Kyntheum

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

brodalumab

Предлага се от:

LEO Pharma A/S

АТС код:

L04AC12

INN (Международно Name):

brodalumab

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

псориазис

Терапевтични показания:

Кентеум е показан за лечение на умерен до тежък плаков псориазис при възрастни пациенти, които са кандидати за системна терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-07-17

Листовка

                27
Б. ЛИСТОВКА
eDoc-000648227 - Version 11. 0
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
KYNTHEUM 210
MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО
НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
бродалумаб (brodalumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Kyntheum и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Kyntheum
3.
Как да използвате Kyntheum
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Kyntheum
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА KYNTHEUM
И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Kyntheum съ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
eDoc-000648227 - Version 11. 0
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Kyntheum 210 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 210 mg бродалумаб
(brodalumab) в 1,5 ml
разтвор.
1 ml разтвор съдържа 140 mg бродалумаб.
Бродалумаб е човешко моноклонално
антитяло, произведено в клетки от
яйчник на китайски
хамстер (CHO) чрез рекомбинантна ДНК
технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Разтворът е бистър до леко
опалесцентен, безцветен до бледожълт
и без частици.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Kyntheum е показан за лечение на умерен до
тежък плакатен псориазис при
възрастни
пациенти, които са кандидати за
системна терапия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Kyntheum е предназначен за употреба под
ръководството и наблюдението на лекар
с опит в
диагностицирането и лечението на
псориазис.
Дозировка
Препоръчителната доза е 210 mg,
прилагана чрез подкожна инжекция на
седмици 0, 1 и 2,
последвана от 210 mg на всеки 2 седмици.
Трябва да се има пре
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-01-2023
Листовка Листовка чешки 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-01-2023
Листовка Листовка датски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-01-2023
Листовка Листовка немски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-01-2023
Листовка Листовка естонски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-01-2023
Листовка Листовка гръцки 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-01-2023
Листовка Листовка английски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-08-2017
Листовка Листовка френски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-01-2023
Листовка Листовка италиански 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-08-2017
Листовка Листовка латвийски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-08-2017
Листовка Листовка литовски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-01-2023
Листовка Листовка унгарски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-01-2023
Листовка Листовка малтийски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-08-2017
Листовка Листовка нидерландски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-08-2017
Листовка Листовка полски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-01-2023
Листовка Листовка португалски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-08-2017
Листовка Листовка румънски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-01-2023
Листовка Листовка словашки 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-01-2023
Листовка Листовка словенски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-08-2017
Листовка Листовка фински 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-01-2023
Листовка Листовка шведски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-01-2023
Листовка Листовка норвежки 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-01-2023
Листовка Листовка исландски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-01-2023
Листовка Листовка хърватски 10-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-08-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите