Masivet

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Masivet
 • Използвай за:
 • Животни
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Masivet
  Европейски съюз
 • Език:
 • естонски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Koerad
 • Терапевтична област:
 • ANTINEOPLASTILISED AINED
 • Терапевтични показания:
 • Ravi mitte-resectable koer mast-rakkude kasvajad (klass 2 või 3), kellel on kinnitatud muteerunud c-KIT türosiin-kinase retseptori.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 6

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Volitatud
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/000128
 • Дата Оторизация:
 • 16-11-2008
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/000128
 • Последна актуализация:
 • 31-03-2019

Доклад обществена оценка

European Medicines Agency

Veterinary Medicines

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 47

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

© European Medicines Agency,2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/V/C/128

EUROOPA AVALIK HINDAMISARUANNE

MASIVET

Kokkuvõte üldsusele

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles

selgitatakse,

kuidas

veterinaarravimite

komitee

hinnangu

alusel,

mis

tugineb

esitatud

dokumentidele, koostati soovitused ravimi kasutustingimuste kohta.

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma

haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, võtke palun ühendust oma loomaarstiga. Kui soovite

lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu

kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Masivet?

Masivet

sisaldab

masitiniibi,

kuulub

vähiravimite

klassi.

Ravimit

turustatakse

ümmarguste oranžide tablettidena (50 mg ja 150 mg).

Milleks Masiveti kasutatakse?

Masiveti

kasutatakse

nuumrakuliste

kasvajate

(vähi

liik) ravis

koertel.

Seda

kasutatakse

raskete (2. ja 3. staadium) kasvajate korral kui kasvajat ei saa kirurgiliselt eemaldada. Seda

kasutatakse ainult siis, kui enne ravi on kasvajakoes tuvastatud c-Kit mutatsioon.

Tablette manustatakse üks kord ööpäevas suu kaudu. Annus sõltub ravitava koera kehakaalust.

Ravi kestus sõltub koera ravivastusest.

Kuidas Masivet toimib?

Masiveti

toimeaine

masitiniib

valgu

türosiinkinaasi

inhibiitor.

tähendab,

blokeerib

teatud

ensüüme,

mida

nimetatakse

türosiinkinaasideks.

Neid

ensüüme

leidub

rakupinna teatud retseptorites, sealhulgas ka retseptoris c-Kit. Mõned nuumrakulise kasvaja

liigid

seotud

mutatsiooniga,

põhjustab

c-Kiti

liigset

aktivatsiooni ja

stimuleerib

nuumrakkude

kontrollimatut

jagunemist.

Neid

retseptoreid

blokeerides

aitab

Masivet

reguleerida rakkude jagunemist, takistades selle konkreetse mutatsiooniga kasvajate edasist

arengut.

Kuidas Masiveti uuriti?

Masiveti uuriti mitmes laborikoerte ja loomade uuringutes Euroopa ja Ameerika Ühendriikide

veterinaarkliinikutes.

Põhiuuringus

võrreldi

Masiveti

efektiivsust

soovitatud

annuses

12,5 mg kehakaalu kilogrammi kohta üks kord ööpäevas – platseeboga (näiv ravim). Uuring

hõlmas eri tõugudest ja mõlemast soost koeri, kellel oli nuumrakuline kasvaja, mis oli pärast

operatsiooni

tagasi

tulnud

ning

mida

olnud

võimalik

kirurgiliselt

eemaldada.

Uuringurühmas olid koerad, kelle kasvajas esinesid muteerunud või normaalseid (looduslikku

tüüpi) c-Kit retseptoreid.

Lk 2/2

© EMEA 2009

Milles seisnes uuringute põhjal Masiveti kasulikkus?

Koertel, kelle kasvajas esinesid muteerunud c-Kit retseptorid ja kes said Masiveti, kulus

kasvaja süvenemiseni rohkem aega (keskmiselt 241 päeva) kui platseebot saanud koertel

(keskmiselt 83 päeva).

Mis riskid Masivetiga kaasnevad?

Masiveti

kõige

sagedamad

kõrvalnähud

seedetrakti

reaktsioonid

(kõhulahtisus

oksendamine) ja karvakaotus. Enamasti on need reaktsioonid kerge või keskmise raksusega ja

ajutised,

kestusega

kuni

neli

nädalat.

Masiveti-ravi

saavaid

koeri

peab

loomaarst

kõrvalnähtude

suhtes

regulaarselt

(vähemalt

üks

kord

kuus)

jälgima.

Kõrvalnähtude

esinemisel võib loomaarst otsustada, kas vähendada Masiveti annust või katkestada ravi.

Masiveti ei tohi kasutada teatud neeru- või maksaprobleemide või aneemia (punaliblede

vähesus) või neutropeeniaga (valgeliblede vähesus) koertel. Seda ei tohi kasutada noorematel

kui 6-kuustel koertel või väiksematel kui 4 kg kaaluvatel koertel ega tiinetel või imetavatel

koertel. Ravimit ei tohi kasutada koertel, kes võivad olla mastiniibi või selle ravimi mõne muu

koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised).

Masiveti kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.

Neli kuni kuus nädalat pärast ravi algust peab loomaarst kontrollima ravi edukuse tõenäosust.

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Tabletid

tuleb

manustada

tervelt.

Neid

tohi

poolitada,

purustada

jahvatada.

purunenud tabletid või ravitava koera okse, uriin või väljaheited satuvad nahale või silma,

loputage neid kohe rohke veega. Lapsed ei tohi kokku puutuda ravitavate koerte ega nende

väljaheidete ega oksega. Masiveti juhusliku allaneelamise korral pöörduge viivitamatult arsti

poole ja näidake arstile pakendi infolehte või etiketti. Koera ravides ärge sööge, jooge ega

suitsetage.

Täiendav teave on esitatud pakendi infolehel.

Miks Masivet heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee otsustas, et Masiveti kasulikkus sellise nuumrakulise kasvaja (2.

või 3. staadium), mida ei saa operatsiooni teel eemaldada ja milles on kinnitatud c-Kiti

türosiinkinaasi retseptori mutatsiooni esinemine, raviks on suurem kui sellega kaasnevad

riskid. Komitee soovitas anda Masivetile müügiloa. Ravimi kasulikkuse ja riski suhte leiate

käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande 6. jaotisest.

Muu teave Masiveti kohta

Euroopa Komisjon andis Masiveti müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil,

ettevõttele AB Science S.A 17. novembril 2008. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim,

on esitatud etiketil/välispakendil.

haigus

eluohtlik

seda

haigust

esineb

harva,

rakendati

käesoleva

taotluse

hindamisel

veterinaarravimitee

komitee

juhendit

"Andmenõuded

väiksemas

mahus

kasutatavatele ja vähemlevinud liikidele mõeldud ravimitele".

Kokkuvõtte viimane uuendus: 05/2009.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. PAKENDI INFOLEHT

PAKENDI INFOLEHT

MASIVET 50 mg, õhukese polümeerkattega tabletid koertele

MASIVET 150 mg, õhukese polümeerkattega tabletid koertele

1.

MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII

VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

AB Science S.A.

3 avenue George V

FR-75008 Pariis

Prantsusmaa

Partii väljastamise eest vastutav tootja:

Centre Spécialités Pharmaceutiques

Avenue du Midi

63800 Cournon d’Auvergne

Prantsusmaa

2.

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

MASIVET 50, mg õhukese polümeerkattega tabletid koertele.

MASIVET 150, mg õhukese polümeerkattega tabletid koertele.

3.

TOIMEAINE(D) JA MUUD ABIAINED

MASIVET on heleoranž ümmargune õhukese polümeerkattega tablett.

Üks

tablett

sisaldab

50 mg

või

150 mg

toimeainet

masitiniibi.

Tablett

sisaldab

värvainena

päikeseloojangukollast FCF (E 110) alumiiniumlakki ja titaandioksiidi (E 171).

Tablettidel on märgistus „50“ või „150" ühel küljel ja ettevõtte logo teisel küljel.

4.

NÄIDUSTUS(ED)

Masivet on ette nähtud kindlaks tehtud muteerunud c-KIT türosiinkinaasi retseptoriga

mitteresetseeritavate nuumrakuliste kasvajate (2 või 3 staadium) raviks koertel.

5.

VASTUNÄIDUSTUSED

Teie koerale ei tohi anda Masiveti, kui:

ta on tiine või imetab kutsikaid,

ta on alla 6 kuu vana või kaalub vähem kui 4 kg,

tal on maksa- või neerupuudulikkus,

tal on aneemia või neutrofiilide vaegus,

allergiline

reaktsioon

Masiveti

toimeaine

masitiniibi

või

ravimis

sisalduva

tahes

abiaine suhtes.

6.

KÕRVALTOIMED

Kas ma pean ootama, et mu koeral tekivad Masivetiga ravi ajal kõrvalnähud?

N a g u

i g a

m u u

r a v i m ,

v õ i b

M a s i v e t

p õ h j u s t a d a

k õ r v a l n ä h t e .

N e i d

v õ i b

k õ i g e

paremini teile

kirjeldada teie loomaarst.

Väga sagedased kõrvaltoimed

Kerged kuni mõõdukad gastrointestinaalsed reaktsioonid (kõhulahtisus ja oksendamine), mis

kestavad keskmiselt vastavalt 21 ja 9 päeva.

Kerge või mõõdukas karvakaotus keskmise kestusega ligikaudu 26 päeva.

Sagedased kõrvaltoimed

Teie loomaarst peab võtma kasutusele konkreetsed meetmed järgmiste kõrvalnähtude korral (vt punkt

Raske neerutoksilisus võib esineda koertel, kellel on ravi algul neeruhäired (sealhulgas vere

suur kreatiniinisisaldus või proteinuuria).

Mõõdukas kuni raske aneemia (aplastiline/hemolüütiline) keskmise kestusega ligikaudu 7 päeva.

Valgu kaotuse sündroom (peamiselt seerumi albumiini vähenemisest).

Kerge või mõõdukas neutropeenia keskmise kestusega ligikaudu 24 päeva.

Aminotransferaaside (ALT või AST) tõus keskmise kestusega ligikaudu 29 päeva.

Muud sageli täheldatud kõrvalnähud olid enamikel juhtudel kerged või mõõdukad.

Letargia ja asteenia keskmise kestusega vastavalt ligikaudu 8 ja 40 päeva.

Söögiisu vähenemine või anoreksia keskmise kestusega vastavalt ligikaudu 45 päeva ja

18 päeva.

Köha (keskmine kestus 23 päeva).

Lümfadenopaatia (keskmine kestus 47 päeva).

Tursed (keskmine tursete kestus oli 7 päeva).

Lipoom (keskmine kestus 53 päeva).

Mida ma pean tegema, kui mu koeral esinevad Masivetiga ravi ajal kõrvalnähud?

Kui täheldate raskeid kõrvalnähte või muid nähte, mida ei ole käesolevas pakendi infolehes mainitud,

palun teatage nendest oma veterinaararstile. Kõrvaltoimete korral võib teie loomaarst otsustada annust

vähendada või ravi katkestada.

7.

LOOMALIIGID

Koer.

8.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA -MEETOD

Masivet on ette nähtud koertele suukaudseks kasutamiseks ja seda tuleb manustada loomaarsti juhiste

järgi. Teie loomaarst räägib teile, milline kogus on teie koerale õige.

Soovitatav annus on 12,5 mg/kg (annuse ulatus 11–14 mg/kg) üks kord päevas, nagu näidatud

alltoodud tabelis. Koertele kehamassiga alla 15 kg ei ole täpne annustamine alati võimalik. Neid koeri

võib ravida kas 50, 100 või 150 mg annustega, kui soovitakse saavutada annust 11–14 mg kehamassi

kg kohta.

12,5 mg

kehamassi kg

kohta

Tablettide

arv päevas

Annus mg/kg

Koera

kehakaal kg

50

mg

150

mg

väikse

m kaal

suurem

kaal

> 15

13,7

11,1

> 18

13,9

11,4

> 22

13,6

11,5

> 26

13,5

11,7

> 30

13,3

11,8

> 34

13,2

11,8

> 38

13,2

11,9

> 42

13,1

12,0

> 46

13,0

12,0

> 50

13,0

12,0

> 54

13,0

12,1

> 58

12,9

12,1

> 62

12,9

12,1

> 66

12,9

12,1

> 70

12,9

12,2

> 74

12,8

12,2

> 78

12,8

Kui tablett regurgiteeritakse või oksendatakse välja 10 minuti jooksul pärast manustamist, tuleb ravi

k o r r a t a .

K u i

t a b l e t t

r e g u r g i t e e r i t a k s e

v õ i

o k s e n d a t a k s e

v ä l j a

e n a m

k u i

m i n u t i

j o o k s u l

p ä r a s t

manustamist, ravi korrata ei tohi.

9.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Kuidas ma pean Masiveti oma koerale manustama ja kui kaua?

Tablette tuleb alati manustada ühtemoodi koos toiduga. Tabletid tuleb manustada tervelt ja neid ei tohi

poolitada,

purustada

jahvatada.

pärast

närimist

sülitab

koer

katkise

tableti

välja,

tuleb

hävitada.

annus

jääb

vahele,

tuleb

järgmine

planeeritud

annus

anda

juhiste

järgi.

Ärge

suurendage

kahekordistage annust. Kui koer sai rohkem tablette, kui ette nähtud, võtke ühendust oma loomaarstiga.

Ravi kestus sõltub ravivastusest. Ravi tuleb jätkata stabiilse haiguse korral, st staatilise, osalise või

täieliku kasvaja vastuse korral, kui ravim on piisavalt hästi talutav. Kasvaja progresseerumise korral ei

ole ravi tõenäoliselt edukas ja tuleb üle vaadata.

Ravi tuleb üle vaadata 4 kuni 6 nädala pärast, et hinnata algset vastust. Pikaajaline ravi tuleb läbi viia

loomaarsti regulaarse (vähemalt kord kuus) kontrolli all.

10.

KEELUAJAD

Ei rakendata

11.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida pudel tihedalt suletuna.

Pärast etiketil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

12.

ERIHOIATUSED

12.1. Erihoiatused

Erihoiatused:

Iga kirurgiliselt ravitava nuumrakulise kasvaja puhul on esimeseks ravivalikuks lõikus. Masitiniibravi

tuleb kasutada ainult mitteresetseeritavate nuumrakuliste kasvajate korral, millel esineb muteerunud c-

türosiinkinaasi

retseptori

ekspressioon.

Muteerunud

c-KIT

türosiinkinaasi

retseptori

olemasolu

tuleb enne ravi kinnitada.

Erihoiatused kasutamisel loomadel:

Millised on erihoiatused minu koera jaoks?

Loomarst peab koera hoolikalt jälgima (vähemalt kord kuus) ja vajaduse korral annust kohandama või

ravi lõpetama.

R a v i

t u l e b

l õ p e t a d a ,

k u i

t ä h e l d a t a k s e

j ä r g m i s i

n ä h t e :

a n e e m i a ,

r a s k e

n e u t r o p e e n i a ,

r a s k e

neerutoksilisus, maksatoksilisus ja/või raske kõhulahtisus või oksendamine, mis püsivad pärast annuse

vähendamist.

Koeri ei tohi ravi ajal kasutada tõuaretuseks.

Mitte kasutada tiinetel või lakteerivatel koertel.

Millised on spetsiaalsed ettevaatusabinõud, mida peab rakendama Masiveti manustav inimene?

Korduv nahakontakt masitiniibiga võib mõjutada naiste fertiilsust ja põhjustada loote arengu häireid.

Masiveti toimeaine võib põhjustada naha sensibilisatsiooni.

Vältige nahakontakti ravitavate koerte väljaheite, uriini ja oksega.

Kandke ravitavate koerte okset, uriini või väljaheiteid koristades kaitsekindaid.

Kui purunenud tabletid, ravitavate koerte okse, uriin või väljaheide satuvad nahale, loputage nahka

kohe rohke veega.

Masiveti toimeaine võib põhjustada tugevat silmaärritust ja tõsiseid silmade kahjustusi.

Vältige silma sattumist.

Ärge puudutage silmi enne kinnaste äravõtmist ja minemaviskamist ning käte põhjalikku

pesemist.

Kui toode satub silma, loputage silma kohe rohke veega.

Inimesed, kes on masitiniibi suhtes ülitundlikud, ei tohi toodet käsitseda.

P r e p a r a a d i

j u h u s l i k u l

a l l a n e e l a m i s e l

t u l e b

p ö ö r d u d a

v i i v i t a m a t u l t

a r s t i

p o o l e

n ä i d a t a

p a k e n d i

infolehte või pakendi etiketti. Koera ravides ärge sööge, jooge ega suitsetage.

Lapsed ei tohi kokku puutuda ravitavate koerte, nende väljaheidete ega oksega.

Kas teisi ravimeid võib anda sel ajal, kui mu koer saab Masiveti?

On olemas mõni ravim, mida te ei tohi ravi ajal koerale anda, sest need võivad koos manustatuna

põhjustada raskeid kõrvaltoimeid.

Samaaegne muude ainete kasutamine, mis seonduvad suures osas valkudega, võib konkureerida

masitiniibi seondumisega ja põhjustada sellega kõrvaltoimeid.

Samaaegne kasutamine koos ainetega, mida metaboliseerivad CYP450 isovormid, võib põhjustada kas

masitiniibi või nende ravimite suuremat või väiksemat sisaldust plasmas.

Rääkige oma loomaarstile kõigist ravimitest, sealhulgas käsimüügiravimitest, mida kavatsete koerale

anda.

Masiveti tõhusus võib olla vähenenud koertel, kes on varem saanud keemia- ja/või kiiritusravi. Teave

seoses võimaliku ristiresistentsusega teiste tsütostaatiliste ravimitega ei ole kättesaadav.

Üleannustamine:

Soovitatav ööpäevane annus 12,5 mg kehamassi kg kohta vastab suurimale talutavale annusele (MTD).

Toksilisuse peamised sihtorganid koertel on gastrointestinaaltrakt, hematopoeetiline süsteem, neerud

ja maks.

Üleannustamise järel tekkinud kõrvaltoimete puhul tuleb ravi katkestada kuni nende lahenemiseni ja

seejärel uuesti alustada soovitatava terapeutilise annusega. Palun võtke ühendust oma veterinaariga.

13.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

K a s u t a m a t a

j ä ä n u d

r a v i m e i d

e g a

j ä ä t m e m a t e r j a l i

t o h i

ä r a

v i s a t a

k a n a l i s a t s i o o n i

k a u d u

e g a

k o o s

o l me j ä ä t me t e ga .

K ü s i ge

v e t e r i na a r a r s t i l t ,

ku i d a s

hä vi t a d a

t a r be t ui d

r a vi me i d .

N e e d

me e t me d

a i t a va d

kaitsta keskkonda.

14.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/

15.

LISAINFO

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Tablette turustatakse 30 tabletti sisaldavate pakenditena.

Masivet

retseptiravim,

mida

kasutatakse

koerte

nuumrakuliste

kasvajate

raviks.

Nuumrakulised

k a s v a j a d

k a n t s e r o o s s e d

n u u m r a k k u d e

v o h a n d i d .

S e e

h e t e r o g e e n n e

h a i g u s ,

m i s

v õ i b

olla

suhteliselt süütu või agressiivselt pahaloomuline. Teatud juhtudel võivad nuumrakulised kasvajad olla

teie koerale eluohtlikud. Masivet võib pikendada aega kasvaja progresseerumiseni.

Eriteave loomaarstile

Koeri tuleb jälgida hoolikalt ja kasutada professionaalset hinnangut, et määrata kindlaks annuse

vähendamise vajadus võimalike oluliste kõrvaltoimete korral.

Neerufunktsiooni jälgimine

Neerufunktsiooni tuleb iga kuu jälgida kasutades ribateste.

Positiivse

semikvantitatiivse

ribatesti

tulemuse

korral

(valk ≥ 30 mg/dl)

tuleb

teha

uriini

analüüs,

määrata uriini valgu-kreatiniini (UPC) suhe, ja võtta vereproov, et määrata kreatiniin, albumiin ja vere

uurea lämmastik (BUN).

Kui UPC suhe on > 2 või kreatiniin on > 1,5 × normi ülemine piir (ULN) või albumiin on < 0,75 ×

normi alumine piir (LLN) või vere uurea lämmastik (BUN) on > 1,5 × ULN, katkestage ravi.

Valgukaotuse sündroomi jälgimine

Tehke iga kuu uriini ribatest. Positiivse poolkvantitatiivse ribatesti korral (valk ≥ 30 mg/dl) tehke

uriini analüüs, et määrata uriini valgu-kreatiniini (UPC) suhe.

Mõõtke iga kuu vere albumiinisisaldust.

Kui UPC suhe on > 2 või albumiin < 0,75 × normi alumine piir (LLN), tuleb ravi katkestada,

kuni albumiini ja UPV väärtused on jõudnud piirväärtuseni (UPC väärtus < 2 ja albumiin > 0,75

× LLN), siis võib ravi jätkata sama annusega.

Kui üks neis sündmustest (UPC väärtus > 2 või albumiin < 0,75 × LLN) esineb teist korda, tuleb

ravi lõplikult katkestada.

Aneemia ja/või hemolüüs

Koeri tuleb tähelepanelikult jälgida (hemolüütilise) aneemia nähtude suhtes. Aneemia või hemolüüsi

kliiniliste nähtude korral tuleb mõõta hemoglobiini, vaba bilirubiini ja haptoglobiini ning vererakkude

(sealhulgas retikulotsüütide) arvu.

Ravi tuleb katkestada järgmistel juhtudel.

Hemolüütiline aneemia, st hemoglobiin < 10 g/dl ja hemolüüs, st vaba bilirubiin > 1,5 × ULN

ja haptoglobiin < 0,1 g/dl.

Aneemia regeneratsiooni vähesuse tõttu, st hemoglobiin < 10 g/dl ja retikulotsüüte

< 80 000/mm

Maksatoksilisus (ALT või AST tõus), neutropeenia

Kui ALT või AST tõusevad > 3 × ULN, neutrofiilide arv väheneb < 2000/mm

või muude raskete

kõrvaltoimete korral tuleb ravi kohaldada järgmiselt.

Esimene kord tuleb ravi katkestada kuni lahenemiseni, seejärel jätkata sama annusega;

sama sündmuse teisel esinemisel tuleb ravi katkestada kuni lahenemiseni, seejärel tuleb ravi jätkata

vähendatud annusega 9 mg kehamassi kg kohta päevas;

sama sündmuse kolmandal esinemisel tuleb ravi katkestada kuni lahenemiseni, seejärel tuleb ravi

jätkata veelgi vähendatud annusega 6 mg kehamassi kg kohta päevas.

Ravi tuleb lõpetada, kui rasked kõrvaltoimed esinevad ka annuse 6 mg/kg/päevas korral.

Laboratoorsete analüüside piirväärtuste kokkuvõte, mis on ravi vastunäidustuseks või

põhjustavad ravi muutmist (katkestamist, annuse vähendamist, lõpetamist)

Maksatoksilisus (ALT või AST)

Vastunäidustus

Ravi katkestamine

Annuse vähendamine

Ravi lõpetamine

> 3 ULN

> 3 ULN

(1. kord)

> 3 ULN

(2. või 3. kord)

> 3 ULN

(4. kord)

Neutropeenia (neutrofiilide arv)

Vastunäidustus

Ravi katkestamine

Annuse vähendamine

Ravi lõpetamine

< 2000/mm

< 2000/mm

(1. kord)

< 2000/mm

(2. või 3. kord)

< 2000/mm

(4. kord)

Valgu kaotuse sündroom (albumineemia ja/või UPC)

Vastunäidustus

Ravi katkestamine

Annuse vähendamine

Ravi lõpetamine

Albumiin < 1 LLN

või UPC > 2

Albumiin < 0,75 LLN

või UPC > 2

(1. kord)

Ei rakendata

Albumiin < 0,75 LLN

või UPC > 2

(2. kord)

Hemolüütiline ja aregeneratiivne aneemia (hemoglobiin, bilirubiin, haptoglobiin, retikulotsüüdid)

Vastunäidustus

Ravi katkestamine

Annuse vähendamine

Ravi lõpetamine

Hemoglobiin < 10 g/dl

Ei rakendata

Ei rakendata

Hemoglobiin < 10 g/dl ja

vaba bilirubiin

> 1,5 ULN ja

haptoglobiin < 0,1 g/dl

või retikulotsüüdid

< 80 000/mm

Annuse kohandamine

Soovitatav ööpäevane annus 12,5 mg kehamassi kg kohta vastab maksimaalsele talutavale annusele

(MTD), mis saadi korduvate annuste toksilisuse uuringutel tervetel Beagle’i koertel. Kõrvaltoimete

korral saab annuseid vähendada 9 mg/kg-ni (ulatus 7,5–10,5 mg/kg) või 6 mg/kg-ni (ulatus 4,5–

7,5 mg/kg) alltoodud tabelite järgi.

9 mg kehamassi kg kohta

üks kord päevas alltoodud tabeli järgi.

Tablettide

arv päevas

Annus mg/kg

Koera

kehakaal kg

50 mg

150 mg

väikse

m

kaal

suure

m

kaal

> 15,0

19,4

10,0

> 19,4

25,0

10,3

> 25,0

30,6

10,0

> 30,6

36,1

> 36,1

41,7

> 41,7

47,2

> 47,2

52,8

> 52,8

58,3

> 58,3

63,9

> 63,9

69,4

> 69,4

75,0

> 75,0

80,6

6 mg kehamassi kg kohta

üks kord päevas alltoodud tabeli järgi.

Tablettide

arv päevas

Annus mg/kg

Koera

kehakaal kg

50 mg

150 mg

väiksem

kaal

suurem

kaal

> 15,0

20,8

> 20,8

29,2

> 29,2

37,5

> 37,5

45,8

> 45,8

54,2

> 54,2

62,5

> 62,5

70,8

> 70,8

79,2

> 79,2