Lysodren

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Lysodren
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Lysodren
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Анти-туморни агенти,
 • Терапевтична област:
 • Нарушения на надбъбречната кора
 • Терапевтични показания:
 • Симптоматично лечение на напреднал (невъзстановим, метастатичен или рецидивиращ) надбъбречен кортикален карцином. Ефект Lysodren на нефункциональности на кората на надбъбречната жлеза карцином не е истина.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 14

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000521
 • Дата Оторизация:
 • 27-04-2004
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000521
 • Последна актуализация:
 • 26-12-2019

Доклад обществена оценка

EMA/397787/2013

EMEA/H/C/000521

Резюме на EPAR за обществено ползване

Lysodren

mitotane

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Lysodren. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на

Lysodren.

Какво представлява Lysodren?

Lysodren е лекарство, което съдържа активното вещество митотан (mitotane). Предлага се под

формата на таблетки (500 mg).

За какво се използва Lysodren?

Lysodren се използва за лечение на симптомите на напреднал карцином на кората на

надбъбречната жлеза (рак на външния слой на надбъбречната жлеза). Използва се, когато ракът

е неоперабилен (не може да бъде отстранен с операция), метастатичен (разпространил се е по

други части на тялото) или рецидивирал (появява се отново след лечение).

Тъй като броят на пациенти с карцином на кората на надбъбречната жлеза е малък, болестта се

счита за „рядка“ и Lysodren е определен като „лекарство сирак“ (лекарство, използвано при

редки болести) на 12 юни 2002 г.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Lysodren?

Лечението с Lysodren трябва да бъде започнато и проследено от специалист с подходящ опит.

Препоръчителната начална доза при възрастни е 2 до 3 g на ден, разделена на две до три дози,

приемани с храни, съдържащи мазнини. Начална доза от 4 до 6 g на ден може да се използва при

пациенти, които се нуждаят от спешен контрол на синдрома на Къшинг (група симптоми за рак на

надбъбречната жлеза, причинени от високи нива на хормони). Дозата се покачва на стъпки до

достигане на „оптимална“ доза, което дава най-добри резултати, без да причинява неприемливи

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

нежелани лекарствени реакции. Нивата на активното вещество в кръвта трябва да се проследяват

често, като целта е крайната доза да достигне плазмени нива между 14 и 20 mg на литър.

Обикновено това става в рамките на три до пет месеца. Нива над 20 mg/l причиняват тежки

нежелани лекарствени реакции, без да увеличават ефективността на лекарството.

Ако пациентът изпита нежелани лекарствени реакции, дозата може да се намали или да се

прекъсне лечението. Лечението продължава, докато има полза от него. Ако след три месеца на

лечение при прием на оптималната доза няма подобрение, лечението трябва да се прекрати.

Има ограничени данни за употребата на Lysodren при деца, но се препоръчва начална дневна

доза от 1,5 до 3,5 g на квадратен метър площ телесна повърхност (изчислена съобразно

височината и теглото на детето).

Препоръчва се Lysodren да не се прилага при пациенти със сериозни чернодробни или бъбречни

проблеми и да се използва с повишено внимание при пациенти с леки или умерени чернодробни

или бъбречни проблеми. При пациенти в напреднала възраст също трябва да се прилага с

повишено внимание, като се проследяват често плазмените нива.

Пациентите, които приемат Lysodren, трябва да получат „Пациентски картон за Lysodren“, който

трябва да носят със себе си и който при спешен случай да информира здравните специалисти

(напр. лекари и медицински сестри), че пациентът приема лекарството.

Как действа Lysodren?

Кората на надбъбречната жлеза произвежда стероидни хормони. Когато в тази област се развие

рак, нивата на тези хормони могат да се повишат и да причинят симптомите на заболяването.

Счита се, че активното вещество в Lysodren, митотан, действа, като пречи на правилното

функциониране на клетките на надбъбречната жлеза чрез разрушаване на митохондрия

(компонентите, които произвеждат енергия) и намаляване на производството на някои стероидни

хормони. То може да промени също разрушаването на тези хормони. Взети заедно, тези ефекти

намаляват нивата на хормоните в тялото и подобряват симптомите на заболяването.

Как е проучен Lysodren?

Тъй като активното вещество в Lysodren, митотан, е лекарство, чиято употреба за лечение на

карцином на кората на надбъбречната жлеза е утвърдена в Европа от 1959 г., фирмата

предоставя информация от публикуваната литература в подкрепа на заявлението за разрешение

за Lysodren.

Тя представя резултати от 220 проучвания, публикувани след 1990 г., за употребата на

лекарството при неоперабилен, метастатичен карцином на кората на надбъбречната жлеза.

Проучванията обхващат над 500 възрастни и деца, лекувани с митотан самостоятелно или в

комбинация с други противоракови лекарства за различни периоди от време. Основните мерки за

ефективност в проучванията са преживяемост, намаляване на размера на тумора и период без

симптоми на заболяването.

Какви ползи от Lysodren са установени в проучванията?

Като цяло проучванията предполагат, че Lysodren може да е от полза за пациенти с напреднал

карцином на кората на надбъбречната жлеза, тъй като увеличава преживяемостта (в няколко

случая с над пет години) и предизвиква свиване или стабилизиране на размера на тумора при 20

до 30% от пациентите. Намалява също симптомите на заболяването, и по-специално при

пациенти, при които ракът произвежда високи нива на хормони. Няма достатъчно данни в

подкрепа на употребата му като допълнение към други противоракови лекарства. Данните за

Lysodren

EMA/397787/2013

Страница 2/3

употребата на митотан при деца е ограничена, но като цяло при прием лекарството децата не

показват симптоми на заболяването средно за седем месеца.

Какви са рисковете, свързани с Lysodren?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Lysodren (наблюдавани при повече от 1 на 10

пациенти) са увеличени плазмени нива на чернодробните ензими, холестерола и триглицеридите

(вид липид), левкопения (ниски нива на белите кръвни клетки), удължено време на кървене,

атаксия (трудно координиране на движенията), парастезия (абнормални усещания, напр.

иглички), замаяност (усещане за завиване на свят), сънливост, мукозит (възпаление на мукозните

мембрани, напр. лигавицата на устата), повръщане, диария, гадене (позиви за повръщане),

епигастрален дискомфорт (неразположение около стомаха), кожен обрив, миастения (слабост в

мускулите), надбъбречна недостатъчност (намалена активност на надбъбречната жлеза), загуба

на апетит, астения (слабост), гинекомастия (увеличение на гърдите) и объркване. За пълния

списък на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени при Lysodren, вижте листовката.

Lysodren не трябва да се прилага при хора, които са свръхчувствителни (алергични) към mitotane

или към някоя от останалите съставки. Не трябва да се прилага при кърмещи жени или пациенти,

които приемат спиронолактон (диуретик“).

Защо Lysodren е разрешен за употреба?

CHMP реши, че ползите от Lysodren са по-големи от рисковете за лечение на напреднал карцином

на кората на надбъбречната жлеза, но отбеляза, че не е установен ефектът на Lysodren върху

карцином на кората на надбъбречната жлеза, която не произвежда високи нива на стероидни

хормони. Комитетът препоръча на Lysodren да се издаде разрешение за употреба.

Допълнителна информация за Lysodren

На 28 април 2004 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Lysodren, валидно

в Европейския съюз.

Резюме на становището на Комитета по лекарствата сираци относно Lysodren може да се намери

на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Пълният текст на EPAR за Lysodren може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече

информация за лечението с Lysodren прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 07-2013.

Lysodren

EMA/397787/2013

Страница 3/3

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Lysodren 500 mg tablets

митотан (mitotane)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да

им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 1.a.i.4.

Винаги носете с Вас картата на пациента за Lysodren, приложена в края на тази листовка.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Lysodren и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Lysodren

Как да приемате Lysodren

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Lysodren

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Lysodren и за какво се използва

Lysodren е противотуморно лекарство.

Това лекарство се използва за лечението на симптомите на напреднал, неоперабилен, с

метастази или рецидиваращ карцином на надбъбречната жлеза.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемате Lysodren

На приемайте Lysodren

ко сте алергични към митотан или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6).

ко кърмите. Не трябва да кърмите по време на лечението с Lysodren.

ко приемате лекарства, съдържащи спиронолактон (вижте “Други лекарства и Lysodren”)

Ако имате гинекологични проблеми, като кървене и/или болка в таза.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Lysodren

Трябва да уведомите Вашия лекар, ако едно от следните условия се отнася до Вас:

ако се нараните (шок, тежка травма) или се появи инфекция, или някакво заболяване по

време на лечението с Lysodren. Незабавно уведомете Вашия лекар, който може да реши

временно да прекъсне лечението.

ако имате проблеми с черния дроб: Информирайте Вашия лекар, ако развиете някои от

следните признаци и симптоми на проблеми с черния дроб по време на лечение с Lysodren:

сърбеж, пожълтяване на очите или кожата, потъмняване на урината и болка или

дискомфорт в зоната на горната дясна част на стомаха. Вашият лекар трябва да Ви направи

изследвания на кръвта, за да провери функцията на черния дроб преди лечение и по време

на лечение с Lysodren, а също и по клинични показания.

ако имате сериозни проблеми с бъбреците.

ако използвате някое от долуспоменатите лекарства (вижте „Други лекарства и Lysodren”).

С това лекарство не трябва да боравят други лица освен болния и тези, които го/я обгрижват,

особено бременни жени. Обгрижващите трябва да носят ръкавици за еднократна употреба,

когато боравят с лекарството.

Вашият лекар може да Ви предпише хормонално лечение (стероиди), докато приемате

Lysodren.

Винаги носете с Вас картата на пациента за Lysodren, приложена в края на тази листовка.

Други лекарства и Lysodren

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали

други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Не трябва да употребявате Lysodren с лекарства, съдържащи спиронолактон, често използван

като диуретик при сърдечни, чернодробни или бъбречни заболявания.

Lysodren може да взаимодейства с определени лекарства. Ето защо, трябва да информирате

Вашия лекар, ако употребявате лекарства, съдържащи някое от следните активни вещества:

варфарин или други антикоагуланти (за разреждане на кръвта), използвани за

предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци. Възможно е да се наложи коригиране

на дозата на Вашия антикоагулант.

антиепилептици

рифабутин или рифампицин, използвани за лечение на туберкулоза

гризеофулвин, използван за лечение на гъбични инфекции

растителни препарати, съдържащи жълт кантарион (

Hypericum perforatum

Сунитиниб (sunitinib) за лечение на раково заболяване.

Lysodren с храни и напитки

За предпочитане е Lysodren да се приема по време на хранене с богати на мазнини храни, като

мляко, шоколад, масло.

Бременност, кърмене и фертилитет

Lysodren може да навреди на плода. Ако сте бременна или планирате да забременеете, кажете

на Вашия лекар.Ако има възможност да забременеете, трябва да използвате ефективна

контрацепция по време на и дори след спиране на лечението с Lysodren. Посъветвайте се с

Вашия лекар.

Не трябва да кърмите по време на и дори след спиране на лечението с Lysodren.

Посъветвайте се с Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини

Lysodren оказва голямо влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Посъветвайте се с Вашия лекар.

3.

Как да приемате Lysodren

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозировка

Обичайната доза за възрастни е 2 до 3 g (4 до 6 таблетки) дневно.

Вашият лекар може да започне лечението с по-високи дози от 4 до 6 g (8 до 12 таблетки).

За да определи оптималната за Вас доза, Вашият лекар редовно ще проследява нивата на

Lysodren в кръвта Ви. Той може да вземе решение да спре временно лечението с Lysodren или

да намали дозата, ако имате някои нежелани лекарствени реакции.

Употреба при деца и юноши

Началната дневна доза Lysodren е 1,5 до 3,5 g/m

телесна повърхност (тя ще бъде изчислена от

Вашия лекар според теглото и ръста на детето). Опитът при тази възрастова група пациенти е

много ограничен.

Начин на приложение

Трябва да поглъщате таблетките с чаша вода по време на хранене с богати на мазнини храни.

Може да разделите общата дневна доза на два или три приема.

Ако сте приели повече от необходимата доза Lysodren

Информирайте веднага Вашия лекар, ако случайно сте приели повече Lysodren, отколкото е

необходимо, или ако дете е погълнало случайно някакво количество.

Ако сте пропуснали да приемете Lysodren:

Ако случайно сте пропуснали една доза, просто вземете следващата както е предписано. Не

вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Като всички лекарства, Lysodren може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги

получава.

Веднага кажете на Вашия лекар

при поява на някоя от следните нежелани реакции:

Надбъбречна недостатъчност: умора, болки в корема, гадене, повръщане, диария,

обърканост

Анемия: бледост на кожата, мускулна уморяемост, задух, световъртеж (особено при

изправяне)

Чернодробно увреждане: пожълтяване на кожата и очите, сърбеж, гадене, диария, умора,

тъмно оцветяване на урината

Нарушения на нервната система: двигателни нарушения и нарушения на координацията,

неестествени усещания (като изтръпване), загуба на паметта, затруднена концентрация,

затруднения в говора, световъртеж

Тези симптоми може да са признак на усложнения, за които може да е необходимо специално

медикаментозно лечение.

Нежеланите реакции може да се появяват с определена честота, която се определя както следва:

много чести: може да засегнат повече от 1 на 10 души

чести: може да засегнат до 1 на 10 души

с неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка

Много чести нежелани реакции

повръщане, гадене, диария, коремна болка

липса на апетит

неестествени усещания, като изтръпване

двигателни нарушения и нарушения на координацията, световъртеж, обърканост

сънливост, умора, мускулна слабост (умора на мускулите при физическо натоварване)

възпаление (подуване, затопляне, болка) на лигавиците, кожен обрив

нарушения на кръвта (удължено време на кръвосъсирване)

повишаване на холестерола, триглицеридите (масти) и чернодробните ензими (при кръвни

тестове)

намаляване броя на белите кръвни клетки

развитие на гърди при мъжете

надбъбречна недостатъчност

Чести нежелани реакции

замаяност, главоболие

нарушения на периферната нервна система: свързани с нарушена сетивност, мускулна

слабост и мускулна атрофия, намаляване на сухожилния рефлекс и вазомоторни симптоми

(като топли вълни, изпотяване и нарушения на съня)

умствени нарушения (като отслабване на паметта, затруднена концентрация)

двигателни нарушения

намаляване на червените кръвни клетки (анемия със симптоми като бледност на кожата и

умора), намаляване на тромбоцитите в кръвта (може да Ви направи по-податливи към

образуване на синини и кървене)

хепатит (автоимунен) (може да доведе до пожълтяване на кожата и очите, и тъмно

оцветяване на урината)

затруднена мускулна координация

С неизвестна честота

треска

генерализирана болка

зачервяване, високо или ниско кръвно налягане, чувство на замаяност/световъртеж при

внезапно изправяне

увеличено слюноотделяне

нарушения на очите: нарушения на зрението, замъглено виждане, двойно виждане,

изкривяване на образите, оплакване от отблясъци

гъбична инфекция

чернодробно увреждане (може да причини пожълтяване на кожата и очите, тъмно

оцветяване на урината)

намаляване на пикочната киселина при кръвни тестове

възпаление на пикочния мехур с кървене

наличие на кръв и белтък в урината

нарушено равновесие

изкривено вкусово усещане

нарушение на храносмилането

макрокисти на яйчника (със симптоми като болка в таза, кървене)

понижен андростендион (прекурсор на половите хормони) в изследвания на кръвта при

жени

понижен тестостерон (полов хормон) в изследвания на кръвта при жени

повишен глобулин, свързващ половите хормони (протеин, който свързва половите

хормони), в изследвания на кръвта

понижен свободен тестостерон (полов хормон) в изследвания на кръвта при мъже

При деца и юноши са наблюдавани проблеми с щитовидната жлеза, забавено нервно-

психологическо и физическо развитие, както и един случай на енцефалопатия.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V

. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Lysodren

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

бутилката след “Годен до:”.

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

съответствие с местните изисквания за цитотоксични лекарства.

Не изхвърляйте никакви лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Lysodren

Активното вещество е митотан. Всяка таблетка съдържа 500 mg митотан.

Другите съставки са: царевично нишесте, микрокристална целулоза (E 460), макрогол 3350

и силициев диоксид, колоиден безводен.

Как изглежда Lysodren и какво съдържа опаковката

Таблетките Lysodren са бели, двойно изпъкнали, кръгли и с делителна черта.

Lysodren се предлага в пластмасови бутилки, съдържащи 100 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба

HRA Pharma Rare Diseases

200 avenue de Paris

92320 CHATILLON

Франция

тел: + 33 1 40 33 93 14

Производител

Corden Pharma Latina S.p.A.

Via del Murillo Km. 2.800

04010 Sermoneta (Latina)

Италия

или

CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES

76-78, avenue du Midi

63800 COURNON D’AUVERGNE

ФРАНЦИЯ

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за този лекарствен продукт е представена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.emea.europa.eu/

. Посочени са също линкове към други

уебсайтове, където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.

Тази листовка е налична на всички езици на ЕС/ЕИП на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата.

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

КАРТА НА ПАЦИЕНТА ЗА LYSODREN

Аз съм на лечение с Lysodren (митотан)

Предразположен/а съм към остра

бъбречна недостатъчност

В случай на нужда от спешна медицинска

помощ трябва да се вземат адекватни

предпазни мерки

Името на моя лекар е:

.

Телефон: .

За информация относно продукта, моля

свържете се с:

HRA Pharma Rare Diseases

тел: + 33 1 40 33 93 14

medinfo-rd

@hra-pharma.com