Lemtrada

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

алемтуцумаб

Предлага се от:

Sanofi Belgium

АТС код:

L04AA34

INN (Международно Name):

alemtuzumab

Терапевтична група:

Селективни имуносупресори

Терапевтична област:

Множествена склероза

Терапевтични показания:

Lemtrada е показан при възрастни пациенти с пристъпно ремитентна множествена склероза (RRMS) с активно заболяване, определени от клинични или изображения функции.

Каталог на резюме:

Revision: 21

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-09-12

Листовка

                41
Б. ЛИСТОВКА
42
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
LEMTRADA 12 MG КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
алемтузумаб (alemtuzumab)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява LEMTRADA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви се
приложи LEMTRADA
3.
Как ще се приложи LEMTRADA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате LEMTRADA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LEMTRADA И ЗА КАКВО СЕ

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LEMTRADA 12 mg
концентрат за инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 12 mg алемтузумаб
(alemtuzumab) в 1,2 ml (10 mg/ml).
Алемтузумаб е моноклонално антитяло,
което се произвежда в суспензионна
култура от клетки на
бозайници (Chinese Hamster Ovary, яйчник на
китайски хамстер) в хранителна среда
чрез
рекомбинантна ДНК технология.
Помощни вещества с известно действие
Този лекарствен продукт съдържа
по-малко от 1 mmol калий (39 mg) на инфузия,
т.е. практически
не съдържа калий.
Този лекарствен продукт съдържа
по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на инфузия,
т.е.
практически не съдържа натрий.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат)
Бистър, прозрачен до бледожълт
концентр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-07-2023
Листовка Листовка чешки 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-07-2023
Листовка Листовка датски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-07-2023
Листовка Листовка немски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-07-2023
Листовка Листовка естонски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-07-2023
Листовка Листовка гръцки 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-07-2023
Листовка Листовка английски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-01-2020
Листовка Листовка френски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-07-2023
Листовка Листовка италиански 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-01-2020
Листовка Листовка латвийски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-01-2020
Листовка Листовка литовски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-07-2023
Листовка Листовка унгарски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-07-2023
Листовка Листовка малтийски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-01-2020
Листовка Листовка нидерландски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-01-2020
Листовка Листовка полски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-07-2023
Листовка Листовка португалски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-01-2020
Листовка Листовка румънски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-07-2023
Листовка Листовка словашки 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-07-2023
Листовка Листовка словенски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-01-2020
Листовка Листовка фински 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-07-2023
Листовка Листовка шведски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-07-2023
Листовка Листовка норвежки 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-07-2023
Листовка Листовка исландски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка исландски 29-01-2020
Листовка Листовка хърватски 10-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-01-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите