LEVETIRACETAM STADA 750 MG, POR TBL FLM 60X750MG

Чехия - чешки - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
29-11-2022
Активна съставка:
LEVETIRACETAM (LEVETIRACETAMUM)
Предлага се от:
Stada Arzneimittel Aktiengesellschaft, Bad Vilbel
АТС код:
N03AX14
дозиране:
750MG
Лекарствена форма:
Potahovaná tableta
Начин на приложение:
Perorální podání
Броя в опаковка:
60, Blistr
Вид предписание :
Léčiva na lékařský předpis
Статус Оторизация:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Номер на разрешението:
21/ 759/11-C
Дата Оторизация:
0000-00-00

Прочетете целия документ

Příloha č. 2 krozhodnutí o registraci sp.zn. sukls203090-3/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Levetiracetam STADA 250 mg

Levetiracetam STADA 500 mg

Levetiracetam STADA 750 mg

Levetiracetam STADA 1000 mg

potahované tablety

levetiracetamum

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravekužívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

TentopřípravekbylpředepsánvýhradněVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebo

lékárníkovi. Stejně postupujtevpřípadě jakýchkolinežádoucích účinků,kterénejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.Co je přípravek Levetiracetam STADA a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Levetiracetam STADA užívat

3.Jak se přípravek Levetiracetam STADA užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Levetiracetam STADA uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Levetiracetam STADA a k čemu se používá

Levetiracetam STADA je lék proti epilepsii (lék určený k léčbě záchvatů u nemocných s epilepsií).

Levetiracetam STADA se užívá:

samostatně u pacientů ve věku od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií k léčbě parciálních

(ohraničených) epileptických záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní;

jako přídatná léčba společně s jinými léky proti epilepsii k léčbě:

parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u pacientů od 1 měsíce,

myoklonických záchvatů u pacientů od 12 let s juvenilní myoklonickou epilepsií,

primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u pacientů od 12 let s

idiopatickou generalizovanou epilepsií.

2.Čemumusíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LevetiracetamSTADAužívat

Neužívejte přípravek Levetiracetam STADA

jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)nalevetiracetam,jinépyrrolidonovéderivátynebona

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou vbodě 6).

Upozornění a opatření

Zvláštní opatrnosti přiužívání přípravku LevetiracetamSTADA je zapotřebí

Jestližemátepotížesledvinami,dbejtepokynůlékaře.Lékařmůžerozhodnoutopřípadné

úpravě dávkování.

JestližezpozorujetejakékolizpomaleníneboneočekávanýrozvojpubertyuVašehodítěte,

prosím,kontaktujte svého lékaře.

PokudbyuVásdošlokezhoršenízáchvatů(např.zvýšenípočtu),prosím,kontaktujtesvého

lékaře.

Uněkolikaosobléčenýchantiepileptiky,jakojeLevetiracetamSTADA,sevyskytly

myšlenkynasebepoškozeníčisebevraždu.PokudseuVásobjevíjakýkolipříznakdeprese

a/nebo sebevražedných myšlenek, obraťte se, prosím, na svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek LevetiracetamSTADA

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužíváte,kteréjsteužíval/av

nedávnédobě,nebokterémožnábudeteužívat,atoiolécích,kteréjsoudostupnébezlékařského

předpisu.

Užívání přípravku LevetiracetamSTADA s jídlema pitímaalkoholem

Přípravek Levetiracetam STADAmůžete užívat nezávislena jídle, tj. spolus jídlemnebobez něj. Pro

maximální bezpečnost léčby nepožívejte během užívání přípravku Levetiracetam STADA alkohol.

Těhotenství a kojení a fertilita

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Pokudjstetěhotná, domnívátese, žemůžetebýttěhotnáneboplánujeteotěhotnět,nebopokudkojíte,

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Levetiracetam STADA se nesmí užívat během těhotenství, pokud to není naprosto nezbytné.

NeníznámomožnérizikoproVašenenarozenédítě.Vestudiíchnazvířatechměllevetiracetam

nežádoucíreprodukčníúčinky,avšakvevyššíchdávkáchnežbudetepotřebovatkekontrolesvých

záchvatů.

Během léčby se nedoporučuje kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

PřípravekLevetiracetamSTADAmůženarušitVašischopnostříditvozidloaobsluhovatstrojea

zařízení,protožemůžezpůsobitospalost.Ktomudocházíspíšenazačátkuléčbynebopozvýšení

dávky.Neměl/abysteříditneboobsluhovatstroje,dokudsenezjistí,zdaVašeschopnostvykonávat

tyto činnosti není negativně ovlivněna.

Přípravek Levetiracetam STADA 750 mg obsahuje hlinitý lak oranžové žluti

Barvivo hlinitý lak oranžové žluti (E 110) může způsobit alergické reakce.

3.Jak se přípravek Levetiracetam STADA užívá

Vždyužívejtetentopřípravekpřesněpodlepokynůsvéholékařenebolékárníka.Pokudsinejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

LevetiracetamSTADAsemusíužívat2xdenně,jednouránoajednouvečer,každýdenpřibližněve

stejnou dobu.

Vždy užívejte počet tablet podle pokynů svého lékaře.

Monoterapie

Dávkování u dospělých a dospívajícíchod 16 let:

Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg až 3 000 mg každý den.

JestližezačínátepoprvéužívatpřípravekLevetiracetamSTADA,lékařVámpředepíšepodobu

prvních 2 týdnů nižší dávku před podáním obvyklé nejnižší dávky.

Přídatná léčba

Dávkování u dospělých (od 18 let) a dospívajících(12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg:

Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mgaž 3 000 mg každý den.

Dávkováníukojenců(6-23měsíců),dětí(2-11let)adospívajících(12-17let)shmotnostínižší

než 50 kg:

Obvyklá dávka: mezi 20 a 60 mg/kgtělesné hmotnosti/den.

Udětído 6 let a dětí shmotností pod 25 kg, které potřebují dávkynižšínež125mg(polovina 250 mg

tablety), je třeba dávku užívat ve formě perorálního roztoku.

LékařVámpředepíšenejvhodnějšílékovouformulevetiracetamupodlevěku,tělesnéhmotnostia

dávky.

Dávka pro kojence (1-6 měsíců):

Pro kojence je vhodnější lékovou formou perorální roztok.

Způsob podání

TabletyLevetiracetamSTADApolykejtesdostatečnýmmnožstvímtekutiny(např.zapijtesklenicí

vody).

Délka léčby

PřípravekLevetiracetamSTADAjeurčenkdlouhodobéléčbě.Jetřebapokračovatvléčbě

přípravkem Levetiracetam STADA tak dlouho, jak Vám doporučil lékař.

Neukončujteléčbunáhlebezporadysesvýmlékařem,takovéukončeníléčbybymohlovést

kezvýšenémuvýskytuzáchvatů.PokudseVášlékařrozhodnekukončeníléčbypřípravkem

LevetiracetamSTADA,doporučíVám,jakpřípravekLevetiracetamSTADApostupně

vysadit.

Jestliže jste užil/a více tablet přípravku Levetiracetam STADA, než jste měl(a)

MožnénežádoucíúčinkypřipředávkovánípřípravkemLevetiracetamSTADAjsouospalost,

motorický neklid, agresivita, snížená bdělost, útlum dýchání a kóma.

Jestližejsteužil/avícetablet,nežjsteměl/a,vyhledejtesvéholékaře.Vášlékařurčínejlepšímožnou

léčbu předávkování.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Levetiracetam STADA

PokudsizapomenetevzítjednunebovícedávekpřípravkuLevetiracetamSTADA,vyhledejtesvého

lékaře. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Levetiracetam STADA

Přiukončováníléčby,takjakoujinýchantiepileptik,musíbýtléčbapřípravkemLevetiracetam

STADA ukončována postupně, aby nedošlo ke zvýšenému výskytu záchvatů

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4.Možnénežádoucí účinky

Podobnějakovšechnylékymůžemítitentopřípraveknežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnout u každého.

Některéznežádoucíchúčinkůjakoospalost,únavanebozávratěsemohouvyskytovatčastějina

začátku léčby nebo při zvýšení dávky. Tyto nežádoucí účinky by ale měly postupně odeznít.

Velmi časté(postihují více než 1 pacienta z 10):

somnolence (ospalost)

astenie (slabost) / únava

Časté(postihují 1 až 10 pacientů ze 100):

infekce, nazofaryngitida (zánět nosohltanu)

snížený počet krevních destiček

anorexie (ztráta chuti k jídlu), přibývání na váze

agitovanost,deprese,emočnínestabilita/výkyvynálady,nepřátelstvíneboútočnost

(agresivita),nespavost,nervozitanebopodrážděnost,poruchyosobnosti(problémys

chováním), abnormální myšlení (pomalé myšlení, neschopnost se soustředit),

závratě(poruchyrovnováhy),křeče,bolestihlavy,hyperkineze(zvýšenápohybováaktivita),

ataxie(zhoršenákoordinacepohybů),třes(mimovolníchvění),amnézie(ztrátapaměti),

poruchyrovnováhy(poruchaschopnostiudržetrovnováhutěla),poruchysoustředění(ztráta

schopnosti soustředit se), poruchy paměti (zapomnětlivost)

diplopie (dvojité vidění), rozostřené vidění

vertigo (pocit otáčení)

kašel (zhoršení existujícího kašle)

bolesti břicha, pocit na zvracení, dyspepsie (zažívací potíže), průjem, zvracení

vyrážka, ekzém, svědění

myalgie (bolest svalů)

náhodná poranění

Není známo(četnost z dostupných údajů nelze určit):

snížený počet červených a/nebo bílých krvinek

úbytek tělesné hmotnosti

abnormální chování, hněv, úzkost, zmatenost, halucinace, duševní poruchy, sebevražda, pokus

o sebevraždu a sebevražedné myšlenky

parestézie(brnění),potížeskontroloupohybů,nekontrolovatelnésvalovékřečeovlivňující

hlavu,trup a končetiny

zánětslinivkybřišní,selháníjaterníchfunkcí,zánětjater,abnormálníhodnotytestůjaterních

funkcí

vypadávánívlasů,puchýřenakůži,vústech,vokolíočíanapohlavníchorgánech,kožní

vyrážka

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebolékárníkovi.

Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci.

5.Jak přípravek LevetiracetamSTADA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejtetentopřípravekpouplynutídobypoužitelnostiuvedenénaobaluza"Použitelnédo:"

nebo "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujtežádnéléčivépřípravkydoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jaknaložitspřípravky,kteréjižnepoužíváte.Tatoopatřenípomáhajíchránitživotní

prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co přípravekLevetiracetam STADA obsahuje

Léčivou látkou je levetiracetamum.

250 mg:Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 250 mg.

500 mg:Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 500 mg.

750 mg:Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum750 mg.

1 000 mg:Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 1000 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Jádrotablety:mikrokrystalickácelulóza,kopovidon,koloidníbezvodýoxidkřemičitý,magnesium-

stearát

Potah tablety:

250 mg:

PotahovásoustavaOpadryII85F20694modrá,obsahující:polyvinylalkohol,oxidtitaničitý(E171),

makrogol 3350, mastek, hlinitý lak indigokarmínu (E 132)

500 mg:

PotahovásoustavaOpadryII85F32004žlutá,obsahující:polyvinylalkohol,oxidtitaničitý(E171),

makrogol 3350,mastek, žlutý oxid železitý (E 172)

750 mg:

PotahovásoustavaOpadryII85F23452oranžová,obsahující:polyvinylalkohol,oxidtitaničitý(E

171), makrogol 3350, mastek, hlinitý lak oranžové žluti (E 110), červený oxid železitý (E 172)

1000 mg:

PotahovásoustavaOpadryII85F18422bílá,obsahující:polyvinylalkohol,oxidtitaničitý(E171),

makrogol 3350, mastek

Jak přípravek LevetiracetamSTADA vypadá a co obsahuje toto balení

LevetiracetamSTADA250mg:Modrápodlouhlábikonvexnípotahovanátabletaspůlicírýhouna

jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Levetiracetam STADA 500 mg:Žlutá podlouhlá bikonvexní potahovaná tableta s půlicí rýhou na jedné

straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

LevetiracetamSTADA750mg:Oranžovápodlouhlábikonvexnípotahovanátabletaspůlicírýhouna

jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pokud máte potíže ji polknout celou.

Levetiracetam STADA 1000 mg:Bílá podlouhlá bikonvexní potahovaná tableta s půlicí rýhou na jedné

straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pokud máte potíže ji polknout celou.

Tablety jsou baleny v PVC/Al blistru.

Velikost balení:

Levetiracetam STADA 250 mg:10, 20, 30, 50, 60, 100, 150, 180 a 200 potahovaných tablet

Levetiracetam STADA 500 mg:10, 20, 30, 50, 60, 100, 120, 150, 180 a 200 potahovaných tablet

Levetiracetam STADA 750 mg: 20, 30, 50, 60, 100, 150, 180 a 200 potahovaných tablet

Levetiracetam STADA 1000 mg:10, 20, 30, 50, 60, 100, 150, 180 a 200 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

611 18 Bad Vilbel

Německo

Výrobci:

STADA Arzneimittel AG

Stadastr. 2-18

61118 Bad Vilbel

Německo

LAMP S. Prospero S.p.A.

Via della Pace, 25/A

41030 San Prospero (Modena)

Itálie

Stada Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36/2

A-1190 Wien

Rakousko

Clonmel Healthcare Ltd.

Waterford Road,

Clonmel

Co. Tipperary

Irsko

Eurogenerics N.V.

Heizel Esplanade Heysel b22

B-1020 Brussels

Belgie

Sanico N.V.

Veedijk 59

B-2300 Turnhout

Belgie

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46A

DK-2730 Herlev

Dánsko

Tento léčivý přípravek je registrován včlenských státech EHP pod následujícími názvy:

Rakousko: Levetiracetam STADA 250 500 1000 mg Filmtabletten

Belgie: LevetiracetamEG 250 500 750 1000 mg filmomhulde tabletten

Bulharsko: Levetiracetam STADA

Česká republika: Levetiracetam STADA 250 500 750 1000 mg potahované tablety

Dánsko: Levetiracetam STADA

Finsko: Levetiracetam STADA 250 500 750 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Německo: Levetiracetam STADA 250 500 750 1000 mg Filmtabletten

Maďarsko: Levetiracetam STADA 250 500 mg filmtabletta

Irsko: Levetiracetam Clonmel 250 500 750 1000 mg film-coated tablet

Lucembursko: Levetiracetam EG 250 500 750 1000 mg comprimé pelliculé

Nizozemsko: Levetiracetam CF 250 500 1000 mg filmomhulde tabletten

Polsko: Levetiracetam STADA

Portugalsko: Levetiracetam Ciclum

Slovenská republika: Levetiracetam STADA 250 500 1000 mg

Španělsko: LevetiracetamSTADA5001000mgcomprimidosrecubiertosconpelícula

Švédsko: Levetiracetam STADA 250 500 750 1000 mg tabletter

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

23.11.2011

Прочетете целия документ

Příloha č. 3 krozhodnutí o registraci sp.zn. sukls203090-3/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Levetiracetam STADA 250 mg

Levetiracetam STADA 500 mg

Levetiracetam STADA 750 mg

Levetiracetam STADA 1000 mg

potahované tablety

2. KVALITATIVNÍA KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Levetiracetam STADA 250 mg:Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 250 mg.

Levetiracetam STADA 500 mg:Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 500 mg.

Levetiracetam STADA 750 mg:Jedna potahovaná tableta obsahujelevetiracetamum 750 mg.

Levetiracetam STADA 1000 mg:Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 1000 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

Levetiracetam STADA 750 mg:

Jedna potahovaná tableta obsahuje 0,228 mg hlinitého laku oranžové žluti FCF(E 110)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

LevetiracetamSTADA250mg:Modrápodlouhlábikonvexnípotahovanátabletaspůlicírýhouna

jedné straně, o přibližné délce 12,8 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Levetiracetam STADA 500 mg:Žlutá podlouhlá bikonvexní potahovaná tableta s půlicí rýhou na jedné

straně, o přibližné délce 16,4 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

LevetiracetamSTADA750mg:Oranžovápodlouhlábikonvexnípotahovanátabletaspůlicírýhouna

jednéstraně,opřibližnédélce18,6mm.Půlicírýhamápouzeusnadnitdělenítabletyprosnazší

polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Levetiracetam STADA 1000 mg:Bílá podlouhlá bikonvexní potahovaná tableta s půlicí rýhou na jedné

straně,opřibližnédélce19,1mm.Půlicírýhamápouzeusnadnitdělenítabletyprosnazšípolykání,

nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

PřípravekLevetiracetamSTADAjeindikovánjakomonoterapiepřiléčběparciálníchzáchvatůse

sekundárnígeneralizacínebobezsekundárnígeneralizaceupacientůod16letsnově

diagnostikovanou epilepsií.

Přípravek Levetiracetam STADA je indikován jako přídatná terapie

přiléčběparciálníchzáchvatůsesekundárnígeneralizacínebobezsekundárnígeneralizaceu

dospělých, dětí a kojenců od 1 měsíce sepilepsií.

přiléčběmyoklonickýchzáchvatůujuvenilnímyoklonickéepilepsieudospělýcha

dospívajících od 12 let.

při léčbě primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících

od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

4.2. Dávkování a způsob podání

Dávkování

Monoterapieudospělýcha dospívajícíchod 16 let

Doporučená počátečnídávkaje 250mgdvakrát denně. Podvou týdnechužívání bymělabýt zvýšena

naterapeutickoudávku500mgdvakrátdenně.Dávkamůžebýtdálezvyšovánao250mgdvakrát

denněkaždédvatýdnyvzávislostinaklinickéodpovědi.Maximálnídávkaje1500mgdvakrát

denně.

Přídatná terapieudospělých(≥ 18let) a dospívajících(12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg

Počáteční terapeutická dávka je 500 mg dvakrát denně. S touto dávkou lze začít první den léčby.

Podleklinickéodpovědia snášenlivostilzedennídávkuzvýšitažna1500mgdvakrátdenně.Dávku

lze zvyšovat nebo snižovat po 500 mg dvakrát denně každé dva až čtyři týdny.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti (65 let a starší)

Ustaršíchpacientůsporuchourenálníchfunkcí(viz"Porucharenálníchfunkcí"níže)sedoporučuje

dávku upravit.

Porucha renálních funkcí

Denní dávku je nutno individuálně upravit podle renálních funkcí.

Prodospělépacientypoužijtenásledujícítabulkuadávkuupravteodpovídajícímzpůsobem.Při

použitítétotabulkydávkováníjenutnonejprvestanovitpacientovuclearancekreatininu(CLcr)v

ml/min.Udospělýchadospívajícíchohmotnosti50kgavícelzehodnotuCLcrvml/minzjistitz

hladin kreatininu v séru (mg/dl) s použitím následující rovnice:

CLcr(ml/min)= [140-věk (roky)] xtělesná hmotnost (kg)

72 xkreatinin v séru (mg/dl) (x 0,85pro ženy)

CLcr se poté přepočítá podle následujícího vzorce na plochu povrchu těla ("body surface area", BSA):

CLcr (ml/min/1,73 m 2 )= CLcr (ml/min)

BSA pacienta (m 2 ) x 1,73

Úpravadávkyudospělýchadospívajícíchpacientůshmotnostíalespoň50kgsporuchourenálních

funkcí

Stupeň nedostatečnosti funkce ledvin Clearance kreatininu

(ml/min/1,73 m 2 ) Dávka a frekvence podávání

Normální > 80 500-1500 mg dvakrát denně

Mírný 50-79 500-1000 mg dvakrát denně

Středně těžký 30-49 250-750 mg dvakrát denně

Těžký < 30 250-500 mg dvakrát denně

Dialyzovaní nemocní v konečném stadiu

onemocnění ledvin (1) -- 500-1000 mg jednou denně (2)

První den léčby levetiracetamem se doporučuje podat úvodní dávku 750 mg.

Po dialýze se doporučuje podat dodatečnou dávku 250-500 mg.

Udětí s poruchou funkceledvin je třeba upravit dávku levetiracetamu podle renálníchfunkcí, protože

clearancelevetiracetamuzávisínarenálníchfunkcích.Totodoporučeníjezaloženonastudiis

dospělými s poruchou funkce ledvin.

CLcrvml/min/1,73m 2 můžebýtodhadnutazestanovenísérovéhokreatininu(mg/dl)promladé

dospívající, děti a kojence s použitím následujícího vzorce (Schwartzův vzorec):

CLcr (ml/min/1,73 m 2 )= Výška (cm) x ks

sérový kreatinin (mg/dl)

ks=0,45 pro kojence do 1 roku věku;

ks=0,55 pro děti mladší než 13 let a dospívající dívky;

ks=0,7 pro dospívající chlapce

Úpravadávkováníprokojence,dětiadospívajícípacientyshmotnostínižšínež50kgsporuchou

renálních funkcí

Dávka a frekvence podávání(1) Stupeň nedostatečnosti

funkce ledvin Clearance kreatininu

(ml/min/1,73 m 2 ) Kojenci od 1

do méně než 6

měsíců Kojenci 6-23 měsíců,

děti a dospívající s

hmotností do 50kg

Normální >80 7 to 21 mg/kg

dvakrát denně 10-30 mg/kgdvakrát

denně

Mírný 50-79 7-14 mg/kg dvakrát

denně 10-20 mg/kg dvakrát

denně

Středně těžký 30-49 3,5-10,5 mg/kg

dvakrát denně 5-15 mg/kg dvakrát

denně

Těžký <30 3,5-7 mg/kg

dvakrát denně 5-10 mg/kg dvakrát

denně

Dialyzovaní pacienti v

konečném stadiu

onemocnění ledvin -- 7-14 mg/kg jednou

denně (2) (4) 10-20 mg/kg jednou

denně (3) (5)

(1) Pro dávky do 125 mg a pro pacienty neschopné polykat tablety musí být použit perorální roztok.

(2) Úvodní dávka 10,5 mg/kg se doporučuje první den léčby levetiracetamem.

(3) Úvodní dávka 15 mg/kg se doporučuje první den léčby levetiracetamem.

(4) Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 3,5-7 mg/kg.

(5) Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 5-10 mg/kg.

Porucha funkce jater

Upacientůsmírnouažstřednětěžkouporuchoujaterníchfunkcínenítřebadávkunijakupravovat.U

nemocnýchstěžkouporuchoujaterníchfunkcímůžehodnotaclearancekreatininupodhodnocovat

renální nedostatečnost.

Protosepřihodnotěclearancekreatininu<60ml/min/1,73m 2 doporučujesnížitdenníudržovací

dávku o 50%.

Pediatrická populace

Lékařbymělpředepsatnejvhodnějšílékovouformuasílupřípravkuvzhledemkvěku,hmotnosti

pacienta a dávce.

Lékováformatabletynenívhodnáprokojenceadětido6let.Perorálníroztokjeutétopopulace

upřednostňován.Navíc,dostupnésílytabletnejsouvhodnépropočátečníléčbuudětíshmotnostído

25kg,propacientyneschopnépolykattabletyaprodávkynižšínež125mg(polovina250mg

tablety). Vevšech těchto případech musí být použita perorální suspenze.

Monoterapie

Bezpečnostaúčinnostlevetiracetamuudětíadospívajícíchdo16letnebylyumonoterapieještě

stanoveny. Nejsou k dispozici žádné údaje.

Přídatná terapie u kojenců ve věku 6-23 měsíců, dětí (2-11 let) a dospívajících (12-17 let) s hmotností

nižší než 50 kg

Perorální suspenze je u kojenců a dětí do 6 let upřednostňována.

Počáteční terapeutická dávka je 10 mg/kg dvakrát denně.

Podleklinickéodpovědi a snášenlivosti lzedávkuzvýšit až na 30 mg/kgdvakrát denně. Změnadávky

bynemělapřekročitzvýšenínebosníženío10mg/kgdvakrátdenněkaždé2týdny.Mělabybýt

použita nejnižší účinná dávka. Dávka u dětí s hmotností 50 kg a vyšší je stejná jako u dospělých.

Doporučené dávky pro kojence od 6 měsíců, děti a dospívající:

Hmotnost Počáteční dávka:

10 mg/kg 2x denně Maximální dávka:

30 mg/kg 2x denně

6 kg (1) 60 mg2x denně 180 mg2x denně

10 kg (1) 100 mg2x denně 300 mg2x denně

15 kg (1) 150 mg2x denně 450 mg2x denně

20 kg (1) 200 mg2x denně 600 mg2x denně

25 kg 250 mg2x denně 750 mg 2x denně

Od 50 kg (2) 500 mg 2x denně 1 500 mg 2x denně

Udětíshmotností25kgaméněbymělbýtnapočátkuléčbypoužitlevetiracetamvperorálním

roztoku.

Dávka u dětí a dospívajících shmotností 50 kg a vyšší je stejná jako u dospělých.

Přídatná terapie u kojenců ve věku 1 měsíc až méně než 6 měsíců

Lékováformatabletynenívhodnápropodáváníkojencůmmladšímnež6měsíců.Ukojencůse

používá léková forma perorální roztok.

Způsob podání

Potahovanétabletyjenutnoužívatperorálně,zapíjetdostatečnýmmnožstvítekutiny,lzejeužívat

spolu s jídlem nebo bez něj. Denní dávka se podává rozdělena do dvou stejných dávek.

4.3. Kontraindikace

Hypersenzitivitanalevetiracetam,jinéderivátypyrrolidonunebonakteroukolipomocnoulátku

uvedenou vbodě 6.1 tohoto přípravku.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Ukončení léčby

Pokudjenutnoukončitléčbulevetiracetamem,doporučujesenazákladěsoučasnéklinicképraxe

vysazovat jej postupně (tj. u dospělých a dospívajících s hmotností více než 50 kg: snižování o 500 mg

dvakrátdenněkaždédvaažčtyřitýdny;ukojencůstaršíchnež6měsíců,udětíadospívajícíchs

hmotnostínižšínež 50 kg: sníženídávky bynemělo překročit 10mg/kgdvakrát denněkaždé 2 týdny,

u kojenců (mladších než 6 měsíců): snížení dávky by nemělo překročit 7 mg/kg dvakrát denně každé 2

týdny.

Renální insuficience

Podávánílevetiracetamupacientůmsporuchourenálníchfunkcísimůževyžádatúpravudávky.U

nemocnýchstěžkouporuchoufunkcejaterjevhodnépředzvolenímdávkyprovéstzhodnocení

renálních funkcí (viz bod 4.2).

Sebevražda

U pacientů léčených antiepileptiky (včetně levetiracetamu) byly hlášeny případy sebevraždy, pokusu o

sebevraždu,sebevražednýchpředstavachování.Metaanalýzarandomizovanýchplacebem

kontrolovanýchstudiísantiepileptikyprokázalamírnězvýšenérizikosebevražednýchmyšleneka

chování. Mechanismus vzniku tohoto rizika není znám.

Z tohoto důvodu by u pacientů měly být sledovány známky deprese a/nebo sebevražedných představ a

chováníapřípadněbymělabýtzvolenavhodnáléčba.Pacientům(ajejichošetřujícímosobám)by

mělobýtdoporučeno,abyokamžitěvyhledalilékařskoupomoc,pokudseu pacientůprojevíznámky

deprese a/nebo sebevražedných představ či chování.

Pediatrická populace

Léková forma tablety není vhodná pro kojence a děti do 6 let.

Dostupnéúdajeudětínenaznačujívlivnarůstapubertu.Avšakdlouhodobýúčinekudětínaučení,

inteligenci, růst,endokrinní funkce, pubertu a plodnost zatím není znám.

Bezpečnostaúčinnostlevetiracetamunebylydostatečněověřenyudětísepilepsiído1roku.

Klinických studií se účastnilo pouze 35 kojencůmladšíchnež1 rok s parciálnímizáchvaty a pouze 13

z nich bylo ve věku < 6 měsíců.

TabletyLevetiracetamSTADA750mgobsahujíbarvivohlinitýlakoranžovéžluti(E110),které

může způsobit alergické reakce.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Antiepileptika

Datazpremarketingovýchklinickýchstudiíprovedenýchudospělýchukazují,želevetiracetam

neovlivňujesérovékoncentracejižpodávanýchantiepileptik(fenytoin,karbamazepin,kyselina

valproová,fenobarbital,lamotrigin,gabapentinaprimidon)ažetatoantiepileptikaneovlivňují

farmakokinetiku levetiracetamu.

Stejně jako u dospělých není u dětí užívajících levetiracetam do dávky 60 mg/kg/den důkaz o klinicky

významných interakcích léčivého přípravku.

Retrospektivníhodnocenífarmakokinetickýchinterakcíudětíadospívajícíchsepilepsií(4-17let)

potvrdilo,žepřídatnáléčbaperorálněužívanýmlevetiracetamemneovliňujesérovékoncentrace

současněpodávanéhokarbamazepinuavalproátuvustálenémstavu.Ikdyžúdajenaznačují,že

antiepileptikaindukujícíenzymyzvyšujíclearancelevetiracetamuudětío20%,dávkunenítřeba

upravovat.

Probenecid

Bylozjištěno,žeprobenecid(500mgčtyřikrátdenně),blokátorrenálnítubulárnísekrece,inhibuje

renálníclearanceprimárníhometabolitu,nevšaklevetiracetamu.Koncentraceuvedenéhometabolitu

všakzůstávánízká.Lzeočekávat,žeostatníléčivépřípravkyvylučovanéaktivnítubulárnísekrecíby

takémohlysnižovatrenálníclearancemetabolitu.Účineklevetiracetamunaprobenecidnebyl

studovánaúčineklevetiracetamunadalšíaktivněvylučovanéléčivépřípravky,např.NSA,

sulfonamidy a methotrexát, není znám.

Perorální kontraceptiva a jiné farmakokinetické interakce

Levetiracetamvdávce1000mgdenněnemělvlivnafarmakokinetikuperorálníchkontraceptiv

(ethinylestradiolalevonorgestrel);endokrinníparametry(luteinizačníhormonaprogesteron)se

nezměnily.Levetiracetamvdávce2000mgdenněnemělvlivnafarmakokinetikudigoxinuani

warfarinu.Protrombinovéčasysenezměnily.Současnépodávánídigoxinu,perorálníchkontraceptiv

ani warfarinu neovlivnilo farmakokinetiku levetiracetamu.

Antacida

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu antacid na vstřebávání levetiracetamu.

Jídlo a alkohol

Rozsahvstřebávánílevetiracetamunebyljídlemovlivněn,alerychlostvstřebávánísemírněsnížila.

Nejsou k dispozici žádné údaje o interakci levetiracetamu s alkoholem.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Dostatečnéúdajeopodávánílevetiracetamutěhotnýmženámnejsoukdispozici.Studienazvířatech

prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé.

Podávání levetiracetamu se v těhotenství a u žen v reprodukčním věku, které nepoužívají antikoncepci,

nedoporučuje, pokud to není nezbytně nutné.

Fyziologickézměnyběhemgraviditymohoustejnějakoujinýchantiepileptikovlivnitkoncentraci

levetiracetamu.Běhemgraviditybylyzaznamenánypřípadysníženékoncentracelevetiracetamuv

plazmě.Kvýraznějšímupoklesudocházeloběhemtřetíhotrimestrugravidity(vtomtoobdobíbyla

koncentracelevetiracetamuvplazměsníženaažo60%protivýchozíkoncentracipředzačátkem

gravidity).Protojetřebapřiléčbělevetiracetamemzajistitvprůběhugravidityvhodnoumodifikaci

dávkování.Vysazeníantiepileptickéléčbymůževéstkexacerbacionemocnění,kterémůžepoškodit

matku i plod.

Kojení

Levetiracetamsevylučujedomateřskéhomléka.Protosekojenínedoporučuje.Pokudvšakjeléčba

levetiracetamemběhemkojenínezbytná,jetřebavzhledemkvýznamukojenízvážitpoměrrizikaa

přínosu léčby.

Fertilita

Ve studiích na zvířatech nebyl zjištěn žádný účinek na fertilitu (viz bod 5.3). Nejsou k dispozici žádné

údaje z klinické praxe, potenciální riziko u člověka není známo.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studiehodnotícíúčinkynaschopnostříditneboobsluhovatstrojenebylyprovedeny.Vzhledemk

možnérozdílnéindividuálnícitlivostimohouněkteřípacientipociťovatospalostnebojinépříznaky

souvisejícíscentrálnímnervovýmsystémem,atozejménanazačátkuléčbynebopozvýšenídávky.

Proto se u těchto pacientů doporučuje opatrnost při provádění náročnějších aktivit, např. řízení vozidel

neboobsluhování strojů. Pacientům se nedoporučuje řídit nebo obsluhovat stroje, dokud senezjistí, že

jejich schopnost vykonávat tyto činnosti není negativně ovlivněna.

4.8. Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Souhrnnéúdajeobezpečnostizklinickýchstudiíprovedenýchudospělýchsparciálnímizáchvaty

léčenýchperorálnímilékovýmiformamilevetiracetamuukázaly,žesenežádoucíúčinkyvyskytlyu

46,4%pacientůléčenýchlevetiracetamemau42,2%nemocných,jimžbylopodávánoplacebo.

Závažnénežádoucíúčinkysevyskytlyu2,4%pacientůveskupiněslevetiracetamemau2,0%

nemocnýchvplacebovéskupině.Nejčastějiuváděnýminežádoucímiúčinkybylyospalost,asteniea

závratě.Přianalýzesouhrnnýchdatnebylzjištěnžádnýjednoznačnývztahkdávce,aleincidencea

závažnost nežádoucích účinků souvisejících s centrálním nervovým systémem se časem snižovala.

Přimonoterapiiseu49,8%pacientůvyskytlynežádoucíúčinkyvsouvislostispodávanýmlékem.

Nejčastěji se vyskytujícími nežádoucími účinky byly únava a ospalost.

Studieprovedenáudospělýchadospívajících(12-65let)smyoklonickýmizáchvatyukázala,žeu

33,3%pacientůveskupiněslevetiracetamemau30,0%pacientůveskupiněsplacebemsevyskytly

nežádoucíúčinkysouvisejícísléčbou.Nejčastějihlášenýminežádoucímiúčinkybylybolestihlavya

somnolence.Incidencenežádoucíchúčinkůupacientůsmyoklonickýmizáchvatybylanižšínežu

dospělých pacientů s parciálními záchvaty (33,3% proti 46,4%).

Studieprovedenáudospělýchadětí(4-65let)sidiopatickougeneralizovanouepilepsiísprimárně

generalizovanýmitonicko-klonickýmizáchvatyukázala,žeu39,2%pacientůveskupiněs

levetiracetamema u 29,8% pacientůveskupiněsplacebemsevyskytlynežádoucíúčinky,kterébyly

hodnoceny jako související s léčbou. Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem byla únava.

Zvýšenífrekvencezáchvatůovícenež25%bylohlášenou14%dospělýchadětskýchpacientů(ve

věku4-16let)léčenýchlevetiracetamemsparciálnímizáchvaty,au26%dospělýcha21%dětí,

kterým bylo podáváno placebo. Při použití levetiracetamu v léčbě primárně generalizovaných tonicko-

klonickýchzáchvatůudospělýchadospívajícíchsidiopatickougeneralizovanouepilepsiínebyl

pozorován žádný účinek na frekvenci absencí.

Seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinkyhlášené z klinických studií(udospělých,dospívajících,dětí a kojenců > 1měsíc) a

z postmarketingových zkušeností jsou uvedeny níže podle tříd orgánových systémů a podle frekvence.

Pro klinické studie je frekvence definována takto: velmi časté (≥ 1/10),časté (≥ 1/100 až <1/10), méně

časté(≥1/1000až<1/100),vzácné(≥1/10000až<1/1000),velmivzácné(<1/10000),neníznámo

(zdostupnýchúdajůnelzeurčit).Údajezískanépouvedenípřípravkunatrhnejsoudostatečnépro

odhad frekvence nežádoucích účinků v léčené populaci.

Infekce a infestace

Časté:infekce, nazofaryngitida.

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté:trombocytopenie.

Neníznámo:leukopenie,neutropenie,pancytopenie(vněkterýchztěchtopřípadůbylapopsána

suprese kostní dřeně).

Poruchy metabolismu a výživy

Časté:anorexie, přírůstek tělesné hmotnosti.

Není známo:snížení tělesné hmotnosti.

Psychiatrické poruchy

Časté:agitovanost, deprese,emoční labilita / výkyvynálady, hostilita / agresivita, insomnie,nervozita

/ podrážděnost, poruchy osobnosti, abnormální myšlení.

Neníznámo:abnormálníchování,hněv,anxieta,zmatenost,halucinace,psychotickáporucha,

sebevražda, sebevražedný pokus a sebevražedné představy.

Poruchy nervového systému

Velmi časté:somnolence.

Časté:amnézie,ataxie,konvulze,závratě,bolesthlavy,hyperkineze,třes,porucharovnováhy,

porucha pozornosti, porucha paměti.

Není známo:parestezie, choreoathetóza, dyskineze.

Poruchy oka

Časté:diplopie, rozostřené vidění.

Poruchy ucha a labyrintu

Časté:vertigo.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté:zhoršení kašle.

Gastrointestinální poruchy

Časté:bolesti břicha, průjem, dyspepsie, nauzea, zvracení.

Není známo:pankreatitida.

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo:jaterní selhání, hepatitida, abnormální výsledky jaterních funkčních testů.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté:vyrážka, ekzém, svědění.

Neníznámo:toxickáepidermálnínekrolýza,Stevens-Johnsonůvsyndrom,multiformníerytéma

alopecie.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté:myalgie.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:astenie / únava.

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Časté:náhodné poranění.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Rizikoanorexiejevyššípřisoučasnémpodávánílevetiracetamuatopiramátu.Vněkolikapřípadech

alopecie byla po vysazení levetiracetamu pozorována spontánní úprava stavu.

Pediatrická populace

Studie provedená u dětských pacientů (4-16 let) s parciálními záchvaty ukázala, že u 55,4% pacientů

veskupiněléčenélevetiracetamemau40,2%pacientůveskupiněsplacebemsevyskytlynežádoucí

účinky. Závažné nežádoucí účinky se vyskytly u 0,0% pacientů ve skupině léčené levetiracetamem a u

1,0%pacientůveskupiněléčenéplacebem.Nejčastějihlášenýminežádoucímiúčinkyudětských

pacientů byly somnolence,hostilita, nervozita, emočnílabilita, agitovanost, anorexie, astenie a bolesti

hlavy.Výsledkybezpečnostiudětskýchpacientůbylykonzistentnísbezpečnostnímprofilem

levetiracetamuudospělých,svýjimkoubehaviorálníchapsychiatrickýchnežádoucíchúčinků,které

byly častější udětí než u dospělých (38,6% proti 18,6%). Relativní riziko však bylo u dětí ve srovnání

s dospělými podobné.

Studieprovedenáudětí(vevěku1měsícažméněnež4roky)sparciálnímizáchvatyukázala,žeu

21,7%pacientůveskupiněléčenélevetiracetamema7,1%pacientůveskupiněléčenéplacebemse

vyskytlynežádoucíúčinky.Žádnézávažnénežádoucíúčinkyupacientůseneobjevilyaniveskupině

léčenélevetiracetamemaniveskupiněléčenéplacebem.Běhemdlouhodobépokračovacístudie

N01148vevěkovéskupině1měsícaž<4rokybylynejčastějšímislékemspojenýminežádoucími

účinky,kteréseprojevilyvprůběhuléčby,podrážděnost(7,9%),konvulze(7,2%),somnolence

(6,6%),psychomotorickáhyperaktivita(3,3%),poruchyspánku(3,3%)a agresivita(3,3%).Výsledky

týkající se bezpečnosti u dětských pacientů bylyvsouladu s bezpečnostním profilemlevetiracetamu u

starších dětíve věku 4-16 let.

Dvojitězaslepenáplacebemkontrolovanábezpečnostnípediatrickástudiesuspořádánímpro

hodnocenínon-inferioritysledovalakognitivníaneuropsychologickéúčinkylevetiracetamuu4-

16letýchdětítrpícíchparciálnímizáchvaty.Zestudievyplývá,ževpopulacisplňujícípodmínky

protokolu("per-protocol"populace)selevetiracetamneodlišoval(nebylhorší)odplacebasohledem

na změnu od výchozího stavu ve složeném skóre k hodnocení paměti Leiter-R zahrnujícím pozornost a

paměť(Leiter-RAttentionandMemory,MemoryScreenCompositescore).Výsledkytýkajícíse

chování aemočníhofungovánínaznačovaly u pacientů léčených levetiracetamemzhoršení, pokudjde

oagresivníchování,cožbyloměřenostandardizovanýmasystematickýmzpůsobemzapoužití

ověřenéhonástroje(CBCL-AchenbachChildBehaviorChecklist).Avšakujedinců,kteříužívali

levetiracetamvdlouhodobéotevřenénáslednéstudii,nedošlovprůměrukezhoršeníchovánía

emočního fungování; zejména měřítka agresivního chovánínebyla horší oproti výchozímu stavu.

4.9. Předávkování

Symptomy

Připředávkovánílevetiracetamembylapozorovánasomnolence,agitovanost,agresivita,poruchy

vědomí, respirační útlum a kóma.

Léčba předávkování

Poakutnímpředávkováníjetřebažaludekvyprázdnitvýplachemnebovyvolánímzvracení.Žádné

specifickéantidotumlevetiracetamuneníkdispozici.Léčbapředávkováníjesymptomatickáamůže

zahrnovatihemodialýzu.Účinnostvylučovánílevetiracetamudialýzouje60%aprimárního

metabolitu 74%.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:antiepileptika, jiná antiepileptika.

ATC kód:N03AX14.

Léčiválátka,levetiracetam,jepyrrolidonovýderivát(S-enantiomeralfa-etyl-2-oxo-1-pyrrolidin

acetamid),chemickynesouvisejícísléčivýmilátkamiobsaženýmivsoučasnýchantiepileptických

přípravcích.

Mechanismus účinku

Mechanismusúčinkulevetiracetamustáleještěneníplněobjasněn,zdásevšak,žejeodlišnýod

ostatníchvsoučasnostiužívanýchantiepileptik.Pokusyinvitroainvivonasvědčujítomu,že

levetiracetam nemění ani základní charakteristiky buněk ani normální přenos nervových vzruchů.

Invitrostudieukazují,želevetiracetamovlivňujehladinuCa 2+ vneuronechčástečnouinhibicí

kalciovýchkanálů typu N a snížením uvolňování Ca 2+ zintraneuronálních zásob. Levetiracetamnavíc

částečněantagonizujesníženíaktivityGABA-aglycinovýchkanálůzpůsobenézinkema

betakarboliny.Mimotoselevetiracetamvinvitrostudiíchváženaspecifickévazebnémístov

mozkovétkánihlodavců.Specifickýmvazebnýmmístemjesynaptickývezikulárníprotein2A,který

jepovažovánzasoučástprocesůfúzevezikulůaexocytózyneurotransmiterů.Levetiracetamajeho

analogymajírůznouafinitukvazběnasynaptickývezikulárníprotein2A.Afinitakvazběna

synaptickývezikulární protein 2Akoreluje sjejich potencí k zábraněvznikuzáchvatů v audiogenních

modelechepilepsieumyší.Uvedenénálezynaznačují,žeinterakcemezilevetiracetamema

synaptickým vezikulárním proteinem 2A by mohla přispívat k jeho antiepileptickému účinku.

Farmakodynamické účinky

Levetiracetamposkytujeochranupředzáchvatyvevelkémpočtuzvířecíchmodelůparciálnícha

primárněgeneralizovanýchzáchvatů,anižbymělpro-konvulzivníúčinky.Primárnímetabolitje

neaktivní.

Ulidípotvrdilaaktivitapřiparciálníigeneralizovanéepilepsii(epileptiformnívýboj/

fotoparoxysmálníodpověď)širokéspektrumpreklinickystanovenéhofarmakologickéhoprofilu

levetiracetamu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Přídatnáléčbaparciálníchzáchvatůsnebobezsekundárnígeneralizaceudospělých,dospívajících,

dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií:

Účinnostlevetiracetamuudospělýchbylaprokázánave3dvojitězaslepenýchplacebem

kontrolovaných studiíchvdennídávce1 000mg, 2 000mgnebo 3 000mgrozdělenédodvoudílčích

dávek.Léčbatrvalaaž18týdnů.Vanalýzesdruženýchdatbyloprocentopacientů,kteřídosáhli

sníženífrekvenceparciálníchzáchvatůzatýdeno50%avíceprotipočátečnímustavupřistabilní

dávce(12/14týdnů)27,7%,31,6%a41,3%upacientůs1000mg,2000mgresp.3000mg

levetiracetamu a 12,6% u placeba.

Pediatrická populace

Udětí (4-16 let) byla účinnost levetiracetamu prokázána ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované

studii,dokterébylozařazeno198pacientůstrvánímléčby14týdnů.Vtétostudiibyllevetiracetam

užíván ve fixní dávce 60 mg/kg/den rozdělené do dvou dílčích dávek.

44,6%pacientůléčenýchlevetiracetamema19,6%pacientůsplacebemdosáhlosníženífrekvence

parciálních záchvatů za týden proti počátečnímu stavu o 50% a více. Při pokračujícídlouhodobéléčbě

bylo11,4%pacientůbezzáchvatůpodobualespoň6měsícůa7,2%pacientůbylobezzáchvatůpo

dobu alespoň 1 roku.

Udětí(vevěku1měsícaž4roky)bylaúčinnostlevetiracetamustanovenavedvojitězaslepené

placebemkontrolovanéstudii,kterázahrnovala116pacientůaléčbatrvala5dní.Vtétostudii

dostávalipacientidennídávku20mg/kg,25mg/kg,40 mg/kgnebo50mg/kgperorálníhoroztokuna

základětitračníhorozpisupodlevěku.Vtétostudiibylapoužitadávka20mg/kg/dentitrovanádo40

mg/kg/den pro kojence ve věku jeden měsíc až méně než 6 měsíců, a dávka 25 mg/kg/den titrovaná do

50mg/kg/denprodětivevěku6měsícůaž4roky.Celková dennídávkabylapodávánarozděleněve

dvou dílčích dávkách.

Primárnímměřítkemúčinnostibylpodílpacientůodpovídajícíchnaléčbu(frekvencerespondentů,tj.

procentopacientůs≥50%poklesemprůměrnédennífrekvenceparciálníchzáchvatůodvýchozího

stavu),kterýbylhodnocenzaslepeněcentrálnímhodnotitelemprostřednictvím48hodinovéhovideo

EEGzáznamu.Doanalýzyúčinnostibylozahrnuto109pacientů,kteřímělinejméně24hodinvideo

EEG záznamu v obou obdobích, výchozím i hodnoceném. 43,6% pacientů léčených levetiracetamem a

19,6%pacientůléčenýchplacebembylopovažovánozarespondenty.Výsledkyseshodujínapříč

věkovými skupinami. S pokračující dlouhodobou léčbou bylo 8,6% pacientů bez záchvatů nejméně po

dobu 6 měsíců a 7,8% bylo bez záchvatů nejméně 1 rok.

Monoterapie při léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s

nově diagnostikovanou epilepsií.

Účinnostlevetiracetamuvmonoterapiibylaprokázánavedvojitězaslepenémparalelnímporovnání

non-inferiorityskarbamazepinemsřízenýmuvolňovánímu576pacientůsnověnebonedávno

diagnostikovanouepilepsiíod16let.Upacientůmuselybýtpřítomnypouzespontánníparciální

záchvatynebogeneralizovanétonicko-klonickézáchvaty.Pacientibylirandomizovánikužívání

karbamazepinu s řízeným uvolňováním v dávce 400-1200 mg/den nebo levetiracetamu v dávce 1 000-

3 000 mg/den po dobu až 121 týdnů v závislosti na terapeutické odpovědi.

Bezzáchvatůpodobu6měsícůbylo73,0%pacientůslevetiracetamema72,8%pacientůs

karbamazepinemsřízenýmuvolňováním;korigovanýabsolutnírozdílmeziléčbamibyl0,2%(95%

CI:-7,88,2).Vícenežpolovinapacientůbylabezzáchvatůpodobu12měsíců(56,6%a58,5%

pacientů s levetiracetamem resp. karbamazepinem s řízeným uvolňováním).

Vestudiiodrážejícíklinickoupraximohlabýtvysazenasouběžnáantiepileptickáléčbaučásti

pacientů, kteří odpověděli na přídatnou léčbu levetiracetamem (36 dospělých pacientů z 69).

Přídatná léčba myoklonických záchvatů u juvenilnímyoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících

od 12 let.

Účinnost levetiracetamu byla prokázánavedvojitězaslepené placebem kontrolované studii trvající 16

týdnůupacientůod12letsidiopatickougeneralizovanouepilepsiísmyoklonickýmizáchvatyu

různých syndromů. Většina pacientů trpěla juvenilní myoklonickou epilepsií.

V této studii byl levetiracetam užíván v dávce 3 000 mg/den rozdělené do dvou denních dávek. 58,3%

pacientůléčenýchlevetiracetamema23,3%pacientůsplacebemdosáhlosníženípočtudnůs

myoklonickýmzáchvatemzatýdenalespoňo50%.Připokračujícídlouhodobéléčběbylo28,6%

pacientůbezmyoklonickýchzáchvatůpodobualespoň6měsícůa21,0%pacientůbylobez

myoklonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

Přídatnáléčbaprimárněgeneralizovanýchtonicko-klonickýchzáchvatůudospělýchadospívajících

od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

Účinnost levetiracetamu byla prokázánavedvojitězaslepené placebem kontrolované studii trvající 24

týdnů,kterázahrnovaladospělé,dospívajícíaomezenýpočetdětítrpícíchidiopatickou

generalizovanouepilepsiísprimárněgeneralizovanýmitonickoklonickýmizáchvaty(PGTC)u

různýchsyndromů(juvenilnímyoklonickáepilepsie,juvenilníepilepsiesabsencemi,dětskáepilepsie

sabsencemineboepilepsiesgeneralizovanýmitonicko-klonickýmizáchvatypoprobuzení).Vtéto

studii byl levetiracetam užívánvdávce 3 000mg/denu dospělých a dospívajícíchnebo 60mg/kg/den

u dětí rozdělené do dvou denních dávek. 72,2% pacientů léčených levetiracetamem a 45,2% pacientů s

placebem dosáhlo snížení frekvence primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů za týden

o50% a více. Při pokračující dlouhodobé léčbě bylo 47,4% pacientů bez tonicko-klonických záchvatů

podobu alespoň 6měsíců a 31,5% pacientů bylo bez tonicko-klonických záchvatů podobu alespoň 1

roku.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Levetiracetamjevysocerozpustnálátkasvysokouschopnostíprůniku.Farmakokinetickýprofilje

lineární snízkouintra-a interindividuálnívariabilitou. Při opakovaném podávánínedocházíkezměně

clearance.Kdispozicinejsoužádnédůkazyovětšívariabilitěmezipohlavími,rasamianicirkadiánní

variabilitě. Farmakokinetický profil u zdravých dobrovolníků a pacientů s epilepsií je srovnatelný.

Vzhledemkúplnémualineárnímuvstřebávánílzeplazmatickéhladinypředvídatnazákladě

perorálníhopodánílevetiracetamu,vyjádřenévmg/kgtělesnéhmotnosti.Plazmatickéhladiny

levetiracetamu tedy není nutno monitorovat.

Bylaprokázánavýznamnákorelacemeziplazmatickoukoncentracíakoncentracíveslináchudětíi

dospělých(poměrkoncentraceveslinách/koncentracevplazměsepohybujívrozmezí1-1,7pro

tablety a 4 hodiny po podání perorálního roztoku).

Dospělí a dospívající

Absorpce

Levetiracetamsepoperorálnímpodánírychlevstřebává.Absolutníbiologickádostupnostpo

perorálním podání se blíží 100%.

Maximálníplazmatickékoncentrace(C

)jsoudosaženy1,3hodinypopodánídávky.Ustáleného

stavu se dosahuje po dvou dnech při dávkovacím režimu dvakrát denně.

Maximálních koncentrací (C

) ve výši 31 µg/ml se běžně dosahuje po jednorázové dávce 1 000 mg a

43 µg/ml po opakované dávce 1000 mg dvakrát denně.

Rozsah vstřebávání nezávisí na dávce a není ovlivněn příjmem potravy.

Distribuce v organizmu

Žádné údaje o distribuci v tkáních u člověka nejsou k dispozici.

Anilevetiracetamanijehoprimárnímetabolitsevevýznamnémířenevážounabílkovinykrevní

plazmy (< 10%).

Distribučníobjemlevetiracetamujepřibližně0,5-0,7l/kg,cožjehodnotablízkácelkovémuobjemu

vody v organismu.

Biotransformace

Levetiracetamnenívlidskémorganismuvýrazněmetabolizován.Hlavnímetabolickoucestou(24%

dávky)jeenzymatickáhydrolýzaacetamidovéskupiny.IzoenzymyjaterníhocytochromuP450

nepodporujívznikprimárníhometabolituucbL057.Hydrolýzaacetamidovéskupinybylazjištěnav

řadě různých tkání včetně krvinek. Metabolit ucb L057 je farmakologicky neaktivní.

Bylyzjištěnyidvaméněvýznamnémetabolity.Jedenbylzískánhydroxylacípyrrolidonovéhojádra

(1,6% dávky) a druhý otevřením pyrrolidonového kruhu (0,9% dávky).

Další neidentifikované složky představovaly pouze 0,6% dávky.

Invivonebylazjištěnažádnáenantiomerováinterkonverzeulevetiracetamuaniujehoprimárního

metabolitu.

Invitrobylozjištěno,želevetiracetama jehoprimárnímetabolitneinhibujíhlavníizoformyjaterního

cytochromuP450učlověka(CYP34A,2A6,2C9,2C19,2D6,2E1a1A2),aktivitu

glukuronyltransferázy (UGT1A1 a UGT1A6) ani epoxidové hydroxylázy. Levetiracetam in vitro navíc

neovlivňuje glukuronidaci kyseliny valproové.

VkulturáchlidskýchhepatocytůměllevetiracetamminimálnínebožádnýúčineknaCYP1A2,

SULT1E1neboUGT1A1.LevetiracetamzpůsobovalmírnouindukciCYP2B6aCYP3A4.Invitroa

in vivoúdaje o interakci s perorálními kontraceptivy, digoxinem a warfarinem neukazují, že byin vivo

docházelokvýznamnéindukcienzymů.Protojeinterakcelevetiracetamusjinýmilátkami

nepravděpodobná.

Eliminace z organizmu

Plazmatickýpoločasudospělýchbyl7±1hodinanelišilsepodledávky,způsobupodáníanipři

opakované aplikaci. Průměrná celková systémová clearance byla 0,96 ml/min/kg.

Hlavnícestouexkrecebylamoč,kterousevylučovaloprůměrně95%dávky(přibližně93%dávkyse

vyloučilo do 48 hodin). Stolicí se vyloučilo pouze 0,3% dávky.

Kumulativnívylučovánílevetiracetamumočíběhemprvních48hodindosáhla66%dávky;vpřípadě

jeho primárního metabolitu 24% dávky.

Renálníclearancelevetiracetamuje0,6ml/min/kg,proucbL0574,2ml/min/kg,cožukazuje,že

levetiracetamsevylučujeglomerulárnífiltracísnáslednoutubulárníreabsorpcíažeprimární

metabolit se kromě glomerulární filtrace vylučuje i aktivní tubulární sekrecí.

Vylučování levetiracetamu koreluje s clearance kreatininu.

Starší pacienti

U starších pacientů je eliminační poločas prodloužený přibližně o 40% (10 až 11 hodin). To souvisí se

snížením renálních funkcí u této populace (viz bod 4.2).

Porucha renálních funkcí

Zdánlivásystémováclearancelevetiracetamuajehoprimárníhometabolitukorelujesclearance

kreatininu.Protoseunemocnýchsestřednězávažnouazávažnourenálníporuchoudoporučuje

upravit udržovací denní dávku levetiracetamu podle clearance kreatininu (viz bod 4.2).

Uanurickýchdospělýchjedincůsterminálnímrenálnímselhánímbylpoločasmezidialýzami

přibližně 25 hodin a během dialýzy přibližně 3,1 hodin.

Frakční vylučování levetiracetamu během typické 4hodinové dialýzy činilo 51%.

Porucha funkce jater

Ujedincůsmírnoua střednězávažnouporuchoufunkcejaternedocházelokžádnévýznamnézměně

clearancelevetiracetamu.Uvětšinyjedincůsezávažnouporuchoufunkcejaterbylaclearance

levetiracetamu snížena o více než 50% v důsledku současné poruchy renální funkce (viz bod 4.2).

Pediatrická populace

Děti (4 až 12 let)

Po perorálním podání jedné dávky (20 mg/kg) dětem s epilepsií (6-12 let) byl poločas levetiracetamu

6,0 hodin. Zdánlivá systémová clearance byla přibližně o 30% vyšší než u dospělých s epilepsií.

Popodáníopakovanýchdávek(20-60mg/kg/den)dětemsepilepsií(4-12let)byllevetiracetam

rychleabsorbován.Maximálníplazmatickékoncentracebylodosaženo0,5až1,0hodinupopodání.

Bylopozorovánolineárníadávceúměrnézvýšenímaximálníplazmatickékoncentraceaplochypod

křivkou. Eliminační poločas byl přibližně 5 hodin. Zdánlivá tělesná clearance byla 1,1 ml/min/kg.

Kojenci a děti (1 měsíc-4 roky)

Pojednorázovémpodání(20mg/kg)perorálníhoroztoku100mg/mldětemsepilepsií(1měsíc-4

roky)byllevetiracetamrychleabsorbovánamaximálníplazmatickákoncentracebylapozorována

přibližně1hodinupopodání.Farmakokinetickévýsledkyukazují,žeeliminačnípoločasjeudětí

kratší (5,3 hodiny) než u dospělých (7,2 hodiny), a že zdánlivá tělesná clearance je u dětí rychlejší (1,5

ml/min/kg) než u dospělých (0,96 ml/min/kg).

Vanalýzepopulačnífarmakokinetikyprovedenéupacientůvevěkuod1měsícedo16letkorelovala

tělesnáhmotnostvýznamněsezdánlivouclearance(clearancenarůstalasezvýšenímtělesné

hmotnosti), a sezdánlivýmdistribučnímobjemem. Naoba parametrymělvliv také věk. Tento účinek

bylvýraznějšíumladšíchdětí,ustupovalsezvyšujícímsevěkemakolem4letvěkusestal

zanedbatelným.

Vobouanalýzáchpopulačnífarmakokinetikydošlokasi20%zvýšenízdánlivéclearance

levetiracetamu, když byl levetiracetam podáván spolu s antiepileptiky, které indukují tvorbu enzymů.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity a

kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka

Nežádoucíúčinky,kterénebylypozoroványvklinickýchstudiích,alebylyzjištěnyupotkanůav

menšímířeumyší,přiexpozicipodobnýmhladinámjakoučlověkaa s potenciálnímvýznamempro

použitívklinicképraxi,bylyjaternízměnynaznačujícíadaptivníodpověď,jakojezvýšenáhmotnost

a centrilobulární hypertrofie, infiltrace tuku a zvýšená hladina jaterních enzymů v plazmě.

U potkanů nebyly v dávkáchaž 1 800 mg/kg/den (6násobek maximální doporučené denní dávky u lidí

vpřepočtunamg/m 2 neboexpozici) pozorovány žádnénežádoucí účinkyna fertilitu samců ani samic

u rodičů a první generace potomků.

Dvě studie embryo-fetálního vývoje (EFV studie) bylyprovedeny u potkanů s dávkami 400, 1 200 a 3

600mg/kg/den.Přidávce3600mg/kg/dendošlopouzevjednéztěchtodvouEFVstudiík

nepatrnémusníženífetálníhmotnosti,spojenémushraničnímnárůstempočtukostníchvariant/

menších anomálií. Nedošlo kžádnému ovlivnění embryomortality ani ke zvýšení výskytu malformací.

NOAEL(hladinabezpozorovanýchnežádoucíchúčinků)byla3600mg/kg/denprobřezísamice

potkanů(12násobekmaximálnídoporučenédennídávkyulidípřipřepočtunamg/m 2 )a1200

mg/kg/denpro plody.

Čtyři studie embryo-fetálního vývoje byly provedeny u králíků s dávkami 200, 600, 800, 1 200 a 1 800

mg/kg/den.Dávka1800mg/kg/denvedlakeznačnétoxicitěusamic-matekakesníženífetální

hmotnosti,spojenémusezvýšenýmvýskytemplodůskardiovaskulárními/kosternímianomáliemi.

NOAELbyla<200mg/kg/denprosamice-matkya200mg/kg/denproplody(odpovídámaximální

doporučené denní dávce u lidí při přepočtu na mg/m 2 ).

Studieperinatálníhoapostnatálníhovývojebylaprovedenaupotkanůsdávkamilevetiracetamu70,

350 a 1 800 mg/kg/den. NOAEL byla >= 1800 mg/kg/den pro samice F0, stejně jako pro přežití, růst a

vývojmláďat F1 až doodstavení (6násobekmaximální doporučenédennídávky ulidí při přepočtuna

mg/m 2 ).

Studiesnovorozenciamláďatyzvířatneukázalyupsůapotkanůžádnénežádoucíúčinkyna

standardnívýsledkyvývojeamaturacevdávkáchdo1800mg/kg/den(6-17násobekmaximální

doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na mg/m 2 ).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznampomocných látek

Jádro tablety:

mikrokrystalická celulóza

kopovidon

koloidní bezvodý oxid křemičitý

magnesium-stearát

Potah tablety:

250 mg:potahová soustavaOpadry II85F20694modrá, obsahující:

polyvinylalkohol

oxid titaničitý (E 171)

makrogol 3350

mastek

hlinitý lak indigokarmínu (E 132)

500 mg:potahová soustavaOpadry II85F32004žlutá, obsahující:

polyvinylalkohol

oxid titaničitý (E 171)

makrogol 3350

mastek

žlutý oxid železitý (E 172)

750 mg:potahová soustavaOpadry II85F23452oranžová, obsahující:

polyvinylalkohol

oxid titaničitý (E 171)

makrogol 3350

mastek

hlinitý lak oranžové žluti (E 110)

červený oxid železitý (E 172)

1000 mg:potahová soustavaOpadry II85F18422bílá, obsahující:

polyvinylalkohol

oxid titaničitý (E 171)

makrogol 3350

mastek

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

3 roky.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5. Druh obalu a velikost balení

PVC/Al blistr

Velikost balení:

Levetiracetam STADA 250 mg:10, 20, 30, 50, 60, 100, 150, 180 a 200 potahovaných tablet

Levetiracetam STADA 500 mg:10, 20, 30, 50, 60, 100, 120, 150, 180 a 200 potahovaných tablet

Levetiracetam STADA 750 mg: 20, 30, 50, 60, 100, 150, 180 a 200 potahovaných tablet

Levetiracetam STADA 1000 mg:10, 20, 30, 50, 60, 100, 150, 180 a 200 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní požadavky na likvidaci

Veškerýnepoužitýléčivýpřípravekneboodpadmusíbýtzlikvidovánvsouladusmístními

požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

611 18 Bad Vilbel

Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Levetiracetam STADA 250 mg: 21/757/11-C

Levetiracetam STADA 500 mg: 21/758/11-C

Levetiracetam STADA 750 mg: 21/759/11-C

Levetiracetam STADA 1000 mg: 21/760/11-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

23.11.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

23.11.2011

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация