MARKETGUARD 71 (EU)

Финландия - испански - Ecolab

Купи го сега

Предлага се от:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Номер на разрешението:
115459E

Документи на други езици

Данни за продукта Данни за продукта - български

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - датски

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - немски

23-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

25-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - английски

25-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - френски

23-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

25-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

25-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

25-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

25-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

23-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - полски

26-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

26-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

26-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - фински

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - руски

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

26-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - украински

28-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - сръбски

27-11-2017

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

MARKETGUARD 71

115459E

1 / 17

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn

MARKETGUARD 71

Produktkod

115459E

Användning av ämnet eller

blandningen

Handdiskmedel

Ämnestyp

Blandning

Endast för yrkesmässigt bruk.

Information om utspädning

0.03 % - 0.08 %

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

det avråds från

Identifierade användningar

Diskmedel. Manuell användning

Rekommenderade

begränsningar av

användningen

Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag

KAY BVBA

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, Belgien +32 13 67 06 90 (Belgien)

BEKAYcustomerservice@ecolab.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för

nödsituationer

+32 13 67 06 90 (Belgien)

Telefonnummer till

Giftinformationscentralen

09 471 977

Datum för

sammanställning/omarbetnin

23.01.2017

Version

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Produkten SOM KONCENTRAT

Ögonirritation, Kategori 2

H319

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

MARKETGUARD 71

115459E

2 / 17

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Ej något farligt ämne eller blandning.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Produkten SOM KONCENTRAT

Faropiktogram

Signalord

Varning

Faroangivelser

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Ej något farligt ämne eller blandning.

Tilläggsmärkning:

Produkten SOM KONCENTRAT

Särskild märkning av vissa

blandningar

Innehåller: d-Limonene Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Produkten SOM KONCENTRAT

Ingen känd.

AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Produkten SOM KONCENTRAT

Farliga komponenter

Kemiskt namn

CAS-nr.

EG-nr.

REACH Nr.

KlassificeringFÖRORDNING (EG) nr

1272/2008

Koncentration

Sekundär alkansulfonat

68439-57-6

270-407-8

01-2119513401-57

Irriterande på huden Kategori 2; H315

Ögonirritation Kategori 2; H319

>= 5 - < 10

Alkylaminoxider

68955-55-5

273-281-2

Akut toxicitet Kategori 4; H302

Irriterande på huden Kategori 2; H315

Ögonirritation Kategori 2; H319

>= 3 - < 5

Alkoholetersulfat

68891-38-3

500-234-8

01-2119488639-16

Irriterande på huden Kategori 2; H315

Allvarlig ögonskada Kategori 1; H318

Kronisk toxicitet i vattenmiljön Kategori

3; H412

>= 3 - < 5

Benzensulfonsyra,

dimetyl-, natriumsalt

1300-72-7

215-090-9

01-2119513350-56

Ögonirritation Kategori 2; H319

>= 1 - < 2.5

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

MARKETGUARD 71

115459E

3 / 17

d-Limonene

5989-27-5

227-813-5

01-2119529223-47

Nota C Brandfarliga vätskor Kategori 3;

H226

Irriterande på huden Kategori 2; H315

Hudsensibilisering Kategori 1; H317

Akut toxicitet i vattenmiljön Kategori 1;

H400

Kronisk toxicitet i vattenmiljön Kategori

1; H410

>= 0.1 - < 0.25

Alkylamin

84649-84-3

283-464-9

Akut toxicitet Kategori 4; H302

Frätande på huden Kategori 1B; H314

Allvarlig ögonskada Kategori 1; H318

Akut toxicitet i vattenmiljön Kategori 1;

H400

>= 0.1 - < 0.25

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Anmärkning

Inga farliga ingredienser

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Produkten SOM KONCENTRAT

Vid ögonkontakt

Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under

ögonlocken, i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om

det går lätt. Fortsätt att skölja. Uppsök läkare.

Vid hudkontakt

Skölj med mycket vatten.

Vid förtäring

Skölj munnen. Sök läkarvård om symptom uppstår.

Vid inandning

Sök läkarvård om symptom uppstår.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Vid ögonkontakt

Skölj med mycket vatten.

Vid hudkontakt

Skölj med mycket vatten.

Vid förtäring

Skölj munnen. Sök läkarvård om symptom uppstår.

Vid inandning

Sök läkarvård om symptom uppstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt

krävs

Behandling

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Produkten SOM KONCENTRAT

5.1 Släckmedel

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

MARKETGUARD 71

115459E

4 / 17

Lämpliga släckmedel

Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden

och omgivande miljö.

Olämpliga släckmedel

Ingen känd.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid

brandbekämpning

Ej brandfarlig eller brännbar.

Farliga förbränningsprodukter

Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:

Koloxider

Kväveoxider (NOx)

Svaveloxider

Fosforoxider

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för

brandbekämpningspersonal

: Använd personlig skyddsutrustning.

Ytterligare information

: Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt

föreskrift. I händelse av brand och/eller explosion andas inte in

rök.

AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Produkten SOM KONCENTRAT

Råd för annan personal än

räddningspersonal

Se till att endast utbildad personal utför

uppsamlingen/rengöringen. Hänvisa till skyddsåtgärderna

uppräknade under avsnitten 7 och 8.

Råd för räddningspersonal

Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all

information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Råd för annan personal än

räddningspersonal

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och

Råd för räddningspersonal

Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all

information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Produkten SOM KONCENTRAT

Miljöskyddsåtgärder

Tillåt ej kontakt med jord, yt- eller grundvatten.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Miljöskyddsåtgärder

Inga speciella försiktighetsåtgärder beträffande miljön krävs.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Produkten SOM KONCENTRAT

Rengöringsmetoder

Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Valla in och

samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand,

jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare

hantering som avfall enlig lokala / nationella regler (se avsnitt

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

MARKETGUARD 71

115459E

5 / 17

13).Skölj bort spår med vatten. Vid stora spill, valla in det utspillda

materialet eller samla upp det på annat sätt för att säkerställa att

spill inte når vattenvägar.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Rengöringsmetoder

Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Valla in och

samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand,

jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare

hantering som avfall enlig lokala / nationella regler (se avsnitt

13).Skölj bort spår med vatten. Vid stora spill, valla in det utspillda

materialet eller samla upp det på annat sätt för att säkerställa att

spill inte når vattenvägar.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.

För personligt skydd se avsnitt 8.

Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Produkten SOM KONCENTRAT

Råd för säker hantering

Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd endast under

tillfredsställande ventilation. Tvätta händerna grundligt efter

användning.

Åtgärder beträffande hygien

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta

av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta

ansiktet, händerna och alla exponerade hudpartier grundligt efter

användning.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Råd för säker hantering

Tvätta händerna efter hantering. För personligt skydd se avsnitt 8.

Åtgärder beträffande hygien

Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av

produkten.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Produkten SOM KONCENTRAT

Krav på lagerutrymmen och

behållare

Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren ska vara väl tillsluten.

Lagra i lämpligt märkta behållare.

Lagringstemperatur

-10 °C till 40 °C

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Krav på lagerutrymmen och

behållare

Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren ska vara väl tillsluten.

Lagra i lämpligt märkta behållare.

7.3 Specifik slutanvändning

Produkten SOM KONCENTRAT

AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

MARKETGUARD 71

115459E

6 / 17

8.1 Kontrollparametrar

Produkten SOM KONCENTRAT

Gränsvärden för exponering

Beståndsdelar

CAS-nr.

Värdesort

(Exponeringssätt)

Kontrollparametrar

Grundval

d-Limonene

5989-27-5

HTP-värden 8h

25 ppm

140 mg/m3

FI OEL

HTP-värden 15 min

50 ppm

280 mg/m3

FI OEL

DNEL

Alkylethersulphates

Användningsområde: Arbetstagare

Exponeringsväg: Hud

Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter

Användningsområde: Arbetstagare

Exponeringsväg: Inandning

Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter

Vara: 175 mg/m3

PNEC

Alkylethersulphates

Sötvatten

Vara: 0.24 mg/l

Havsvatten

Vara: 0.024 mg/l

Oregelbunden användning/utsläpp

Vara: 0.071 mg/l

Reningsverk

Vara: 10000 mg/l

Sötvattenssediment

Vara: 5.45 mg/kg

Havssediment

Vara: 0.545 mg/kg

Jord

Vara: 0.946 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

Produkten SOM KONCENTRAT

Lämpliga tekniska kontroller

Tekniska åtgärder

God allmän ventilation skall vara tillräcklig för att kontrollera

arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar.

Individuella skyddsåtgärder

Åtgärder beträffande hygien

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta

av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta

ansiktet, händerna och alla exponerade hudpartier grundligt efter

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

MARKETGUARD 71

115459E

7 / 17

användning.

Ögonskydd / ansiktsskydd

(EN 166)

På grund av produktens form och förpackning behövs ingen

personlig skyddsutrustning vid normalt bruk.

Vid kontakt genom stänk:

Skyddsglasögon med sidoskydd

Handskydd (EN 374)

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Hud- och kroppsskydd (EN

14605)

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Andningsskydd (EN 143,

14387)

Ej nödvändigt om de luftburna koncentrationerna hålls under de

hygieniska gränsvärdena. Använd certifierad

andningsskyddsutrustning som uppfyller EU krav 89/656/EEC,

89/686/EEC) eller likvärdigt, när respiratoriska risker ej kan

undvikas eller i tillräcklig grad begränsas genom tekniska

begränsningsåtgärder, metoder eller procedurer vid

organisationen av arbetet.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Lämpliga tekniska kontroller

Tekniska åtgärder

God allmän ventilation skall vara tillräcklig för att kontrollera

arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar.

Individuella skyddsåtgärder

Åtgärder beträffande hygien

Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av

produkten.

Ögonskydd / ansiktsskydd

(EN 166)

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Handskydd (EN 374)

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Hud- och kroppsskydd (EN

14605)

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Andningsskydd (EN 143,

14387)

Ej nödvändigt om de luftburna koncentrationerna hålls under de

hygieniska gränsvärdena. Använd certifierad

andningsskyddsutrustning som uppfyller EU krav 89/656/EEC,

89/686/EEC) eller likvärdigt, när respiratoriska risker ej kan

undvikas eller i tillräcklig grad begränsas genom tekniska

begränsningsåtgärder, metoder eller procedurer vid

organisationen av arbetet.

Begränsning av miljöexponeringen

Allmän rekommendation

: Överväg om invallning runt lagringstankar behövs.

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

MARKETGUARD 71

115459E

8 / 17

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Produkten SOM

KONCENTRAT

Produkten VID

ANVÄNDNINGSKONCENTRA

TION

Utseende

: vätska

vätska

Färg

: klar, blå

Färglös

Lukt

: Citrus

Citrus

pH-värde

6.0 - 9.0, 100 %

7.0 - 7.5

Flampunkt

Inte tillämplig

Lukttröskel

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Smältpunkt/fryspunkt

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Initial kokpunkt och

kokpunktsintervall

> 100 °C

Avdunstningshastighet

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Brandfarlighet (fast form,

gas)

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Övre explosionsgräns

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Nedre explosionsgräns

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Ångtryck

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Relativ ångdensitet

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Relativ densitet

1.025 - 1.045

Löslighet i vatten

löslig

Löslighet i andra

lösningsmedel

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Fördelningskoefficient: n-

oktanol/vatten

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Självantändningstemperatur

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Termiskt sönderfall

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Viskositet, kinematisk

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Explosiva egenskaper

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Oxiderande egenskaper

Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande.

9.2 Annan information

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Produkten SOM KONCENTRAT

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

MARKETGUARD 71

115459E

9 / 17

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Ingen känd.

10.5 Oförenliga material

Ingen känd.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:

Koloxider

Kväveoxider (NOx)

Svaveloxider

Fosforoxider

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Produkten SOM KONCENTRAT

Information om sannolika

exponeringsvägar

Inandning, Ögonkontakt, Hudkontakt

Produkt

Akut oral toxicitet

: Uppskattad akut toxicitet : > 2,000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Akut dermal toxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Frätande/irriterande på

huden

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Allvarlig

ögonskada/ögonirritation

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Luftvägs-/hudsensibilisering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Cancerogenitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Reproduktionseffekter

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Mutagenitet i könsceller

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Teratogenicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Specifik organtoxicitet -

enstaka exponering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Specifik organtoxicitet -

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

MARKETGUARD 71

115459E

10 / 17

upprepad exponering

Aspirationstoxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Beståndsdelar

Akut oral toxicitet

: Sekundär alkansulfonat

LD50 Råtta: 3,983 mg/kg

Alkylaminoxider

LD50 Råtta: 1,303 mg/kg

Alkoholetersulfat

LD50 Råtta: 3,350 mg/kg

Benzensulfonsyra, dimetyl-, natriumsalt

LD50 Råtta: > 7,000 mg/kg

d-Limonene

LD50 Råtta: 4,400 mg/kg

Alkylamin

LD50 Råtta: 1,250 mg/kg

Beståndsdelar

Akut dermal toxicitet

: Sekundär alkansulfonat

LD50 Kanin: 6,300 mg/kg

Alkoholetersulfat

LD50 Kanin: 8,000 mg/kg

d-Limonene

LD50 Kanin: > 5,000 mg/kg

Potentiella hälsoeffekter

Produkten SOM KONCENTRAT

Ögon

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Förtäring

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Inandning

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Kronisk exponering

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Ögon

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

MARKETGUARD 71

115459E

11 / 17

Förtäring

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Inandning

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Kronisk exponering

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Erfarenheter från exponering av människa

Produkten SOM KONCENTRAT

Ögonkontakt

Rodnad, Smärta, Irritation

Hudkontakt

Inga kända eller förväntade symptom.

Förtäring

Inga kända eller förväntade symptom.

Inandning

Inga kända eller förväntade symptom.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Ögonkontakt

Inga kända eller förväntade symptom.

Hudkontakt

Inga kända eller förväntade symptom.

Förtäring

Inga kända eller förväntade symptom.

Inandning

Inga kända eller förväntade symptom.

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

Produkten SOM KONCENTRAT

12.1 Ekotoxicitet

Miljöeffekter

Denna produkt har inga kända ekotoxikologiska effekter.

Produkt

Fisktoxicitet

: inga tillgängliga data

Toxicitet för Daphnia och

andra vattenlevande

ryggradslösa djur.

: inga tillgängliga data

Algtoxicitet

: inga tillgängliga data

Beståndsdelar

Fisktoxicitet

: Sekundär alkansulfonat

96 h LC50 Fisk: 4.2 mg/l

Alkylaminoxider

96 h LC50: 1.5 mg/l

Alkoholetersulfat

96 h LC50 Fisk: 7.1 mg/l

Beståndsdelar

Toxicitet för Daphnia och

andra vattenlevande

: Alkylamin

48 h EC50 Daphnia (vattenloppa): 0.0625 mg/l

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

MARKETGUARD 71

115459E

12 / 17

ryggradslösa djur.

Beståndsdelar

Algtoxicitet

: Benzensulfonsyra, dimetyl-, natriumsalt

96 h EC50: 230 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkt

Bionedbrytbarhet

: Tensiderna i produkten är biologiskt nedbrytbara enligt kraven i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om

tvätt- och rengöringsmedel.

Beståndsdelar

Bionedbrytbarhet

Sekundär alkansulfonat

Resultat: Bionedbrytbar

Alkylaminoxider

Resultat: Lätt bionedbrytbar.

Alkoholetersulfat

Resultat: Lätt bionedbrytbar.

Benzensulfonsyra, dimetyl-, natriumsalt

Resultat: Bionedbrytbar

d-Limonene

Resultat: Lätt bionedbrytbar.

Alkylamin

Resultat: Lätt bionedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

inga tillgängliga data

12.4 Rörlighet i jord

inga tillgängliga data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt

Bedömning

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara

långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket

långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0.1%

eller högre.

12.6 Andra skadliga effekter

inga tillgängliga data

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING

Avfallshantera i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall.Avfallskoden skall

tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigterna som handhar avfall.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

MARKETGUARD 71

115459E

13 / 17

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkten SOM KONCENTRAT

Produkt

: Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning. Om

återvinning inte är lämpligt, avfallshantering i överensstämmelse

med lokala bestämmelser. Ta hand om avfallen på en godkänd

avfallsanläggning.

Förorenad förpackning

: Avfallshantera som oanvänd produkt. Tomma behållare måste

lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för

återanvändning eller bortskaffande. Återanvänd inte tömd

behållare. Destrueras i enlighet med lokala, delstatliga och

federala bestämmelser.

Vägledning för avfallskoder

: Organiskt avfall innehållande farliga

ämnen. Om produkten skall användas i någon ytterligare process

måste slutanvändaren omvärdera och tilldela den mest lämpliga

EWC koden. Den som genererar avfallet är skyldig att bestämma

toxiciteten och de fysiska egenskaperna hos det generade

materialet för att fastställa rätt avfallsidentifikation och

avfallshanteringsmetoder i enlighet med tillämpliga Europeiska

(EU Direktiv 2008/98/EC) och lokala stämmelser.

Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION

Produkt

: Produkt utspädd kan spolas till avloppssystem

Förorenad förpackning

: Destrueras i enlighet med lokala, delstatliga och federala

bestämmelser.

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten SOM KONCENTRAT

Avsändaren har ansvaret att se till att förpackning, etikettering och märkning är i enlighet med det

valda transportslaget.

Landtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 UN-nummer

Ej farligt gods

14.2 Officiell

transportbenämning

Ej farligt gods

14.3 Faroklass för transport

Ej farligt gods

14.4 Förpackningsgrupp

Ej farligt gods

14.5 Miljöfaror

Ej farligt gods

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Ej farligt gods

Flygtransport (IATA)

14.1 UN-nummer

Ej farligt gods

14.2 Officiell

transportbenämning

Ej farligt gods

14.3 Faroklass för transport

Ej farligt gods

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

MARKETGUARD 71

115459E

14 / 17

14.4 Förpackningsgrupp

Ej farligt gods

14.5 Miljöfaror

Ej farligt gods

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Ej farligt gods

Sjötransport (IMDG/IMO)

14.1 UN-nummer

Ej farligt gods

14.2 Officiell

transportbenämning

Ej farligt gods

14.3 Faroklass för transport

Ej farligt gods

14.4 Förpackningsgrupp

Ej farligt gods

14.5 Miljöfaror

Ej farligt gods

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Ej farligt gods

14.7 Bulktransport enligt

bilaga II till MARPOL 73/78

och IBC-koden

Ej farligt gods

AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och

miljö

enligt Tvätt- och

rengöringsmedelsförordninge

n EG 648/2004

15 % och däröver men mindre än 30 %: Anjoniska tensider

mindre än 5 %: Nonjoniska tensider

Andra beståndsdelar: Parfym

Konserveringsmedel:

2-Methyl-4-isothazolin-3-one

2-oktyl-2H-isotiazol-3-on

Allergiframkallande ämne:

d-Limonene

Citral

Nationell (inhemsk) bestämmelse

Lägg märke till Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Denna produkt innehåller ämnen för vilka kemikaliesäkerhetsrapport fortfarande krävs.

AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION

Procedur använd för att bestämma klassificeringen enligt

FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Motivering

Ögonirritation 2, H319

Beräkningsmetod

Fullständig text på H-Angivelser

H226

Brandfarlig vätska och ånga.

H302

Skadligt vid förtäring.

H314

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

MARKETGUARD 71

115459E

15 / 17

H315

Irriterar huden.

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318

Orsakar allvarliga ögonskador.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

H400

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Fullständig text på andra förkortningar

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska

vattenleder; ADR - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg;

AICS

Australisk

förteckning över

kemikalier;

ASTM

Amerikansk

organisation

för

materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar;

förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det

tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada);

ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som

ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS -

Förekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x %

tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC

Internationell

myndighet

för

cancerforskning;

IATA

Internationell

sammanslutning

för

flygtransporter;

Internationella

regler

för

konstruktion

utrustande

fartyg

för

bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO -

Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande

kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella

sjöfartsorganisationen;

ISHL

säkerhet

hälsa

inom

industrin

(Japan);

Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande

kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 %

testpopulation

(dödlig

mediandos);

MARPOL

Internationell

överenskommelse

förebyggande

förorening

från

fartyg;

n.o.s.

Utan

närmare

specifikation;

NO(A)EC

Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR -

Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över

kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet

för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och

giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR -

(Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från

Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning

av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg;

SADT

Temperatur

för

självaccelererande

nedbrytning;

Säkerhetsdatablad;

TCSI

Taiwanesisk förteckning över kemikalier; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag

om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket

persistent och starkt bioackumulerande

Utfört av

Regulatory Affairs

Tal anges i säkerhetsdatabladet i följande form: 1,000,000 = 1 miljon och 1,000 = ettusen.0.1 = 1

tiondel och 0.001 = 1 tusendel.

REVIDERAD INFORMATION: Mer omfattande ändringar avseende myndighetskrav och

hälsoinformation i denna revision anges med ett lodrätt streck i säkerhetsdatabladets vänstra

marginal.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det

angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker

hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte

ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna

materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller

process om inte angivet i texten.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

MARKETGUARD 71

115459E

16 / 17

BILAGA: EXPONERINGSSCENARIER

DPD+-ämnen

:

Följande ämnen är de viktigaste ämnena som bidrar till blandningens exponeringsscenario enligt

DPD+-regeln:

Exponeringsväg

Ämne

CAS-nr.

EINECS-nr.

Förtäring

Alkylaminoxider

68955-55-5

273-281-2

Inandning

Ej vägledande ämne

Sekundär alkansulfonat

68439-57-6

270-407-8

Ögon

Alkylaminoxider

68955-55-5

273-281-2

vattenmiljö

Alkylamin

84649-84-3

283-464-9

Fysikaliska egenskaper DPD+-ämnen:

Ämne

Ångtryck

Löslighet i vatten

Pow

Molmassa

Alkylaminoxider

< 0.0000001 hPa

313.2 g/l

För att beräkna om era nedströms driftförhållanden och åtgärder för riskhantering är säkra,

vänligen beräkna er riskfaktor på nedanstående hemsida:

www.ecetoc.org/tra

Kort titel för

exponeringsscenario

Diskmedel. Manuell användning

Användningsdeskriptorer

Huvudsakliga

användargrupper

Professionell användning: Offentliga områden (administration,

utbildning, underhållning, service, hantverkare)

Slutanvändningssektorer

SU22: Professionell användning: Offentliga områden

(administration, utbildning, underhållning, service, hantverkare)

Processkategorier

PROC10: Applicering med roller eller strykning

PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning)

från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt

avsedda för detta ändamål

Produktkategorier

PC35: Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive

lösningsmedelsbaserade produkter)

Miljöavgivningskategorier

ERC8a: Omfattande spridande användning inomhus av

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

MARKETGUARD 71

115459E

17 / 17

processhjälpmedel i öppna system

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация