističnega učinka na

NMDA.

In vitro

niso zaznali presnove preko citokroma P 450.

V študiji s peroralnim memantinom

C se je v 20 dneh izločilo povprečno 84% odmerka, od tega več

kot 99 % preko ledvic.

Izločanje

Memantin se izloča na monoeksponentni način s končnim razpolovnim časom (t

) od 60 do 100 ur. Pri

prostovoljcih z normalnim delovanjem ledvic je celoten očistek (Cl

) 170 ml/min/1,73 m²; del

celotnega ledvičnega očistka je dosežen s tubularno sekrecijo.

V ledvicah poteka tudi tubularna reabsorpcija, verjetno preko beljakovinskega kationskega transporta.

Pri alkalnem urinu lahko pride do za 7- do 9-krat zmanjšane hitrosti izločanja memantina (glejte

poglavje 4.4). Alkalizacija urina lahko nastopi po izraziti spremembi v prehrani, npr. prehod z

običajne na vegetarijansko, ali pri čezmernem zaužitju alkalnih učinkovin za uravnavanje želodčne

kisline.

Linearnost

Študije na zdravih prostovoljcih so pokazale, da ima memantin linearno farmakokinetiko v razponu

odmerkov od 10 do 40 mg.

Farmakokinetično/farmakodinamično razmerje

Pri odmerku 20 mg memantina na dan so vrednosti v CLS skladne s k

vrednostjo (k

= konstanta

inhibicije) memantina, ki je 0,5 µmol v frontalnem korteksu pri človeku.

5.3

Predklinični podatki o varnosti

V kratkotrajnih študijah na podganah je memantin, tako kot drugi antagonisti receptorjev NMDA,

povzročil nastanek vakuol in nekrozo v nevronih (Olneyeve lezije), vendar le pri odmerkih, ki dajo

zelo visoko maksimalno plazemsko koncentracijo. Pred vakuolizacijo in nekrozo se je pojavila ataksija

in drugi predklinični znaki. Ker ti učinki niso bili opaženi v dolgotrajnih študijah pri glodalcih ali

drugih živalih, je klinična pomembnost teh pojavov neznana.

V študijah toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih so pri glodalcih in psih, ne pa tudi pri opicah,

občasno opazili spremembe na očeh. Specifične oftalmoskopske preiskave v raziskavah z

memantinom niso razkrile sprememb na očeh.

Pri glodalcih so opazili fosfolipidozo v makrofagih v pljučih, ker se je memantin kopičil v lizosomih.

Ta učinek je poznan pri učinkovinah s kationskimi amfifilnimi lastnostmi. Možna je povezava med

tem kopičenjem in nastankom vakuol v pljučih. Ta učinek so opazili le pri visokih odmerkih pri

glodalcih. Klinična pomembnost teh pojavov ni poznana.

V standardnih poskusih niso opazili genotoksičnosti. V šudijah na miših in podganah, ki so potekale

celo življenjsko dobo, niso opazili karcinogenosti. Memantin ni bil teratogen pri podganah in zajcih,

tudi pri odmerkih, toksičnih za mater, prav tako pa niso opazili neželenih učinkov na rodnost. Pri

podganah so ugotovili zmanjšano rast ploda v odmerkih, ki so bili primerljivi ali malo višji kot pri

ljudeh.

6.

FARMACEVTSKI PODATKI

6.1

Seznam pomožnih snovi

Jedro tablete

mikrokristalna celuloza

premrežen natrijev karmelozat

brezvoden koloidni silicijev dioksid

magnezijev stearat

Obloga tablete

polivinilalkohol

makrogol 3350

titanov dioksid (E 171)

smukec

rumeni železov oksid (E 172)

rdeči železov oksid (E 172)

6.2

Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3

Rok uporabnosti

4 leta.

6.4

Posebna navodila za shranjevanje

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

6.5

Vrsta ovojnine in vsebina

Al-PVC/PVDC pretisni omoti v kartonskih škatlah, ki vsebujejo 28, 30, 42, 56, 98 in 100 filmsko

obloženih tablet.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6

Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Ni posebnih zahtev.

7.

IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.

15351 Pallini, Attiki

Grčija

8.

ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/13/826 /007

EU/1/13/826 /008

EU/1/13/826 /009

EU/1/13/826 /010

EU/1/13/826 /011

EU/1/13/826 /015

9.

DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET

Datum prve

odobritve

: 22. april 2013

Datum zadnjega podaljšanja:

10.

DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobni podatki o tem izdelku so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila (EMA)

http://www.ema.europa.eu.

PRILOGA II

A.

IZDELOVALCI ODGOVORNI ZA SPROŠČANJE SERIJ

B.

POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

C.

DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA

PROMET Z ZDRAVILOM

D.

POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN

UČINKOVITO UPORABO ZDRAVILA

A.

IZDELOVALCI ODGOVORNI ZA SPROŠČANJE SERIJ

Ime in naslov izdelovalcev, odgovornih za sproščanje serij

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57, 1526 Ljubljana

Slovenija

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes

Rodopi Prefecture

Block No 5

EL-69300 Rodopi

Grčija

Pharmathen S.A.

6 Dervenakion str.

15351 Pallini, Attiki

Grčija

natisnjenem

navodilu

uporabo

zdravila

morata

biti

navedena

naslov

izdelovalca,

odgovornega za sprostitev zadevne serije.

B.

POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Predpisovaje

izdaja

zdravila

posebnim

režimom

(glejte

Prilogo

Povzetek

glavnih

značilnosti zdravila, poglavje 4.2).

C.

DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Redno posodobljena poročila o varnosti zdravila (PSUR)

Zahteve za predložitev rednih posodobljenih poročil o varnosti zdravila za to zdravilo so navedene na

seznamu referenčnih datumov Unije (seznam EURD), predvidenega v členu 107c (7) Direktive

2001/83 / ES, in vse nadaljnje posodobitve, objavljene na zdravilnega spletnega portala.

D.

POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN UČINKOVITO UPORABO

ZDRAVILA

Načrt za obvladovanje tveganja (RMP)

Navedba smiselno ni potrebna.

PRILOGA III

OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA OVOJNINA

1.

IME ZDRAVILA

Memantin LEK 10 mg filmsko obložene tablete

memantinijev klorid

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 10 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 8,31 mg

memantina.

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

filmsko obložena tableta

28 filmsko obloženih tablet.

30 filmsko obloženih tablet.

42 filmsko obloženih tablet.

50 filmsko obloženih tablet.

56 filmsko obloženih tablet.

60 filmsko obloženih tablet.

98 filmsko obloženih tablet.

100 filmsko obloženih tablet.

112 filmsko obloženih tablet.

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

peroralna uporaba

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.

15351 Pallini, Attiki

Grčija

Tel.: +30 210 66 65 067

E-pošta: info@pharmathen.com

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/13/826 /001 28 filmsko obloženih tablet

EU/1/13/826 /002

filmsko obloženih tablet

EU/1/13/826 /003

filmsko obloženih tablet

EU/1/13/826 /004

filmsko obloženih tablet

EU/1/13/826 /005

filmsko obloženih tablet

EU/1/13/826 /006

filmsko obloženih tablet

EU/1/13/826 /012

filmsko obloženih tablet

EU/1/13/826 /013

filmsko obloženih tablet

EU/1/13/826 /014

filmsko obloženih tablet

13.

ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.

NAVODILA ZA UPORABO

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Memantin LEK 10 mg

17.

EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako

18.

EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI

DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT ZA TABLETE

1.

IME ZDRAVILA

Memantin LEK 10 mg filmsko obložene tablete

memantinijev klorid

2.

IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pharmathen S.A.

3.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

4.

ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije

5.

DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA OVOJNINA

1.

IME ZDRAVILA

Memantin LEK 20 mg filmsko obložene tablete

memantinijev klorid

2.

NAVEDBA ENE ALI VEČ UČINKOVIN

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 20 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 16,62 mg

memantina.

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

4.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

filmsko obložena tableta

28 filmsko obloženih tablet.

30 filmsko obloženih tablet.

42 filmsko obloženih tablet.

56 filmsko obloženih tablet.

98 filmsko obloženih tablet.

100 filmsko obloženih tablet.

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

peroralna uporaba

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH

ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.

15351 Pallini, Attiki

Grčija

Tel.: +30 210 66 65 067

E-pošta: info@pharmathen.com

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA(DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/13/826 /007 28 filmsko obloženih tablet

EU/1/13/826 /008

filmsko obloženih tablet

EU/1/13/826 /009

filmsko obloženih tablet

EU/1/13/826 /010

filmsko obloženih tablet

EU/1/13/826 /011

filmsko obloženih tablet

EU/1/13/826 /015

filmsko obloženih tablet

13.

ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.

NAVODILA ZA UPORABO

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Memantin LEK 20 mg

17.

EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako

18.

EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI

DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT ZA TABLETE

1.

IME ZDRAVILA

Memantin LEK 20 mg filmsko obložene tablete

memantinijev klorid

2.

IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pharmathen S.A.

3.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

4.

ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije

5.

DRUGI PODATKI

B. NAVODILO ZA UPORABO

Navodilo za uporabo

Memantin LEK 10 mg filmsko obložene tablete

Memantin LEK 20 mg filmsko obložene tablete

memantinijev klorid

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne

podatke!

-

Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.

-

Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

-

Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo

škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.

-

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte

se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

Glejte poglavje

Kaj vsebuje navodilo:

Kaj je zdravilo Memantin LEK in za kaj ga uporabljamo

Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Memantin LEK

Kako jemati zdravilo Memantin LEK

Možni neželeni učinki

Shranjevanje zdravila Memantin LEK

Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1.

Kaj je zdravilo Memantin LEK in za kaj ga uporabljamo

Kako deluje zdravilo Memantin LEK

Zdravilo Memantine LEK vsebuje učinkovino memantinijev klorid.

Zdravilo Memantin LEK sodi v skupino zdravil, znanih kot zdravila za zdravljenje demence.

Izguba spomina pri Alzheimerjevi bolezni nastane zaradi motenj v prenosu signalov v možganih. V

možganih se nahajajo tako imenovani receptorji N-metil-D-aspartata (NMDA), ki sodelujejo v

prenosu živčnih signalov, pomembnih za učenje in spomin. Zdravilo Memantin LEK spada v skupino

zdravil, ki se imenujejo antagonisti receptorjev NMDA. Zdravilo Memantin LEK deluje na receptorje

NMDA in tako izboljša prenos živčnih signalov in spomin.

Za kaj uporabljamo zdravilo Memantin LEK

Zdravilo Memantin LEK uporabljamo za zdravljenje odraslih bolnikov z zmerno do hudo

Alzheimerjevo boleznijo.

2.

Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Memantin LEK

Ne jemljite zdravila Memantin LEK

če ste alergični na memantinijev klorid ali katerokoli sestavino tega zdravila (navedeno v

poglavju 6).

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Memantine LEK se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom

če ste v preteklosti imeli epileptične napade,

če ste pred kratkim preboleli srčni infarkt (srčno kap), imate kongestivno srčno popuščanje ali

neurejeno hipertenzijo (visok krvni tlak).

V teh primerih je potrebno zdravljenje skrbno nadzorovati. Vaš zdravnik naj redno ocenjuje klinično

korist zdravila Memantin LEK.

Če imate ledvično okvaro (težave z ledvicami), naj vaš zdravnik skrbno nadzira delovanje ledvic in po

potrebi ustrezno prilagodi odmerke memantina.

Izogibati se je treba sočasni uporabi zdravil, kot so amantadin (za zdravljenje Parkinsonove bolezni),

ketamin (običajno se uporablja kot anestetik), dekstrometorfan (običajno se uporablja za zdravljenje

kašlja) in ostali zaviralci receptorjev NMDA.

Otroci in mladostniki

Zdravila Mamantin LEK ne priporočajo otrokom in mladostnikom, mlajšim od 18 let.

Druga zdravila in zdravilo Memantin LEK

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli

jemati katero koli drugo zdravilo. To velja tudi za zdravila, pridobljena brez recepta.

Posebno v primeru, da skupaj z zdravilom Memantin LEK jemljete naslednja zdravila, se učinki le teh

lahko spremenijo in bo morda vaš zdravnik moral prilagoditi odmerek:

amantadin, ketamin, dekstrometorfan

dantrolen, baklofen

cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

hidroklorotiazid (ali kombinacije zdravil, ki vsebujejo hidroklorotiazid)

antiholinergiki (zdravila, ki se običajno uporabljajo za zdravljenje motenj gibanja in trebušnih krčev)

antikonvulzivi (zdravila za preprečevanje ali lajšanje epileptičnih krčev)

barbiturati (zdravila, ki se na splošno uporabljajo kot uspavala)

dopaminergični agonisti (učinkovine kot so L-dopa, bromokriptin)

nevroleptiki (zdravila za zdravljenje duševnih motenj)

peroralni antikoagulanti

V primeru, da ste sprejeti v bolnišnico, obvestite zdravnika, da jemljete zdravilo Memantin LEK.

Zdravilo Memantin LEK skupaj s hrano in pijačo

Obvestite zdravnika, če ste pred kratkim spremenili ali če nameravate bistveno spremeniti prehrano

(npr. če preidete iz običajne hrane na strogo vegetarijansko prehrano), ali če imate ledvično tubularno

acidozo (preveliko količino kislih spojin v krvi zaradi renalne disfunkcije (slabega delovanja ledvic))

ali če imate hudo vnetje sečil (strukture po kateri se prenaša seč). V teh primerih bo zdravnik morda

prilagodil odmerek vašega zdravila.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte s svojim

zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Uporaba memantina pri nosečnicah ni priporočljiva.

Ženske, ki jemljejo zdravilo Memantin LEK, ne smejo dojiti.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Vaš zdravnik vam bo povedal, če zaradi vaše bolezni lahko varno vozite in varno upravljate stroje.

Prav tako Memantin LEK lahko vpliva na vašo sposobnost odzivanja, zato se vožnja in upravljanje

strojev ne priporoča.

3.

Kako jemati zdravilo Memantin LEK

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi, se posvetujte z

zdravnikom ali s farmacevtom.

Odmerek

Za odrasle in starejše je priporočeni odmerek zdravila Memantin LEK 20 mg enkrat dnevno.

Da bi zmanjšali nevarnost pojava neželenih učinkov, odmerek dosegate postopoma, po priporočilu

sledeče sheme dnevnega odmerjanja:

1. teden

polovica 10 mg tablete

2. teden

ena 10 mg tableta

3. teden

ena in pol 10 mg tableta

4. teden in naprej

dve 10 mg tableti ali ena

20 mg tableta enkrat

dnevno

Običajni začetni odmerek je polovica 10 mg tablete enkrat dnevno (1 x 5 mg) v prvem tednu. V

drugem tednu povišamo odmerek na eno 10 mg tableto enkrat dnevno (1 x 10 mg) in v tretjem tednu

na 1 in ½ 10 mg tablete enkrat dnevno. Od četrtega tedna naprej je običajen odmerek 2 tableti enkrat

dnevno (1 x 20 mg).

Odmerek pri bolnikih z ledvično okvaro

Če imate ledvično okvaro, vam bo zdravnik prilagodil odmerek v skladu z vašim stanjem. V teh

primerih bo zdravnik nadzoroval ledvično delovanje v določenih časovnih presledkih.

Način jemanja

Zdravilo Memantin LEK jemljite peroralno enkrat dnevno. Da bi vam zdravilo koristilo, ga morate

jemati redno vsak dan ob istem času. Tablete pogoltnite z manjšo količino vode. Tablete lahko

jemljete s hrano ali brez.

Trajanje zdravljenja

Zdravilo Memantin LEK jemljite tako dolgo, kot vam pomaga in se ne pojavijo neželeni učinki, ki jih

ne prenašate. Vaš zdravnik naj redno preverja učinek zdravljenja.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Memantin LEK, kot bi smeli

Na splošno zaužitje večjega odmerka zdravila Memantin LEK ne bi smelo imeti škodljivih

posledic. Morda boste občutili bolj izražene znake, ki so opisani v poglavju 4. »Možni neželeni

učinki«.

Če ste zaužili prevelik odmerek zdravila

Memantin LEK

, obvestite svojega zdravnika, ker

boste morda potrebovali zdravniško obravnavo.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Memantin LEK

Če ste ugotovili, da ste pozabili vzeti predpisani odmerek zdravila Memantin LEK, počakajte in

vzemite naslednji odmerek ob običajnem času.

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte s svojo zdravnikom ali s farmacevtom.

4.

Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Na splošno so opaženi neželeni učinki blagi do zmerni.

Pogosti (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov):

glavobol, zaspanost, zaprtje,

zvišane vrednosti testov jetrne funkcije

, omotica, motnje

ravnotežja, zasoplost, visok krvni tlak in preobčutljivost za zdravilo

Občasni (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):

utrujenost, glivična okužba, zmedenost, halucinacije, bruhanje, neobičajna hoja, odpoved srca in

krvni strdki v venah (tromboza/tromboembolija)

Zelo redki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov):

epileptični napadi

Neznana pogostnost (pogostosti ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov):

vnetje trebušne slinavke, vnetje jeter (hepatitis) in psihotične reakcije

Obstaja povezava med Alzheimerjevo boleznijo in depresijo, samomorilnimi mislimi in samomorom.

Pri bolnikih, zdravljenih z memantinom, so poročali o teh dogodkih.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O

neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v

Prilogi V. S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o

varnosti tega zdravila

5.

Shranjevanje zdravila Memantin LEK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in na

pretisnem omotu poleg oznake EXP. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan

navedenega meseca.

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja

zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6.

Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Memantin LEK

Učinkovina je memantinijev klorid.

Ena tableta vsebuje 10 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 8,31 mg memantina.

Ena tableta vsebuje 20 mg memantinijevega klorida, kar ustreza 16,62 mg memantina.

Pomožne snovi so:

Jedro tablete:

mikrokristalna celuloza, premrežen natrijev karmelozat, brezvoden koloidni silicijev dioksid in

magnezijev stearat.

10mg:

Filmska obloga: polivinilalkohol, makrogol 3350, titanov dioksid (E 171), smukec in rumen železov

oksid (E 172).

20mg:

Filmska obloga: polivinilalkohol, makrogol 3350, titanov dioksid (E 171), smukec, rumen železov

oksid (E 172) in rdeč železov oksid (E 172).

Izgled zdravila Memantin LEK in vsebina pakiranja

Memantin LEK 10 mg filmsko obložene tablete so

rumene, ovalne, filmsko obložene tablete z

razdelilno zarezo na eni strani.

Tableta se lahko deli na enake odmerke.

Memantin LEK 20 mg filmsko obložene tablete so

bledo rdeče, ovalne, filmsko obložene tablete z

razdelilno zarezo na eni strani.

Razdelilna zareza ni namenjena delitvi tablete.

Memantin LEK 10 mg filmsko obložene tablete so na voljo v pretisnih omotih iz PVC / PVDC-

aluminija s 28, 30, 42, 50, 56, 60, 98, 100 in 112 tablet.

Memantin LEK 20 mg filmsko obložene tablete so na voljo v pretisnih omotih iz PVC / PVDC-

aluminija s 28, 30, 42, 56, 98 in 100 tablet.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Pharmathen S.A., 6, Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki, Grčija

Izdelovalec:

Pharmathen S.A , 6, Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki, Grčija

Pharmathen International S.A., Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300,

Grčija

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika

dovoljenja za promet z zdravilom.

België/Belgique/Belgien

Sandoz n.v./s.a.

Tél/Tel: +32 2 722 97 81

Lietuva

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Tel: + 370 5 2636 037

България

Sandoz d.d Representative office

Teл.: + 359 2 970 47 47

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz n.v./s.a.

Tel: + 32 2 722 97 81

Česká republika

Sandoz s.r.o.

Tel: + +420 225 775 111

Magyarország

Sandoz Hungária Kft.

Tel.: + 36 1 430 2896

Danmark

Sandoz A/S

Tel: + 45 6395 1000

Malta

Cherubino LTD

Tel: + 356 21 343 270

Deutschland

Sandoz Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 49 08024 902-4513

Nederland

Sandoz B.V.

Tel: + 31 (0)36 5241600

Eesti

Sandoz d.d. Estonia

Tel: + 372 6652405

Norge

Sandoz A/S

Tlf: + 45 6395 1000

Ελλάδα

Sambrook Pharmaceuticals Med SA

800 110 0333 (χωρίς χρέωση) / +30-210-8194280

Österreich

Sandoz GmbH

Tel: + 43 5338 200

España

Sandoz Farmacéutica, S.A.

Tel: + 34 91 740 12 92

Polska

Lek S.A.

Tel.: + 48 /22/ 549 15 43, +48 /22/ 549 07 24

France

Sandoz

Tel: +33 1 49 64 48 21

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Tel: + 351 21 196 40 00

Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Tel: +385 1 23 53 111

România

Sandoz SRL Romania

Tel: + 40 21 407 51 83

Ireland

ROWEX LTD

Tel: + 353 27 50077

Slovenija

Lek Pharmaceuticals d.d.

Tel: + 386 1 580 3327

Ísland

Sandoz A/S

Tel: + 45 6395 1000

Slovenská republika

Sandoz d.d. organizacna zlozka

Tel: + 421-2/48 200 600

Italia

Sandoz S.p.A.

Tel: + 39 02 96 54 3483

Suomi/Finland

Sandoz A/S

Puh/Tel: + 45 6395 1000

Κύπρος

P.T.Hadjigeorgiou Co Ltd

Τηλ: + 357 – 25372425

Sverige

Sandoz A/S

Tel: + 45 6395 1000

Latvija

Sandoz d.d. representative office Latvia.

Tel: + 371 6789 2006

United Kingdom

Sandoz Limited

Tel: + 44 1276 698020

Navodilo je bilo odobreno

Podrobni podatki o tem zdravilu so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila (EMA)

http://www.ema.europa.eu