Ledaga

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Chlormethine

Предлага се от:

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

АТС код:

L01AA05

INN (Международно Name):

chlormethine

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Микозис Фунгоидис

Терапевтични показания:

Ledaga е показан за локално лечение на микотичните fungoides-тип кожен Т-клетъчен лимфом (MF-тип CTCL) при възрастни пациенти.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-03-03

Листовка

                24
Б. ЛИСТОВКА
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
LEDAGA 160 МИКРОГРАМА/G ГЕЛ
хлорметин (chlormethine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ledaga и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Ledaga
3.
Как да използвате Ledaga
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ledaga
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LEDAGA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Ledaga съдържа активното вещество
хлорметин. Това е противораково
лекарство, прилагано
върху кожата за лечение на к
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ledaga 160 микрограма/g гел
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки грам гел съдържа хлорметинов
хидрохлорид, еквивалентен на 160
микрограма
хлорметин.
Помощни вещества с известно действие
Всяка туба съдържа 10,5 грама
пропиленгликол и 6 микрограма
бутилхидрокситолуен.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гел
Прозрачен, безцветен гел.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ledaga е показан за локално лечение на
кожен T-клетъчен лимфом от тип микозис
фунгоидес
(MF-тип на CTCL) при възрастни пациенти
(вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с Ledaga трябва да се започнe от
лекар с подходящ опит.
Дозировка
Тънък филм Ledaga трябва да се нанася
веднъж дневно върху засегнатите
области на кожата.
Лечението с Ledaga трябва да се прекъсне
при каквато и да е степен на кожна
улцерация или
образуване на мехури, или умерено
тежък или тежък дерматит (напр.
отчетливо зачервяване с
едем). След подобряване лечението с
Ledaga може да се поднови с намалена
честота – веднъж
на всеки 3 дни. Ако подновяването на
лечение
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-09-2023
Листовка Листовка чешки 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-09-2023
Листовка Листовка датски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-09-2023
Листовка Листовка немски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-09-2023
Листовка Листовка естонски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-09-2023
Листовка Листовка гръцки 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-09-2023
Листовка Листовка английски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-03-2017
Листовка Листовка френски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-09-2023
Листовка Листовка италиански 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-10-2023
Листовка Листовка латвийски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-10-2023
Листовка Листовка литовски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-09-2023
Листовка Листовка унгарски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-09-2023
Листовка Листовка малтийски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-10-2023
Листовка Листовка нидерландски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-10-2023
Листовка Листовка полски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-09-2023
Листовка Листовка португалски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-10-2023
Листовка Листовка румънски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-09-2023
Листовка Листовка словашки 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-09-2023
Листовка Листовка словенски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-10-2023
Листовка Листовка фински 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-09-2023
Листовка Листовка шведски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-09-2023
Листовка Листовка норвежки 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-09-2023
Листовка Листовка исландски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-09-2023
Листовка Листовка хърватски 11-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-10-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите