Lamivudine Teva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ламивудин

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

J05AF05

INN (Международно Name):

lamivudine

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

Хепатит В, хроничен

Терапевтични показания:

Lamivudine-Тева е показан за лечение на хроничен хепатит В при възрастни с:компенсированным заболяване на черния дроб с признаци на активна репликация на вируса, постоянно повишено ниво на аланинаминотрансферазы (ALT) и гистологических признаци на активно възпаление на черния дроб и / или фиброза. Начало лечение ламивудином трябва да се прилага само при използване на алтернативен антивирусно лекарство с висок генетичен бариера не са достъпни или подходящи (виж раздел 5.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-10-23

Листовка

                28
Б. ЛИСТОВКА
29
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
LAMIVUDINE TEVA 100 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ламивудин (lamivudine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признациете на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Lamivudine Teva и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Lamivudine Teva
3.
Как да приемате Lamivudine Teva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Lamivudine Teva
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LAMIVUDINE TEVA
И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Активната съставка на Lamivudine Teva е
ламивудин.
LAMIVUDINE TEVA
СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЪЛГОС
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Lamivudine Teva 100 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg
ламивудин (
_lamivudine_
).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Оранжева, двойно изпъкнала, с форма на
капсула филмирана таблетка –
гравирана с “L 100” от
едната страна и гладка от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Lamivudine Teva е показан за лечение на
хроничен хепатит В при възрастни
пациенти с:
●
компенсирано чернодробно заболяване
с данни за активна вирусна репликация,
постоянно повишени нива на аланин
аминотрансфераза (ALT) в серума и
хистологични
данни за активно възпаление на
чернодробния паренхим и/или фиброза.
Започване на
терапия с ламивудин трябва да се
обсъжда само в случаите, при които
няма или не е
подходящо използването на
алтернативно антивирусно средство с
по-висока генетична
бариера към резистентност (вж. точка
5.1).
•
декомпенсирано чернодробно
заболяване в комбинация с второ
средство без кръстосана
резистентност към ламивудин (вж. точка
4.2).
4.2
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-11-2022
Листовка Листовка чешки 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-11-2022
Листовка Листовка датски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-11-2022
Листовка Листовка немски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-11-2022
Листовка Листовка естонски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-11-2022
Листовка Листовка гръцки 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-11-2022
Листовка Листовка английски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-05-2012
Листовка Листовка френски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-11-2022
Листовка Листовка италиански 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-05-2012
Листовка Листовка латвийски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-05-2012
Листовка Листовка литовски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-11-2022
Листовка Листовка унгарски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-11-2022
Листовка Листовка малтийски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-05-2012
Листовка Листовка нидерландски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-05-2012
Листовка Листовка полски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-11-2022
Листовка Листовка португалски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-05-2012
Листовка Листовка румънски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-11-2022
Листовка Листовка словашки 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-11-2022
Листовка Листовка словенски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-05-2012
Листовка Листовка фински 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-11-2022
Листовка Листовка шведски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-11-2022
Листовка Листовка норвежки 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-11-2022
Листовка Листовка исландски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-11-2022
Листовка Листовка хърватски 17-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-11-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите